METRAŠČIAI IŠ 2008-ųjų METŲ

 [ 2008-12-28 ]  Linksmavakaris Kal?dos diungl?se

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Linksmavakaris Kal?dos diungl?se (2008 gruodio 27-28d.)

 

Kaip ir kiekvienais metais, skautai negali praleisti puikios progos pab?ti ir pa?lti, jau tradicija tapusiame linksmavakaryje. iais metais jis vyko iauli? mieste. i tema diungl?s, parinkta ne iaip sau. Kaip visi inome, diungl?se uaugusio Mauglio istorija labai siejama su skautiku gyvenimu gaujoje. (Dar prie pradedant organizuoti vis? rengin?, galvoje jau pie?me b?simas diuglikas dekoracijas, tokias kaip: palm?s, pakabinti bananai su besim?tan?iais mandarinais. Pradia grai...)
Tai buvo tikrai neeilinis ir nemaas renginys. Susirinko madaug 60 skaut? i Maeiki?, Ventos, Sedos, Plinki? ir, inoma, iauli? draugovi?. Taip pat tur?jome sve?i? i LS. Kaip ir daugelis kit? skautik? rengini?, jis prasid?jo rikiuote, po kurios visi skautai pasiskirst? ? kelias grupes ib?go ? miest?, iekoti tam tikr? punkt? kaip patas, traukini? stotis, turgus, kapin?s, Talkos eeras, mikas, vaistin?... (Mat, jie visi buvo nukrit? ? negyvenam? sal?, kurioje tur?jo susirasti tam tikr? gyvybikai reikaling? daikt?, norint isaugoti savo gyvyb?). i? trump? paintin? kelion? po miest? ubaig?me Salduv?s parke, kuriame usik?r?me lau?, paaid?me kelis aidimus ir sudainavome kelias skautikas dainas... Po visko trauk?me atgal ? Stasio alkauskio mokykl?, kurioje m?s? lauk?, ses?s Dovil?s ir jos komandos paruota, vakarien?. Buvo malonu pastiprinti savo ialkusius skrandukus.
Linksmiausia buvo dar tik prie akis. Vakaro programa: dvi prie visus besistaipan?ios ir pasiiauusios ved?jos (bedion?l?s)J, daugyb? aidim?, dain?, komandini? k?rybini? uduo?i?, noriai visur dalyvaujantys skautai, nerimstantis juokas, tryktantis diaugsmas... Ko dar galima nor?ti??? Bet visi geri dalykai kada nors baigiasi. Po vakaron?s visi susirinkome ? miegojimo viet?, kurioje visi pasiskirst? ? grupeles usiimin?jo ?vairiais dalykais kaip stalo aidimai, gitaros styg? tampymas, ?vairios diskusijos ar iaip filmuk? i?r?jimas. Galiausiai, po tam tikro laiko viskas aprimo...
Rytas! Netik?tas vilpukas visus kvie?ian?ius ? rytin? mankt?, skaut? ridenimasis i miegmaii?. Linksmas vaizdelisJJ. Po mao oko visi tur?jo laisvo laiko. Papusry?iavus prasid?jo tvarkymasis, pakavimasis ir ruoimasis namo. Visi jaut?si laimingi (bent jau taip sak? ir atrod?J). Tai buvo tikrai linksmas, visus suartinantis, daug dav?s renginys. Nepamiriu jo organizavimo, t? auni? akimirk?, skautikos pagalbos, bendryst?s... D?koju visiems dalyvavusiems ir v. Jurgio draugov?s skautams.

Ses? Renata

 [ 2008-12-18 ]  BTU - Betliejaus Taikos Ugnis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

BTU - Betliejaus Taikos Ugnis (2008 gruodio 18-21d.)

Taika didiausia vertyb?...

i akcija Lietuvoje organizuojama jau ne pirmus metus. Jos istorija prasid?jo nuo tada, kai Austrijos skautai, udeg? ugnele Betliejuje, prad?jo j? dalinti po visa savo al?. Galiausiai is ilumos ir viesos dovanojimas plito ir po kitas alis. Taip i ugnis, neugesdama pasiek? ir m?s? t?vyn?.
M?s? ygis po iauli? miest? su ibaline lempa rankose prasid?jo nuo traukini? stoties, kai i Vilniaus atkeliav? skautai mums j? perdav?. Buvo graus LS, SO ir Latvijos skaut? susitikimas, kurio metu gal?jome pajusti bendryste, susikabindami rankomis ir visi kartu giedodami giesmes. Po susitikimo visi patrauk? savo keliais. M?s? Betliejaus ugnis apkeliavo nemaai punkt?: kelias mokyklas, vaik? jaunimo centrus, VJC, VC, VKC, U botanikos sod?, iauli? miesto vie?j? bibliotek?, psichiatrin? ligonin? ir inoma visas bany?ias.
Tai buvo auni patirtis, matant besidiaugian?i? moni? veidus, kurie noriai ?sitrauk? ? i? akcij?, usidegdami vakeles, taip tik?dami, kad jose slypi ramyb?, iluma, viesa, taika ir bendryst?.

Ses? Renata

 [ 2008-11-02 ]  vaku?i? udegimo akcija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

vaku?i? udegimo akcija (2008 lapkri?io 2d.)

i, vis? vent?j? dienos, akcija organizuojama jau ne vienerius metus, tam, kad jos metu ant vis? umirt? ir niekam nereikaling? bei apleist? kap?, but? udegamos vak?s, taip pagerbiant mirusiuosius.
iais metais ioje graioje akcijoje, d?l neaiki? prieas?i? ar organizacini? tr?kum?, dalyvavo tik emaitijos skaut? organizacijos nariai. Susirink? prie katedros, prisikrov? maius vaki? ir degtuk?, patrauk?me link sen?j? kapini?. Ten susirink? pasiskirst?me ? kelias grupeles. Buvo gera matyti degan?ius ibur?lius ir suprasti, kad daugelis kap? dar yra lankomi, bet visgi dauguma i j? jau yra pamirti ir niekieno nebelankomi. Buvo ramu, gera ir ilta...
Dar pavaik?ioj? po kapines, patrauk?me link v. Ignaco Lojolos bany?ios. Ten sudalyvavome jaunimo vakaro miiose. Kartu giedojome, loviname Viepat?, kai kurie iaip s?d?jomeJ.
Vakar? ir nakt? kartu praleidome iauli? vyskupijos eimos centre. Ten tur?jome jauk? vakar?, kurio metu pasveikinome brol? Gie? su 27-uoju gimtadieniu, i?r?jome skautik?sias nuotraukas, filmus. Galiausiai pary?iais nu?jome miegoti.
i akcija palie?ia visus, taip skatindama net ne akcijos metu, pasteb?ti apleistus kapus ir ant j? udegti vakutes.

Ses? Renata

 [ 2008-10-30 ]  Lietuvos skaut? 90-metis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Lietuvos skaut? 90-metis (2008 spalio 30d.)

Lygiai prie 90 met? Lietuvoje ?sik?r? pirmieji skautai. i gra? jubiliej? paminint, Lietuvos skautai sureng? gra? rengin?, ? kur? buvo pakviesti ir emaitijos skaut? organizacijos nariai.
is min?jimas prasid?jo nuo v. mii?, kurios vyko v. Ignaco Lojolos bany?ioje. Po j? nemaa skaut? minia pajud?jo link miesto savivaldyb?s, kurioje ir vyko visa oficialioji io renginio dalis. Buvo aunu ivysti, jau brandaus amiaus esan?ius, skautus, kurie dalijosi savo patirtimi, taip pat igirsti jaunimo atliekam? dain?. M?s? organizacijos nariai tur?jo puiki? prog?, padaryti kompozicij? Skaut? Aid? bevartant. Buvo daug juokoJ. Po oficialiosios dalies visi skautai gal?jo pasivaiinti hole esan?iais gardumynais, pabendrauti ar susipainti su kitais skautais.
Tai buvo paprasta ir ilta skautika vent?, kurios metu mes tur?jome auni? galimyb? gr?ti ? praeit?, taip pat pasidiaugi tuo, kad ateityje sulauksime tikrai ne vieno tokio pat graaus jubiliejaus.

Ses? Renata

 [ 2008-10-27 ]  ygis ? kryi? kaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis ? kryi? kaln? (2008 spalio 27d)

is rudeninis ygis organizuojamas jau antr?kart. Pirm?j? kart? m?s? ses?s atne? broli? pagamint? nema? draugov?s kryi?. Buvo tikrai linksma kelion?, bet i? met? ygis, mano manymu, aplenk? pernykt? savo nuotaika bei moni?, dalyvavusi? jame, skai?iumi.
Vis? pirma, j? organizavo viena i Nendri? skilties nar? Justina. Tikrai buvo pasistengta, kad mums netekt? nuobodiauti kelion?s metu. Teko ir vaidinti, dainuoti kaip k?rybikiausiems skautams. Tik at?j? ? kryi? kaln?, pavalg?me ir patrauk?me link vienuolyno, kuriame vyko dienin? malda. Prisijung?me, ramiai pas?d?jome, aiku ne visi (taip, tai j?s, al?iai). Po j? patrauk?me link savo kryiaus. Ten nu?j?, tur?jome puiki? prog?, pagalvoti apie savo trokimus, norus ar maldavimus, kuriuos, ura? ant ses?s Just?s nupirkt? kryeli?, pakabinome ant draugov?s kryio. Po rimtosios ygio dalies prasid?jo linksmoji, tokia kaip ?vairiausi aidimai: voriukas, drambliukas ir visi kiti judresni bei aktyvesni. Tai buvo m?s? jaun?j? al?i? rojus. Papietav?, linksmai pasibuvoj?, linksmomis nuotaikomis ir dainomis, patrauk?me link nam?.

Ses? Renata

 [ 2008-09-27 ]  Antrasis v. Jurgio draugov?s gimtadienis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Antrasis v. Jurgio draugov?s gimtadienis (Rugs?jo 27d.)

Gimtadienis - pati graiausia vent?,
Ar ydi obelys, ar gruodas u kaln?.
Ir nesvarbu, kiek met? pragyventa,
Kada aplinkui tiek ger? draug?.

            Taip, gimtadienis auni vent?, tiek jubiliato, tiek sve?i? atvilgiu. ?kart sve?i? nebuvo, nes jubiliatas visi v. Jurgio draugov?s nariai. Susirink? iauli? vyskupijos eimos centre, gal?jome diaugtis peri?r?dami archyvines nuotraukas, filmukus. Taip pat, smalii? diaugsmui, valg?me tortukus. Buvo auni vakaron?, davusi suprasti, kiek mums daug gali duoti skautikoji veikla. Dveji metai aunaus bendradarbiavimo, buvimo kartu, sunkum? bei problem? sprendimo, diaugsmo, atsakomyb?s neimo... visko kas ?vyko ir kiek mums visiems tai dav? per iuos metus ne?manoma aprayti. Joks metratis ar laikratis nesutalpins m?s? ?gautos patirties, patirt? diaugsmo akimirk?... galime tik diaugtis ir tik?tis, kad tai buvo ne paskutinis gimtadienis, kad toki? ateityje tur?sime ne tris ir ne penkis, o maiausiai keliolikaJ.

                                                                       
Ses? Renata

 [ 2008-08-05 ]  Piligriminis ygis Kryi? kalnas iluva

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Piligriminis ygis  Kryi? kalnas iluva (2008 rugs?jo 5-7 d.)

Jau tradicija tap?s iauli? vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuojamas ygis ? iluvos atlaidus buvo rengiamas et?j? kart?. Kasmet vis daugiau jaunimo prisijungia prie senbuvi? piligrim?. Daugelis ? piligrimines keliones vykstan?i? asmen? keliauja ne tik pramogauti ar ils?tis, daugeli? i j? motyvai yra dvasiniai: dvasinis atsinaujinimas, pad?ka u jau patirtas malones, atgaila bei nuod?mi? ipainimas.
Mes, v. Jurgio draugov?s atstovai, b?tent ir keliavome d?l i? vis? ivardyt? prieas?i?. Vieni labiau d?l dvasini?, kiti d?l pramogini? ir paintini?. Kelion?s pradia, kaip ir kiekvienais metais, prasid?jo nuo kryi? kalno, kai atidav? savo sunki?sias kuprines ir sudalyvav? miiose patrauk?me link tikslo. M?s? organizacij? atstovavo 5 asmenys: Dovil? (Drugelis, m?s? vadov? Dov?), Julius, Jaun?lis, Alvigita, Renata. Keli asmenys dar prisisijung? kelionei ?pus?jus. Bet vienii tikrai nesijutome. Vakarais su broliu Valdemaru atvykdavo vyresnieji broliai ir seserys pasilinksminti ir praskaidrinti m?s? kelion?.
Buvo daugyb? auni? akimirk?, sutikt? moni?, j? ypsen?, maldos, vakar? prie lauo su dainomis, vakaro koncert?, JUOKO, nutrint? koj?, linksm? aidim?, saul?s... Tai kelion? ne tik ? iorikai ap?iuopiam? viet?, bet taip pat kelion? ? save, savo vidaus erdves.

Ses? Renata

 [ 2008-08-02 ]  Stovykla Drobynos 2008

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Stovykla Drobynos 2008

2008 08 02-08
Maeiki? raj., Dagili? kaim. (Renavas)

O Renave, Renavo mikai!...

Ir v?l vasara! Ir v?l stovykla! Ir tikrai diugu, bent jau stovyklautojams! (Gal tik stovyklos virininkui, komendantui, organizatoriams buvo irdy neramu ir prie mieg? roinius pirtais gniau?. J)
Jau keturias dienas prie prasidedant stovyklai ivyko desantas nudirbti didiausius ir sunkiausius darbus. Tik va, kilo vienas nesusipratimas br. Andrius, Kam statyti, jeigu Andrius vis tiek perdarys. J Bet svarbiausia ioje stovykloje idygo karelikieji apartamentai nauji s?dimi tualetai su dang?iais!
Pagaliau, rugpj??io 2 dien?, kas autobusais, kas mainom, o kas susitranzavusios traktori? (s. Renata, s. Laima ir s. Jurgita), atvyko ? graias, Renavo apylinkes. Pusantro imto skaut?, j? draug? ir sve?i? stovykloje praleido kupin? nuotyki? savait?. O nuotyki? buvo tikrai, daug ir ?vairi?.
Stovyklautojai atlikdami ger?j? darbel?, ukavo Renavo pakeles ir pamikes, rinkdami iukles. O po sunki? darb? lietuje, pasidovanojo skautik? koncert? Renavo dvare.
Mok?si skautoramos metu suteikti pirm?j? pagalb?, s?linti, riti mazgus ir pan. Orientacinio ygio metu ugd? savo itverm? ir sumanum?.
Stovyklos metu ir?s band? mums ?rodyti, kad pievos eiminink?s yra jos, o ne mes. Tod?l vyr. skaut. s. Virginijai visos stovyklos metu teko b?gioti su t?tele rankose nuo ?g?lim?.
Ta kova su pievos eiminink?mis ne kiek nenustelb? Pragaro. Broliai vy?iai uk?r? pragar? maas tvenkinys stovyklaviet?s pakratyje tapo tikra velni? pekla, kurios vyriausias velnias buvo br. Arvydas (su nuostabia raguoto ir garbanoto blondino ukuosena). Tai buvo sukurto aidimo pabaiga, kuri? per?jus gaunama gyvyb?. Tai bent ibandymai teko dalyviams: vandenyje t?pin?jant dainuoti Du gaidelius, purvo angelai, bu?iniai kirviui ir malkoms, bei nuostabi vandens ?iuoykla ? pragar? ir sunkus kopimas purvu i pragaro!
Keletas frazi? i Pragaro:


- Gulk, daryk angel?! Ko ?ia guli? Kas tau leido gul?t? Greitai ropok!
Sakyk, myliu malk? a labai, pabu?iuosiu j? staigiai! Bu?iuok malk?!


- Sakyk, gailiuosi u nuod?mes!
- Gailiuosi...
- K? sakei, negirdiu!
- Gailiuosi!!!
- Kas pragare u nuod?mes gailisi?! liauk!


- liauiam! liauiam, neropojam! Grei?iau, mano bab?ne be galini? koj? grei?iau juda, negu tu!

Buvo ir keist? nutikim?. Raporto metu, stovyklos komendantas br. Andrius By?ius, pamiro savo pavard?, keista, bet ko tik neatsitinka i jaudulio raportavo skautas vytis br. Andrius Bytis surimavo. J Sesi? pastovykl? taip myl?jo stovyklos komendant?, kad ? rikiuot? ygiavo su b?tent jam skirta daina:
A ma?iau, By?ius ?ja su kita merga, supykau, negr?au ird? suspaud?
Monis n?r, By?iau nevilpauk, nevilpauk daugiau...
Broli? pastovykl?s broliukai, d?l umarumo vietoj kepuri? ar aplaidumo, rikiuot?s metu, d?v?davo duben?lius.
Ta?iau, didiausio d?mesio susilauk? kandidatai ? vy?ius br. Valdemaras ir br. Joikas. Kam j? gaila buvo, o kas pasijuokti tur?jo i ko. Keistuoliai vien? nakt? ?uole braka ir prisiri? jame band? miegoti, kit? nekalb?jo su niekuo, o dar kit? lift? vidur? stovyklos pasistat?, tik ?domu ? kelint? aukt? band? pakilti?
BET SVARBIAUSIA! Tiek lauk? skiltininkai gr?tan?i? broli? vy?i? po ?odio, kad prisipyn? ?uolo vainik? tarp j? ir umigo po ?uolu. J? d?ka ir visa stovykla pramiegojo broli? pasitikim?. Na bet svarbiausia, kad broliai buvo pasveikinti!
Nors ir didi?j? dal? stovyklos lijo lietus, ta?iau jis mums nesutrukd? parsiveti ?simintin? nuotyki? i stovyklos.
Pat. sk. s. Jurgita

 [ 2008-07-26 ]  Patyrimin? vadov? stovykla Tundra 2008

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

 

Patyrimin? vadov? stovykla Tundra 2008

         Mes iandien tik b?gam!. Dar ilgai itas ?kis skamb?jo dalyvavusi?j? Tundroje moni? tarpe, o kai kuri? skautuk? laikrodiai vis dar nustatyti br. Arvydo planetos laiku. : ) Daug kart? vos usimerkus akis teko keltis, ta?iau tai stovyklautoj? neg?sdino. Patirtis, gauta stovykloje, visk? atpirko. Usimiro pyk?iai, nesusipratimai ir netik?ti susid?rimai su mediais. : )
mon?s, dalyvav? stovykloje, gali pasigirti galintys suteikti pirm?j? pagalb?. To juos pamok? Raudonojo kryiaus atstov?s, sutikusios kelias valandas savo brangaus laiko padovanoti jauniesiems vadovams. Sve?iai taip pat atve? ir dovan?li?, kurios buvo traukiamos nema?iomis ir suk?l? daug puiki? emocij?.
Stovyklos pabaiga nebuvo tokia slogi, kokios daniausiai b?na ?somintin? ?vyki? pabaigos, nes Tundros gyventojai tur?jo galimyb? pademonstruoti savo fizin? ir psichologin? j?g? Lok?s p?doje.
Nei viena nuotrauka neatspind?s to, aks i tikr?j? vyko stovykloje Tundra 2008. Ten niekas nepamatys nei mylim? vyr? ar mylim? moter?. Taip pat netur?s galimyb?s pasijuokti i Berankio Do bei V?jo, nepamatys br. Valdemaro, miegan?io bet kokioje pozicijoje, nesudainuos br. Arvydui dainel?s apie ypsen?l?, nevalgys vafliuk? ir sausaini?, sus?d? aplink lau?, negird?s br. Gedo r?kian?io: B?gam, b?gam! Greitai! , neb?gios su piamomis, vidury nakties laukais, neiekos pavogtos v?liavos (ir tikrai neras jos savo palapin?je!) ir negyvens su skruzd?mis mutant?mis. Taip pat, i?r?dami nuotraukas, niekas nepajus tos ramyb?s tapant ant vazon?, nepajus bendryst?s su kitu, bandant suklijuoti vazono ukes... Nuotraukos apie tai nieko nepapasakos, bet papasakos tie, kurie ten buvo, nes kiekvienas i Tundros gr?o kai k? gav?, kai k? atidav?, pilni prisiminim?, ?sp?di? ir ger? emocij?.
U vis? tai, u galimyb? kako imokti, o galb?t ir imokyti, visi patyrimin?s vadov? stovyklos Tundra 2008 dalyviai tur?t? nuoirdiai pad?koti organizatoriams! : )

                                                Ses? Santa

 [ 2008-06-25 ]  Antros Donin?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

(TIKROSIOS) DONIN?S

   Tai buvo skrupulingai suplanuota visuotin? sueiga. Tema tokia keista, nes art?jo Jonin?s ir nor?jome jas pamin?ti. O per sueigos planavim? atsirado tokia mintel?, kad brolis Donas from America atvyko pas mus ? Jonines. Tad tur?jome ir Jon? (br. Antanas) and Don? (br. Andrius). Taip pat daugyb? lietuvi? liaudies vaidilu?iu, b?r?j? ir iaip jaun? lietuvai?i?J
Sueiga vyko kaip visada, u Talos eero. Ten buvo ir LAUAS, ir instrumentai. odiu, buvo Jonin?s kaip reikiant. Buvo ir Rasos vent?s tradicij? ir b?rim?, toki? kaip: vainik?li? pynimas ir metimas ? med?, b?rimas i vako, i gamtos g?rybi? papuoal? darymas, taip pat skautik? ied? darymasJ odiu, visko po truput?. Skamb?jo liaudies dainos ir kleg?jo juokas...
Po to taip nety?iukais ?vyko kankor?i? karas ir visi isilakst?me po mik?, gaud?m?s, aid?m?s ir labai linksmai praleidome vakar?J

 [ 2008-06-20 ]  Pirmos Donin?s, arba kaip buvom lapi, kai net nelijo

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

DONIN?S!

   Tai tur?jo b?ti skrupulingai suplanuota visuotin? sueiga, pavadinimu Donin?s, bet... Taryb?l?s irinkt? dien?, deja, bet lijo, tad buvo nuspr?sta geriau padaryti ekstremal? apmokym? ygel?. ? yg? sureng? visk? mokantis, visk? inantis m?s? broliukas GiedriusJ
Tad t? dien? visi itvermingiausi rinkosi Saul?s laikrodio aikt?je ir skrupulingai d?josi daiktukus ? maielius, kad neduok Dieve kas nesulapt?. Deja, bet kai kurie buvo at?j? nelabai pasiruo? ibandymams, tad teko kelet? namu?io isi?stiL Bet nieko tokio-bus dar t? ygi?. Tad pirmoji m?s? (tiksliau Antano) uduotis buvo b?gti prie eero su m?s? vis? kuprin?mis ir jas sumesti ? vanden? (inoma jas paskandinant). O po to lik? atskub?j? jas trauk?me visas lapias laukan ir d?jom?s ant nugar?. lapia ir alta net pagalvojus pasidaro, brrrrr.... O tada buvo klausimas Kas turite degtuk? ir vaki??. Tada staiga visi rankose laik?me po vakel? ir po degtuk? d?el?. Pasirodo yra b?das net ir per didiausi? liet? ilaikyti degtukus sausus. Tiesiog reikia visa degtuk? d?ut? apvakuoti. Ir jai joks lietus nebebaisus! Tada visi ir iband?me i? naujien? ir sumet?me degtuk? krebutes ? vanden?. Ir i ties?, pasiteisino! Tada per visus olynus, miko takelius ir telutes keliavome gilyn ? tankm?. Savaime aiku, ygiavome. O tada buvo geras reikinys kaip Sraig?, sraig?! Arklys!J ir prie m?s? akeles iniro irgas. Buvo daug juoko, nes galvojome, kad Antan?lis iaip pajuokavo, bet..
O kai jau buvome pa?stamoje, savu kvapu kvepian?ioje vietel?je, vyko ?sik?rimas. Visi buvome kiaurai lapi, m?s? kuprin?s varv?jo, o skrandukai reikalavo ilumos.. Tai kiekvienam skautui aiku, kad reikia draugo lauo. Buvo nuspr?sta daryti 2 lauus: vien? arbatai ir bulv?ms, o kit? drabui? diovinimui. Tad vieni liko su Giedriumi tvarkyti senos lauaviet?s ir aikintis kaip tai padaryti, o Renata ir a (Laima) buvome itremtos per ?sp?dingai trump? laik? padaryti nauj? lauaviet? ir diovykl?. Mums pavyko! Visiems pavyko! Du lauai liepsnojo, arbata vir?, drabuiai garavo ir diuvo, pelenuose skrudo bulv?s, o dvi vaidilut?s (mes) i diaugsmo okin?jo, kad tai padar?J
Visi buvo laaaabaiii laimingi tokiu vykusiu ygeliu. Daug ko imokome, pasibuvome...O prisiminimai ir patirtis liko neidildoma. A?i? visiems! J

 

                                                                                                          Iki kit? ygeli?, sesula Laima.

 

 [ 2008-06-05 ]  Aplinkos apsauga ir skaut? renginukas prie iauli? savivaldyb?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Aplinkos apsauga ir skaut? renginukas prie iauli? savivaldyb?s
          2008.06.05

Birelio 5-ta
Skautai prie savivaldyb?s.
Prie centuk?.
Susirinko LS (Lietuvos Skautai) ir pakviet? mus.
Daina.
ygiavom per miest?. Su skanduot?m ,dainom, ir ?vairiais ?kiais. Beje ir apie vari? gamt?.
?jom nuo centuk? iki turgaus ir atgal.
Gr?us buvo rikiuot?.
?kiai.
nek?jo brolis Seras ir kiti.
Buvo karta, ypa? kojom.
Po rikiuot?s buvo uduotys ir kai jas ?vykdysi gausi skautik? dovan?l?.
A gavau puodel? ir lipdukus :]
Skaut? buvo i visos Lietuvos.

Rungtys :
Skautika virtuv?l? - reik?jo pasigaminti skautik? duonel? ir gal?jom atsigerti arbat?l?s.
Pa-la-la-la-pini? paslaptys- pastatyti palapin? per kuo trumpesn? laik?.
aidim? palapin? - aid? futbol? su stiklin?m ant aki? ir tinklin? su kaldra
Mazgelion? - mok? riti mazgus.
eme ,Oru ,Vandeniu! reik?jo nenuvirsti nuo kelmo ir kit? nustumti, okti kuo toliau nuo kakokio judan?io daikto, pereiti nuo vieno medio iki kito ore ir pereiti per centuk? fontan?.
aidim? s?kurys - kuo ?vairiausi aidimai. (p.s.juos mok? aisti m?s? draugov?s skautukai).

Po rung?i? ir aidim? rikiuot?.
Ir tada kas nor?jo eiti namo, o kas pasiliko pad?ti sutvarkyti visk? ir pasiklausyti grup?s Bit?s koncerto...

                                                 Ses? Alvigita (Bebri? skiltis)

 [ 2008-06-01 ]  Skautsportis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Skautsportis
2008.06.01

Rytas. A ir Ieva esame pas Dovil? namuose. Einame link m?s? mokyklos. Ten ruoiam?s visuotinei sueigai -  Skautspor?iui .Ikilo problema - pamirom kamuol? ;D ?jom iekoti ,bet neradom. K? gi paaid?m su buteliu! Susirinko skautai. Rikiuot?. ?kis. Skautspor?io pradia. Rung?i? buvo ?vairiausi?: nuo keng?r? futbolo iki to, kad tyl?dami tur?jom sustoti ? savo vietas. Buvo laaabai daug juoko! Pabaigoje v?l rikiuot?. ?kis. Daina. O tada vyko fotosesija  Blondini? klubas Mat ses? Laima buvo jo ?k?r?ja ir pagaliau atsiskleid? mums visiems! Beje vienas kitam tur?jom uriti Draugyst?s mazg?. Po to suinojom, kad ten yra ?stojimo ? klub? simbolis. Padar?me ?prastai ne?prast? CIKU - CAKU ir isiskirst?m. Laukia ygis ? Kryi? kaln? ;]    

Ses? Alvigita

 [ 2008-05-03 ]  Gatv?s muzikos diena

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

 
Gatv?s muzikos diena
          2008.05.03


Kaitinanti saul?, ?vairiausi muzikos garsai ir pilnas moni? klegesio iauli? bulvaras- tai gatv?s muzikos diena!
Joki? kit? dien? mieste nepamatysi tiek daug jaunimo su gitaromis, smuikais, akordeonais ir kitais instrumentais, kuri? pavadinim? net negal??iau ?vardinti. O kaip gi toks udegantis renginys be m?s? skautuk??! : ) Nors ir negausiai, ta?iau ir mes gal?jom diuginti praeivius ?vairiomis dainomis bei giesm?mis. Buvo akimirk?, kai gal?jome pasijausti vaigd?mis, aplink blyksint fotoaparat? blykst?ms. : )
Pasibaigus muzikos fiestai, pakiliomis nuotaikomis patrauk?me nam? link, o giesm?s odi? ..Tu at?jai i dangaus, parodyt keli?.. i skautuk?, dalyvavusi? gatv?s muzikos dienoje, dar ilgai niekas negird?jo, mat po tiek kart? i? odi? kartojimo visi prarado bals?!
Gatv?s muzikos diena buvo tarsi vent?, sub?rusi iauli? jaunim? ir parodiusi mon?ms, kad iauli? kult?rinis gyvenimas n?ra toks jau apkerp?j?s! : )

                                                            Ses? Santa

 [ 2008-03-18 ]  ygis - apmokymai - seminaras

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis apmokymai seminaras
(2008.03.18 - 19)

2008 met? kovo 18-19 dienomis dalyvavome Kur?nuose vykusiuose vadov? apmokymuose, kuriuos suorganizavo ir praved? pat. sk. br. Valdemaras Kaupys. Neig?sdino net netik?tai ikrit?s sniegas! Nors m?s? buvo nedaug (tik 9 su vadovu), ta?iau labai smagiai praleidome laik? prad?dami lengvu pasivaik?iojimu ygiu, po Kur?n? apylinkes. Jo metu brolis Valdemaras mums pristat? naujus raomus rikiuo?i? nuostatus, supaindino su naujov?mis ir pamok? pagrindini? rikiuo?i? element?.

Nakvojome iltai ir saugiai Kur?n? iauli? rajono jaunimo centre. Jame buvo ir vakarinis lauas, kur? mums praved? pat. sk. s. Justina, jo metu ne tik pasidalinome mintimis apie pra?jusios dienos yg?, bet ir irdeles i popieriaus lankstyti imokome.

Antrosios dienos ryte sulauk?me sve?i?, kur?niki? Agn?s ir Kasparo. Jie mums praved? 3 valand? trukm?s seminar? apie vadovavim? ir kalb?jim?. ?gavome dar daugiau patirties ir ini?, kaip reikia kalb?ti vieai, stov?ti prie auditorij?, klausytis kalban?i?j? ir ?vairi? vadovavimo ypatum?.

Po seminaro susitvark?me ir atsisveikinome iki kit? susitikim?!

sk. s. Jurgita

 [ 2008-03-09 ]  Dain? ir poezijos renginukas Skautikas gramofonas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Dain? ir poezijos renginukas Skautikas gramofonas
2008 04 05 / 06d.

Gan ankst? etadienio ryt? susitikome prie gaidio. Buvome keturios: Ieva, Arimant?, Beatri?? ir Dovil?. Pats renginys vyko jaunimo centre. Ten nukeliavusios usiregistravome, suradome vietel?, kur pad?ti daiktus ir lauk?me rikiuot?s. Dalyvi? buvo apie 50! Po rikiuot?s gr?ome ? pastat?, atsig?r?me arbat?l?s, ukandome. I?j? ? lauk? paaid?me kelet? aidim?li?. Tada tur?jome iek tiek laisvo laiko. Per t? laik? imokome tok? ?dom? dalyk?l?. Net neinau kaip tai pavadinti... na, ir iaip aid?me, plep?jome. Kiek v?liau pasirepetavome savo repertuar? vakarui bei giesmes Miioms. Padainav? keliavome ? Miias. Po Mii? gr?ome ? tos dienos m?s? namus, pails?jome, ukandome ir lauk?me vakaro koncerto. Per koncert? buvo daug grai?, ?domi? ir linksm? pasirodym?. Po koncerto susitvark?me daiktus ir pasiruo?me miegui. V?lai umigome.

Ryte k?l?m?s anksti. Atsik?l?, pavalg?me, susikrov?me daiktus. Rengin? kaip visada ubaig?me rikiuote. Buvo smagu.

Ses? Ieva (Bebri? skiltis)

 [ 2008-02-16 ]  Skautika sporto vent?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Skautika sporto vent?
08-02-16 ir 08-02-17 d.

08-02-16 ir 08-02-17 dienomis vyko skautika sporto vent? Joje dalyvavo v.Jurgio draugov? ir LS (Lietuvos skautai). I m?s? skilties ( Nendri? ) dalyvavo tik trys seserys Laima,Kotryna ir Ieva.Vasario 16-osios ryt?,vyko v.Miios iauli? v.Petro ir Povilo bany?ioje. Po mii? ?jome ? prisik?limo aikt? i?r?ti Lietuvos trispalv?s ik?limo. V?liau okome ? autobusus ir vaiavome ? Gegui? mokykl?.?sik?r?me akt? sal?je. Po valandos buvo rikiuot?. Rikiuot?s pabaigoje kiekvienas aidimu isirinko komand? su kuria dalyvavo olimpiadoje.Olimpiada prasid?jo nuo estafe?i?, po to visi aid?me havajietik? tinklin? ir panaius aidimus.( daugiau neprisimenam : D ) Vakare visi b?gome iekoti lobio kuris buvo pasl?ptas mokyklos teritorijoje. Rastas lobis buvo saldainiai,ta?iau ne visi j? gavo. Juos draugikai tarpusavy pasidalino ta komanda ,kuri juos rado. Po lobio iekojimo vyko draugovi? prisistatymai susij? su Lietuvos atk?rimo diena.Buvo ir vaidinim?,ir dain?,ir aidim?. Visiems buvo begalo smagu! Nakt? visi skautukai i?r?jo nuotraukas t? skaut?,kurie buvo Afrikos stovykloje. Vidurnakt?, visi ?jo miegoti. Kit? 02-07 dienos ryt?, 09 valand? vyko mankta.Ne paprasta. Visi b?go aplink mokykl? daug daug rat?. Po manktos ?vyko rikiuot?,o su ja ir skautikos sporto vent?s udarymas. Tikrai buvo verta dalyvauti.

Ses? Audron? (Nendri? skiltis)

 [ 2008-02-09 ]  ygis Skautai, vienykim?s patriotikumui!

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis Skautai, vienykim?s patriotikumui!
2008-02-09

ygis, kur? suorganizavo sk. s. Dovil?, sk. s. Jurgita ir br. Antanas, vyko R?kyvos mikuose. U programin? dal? buvo atsakinga s. Laura. Per pirm?j? sustojim?, kol br. Andrius ir Dainius iekojo tiltelio, kuriuo gal?tume persikelti per upel?, Laura klausin?jo vis? ygeivi? kas yra laisv?, patriotas ir, laisvas pilietis, laisva tauta ir band?me isiaikinti kas tai yra patriotikumas. Pasibaigus m?s? pokalbiui ygiavome toliau, sekdami broli? paliktais enklais.

?veik? visus griovius, nuvirtusius medius, br?zgynus ir lapi? miko em? apsistojome mike. Susiskirst? ? tris komandas, band?me gelb?ti sueistuosius ir suteikti jiems pirm?j? pagalb?. Po to ?sireng?me lauaviet?, prie lauo dalinom?s vieni kit? vai?mis, dainavome dainas. Kalb?jome apie vasario 13-tosios ?vykius, dalinom?s prisiminimai, i?r?jome tos dienos nuotraukas ir skait?me istorinius faktus. Prisimindami visus uvusius ir diaugdamiesi dabartine Lietuvos laisve padainavome E. Masyt?s Laisv?. Su ia patriotika gaidele ugesinome lau?, susitvark?me ir patrauk?me i miko laukais namo!

sk. s. Jurgita

 [ 2008-02-05 ]  Ugav?n?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Ne?prastos Ugav?n?s
 2008 02 05

Ugav?n?s- tai vent?, kuri? ven?ia kiekvienas mogus, laukiantis prag?stan?i? pauk?i? ar besiskleidian?i? medi? pumpur?. Ne paslaptis, kad ia vente labiausiai domisi mai vaiku?iai, kurie vilties kupinomis akut?mis ir itiestais delniukais laukia prie savo kaimyn? dur?, tik?damiesi gauti kuo daugiau saldaini?, blyn? ar net pinig?.

Nenor?jome ir mes atsilikti, tuo labiau juk nesame dar tokie seni, kad nebesugeb?tume taip pasilinksminti. M?s? vent? prasid?jo po piet?, kai visi isida? ir ydukikai apsireng?, susitikome prie auksinio berniuko. Buvo linksma pasijuokti vieniems i kit?. :]

Kad i vent? b?t? kuo ?simintinesn?, laik?m?s vis? ydukik? tradicij?: tur?jome lainin? ir kanapin?, iaud? prikimta Mor?, ir inoma pagrindinius ios vent?s skan?stus- BLYNUS! Tad visi, nieko nelaukdami, su gitaros skambesiais, dainomis ir barkan?iais indais, patrauk?me link Salduv?s parko, kuriame tur?jome puikia prog? usikurti taip seniai nekurt? lauel?. Bet prie tai susitikome kelis mau?ius vaikelius, kurie mus pasikviet? ? sve?ius. Visi sugu?jome ? kiem?, utrauk?me linksm? ydik? dain?, kurios d?ka mes gavome nemaiai saldaini?! :] Gr?kime prie lauelio programos. Ji neapsi?jo be laininio ir kanapinio kovos. Pergal? kaip ir kiekvienais metais aiki, ji kanapinio rankose. (ypt)  Nors ikovoti j? nebuvo lengva... Kad dar grei?iau iema atsikratytum?m, ?met?m lauan Mor?, kuri nieko nelaukdama suplek?jo. Taip jai ir reikia. :]

Taip ir pra?jo m?s? vakaron? su dainomis, blynais, aidimu Marakatumba, kanapinio pergale, ir su sudegusia More. Kelias atgal buvo labai ramus. Vir eero tvyrojo r?kas, kuris suk?l? mistik? nuotaik?. Buvo gera eiti visiems kartu ir ta pa?ia kryptimi

Ses? Renata