METRAŠČIAI IŠ 2009-ųjų METŲ

 [ 2009-12-19 ]  Kmyn? ygis ? Akmen?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2009-12-19 dien? skautai norintys keliauti ? yg? (iauliai-Akmen?), rinkosi autobus? stotyje.  Deja, daugelis skaut? pab?g? al?io ar tiesiog netur?j? laiko, nekeliavo i yg?, tad  mes trise (A- Tomas, Gieas ir Joikas) nesulauk? daugiau norin?i? keliauti, ygiavome toliau.
Deja, kelyje pasitaik? kli??i?, kurias greitai ?veik?me. ygiuoti tikrai nebuvo alta. ygiuodami susitikome pora moni?. Kurie steb?josi tokia kelione. Sustoje mike, usik?r?me laueli, pasistiprinome ir trauk?me toliau. Keliavome ir gatv?mis ir miko takeliais. Linksmomis nuotaikomis ir su ypsenomis veiduose. Pasiek?me kelion?s tiksl?.    

 [ 2009-12-12 ]  Pliki? draugov?s gimtadienis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2009 12 11-12 ?vyko plinki? skautu deimtasis gimtadienis. Tik atvaiavusius mus pasitiko galyb? sve?i?. O po to vyko muzikiniai sveikinimai ir m?s? pa?i? kepti pyragai. Pasistiprin? kugeliu ir saldumynais, pasigamin? ibintus keliavome tamsiais takeliais, kuriuos apsiviet?me savo ugnel?mis. Sugr?? ?vyko linksmoji dalis. Vyko okiai, ir loterija-kurie turb?t paliko didiausi? ?sp?di. Pavarg? po ilgai trukusiu oki?, keliavome pasistiprinti prie mieg?, ir sugul? i savo miegmaiius saldiai umigome.  Ryte atsikeliame val?s. Pavalg? pusry?ius susitvark?me ir keliavome namo, ta?iau mes v?l ir v?l nor?sime sugr?ti atgal i plikius.

 [ 2009-11-21 ]  iuolaikin?s krik?ionikosios muzikos festivalis Sielos 2009

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Jau tradicija tapusio festivalio Sielos, neaplenk?me ir iais metais. Nepab?g? kiauli? gripo ir vis? kit? neaiki? virus?, patrauk?me Maeiki? link. Dalyvi? kaip niekad maai: keturi SO i iauli? atstovai: Dovydas, Orinta, Goda ir Renata.

Savo ?sp?diais dalijasi brolis Dovydas ir ses? Orinta:
2009 met? 11 m?n. 21 dien? vykome i iuolaikin?s krik?ionikos muzikos festival? Sielos 2009.Mums buvo labai smagu ir linksma. Per vis? i? ivyk? nebuvo li?dn? akimirk?, tiesiog mes tikrai diaug?m?s ten nuvyk?. Kelion? nebuvo nuobodi, nors kelias buvo ne trumpas. Per i? ivyk? labiau susibendravome su seserimis Goda ir Renata. Mes tikrai nesigailime ten vyk?.

 [ 2009-11-15 ]  Oficialusis b?stin?s atidarymas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Oficialusis b?stin?s atidarymas

2009-11-14 - 15 dienomis Maeikiuose ?vyko b?stin?s atidarymas, kuriame
mus pasitiko daug broliu ir sesi?. Tada vyko oficiali oji dalis, buvo perkirptas
kaspinas, ?teiktos dovanos, nenutilo geri odiai ir pasveikinimai. Po oficialiosios
dalies vyko linksmavakaris, per kuri visi buvo pasipuo? kaip hipiai.
Po to m?s? lauk? daug vaii?, aidim? ir film?. Vis? nuotaikos buvo labai
geros. Smagiai praleid? laik? skautai vakare keliavo namo, o kurie nor?jo dar pabuvoti
pasiliko nakvoti. ryte atsik?l?me labai val?s, ta?iau alkani. Tod?l papusry?iavome,
o po to tvark?m?s, dar iek tiek pabendrav? visi linksmai keliavome namo,
parsive?me daug geros nuotaikos, ir prisiminimu :)

Tomas (Kmyn? skiltis)

 [ 2009-10-30 ]  Pirmoji m?s? visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s


2009. Spalio 30

Pirmoji m?s? visuotin? sueiga.

                      Spalio 30-oji. Apturime pirm?j? ir pa?i? linksmiausi? visuotin? sueig?. Susirinkome gausokai vir 30-ties. Labai aunu! Senoliai pamat? ir nemaai daug nauj? veid?.
Prad?jome sueig? kaip visuomet vilpuku, rikiuote ir drauginink?s kalba. Pamin?siu m?s? draugov? turi vilkiuk?! Gr?? ? savo vietas ir jau aptur?j? geresnes nuotaikas prad?jome aisti susipainimo aidimus. Linksmiau kai mog? pa?sti, nors geriau susipainti ir su tuo, kur? pa?sti. Viskas tik ? ger?. aid?m ir iaip aidimus, ir gerai leidom laik?. Keli veidai aptarin?jo visiems, k? jie veik? prie sueig?. Mat tur?jome net 3 pasenusius mones (jubiliatus). Tai buvo Gieas, Audra ir Petras. i?r?jome filmuk? apie Lord?- skaut? ?k?r?j? Baden Powell? ir jo mon?. Taip pat mat?me ir nuotraukas, bet filmuot? mediag? i ventusi? vent? uduo?i?. Sueig? pabaig?me torto gabal?liu ir kaip visad rikiuote.
Manau kaip pirmoji sueiga buvo labai nebloga.

 

                                                                                                            s. Alvigita.

 [ 2009-10-29 ]  Cepelin? balius pas Kotryn?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Vien? dien? sus?d? nusprend?me , kad norime visi susirink? kur nors linksmai pab?ti.
Tad, vien? labai gra? rudens atostog? vakar? susirinkome pas mane (Kotryn?). M?s? susirinko nemaai , bet iaip taip tilpome ? kambar?, kol ?sitais?me vyravo urmulys , bet vakarui ?sib?g?jus visi ?me linksmai bendrauti, vieni aid? aidimus , kiti kalb?josi, du broliai Povilas ir Airidas gamino puding? , dar kiti b?r?si kauliukais . Visi buvo usiem? , bet laimingi.
Vakaro kulminacija cepelinai, kuriuos su m?s? pagalba mums ivir? mano mama. Tikiuosi skaniai pavalg?me . Atsid?kodami sudainavome kelias dainas , labai smagiai pabendravome. Kas keis?iausia, kad bendravome vis? nakt? , iki pat ryto ir tai supratome tik tada kai laikrodis imu? 07:00 ryto, inoma niekas apie mieg? pas mane jau nebegalvojo, nes buvo iauusi nauja diena, tad visi atsistojo ir i?jo miegoti ? savo namus...
Miegoti neteko ilgai , po keleto valand? mes v?l susirinkome , nes tur?jome visuotin? sueig? , tai visi miegantys , gerokai itin? dalyvavome sueigoje , bet nei vienas d?l to nebuvo nelaimingas ir laikas prab?go labai linksmai, net miego nebesinor?jo .
Man tos kelios atostog? dienos prab?go labai smagiai ir paliko neidildom? ?sp?d? .

 [ 2009-10-24 ]  Kmyn? silties ikyla

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Kmyn? ivyka (2009 spalio 24d)

etadien? 8val. ryte susiruo?me ? yg?. ?jome ? Salduv?. Pakeliui sutikome kli??i?. Tur?jome pastatyti tiltel?, kad gal?tum?me pereiti per upel?. Paskui pasiskirst?me grupel?mis po tris ir k?r?me po lauel?. Madaug 10val pri?jome savo kelion?s tiksl?. Ten usik?r?me lau?. Visi pasiskirst?me darbais. Vieni rinko malkas, kiti paroin?jo lauaviet?, treti buvo atsakingi u maisto virim?, ketvirti tur?jo visus linksminti. Ten prabuvome iki 17:30 tada susiruo?me eiti namo.

Povilas

 [ 2009-09-06 ]  VII Piligriminis ygis: Kryi? kalnas iluva

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

VII Piligriminis ygis:
Kryi? kalnas iluva (2009 rugs?jo 4-6d.)

 

tai ir v?l, tik prasid?jus mokslo metams jaunieji piligrimai isiruoia ? yg? Kryi? kalnas iluva. inoma, prie j? prisijungiame ir mes, aunieji skautukai J . Gal m?s? ir nedaug, bet tiesa ta, kad su gausia piligrim? minia mes tikrai nesusiliejame J  . o taip, is ygis n?ra lengvas pasivaik?iojimas, bet mes, skautai, kaip visad nestokojome geros nuotaikos, taigi ir ?josi lengviau J. Giedant, aidiant, linksmai plepant, kartais ir draugikai paiepiant vieniems kitus ygiuoti ne taip sunku. O ypa? kai vie?ia saul?, kuri iemet, deja, m?s? per daug nepamyl?jo J Antr? ir tre?i? ygio dien? teko iek tiek sulapti, nes lijo kaip i kibiro. inoma, lietus n?ra pats didiausias malonumas, o ir daiktai lapi. A?i? Dievui miegmaiiai, regis, vis? liko sausi, tad bent nakt? nesualome. ( nors kur ?ia sualsi, kai palapin?je miega vir 10 moni?, o dar visi pietums irni? privalg? :D ) Gretimose palapin?se gyveno ne patys pamaldiausi piligrimai, bet k? padarysi, skautai kantr?s mon?s.
Taigi, iluv? pasiek?me anaiptol ne pa?ios geriausios formos, bet tikrai pa?ios geriausios nuotaikos. Kiaurai lapi, pavarg?, bet laimingi, nes pagaliau pasiek?me savo tiksl? mes dar tur?jome j?g? palakstyti ir pasitakyti balose. iluvoje iklaus?me v. Miias, atsisveikinome ir jud?jome nam? link. Na dar prie tai inoma usukome ? parduotuv?!! VARI maina, ne patys variausi skautukai, batonas ir okoladinis kremas tai tikriausiai pati nuostabiausia vieta ygio aptarimui.
Dabar, v?l laukiam kito rugs?jo, tikim?s, kad jau VIII-ajame piligriminiame ygyje SO atstov? bus dar daugiau, o ygis bus dar kupinesnis nuotyki? J

 

 

Ses? Goda.

 [ 2009-08-26 ]  IV ygis ? Pakutuv?nus

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

IV ygis ? Pakutuv?nus (2009 rugpj??io 21-25)

O mes ygiavom, ygiavom, ygiavom,
ygiuodami dainavom, dainavom, dainavom,
Kad m?s? ygis auniausias i vis?... J

ie odiai atspindi tikr? ties?. Kaip nekeista, is ygis kasmet vis daugiau pritraukia smalsi?j? skautuk?. Tai ir iais metais m?s? keliaunink? buvo apie 30.
Per vis? ygio istorija, pirm?kart iais metais ?vyko keletas netik?tum?: tai graaus oro buvimas (be lietaus), taip pat klipat? gausumas. Tikriausiai karta diena, bloga avalyn? privert? daugum? pasirinkti kelion? i Pakutuv?nus br. Valdemaro arba Joiko vairuojamu transportu. Na ir m?s? med. Sesutei Eglei taip pat buvo nemaa darbo, lopant m?s? p?sl?tas kojytes.
is ygis ities buvo vienas i ?simintiniausi?. Ne vien d?l nuostabi? moni?, kurie suteikdavo mums galimyb? isivirti ilt? bei so?i? vakarien?, ne vien d?l p?sl?t? koj? skai?iaus, bet ir d?l pirm?j? skautik? vestuvi? J. Taip, buvo daug juoko... taip pat, mes nepamirome ir savo ygio tikslo futbolo... aid?, griuvo, b?go. Ko gi daugiau reikia...
is ygis buvo auni patirtis kiekvienam skautukui, taip pat auni galimyb? painti vienas kit? geriau...

Daugiau informacijos bei dalyvi? atsiliepim? apie ? yg? galite rasti ygio knygoje.

Ses? Renata

 [ 2009-08-15 ]  SO stovykla Aplink pasauli

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

SO stovykla Aplink pasauli 2009 08 9-15

Kelion?s aplink pasaul? pradia...
Graus bei saul?tas rytas...
Atvaiuojan?ios pilnut?l?s mainos...
Ivaiuojan?ios pustu?ios...
Registracija...
Skirtstym?sis ? skiltis...
Palapini? statymasis...
Atidarymo rikuot?...
Kriktynos...
Gaublio, em?lapio, kompaso gaminimas...
Tukenim?sis utvankoje...
Diaugsmas... juokas...
Pastovykli? statymas...
Prakaito liejimas...
Skanus, j?g? suteikiantis maistas...
Dainos ir giesm?s...
Pamaldos...
Ramyb?... susikaupimas...
Manktel?s...
Traikanotos akys...
Didiules eil?s prie nuostabiausi?j? nameli?...
Kareiviai ir j? trasa...
Savigynos mokinimasis...
Pirmasis lietus...
Pirmieji perlap? batai bei kojin?s...
Galiausiai perlapusios palapin?s...
Paskutiniai sausi r?bai...
Koncertas Renavo dvare...
Miegantys jaunesnieji skautai...
Daugyb? atsiskleidusi? talent?...
aun?s kandidat? ? skautus ir vy?ius pasirodymai...
Talka Renavo dvare...
Skautoramos...
V?liavos pagrobimas...
Naktinis ygis...
Ilgas ir saldus po jo miegas...
Futbolas per LIET?...
Nevarus bei slidin?jantys purvuose aid?jai...
LUNO parkas...
Pami? atrakciono parko ved?jai...
Siaubo kambarys, jumping guma...
Svarbiausia saugumas...
Lauai...
iluma... bendryst?...
okiai - pokiai su Saul?s kolektyvu i iauli?...
Tinginys su kakava...
Atsisveikinimo rytas...
Visa tai ir dar daugiau mat?me bei patyr?me ioje stovykloje.                  Sese Renata

 [ 2009-07-27 ]  Patyrimin? vadov? stovykla Tundra 2009

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2009. Tundra. (Patyrimin? vadov? stovykla)

  Labiausiai kankino klausimai: Kas bus? Ar bus labai sunku? Ar a itversiu?. Prig?sdinti bet savim tikintys, mes gul?jome ant altos ol?s ir lauk?me. Lauk?me neinomyb?s... Daug ?vairi? moni?, daug min?i?. Kakurie sukaustyti baim?s tyl?jo, kiti band? isinek?ti ir pasidalinti patarimais kol dar nev?lu. Treti miegojo: taup? savo j?gas, kaip mes sak?me, didiajam  ibandymui .
Ir tai prasid?jo. Taip mes prad?jom nykti: po du, dar po du, vis ma?jom, ma?jom, kol ant ol?s liko gul?ti paskutiniai mogeliukai. Gird?josi tik Gieo ir Valdemaro r?kimas. Paskutin? likusi grupel? i to jaudulio nebeinojo k? daryti. Ar si?lytis eiti patiems, ar dar palaukti ir pai?r?ti kas bus. Mano reakcija buvo ?domi. Vaiuodama ? Tundr? galvojau, jog vis? laik? tirt?siu i baim?s. Tuo momentu, kai jau buvau stovykloje, to kakod?l nor?josi. Nor?jau eiti ten pirma, igirsti Gieo r?kim?, gauti malk?, kak? daryti, b?gti, r?kti, statyti, nor?josi kako ne?tik?tino. Daug dalyk? nepamenu. Nepamenu, kaip mus paskirst? ? skiltis. Nepamenu pirmosios stovyklos atidarymo rikiuot?s. Net tiksliai nepamenu, kokiomis dienomis kokie ?vykiai buvo. Diena ir naktis susimai?. Pirmoji diena (ar naktis) buvo nuobodoka. Jei neb?t? tos kulminacijos, kai miegojome, tai gaisro, pradia b?t? buvusi labai nuobodi. Skilties bendravimas buvo tik i reikalo, kad pasistatytum?me pastovykl?, ir tai nebuvo labai aunu, nebuvo gera pradia skil?iai formuoti, ir susibendrauti- o to tikrai reik?jo .Juokingiausia buvo tai, kad pirm? dien? statyt? pastovykl? dar band?me pabaigti iki pat stovyklos pabaigos, o kai jau viskas buvo beveik idealu, tur?jome visk? sugriauti.
Stovyklos pabaigoje pam?gau Arvydo vilpukus. Jie reik? kak? naujo, gero arba kaip tik blogo, bet naujienos, tai buvo tai, kuo a g?r?jausi t? savait?. Danai jau?iausi hyperaktyvi. Buvo  keista, nes visi pavarg?, jau vos paeidami nor?davo stoti, o a nor?jau jud?ti toliau, toliau, eiti dar kart?. Aiku, itas hiperaktyvumas buvo ne vis? laik?. Sunkiausia buvo antr?j? dien?. Kakur ? Palang? iskridusi buvo mano nuotaika ir entuziazmas. Nepamenu ar gavau kiauin? t? dien?, bet jis man tikrai k?l? nerim?. Bet man pasisek?. Eidama ? yg?, prisiriau puoduk? prie sav?s, ? vid? ?sid?jau maiel?, ? jo vid? suvyniojusi kiauin?. ygyje kiauinis ikrito. Pasteb?jau tai tik po kurio laiko. Mano laimei, Arvydas, kai gr?ome i ygio, leido kiauinius pad?ti ? viet?.. Buvo tikrai nuostabu. Nereik?jo bijoti jo sutraikyti. Nebereik?jo bijoti 10ties kiauini?. Ir v?l vakare jau?iausi hyperaktyvi. Bet vis tiek, kad ir kiauini? nebebuvo, reik?jo tyl?ti. Tundra mane imok?, kad ir tyla gali b?ti daug naudingesn? u odius. Kad odiai turi b?ti graesni u tyl?.
Dar pamenu, kai ruodavome valg? ir su ses?mis pasakodavome viena kitai apie savo mo?iutes, kurios gamina tik man? ko?. Tas laisvas laikas, panekesiai tikrai pad?davo.
Mano manymu, tr?ko refleksij? vien skil?iai. Visa skiltis tiesiog tryko noru isikalb?ti, pasakyti k? jau?ia tarpusavyje, ne visiems matant ir girdint. Deja, tam nebuvo laiko.
Daug dalyk? dabar, kai pagalvoju, gal??iau ten pakeisti. Ne vien savo elgsenoje, tarkim skiltyje, ar kai kuriose situacijose. Bet tam ir buvo Tundra. Kad ?gytum patirties ir suvokimo.
Labai miela prisiminti, kaip visi vadovai ir stovyklos nariai gul?jome prie trij? kryi? ir siunt?me ratu vien? sausain?. Motyvacija: Kas suvalgys paskutin? gabal?l? sausainio, darys 100000 prit?pim?. Didiavausi ita savo id?ja, nes ji visiems pak?l? nuotaik?. Deja, nei vienas nepamena kas suvalg? paskutin? k?sn?. :D
Buvo valand?, kai nenor?jau nieko. lapia, sualusi, pavargusi jau?iausi, bet nepasidaviau ni?rioms mintims. Neleidau lietui gadinti visos stovyklos. Buvo valandos, kai jau?iausi kaip nuobodioje pamokoje. Uuot pamenu, kad didiausi? ypsen? t? savait? ispaud? mums umigdyti paleista lopin?. Parodij? ou tes?si. :D nuotaika v?l buvo pataisyta.
Dabar, pagalvojus apie Tundr?, vien geri atsiminimai. inau, kad ita stovykla man pad?jo daug k? suvokti ir suinoti. Naudojuosi patirtim dabar ne vien skautaujant, bet ir gyvenime. Jei dabar liept? atsukt laik? atgal, tikrai vaiuo?iau ? Tundr?. Daug k? keis?iau, bandy?iau elgtis kitaip, o gal net specialiai prieingai, pai?r?ti, kaip reikia elgtis ir kas b?na visokiose situacijose.
Esu visiems labai d?kinga, u toki? stovykl?.
U tai, kad ir kaip mes b?tum?m nusikalt?,  visi mums vis d?l to pad?davot.
Esu labai d?kinga u tai kad j?s esat, u visk?.
U tai kad suteik?t mano gyvenimui daug nauj? spalv?.

                        Sese Audra

 [ 2009-07-19 ]  Jaunesni?j? skaut? stovykla SkautAuk

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Jaunesni?j? skaut? stovykla SkautAuk 2009m. liepos 17-19d.

2009 met? vasara skautiku poi?riu buvo labai turtinga savo stovyklomisJ. Viena i j? buvo organizuojama m?s? jaunesniesiems skautukams.
Kas gali b?ti graiau, kai vienoje vietoje, madaug 30 skautuk?... Tikriausiai visiems susidaro vienas vaizdas: triukmas, klyksmas, juokas. Taip, to tikrai netr?ko... Bet buvo didiulis diaugsmas matyti m?s? skautuk? laimingus ir nuotyki? itrokusius veidus.
Tris dienas praleidome visi kartu. Per tris dienas sugeb?jome tiek prisijuokti, pasimokyti ir kitus pamokyti, taip pat tiek daug nauj? nuotyki? parsiveti ? namus. Galiausiai lieka tik laukti kit? met?, kit? met? vasaros stovykl? ir diaugtis ios vasaros prisiminimais.

Ses? Renata

 [ 2009-05-26 ]  Skautikas gramofonas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

SKAUTIKAS GRAMOFONAS

 

2009 met? gegu?s 25 26  dienomis Sedos miestelio gimnazijoje grojo Skautikas Gramofonas.
Ryte atvyk? ? Sed?  ir nukeliav? ? Sedos gimnazij? pamat?me daugyb? moni?, ne iaip moni?, o skaut?: laiming?, draugik? ir norin?i? kuo grei?iau su tavim susipainti... A skautauju dar labai neilgai, bet supratau kokie nuostab?s ir draugiki yra skautai. Skautikas Gramofonas buvo pirmasis renginys kuriame a dalyvavau, susipainau su daugybe dideli? ir ma? skaut? ir nepaisant amiaus skirtum? jie visi sutar? puikiai... J
Usiregistrav? ir susipain? visi dalyvavome rikiuot?je, po kurios visi pasiskirst?me grupel?mis ir ikeliavome daryti Gerojo darbelio. Buvo labai smagu, mes ?jome ? slaugos namus, bendravome su seneliais, dainavome, papasakojome jiems kas yra skautai. Po Gerojo darbelio dalyvavome v. Miiose, po j? b?gome ? mokykl? nes buvome gerokai sual? ir jau labai nor?jome atsigerti kartos arbatos. Pasibaigus pirmajai skautikai vakarienei prasid?jo linksmyb?s - prasid?jo Skautikas Gramofonas.  Rengin? ved? broliai Andrius ir Antanas,  prad?j? odiais: Kur eina Antanas su Andriuku... J  Visi pasirod? puikiai. Vieni deklamavo, kiti dainavo ir net demonstravo Ekologik? drabui? kolekcij?. Pasibaigus renginiui i?r?jome film?, pasibaigus filmui visi tur?jo eiti miegoti, bet kaip visada atsiranda t? kurie miego nenori, J tad ramiai  sus?d? pakalb?jome, paaid?me... Rytas buvo gan?tinai sunkus, nes miegojome maai, bet tarp tokios gausyb?s moni? buvo sunku nesiypsoti, tad smagiai papusry?iavome ir antr?j? kart? stojome rikiuot?n. Visi atsisveikinome ir paad?j? kad butinai dar susitiksime ikeliavome namo...
Buvo tikrai labai smagu, namo visi gr?ome kupini ?sp?di?, geros nuotaikos ir tikrai dar ilgai apie tai kalb?jome.  

 

                                                                                   Ses? Kotryna

 [ 2009-05-03 ]  Tarptautinis Taize susitikimas Vilniuje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Tarptautinis Taize susitikimas Vilniuje (2009 gegu?s 1-3 dienomis)

Globok, Dieve, mus, tikime tavim,
Tu rodai kelius mums ? laisv?...

ie giesm?s odiai dar ilgai tur?t? skamb?ti piligrim? galvoje... Keliems m?s? organizacijos nariams teko tokia galimyb?, tik gal kitaip, igyventi pasitik?jimo piligrimyst? savanoriaujant. Per ias tris dienas ir dar prie tai dvi (savanoriams reik?jo atvaiuoti anks?iau) mes bendravome ne tik tarpusavyje ir su Dievu, bet ir gautomis dovanomis dalijom?s su mus priiman?iais mon?mis, su Vilniaus gyventojais ir miesto sve?iais.
Kai kuriems i m?s? tai buvo pirmas kartas, kai buvome Taize bendruomen?je. Viskas buvo nauja: tiek pamaldos, tiek visi usi?mimai, tvarka... Buvo aunu matyti daugyb? moni?, susirinkusi? i kit?  miest?, ali?, atvykusi? ?ia su ?vairiais tikslais: pab?ti kartu, kartu lovinti Viepat?, diaugtis kasdieniais dalykais, svetingumu.
Dar ilgai neumiriu m?s? maisto darbo grupel?s bendrumo, v?luojan?i? bandeli?, didelio moni? srauto, besibraunan?io prie maisto, grupel?s vadovo dainuojam? dain?, kartos saul?s, gul?jimo ant pievel?s, mus svetingai pri?musios eimos r?pinimosi, giesmi?, pamald?, alt? bany?ios grind?, draugik? svetimali?, gatv?s muzikos dienos ir visko kito, k? sunku ?vardyti keliais odiais...

Ses? Renata

 [ 2009-04-26 ]  Jurgini? stovykla

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Jurgini? stovykla (2009 balandio 25-26d.)

ia stovykl?l? suorganizavo m?s? brolis Andrius By?ius. Neaiku kaip gim? jam tokia id?ja, bet i stovykla isiskyr? savo paprastumu ir gera nuotaika. Ji vyko, kaip ir visos didiosios m?s? organizacijos vasaros stovyklos, Renave.  M?s? draugov?s nariai nead?jo vaiuoti ? i? stovykl?l? d?l tam tikr? asmenini? prieas?i? ar iaip keleto nepatogum?. Bet paskutin? akimirk? paaik?jo, kad ikilo keletas problem? d?l vadov? stygiaus. Tod?l nieko nelaukdami, per valand? susikrov? kuprines, patrauk?me ? Maeiki? pus?. M?s? draugov? atstovavo mauma: Antanas, Juonis, Laima, Renata.
etadienio ryt? stovyklaviet? prisipild? skautiku juoku, entuziastikumu, gera nuotaika. Dalyvi? buvo nei daug, nei maai, apie 50.  Kaip ir visos skautikos stovyklos, taip ir i buvo atidaryta ikilminga rikiuote. Po jos prasid?jo orientacinis ygis, truk?s madaug 4 valandas. Jo metu skautai, i anksto pasiskirst? ? komandas, tur?jo puiki? galimyb? im?ginti savo j?gas pjaudami malkas, persikeldami per up?, audydami ? taikin?, begamindami lauaviet?, maisto gamybai, prisimindami skautik? istorij? ir t.t  Buvo aunus laiko praleidimas, kuriuo metu skautai gal?jo vienas kit? geriau painti, imokti atlikin?ti uduotis kaip tikra komanda. Po io orientacinio, skautams buvo duotas laisvas laikas, kurio metu gal?jai skautus ivysti beaidian?ius ?vairius aidimus, besigaminan?ius maist?, grojan?ius gitara, dainuojan?ius ar dar ir toliau persik?lin?jan?ius per up?. Buvo aunu tai, kad nebuvo matyti nei vieno nieko neveikian?io. Kiekvienas diaug?si gal?damas bendrauti...
Vakare, kaip ir kiekvienoje normalioje skautikoje stovykloje, buvo lauas su vakaro programa. Jos tema - Pavasarinis poktas. io vakaro metu, gal?jai ivysti daug linksm? ir k?rybik? prisistatym?, pasirodym?. Pabuv? kartu, ?jome pasmaguriauti naktipie?iais: kakava ir sausainiais. Pasotin? savo skrandukus ir pasveikin? brol? Kipr? su gimtadieniu visi patrauk?me savo keliais. Kas miegot, kas toliau rymoti prie lauo. Naktis buvo ilta. Kiek gird?jau, tai niekas nesiskund? nualusiomis kojomis ar nosimis. Pabud? ryte, papusry?iav? ir susitvark? stovyklaviet?, pajud?jome link nam?.
Tai buvo paprasta, bet daug nuoirdaus diaugsmo ir juoko padovanojusi stovykla. Dar ilgai neumirime stovyklos perliuk?, pokt?, kuriuos suprasime tik ten dalyvav? mon?s, taip pat nepamirime ir m?lyn?j? Antano svog?n?... J taip, tai buvo tikrai auni stovykla.

 

Ses? Renata

 [ 2009-04-17 ]  Medeli? sodinimas U botanikos sode

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Medeli? sodinimas U botanikos sode (2009m. balandio 17d.)

Kaip ir daugelis iauli? miesto organizacij?, bendruomeni? m?s? draugov?s skautai panoro prisid?ti prie U botanikos sodo organizuojamos pavasarin?s medeli? sodinimo talkos.
I didelio b?rio draugov?s skaut? susirinkome tik mes: s. Dovil?, s. Drugelis, s. Jurgita, s. Alvigita.
Turb?t reikt? pamin?ti esmin? dalyk?, tai buvo ne tik medelio pasodinimas, bet vis? pirma jo irovimas, tiksliau ikasimas, duob?s ikapojimas emi? prisikasimas ir atsiveimas, o tik tada pasodinimas. Daug sesut?s savo prakaito iliejo ir raumenis usimanktino. Isirinko ma? ?uoliuk?, kurio aknys tikrai nemaos pasirod? ir teko ne 5 minutes paplu?ti j? ikasant, kol s. Dovil? ir s. Jurgita sodinuk? gal?jo garbingai ?sodinti ? karut? ir nuridenti ? tuo metu s. Drugelio ir s. Alvigitos paruot? duob?. O jau tuomet at?jo br. Gieas ir praved? medelio sodinimo instrukta?. Ir tai nuo iol U botanikos sode aliuoja SO iauli? v. Jurgio draugov?s ?uoliukas.

Pat. sk. s. Jurgita

 [ 2009-04-15 ]  iauli? Jaunimo Centro talka

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

iauli? Jaunimo Centro talka (2009 balandio 15)

Neseniai m?s? organizacija umezg? santykius su iauli? jaunimo centru. Tokie tarpusavio santykiai kiekvienai organizacijai duoda tiek abipus?s naudos, tiek tam tikros atsakomyb?s. M?s? organizacijai jau teko du kartus sudalyvauti talkoje. Pirmosios talkos metu jaunimas i ?vairi? organizacij? susirink? tvark? patalpas, val? dulkes... M?s? organizacij? atstovavusi? asmen? nebuvo labai daug, bet tai nesutrukd? mums auniai praleisti laiko ar iaip i irdies padirb?ti (taip, brolis Antanas sugeb?jo, betampydamas baldus, papuoti savo rankas p?sl?mis)J.
Antroji talka buvo artimesn? pavasario temai. Taip, tai iukli? rinkimas. Kaip visi inome, j? ypa? padaug?ja po per ilgai usit?susios iemos. Susirink? prie viebu?io patrauk?me link iauli? geto, kuriame ir tur?jome rinkti iukles. Buvo susirink? nemaai jaunimo, kurie jau buvo prad?j? savo darb?.  M?s? draugov?s nariai nepasiymi ypatingu punktualumuJ. Nieko nelaukdami kibome ? darb?.  Buvo graus, saul?tas vakaras su pilnais iukli? maiais. Prirink? nemaai mai?, visi isiskirst?me namo. Po tokios talkos supranti, kiek daug keist? ir nesuprantam? dalyk? galima pamatyti, berenkant iukles, ir ,inoma, danai pasipiktini , nesuprasdamas mogaus apsileidimo.

Ses? Renata

 [ 2009-04-06 ]  Juonio ygis ygelis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Juonio ygis ygelis (2009m. balandio 6d.)

Balandio 6 d. ?vyko maas orientacinis ygelis po iauli? miest?. Visi prad?jo rinktis apie 8 val. (tie visi buvo 5 mon?s be organizatoriaus). ygis prasid?jo apie 9 val. kai visi buvo susirink? ir ordinates idalintos. ygio dalyviai visus 8 punktus surado ir aplank? per 8~9 valandas . V?liau nuo sutarto tako keliavome prie Salduv?s kalno kur vyko mamy?i? vent?. Ten mes usik?r?m lau? pasidar?m valgyt ir visk? sutvark? apie 8 val. isiskirst?me.
Po ygio i dalyvi? susilaukiau  ger? atsiliepim?, bet  d?l savo nepatyrimo susirinko nedaug moni?, nes per v?lai praneiau informacija, bet asmenikai patiko ir tikiuosi kad kitas ygis praeis dar geriau.

 

 

                                                                                                                    Jonas Valuckis

 [ 2009-03-07 ]  Visuotinis emaitijos Skaut? Organizacijos suvaiavimas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Visuotinis emaitijos Skaut? Organizacijos suvaiavimas

      2009 met? kovo 7 dien? Maeikiuose visuotinio suvaiavimo metu vyko naujos valdybos rinkimai.
Kaip visiems inoma, m?s? organizacijoje valdyba kei?iasi kas keturis metus. ie metai buvo ketvirtieji, kai senoji valdyba tur?jo uleisti savo viet? naujiems ir vieiems protams.
Susirinkimas prasid?jo kandidat?, ? valdybos tam tikrus postus, prisistatymu, savo kandidat?ros ik?limu. Tuo metu eiliniai skautai gal?jo ivysti visus galimus variantus ir susidaryti apie juos nuomon?. Dar po pertrauk?l?s visi skautai gal?jo balsuoti u, j? nuomone, geriausiai ? valdyb? tinkan?ius asmenis.  Po balsavimo, susumavus visus balsus, rezultatai buvo ir yra tokie:

  1. Vyr. skautinikas- Andrius By?ius;
  2. Vyr. skautininko pavaduotoja- Laima Ramanauskait?;
  3. k
  4. k
  5. k
  6. k

 

Belieka tik diaugtis, kad m?s? organizacijoje yra toki? moni?, kuriais galime pasitik?ti ir patik?ti jiems tikrai nelengv? ir atsaking? darb?. Tokia valdybos nari? kaita duoda daug plius?. Kartu su naujais mon?mis yra ?neama ir nauj? min?i?, id?j?, daug permaining? v?j?, kurie padeda ijudinti umigusiuosius. Tik?kim?s, kad tokie v?jai (bet tikrai ne audros) aplankys ir m?s? organizacij?.

Ses? Renata

 [ 2009-01-18 ]  LS sporto olimpiada

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

LS sporto olimpiada (2009m. sausio 17-18d.)

Tai tradicija tap?s Lietuvos skaut? organizuojamas iemos renginys, kurio met? visi turi puiki? prog? prajudinti savo senus ir nuo iemos pailsusius kaulelius. Taip, tai sporto olimpiada. Primenu, tai ne iaip eilin? sporto olimpiada, tai SKAUT? sporto olimpiada. Joje neapsieinama paprastomis, eilin?mis ir jau visiems nusibodusiomis uduotimis ar aidimais. Galime visi sutikti, kad iradingumo bei k?rybikumo skautams niekad nestigo ir tikriausiai niekad nepristigs.
Jau antrus metus m?s? organizacijos nariai dalyvauja iame renginyje. iais metais m?s? buvo nei daug, nei maai, apie 10. Renginys prasid?jo rikiuote iauli? Diddvario gimnazijoje. Po jos pasiskirst? ? komandas, lakst?me po miest?, iekodami tam tikr? punkt? ir atlikin?dami ?vairias uduotis. Ialk? ir sual? gr?ome atgal, kur m?s? lauk? kita renginio dalis estafet?s. Taip, juoko tikrai netr?ko. Linksma buvo steb?ti susir?pinusius komand? narius, kai vienas i j? atlikin?jantis uduot?, ukli?na, pameta kamuol? ar iaip velkasiJ. Po estafe?i? visi gal?jo im?ginti savo j?gas, aisdami netradicin? kvadrat?, krepin?, tinklin?... Taip ir b?go dienel? pilna juoko, azarto ir prakaito. Galiausiai at?jo vakaras, kurio metu ses?s ir broliai gal?jo ramiai sus?sti ir pails?ti, taip pat pasirodyti ir parodyti savo k?rybikum?. Vakaro tema buvo 5. Buvo galima ivysti ?vairiausi? pasirodym?...
is renginys - tai puiki proga, painti vienas kit?, umegzti naujas paintis, auniai praleisti savaitgal? skaut? b?ryje, besidalinant gera nuotaika, juoku ir pla?ia ypsena.

Ses? Renata