5 NAUJAUSI METRAŠČIAI

 [ 2012-07-10 ]  SO vadov? stovykla

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Atvaiavom, ?sik?r?m, pavalg?m, umigom.
Paadino nakt?, liep? nugriaut palapines ir pasistatyt ala?. Pastat?m, igyvenom kit? programos dal?, umigom po alau.
Paadino nakt?, liep? padaryti ger?j? darbel? stovyklai, padar?m, igyvenom kval?, bet m?s? alaas ne, neumigom.
Nakt? ?jom pasitikti naujai parit? brolio ir sesi?, ryte atsisveikinom, isiskirst?m namo.

Brolis Kipras

 [ 2012-07-03 ]  Draugov?s ygis ? auk?nus

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Ankstyvas birelio 29 osios rytas ad?jo ne?prast? vasarai ankst? k?lim?s? i lovos, sunkiai prasiverian?ias akis bei pat? didiausi? i?k? 40 ies kilometr? yg? ? auk?nus, kuriose svetingai lauk? kunigas Ar?nas, glaudiai susij?s su skaut? veikla. ?veik? rytinius sunkumus susirinkome ivykimo take Akropolyje. Negausiu b?reliu, eiese, patrauk?me sudarytu marrutu. Pirmieji kilometrai nepatyrusiems ygiuose skautams sunkiausi. Kiekvien? kilometr? lyd?jo emocijos, besikei?ian?ios taip, kaip kei?iasi vaizdai keliaunink? akiratyje. Visiems mums teko susidurti su savotiku i?kiu tam tikr? marruto dal? tapti vedliu. Nors ir slegiami sunkios kuprini? natos nepraradome nuotaikos bei usidegimo pasiekti tiksl?. T?dien kiekvieno i m?s? Olimpu tapo galb?t maai gird?ti ar em?lapyje niekad nepasteb?ti auk?nai. ygis buvo ities ?vairiapusikas: keliavome gyvenviet?mis, nepakartojamu oru kv?pavome Kurtuv?n? mikuose, turmavome dar dr?gnas pievas, o galiausiai keliavome plentu. Tiksl? pasiek?me jau leidiantis saulei, kiekvienas ipild?s savo l?kes?ius ?veikti keli?. Pails?j? s?dome ? autobusiuk? ir aplank?me atrijos kaln? bei Uven?io dvar?, kiek v?liau vakarojome prie lauo. Ankstyv? ryt? kiekvienas su skaudan?iomis kojomis, kankinamas nuovargio ar beprotikai valus patrauk?me namo palyd?dami auk?nus akimis ir neju?ia suvirp?j?, pajut? t? nepakartojam? jausm? ?veikus yg?.

Ses? Laura

 [ 2012-06-04 ]  Stovykla "Pabusk"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

At?j?s pavasaris ir v?l pabudino medius, pienes, bites ir ,deja, uodus. Tai ?sitikinome tradicikai pavasar? vykstan?ioje stovykloje "Pabusk". Ten skautai arba jau b?na pabud?, arba yra pabudinami.
iais metais i v. Jurgio draugov?s ? stovyklaviet? vaiavome tik tryse: ?uolas, Ieva G. ir a. Atvykome penktadien? vakare, pasistat?me palapines, smagiai pasineku?iavom prie lauo ir ilgai nenaktin?j? nu?jom miegot.

O etadien? prasid?jo visos linksmyb?s. Visus (iviso skaut? buvo apie 60) iskirst? ? 8 komandas ir prad?jome aisti "enkounter?" (niekas i pradi? neinojo, kas tas enkounteris). Surasdavom uuominas, skait?me "tikros" istorijos itraukas, tur?jome sekti p?dsakais, iekoti paminkl?, iversti morz?s kalba skamban?ios dainos posmel? (ta?iau uteko ir keleto odi?, nes tai buvo "Egle, mano sese"), prakalbinti "nebyl?", odiu, ko mes tik t? dien? nedar?me, kol ap?jome visus punktus.
Vakare buvo didelis bendras lauas. Visos draugov?s paruo? po trump? vaidinim? pasirodym? su prie tai idalintom temom. Pavyzdiui, mes gavom toki?: "Kaip skautas eina miegoti?" .
Pirm? kart? buvau Pabusk, bet tikrai padar? labai ger? ?sp?d?. Jei tur?siu galimybi?, vaiuosiu ten kasmet .

Ses? Kotryna .

 [ 2012-05-28 ]  Orientacinis ygis po iaulius

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Kiekvienas pa?sta netik?tum?, kiekvienam i m?s? teko susidurti su juo akis ? ak?, visi esam? neju?ia viduje suvirp?j? ir visgi, kaltas tik netik?tumas. B?tent is jausmas upl?do suinojus, kad paskutin? visuotin? sueiga dedikuota skautikam ygiui gimtajame mieste. Susirinkus negausiam, ta?iau labai smalsiam ir nuotyki? isiilgusiam skaut? b?reliui, brolis Jonas ?teik? em?lap? ir kai kam paaikino, o kitiems tik primin?, kaip juo naudotis. Palink?j?s gero ir s?kmingo kelio nulyd?jo jaunuosius atrad?jus akimis, kurie greit ding? i jo akira?io patrauk? iekoti trij? nurodyt? objekt? iauli? mieste. Orientacinis ygis, pasirod? nes?s toks paprastas, kaip daugelis galb?t tik?josi. Dviprasmikos uuominos, tur?jusios nukreipti teisingais takais, buvo sunkiai ?kandamos. Pirmasis kelion?s tikslas pasirod? es?s atminimo akmuo, kuriame igraviruotos iauli? miesto traukini? stotyje itremt?j? ? Sibir? pavard?s. Pagerb? i? istorin? viet? tylos minute, patrauk?me kito tikslo link. Vedami nuojaut? ir ini? atsid?r?me miesto centre, ta?iau kaip v?liau paaik?jo, savojo tikslo neradome. Tik kiek v?liau, prisijungus sesei Jurgitai, isiaikinome, kad antrasis objektas tai iauli? projektavimas. Tre?iojo objekto paiekos buvo tiksliausios, smagaus panekesio d?ka kelias neprailgo ir prie save ivydome Valstybin? mokes?i? inspekcij?. yg? vainikavo besiypsantys skautai, kiekvienas su sava emocija, kiekvienas palepin?s save ledais ir tyliai tar?s:"gera b?ti skautu".

Ses? Laura

 [ 2012-05-11 ]  Draugov?s ygis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Saul?t? etadienio ryt? susitiko v. Jurgio draugov?s skautai. Visi buvo nusiteik? ygiui, su didel?mis ypsenomis veiduose. Sulauk? v?luojan?i?, iygiavome. Kur? Ogi prie Gudeli? eero! ?jom ?jom ir pagaliau i?jom i miesto. O tada... ygeiviai sulauk? uduot?l?s. Jie iki tol, kol nueisime iki eero, tur?jo sukurti ygio dain?. Nepaisant to, kad visk? k?r? praktikai tik dvi ses?s, kurti sek?si visai neblogai. Tik nesp?jo sukurti dainos iki tol, kol pasiek?me eer?, ta?iau dain? kurti vis tiek pabaig?.
ygiuojant, dainuojant, pri?jome viet?, kurioje 1941 - 1944 m. vokie?iai nuud? 732 mones... Sustojome minut?lei... ?domus pasteb?jimas - prie pat aptvertos udyni? teritorijos (bent i 2 pusi?) augo ibut?s, o pa?ioje teritorijoje nesimat? nei vienos ibut?s. Keista. :)
Jud?jome toliau. Greitai pri?jome ir Gudeli? eer?. Vaizdas buvo tiesiog nuostabus - aliuojantis laukas, m?lynas eeras, ydras dangus ir ryki geltona saul?. Prie eero susik?r?me lauel?, isikep?m skautikos duonel?s, paaid?me aidim? (susikib? rankomis tur?jome persikelti per virv? jos nepriliet?), pasveikinome ses? R?t? su pra?jusiu gimtadieniu, visi padainavome sukurt? ygio dainel?, pasifotografavome, iek tiek pas?d?jome prie lauelio, sutvark?me visk? ir iygiavome namo.
ygelis buvo paprastas, neilgas, ta?iau praleistas laikas buvo labai geras. Galima diaugtis ne tik puikiu t? dien? buvusiu oru, bet ir tuo, jog diena buvo praleista su auniais mon?mis.

Ses? August?
P.S. Dainel? (pagal Tele Bim Bam dain? "Mus?")
1.
Gera pas Gabriel? vasar? pab?ti.
Jos graus namelis, ant palangi? g?l?s.
Bet palang?s jau prad?jo greitai p?ti
Ir ?ia yra problema! Nieks nenori kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Kurti! Pasidar?m kurti!
Ir ygiuot tvarkingai ne visiem ieina.
Einam! Prie Gudeli? einam!
Usikursim lau?, pasikepsim maisto.
2.
?jom mes pro kraupi? viet?, kur ibu?i? n?ra.
Pravaiuojan?ios mainos kiek mums dulki? k?l?!
Jonis i savos tulpel?s jau prad?jo burtis,
O mes tik stengiam?s i? dain? kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Ses?s R?ta ir Goda