METRAŠČIAI IŠ 2007-ųjų METŲ

 [ 2007-12-20 ]  Betliejaus Taikos Ugnel?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Betliejaus Taikos Ugnel?
2007.12.20

Kaip ir praeitais metais ir m?s? draugov? mielai prisijung? prie ios graios akcijos. Jau prie kelias savait?l?s draugov?s taryba rinkosi ir sprend? kur ?kart neti taikos ugnel?...

Ankst? gruodio dvideimtosios ryt? kelios sesut?s (tarp j? buvau ir a) keliavome ? traukini?, kur tur?jo b?ti atveta ugnel?, bet tik ten nu?jus suinojome toki? naujien?l?, kad neinojai ar ?ia juoktis, ar ?ia verkt- skautai, kurie tur?jo ?s?sti ? traukin? Vilniuje ir veti j? iki pat Klaip?dos pav?lavo ? traukin?! Visa laim?, kad LS ses? Astos namuose vis dar deg? ta pati taikos ugnel?, kuri? i vakaro perdav?me Latvijos skautams! Tad labai greit nuvaiavome iki jos nam?, usideg?me savo ibintus ir prad?jome savo estafet? su ugnele. O ne?me j? ir m?s? mokykl?, ir ? dienos centrus, ir j?zuit? mokykl?l?, jaunimo centriuk?, slaugos namus, v. Ignaco ir v. Jurgio banyt?les...

Kaip ir praeitais metais buvo gera nudiuginti kiekvien? mog?, kur? suildydavo ugnel?. Smagiausia buvo matyti vaikus ir senelius, kurie taip nuoirdiai diaug?si ia akcija. Bet vis? geriausia buvo reakcija t? moni?, kurie gatv?je matydavo mus- keliaujan?ius po du- su kakokiu ibintu vidur? baltos dienos, kai nei tamsu, nei k?. :]

Ses? Dovil?

 [ 2007-12-16 ]  Adventiniai vakarai

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Adventiniai vakarai (gruodio 2,9,16)

Advento laikotarpiu eiliniai dalykai tampa simboliu. Nuo seno yra ?prasta velgti ? tam tikrus daiktus per art?jan?ios vent?s prizm?. Vis menkiau suvokiant papro?io rekm?, tolstant nuo esmini? dalyk?, tie daiktai tampa vis puonesni, praranda savo prasm?, kei?ia form? ir pavidal?. Vainikas tampa madinga puomena, derinama prie kambario erdv?s kolorito ir t. t....

Siekdami suvokti tikr?j? adventinio laikotarpio reikm?, kartu su iauli? vyskupijos jaunimo centru, suorganizavome tris sekmadieninius pasised?jimus. J?  metu stengiam?s pajusti ramyb?s diaugsm?, kur? danai pamirtame per savo nuolatin? b?gim?. i? susitikim? d?ka, mes supratome tikr?j? Kal?d? reikm?, tur?jome puiki? prog? pasidalinti savo pasteb?jimais su kitais mon?mis, klaus?m?s J?zaus laiko, kuris mus privert? suprasti, kad Kal?dos- ne dovan? metas... O v?liau net ir tur?jome prog? parayti J?zui atsakym?.  Vien? vakar? klaus?m?s br. Algimanto ir i?r?jome skaidres, kit? - giedojome giesmes, band?me paprastuose daiktuose ?velgti nepaprast? adventin? simbolik?, paskutin? vakar? i?r?jome film? Kristaus gimimas. Po vis? pasised?jim? m?s? laukdavo karta arbata ir skan?s sausainukai. :] Dar iek tiek pabuv? isiskirstydavome... Kai kurie keliaudavo ? namus ir juose padovanodavo savo namikiams parsinet? ilum?, kiti keliaudavo ? vakarines jaunimo Miias v. Ignaco banyt?l?j....

Nesusilauk?me didelio moni? d?mesio, bet at?jo tie mon?s, kuriems tai tikrai buvo ?domu, tie mon?s, kurie velgia giliau, ne vien ? kasdienyb?...

Ses? Renata

 [ 2007-11-20 ]  Sielos 2007

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

DAUG JAUN? MONI?.

SMAGI KELION?.

TIK-?JIMAS.

PILNA SAL?.

?DOM?S SEMINARAI.

DAUG DEGAN?I? IRDI?.

DAUG TRIUKMO. KLEGESIO.

KAUNAS.

MUZIKA.

 [ 2007-11-01 ]  2007 met? vaku?i? udegimo akcija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2007 met? vaku?i? udegimo akcija

Jau kelint? kart lapkri?io 1-osios proga jaunimo centras, jezuitai,  U studentai ir SO skautai organizuoja vaku?i? udegimo akcij?.

iais metais i akcija prasid?jo iauli? vyskupo Eugenijaus Bartulio kurijos sal?je. ?ia visus kviet? didelis geltonas plakatas ir prie jo budin?ios sesut?s. Nesitik?jome sulaukti tiek ia akcija susidom?jusi? dalyvi?, nors ne paslaptis, kad vyresniojo amiaus jaunimo buvo iek tiek daugiau negu jaunojo jaunimo. :]

Kad m?s? akcija pasisekt?, vyskupas mus visus palaimino, prie tai- kaip ir pridera vyskupui- pakalb?j?s apie tik?jimo dovan? ir kitas gyvenimo vertybes...

Didel? moni? grup? patrauk? i ventoriaus link sen?j? kapini?. Visiems at?jus ? reikiam? viet?, br. Gediminas, turintis oratorik? sugeb?jim?, visus suskirst? ? dvi grupes. Taip prasid?jo m?s? kelion? po kapines: nuo apleist? kapeli? iki kit?. Kaip ir praeitais metais mane diugino tai, kad prii?rim? kap? yra iek tiek daugiau negu apleist?. :] Tik surad? apleist? kap? udegdavome vakut?. Kai j? mums prad?jo stigti, nuimdavome dar nesudegusi?, bet jau ugesusi? vakut? nuo prii?r?to kapo. :] I pradi?, tai daryti nebuvo malonu, bet br. Giedriaus odiai mus nuramino- Juk ir mirusieji turi dalintis iluma su kitais. Dar iek tiek ten pabuvoj?, trauk?me link Ignaco bany?ios. Dauguma moni? ten nebe?jo, bet jaunimas iliko aktyvus iki pat galo. :] Kai at?jome ? bany?i?, vyko vakarin?s jaunimo Miios. Prisijung?me ir mes prie dainuojan?io jaunim?lio. Pasibaigus Miioms br. Algis pakviet? susim?styti ir kiekvienam ant mao lapelio surayti savo artim?j? mirusi?j? vardus ir ?mesti krepelin, o po to udegti vakut? ant simbolinio i sm?lio supilto kapelio. ios paprastos, bet tokios nuostabios akimirkos ?sir?? giliai atmintin. Juk taip ilta pasidaro, kai pagalvoji, kad yra vis dar moni?, kurie gyvena ne tik d?l sav?s, ir prisimena ne tik gyvuosius, bet ir mirusius.  Neumirkim...

Ses? Renata

 [ 2007-10-28 ]  ygis ? kryi? kaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis ? kryi? kaln?
2007 10 28

is ygelis nuostabus, ses?ms skaut?ms nebaisus...
Penkios varl?s kamikadz?s traukia kryi? kalnan dr?siai.
Dainos ygiui nemaiys, kryius rank? nenutrins,
Tik tvirtumas ir linksmumas rodys keli? link ramumo.

Atkeliavusios kalnan,  nepamirome Mii?...
Vienuolynan nuskub?jom, juk v?luot mes nenor?jom..
Pastov?jom, kiek gal?jom, baisiai kojas mums pert?jo,
Bet kantryb?s mums nestigo, ses?s skaut?s tvirtos liko...

Pasibaigus Miios, pra?m brolio paslaugos,
Kad venta tyra ranka,  Dievas palaimint? draugov? i?.
Di?gavom, dainavom ir kalb?jom,
Rinkom kryiui ger? viet?...

Kai pasak?me, kad ?ia, kastuv?l? isitrauk?m...

Smigo em?n jis staiga, Jurgos rankos neatlaik?s,
Kapst?si ilgai jis ten, kol Jurgyt? m?s pavargo..
Tad paband?me ir kitos, kasti gili? duob? i?...
Sek?si mums neblogai, ses?ms skaut?ms tai juokai...

Kai ?tvirtinome kryi?, pasijutome nekaip...
Baisiai skrandukus skaud?jo, valgyt jie usinor?jo.
Isitiesusios ol?j, valg?m der?, g?r?m kav?,
Sprend?m Laimos paruot? darb?(kryiaod?).

Pas?d?jusios dar kiek, ruo?m?s namo skub?t,
Usid?jusios kuprines ir surinkusios iukles,
Trauk?me mes link nam?, su saule ir su v?jeliu...

maiktuol? ses? Renata :]

 [ 2007-10-02 ]  ygeliukas Salduv?s mikelyje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygeliukas Salduv?s mikely

Dar neprasid?jus pa?iam moksl? ?kar?iui ir skais?iai saulutei, kuri vis dar diugino savo iluma, bevie?iant, gaujel? skautuk? isiruo? ? trump? ygel?. Keliavom m?s? jau numyl?tu ir imintu takeliu- nuo mokyklos iki Salduv?s miko. :] Susirinkom nei daug, nei maai- apie 10 sesi? ir broli?. O tada ir prasid?jo! Ir dainos, ir ?kiai, ir staiga net ypsenos vis? veiduose suvito. Vedantiesiems taip pat nebuvo sunku- juk kelias buvo jau gerai inomas. iek tiek pasitrank? mike, atlik? ?vairiausias uduotis ten, suradome savo senut? lauaviet?, mink?m skautik? duonel? ir t.t. v?liau, kai visi darbai jau buvo baigti, netilo gitara ir balsai, o ir bulvyt?s smagiai laue kep?. :] Dar iek tiek pabuv?, susiruo?me keliauti namo...

Buvo gera matyti, kad ir naujai at?jusiems mogeliukams i dienel? ir ygis patiko. Diugu matyti kit? broli? ir sesi? tikras ir nesuvaidintas ypsenas...

ses? Dovil?

 [ 2007-08-06 ]  Stovykla Vokietijoj

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Stovykla Vokietijoj
2007.08.06 19 d.
Vokietija, Teterovas

Kiekvienais metais Vokietijoje vyksta Europos krik?ioniko jaunimo dien? stovykla. iais metais ir mums teko puiki proga ten sudalyvauti. Keturi? m?s? draugov?s skautuk? (Renata, Jurgita, Julius, Aist?) ir dviej? draug? (Monika, Laurynas) kompanija praleido dvi savaites su jaunimu i Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir net Ruminijos. Pirmomis dienomis bendrauti nebuvo lengva, teko kien?je neiotis angl? kalbos odyn?lius, naudotis gestais, prisiminti, vokie?i? ar rus? kalbas. Bet daniausiai Aistei tekdavo tapti m?s? vert?ja.

Kiekviena diena mums prasid?davo daina ir stovyklos vadovo Germano odiais: Good morning, its breakfeast time!. Pusry?iai, piet?s ar vakarien? prasid?davo ir baigdavosi malda, kuri? sukalb?davo vis kitos alies stovyklautojai. Po pusry?i? daniausiai vykdavo usi?mimai seminar? kambaryje: aisdavome ?vairius aidimus, giedodavome giesmes, mokindavom?s okti. Kas antr? dien? vadovai isivesdavo mus i nam? aprodyti apylinkes, pasigro?ti Vokietijos gamta ir sostine. Taip prasiblakydavome, tur?davome galimyb? vieni kitus geriau painti ir pasidiaugti jaunatvikom idaigom.

?simintiniausia, kai gav? uduotis i vadov?, tur?davome pasiruoti teminiams vakarams, jiems vis? ali? stovyklautojai ?d?davo daugiausiai darbo ir k?rybikumo. Be to kiekviena alis paruodavo kuo originalesn? prezentacij? apie savo al?. Taip susipainome su kit? ali? kult?ra, tradicijomis, kalba.

Vis? dien? blakydavom?s tai vienos, tai ktos alies kompanijoje, ta?iau vakarais mus visus suvienydavo vakarin? malda koply?ioje. Tik tada jausdavome tikr? stovyklos dvasi?, tur?davome puiki? prog? prisiminti namus, juose likusius brangiausius mones ir pasidiaugti buvimu stovykloje. Kiekvienas apm?stymo vakaras baigdavosi nuostabia vadovo Klemenso gitaros muzika.

s. Jurgita ir s. Renata