METRAŠČIAI IŠ 2010-ųjų METŲ

 [ 2010-12-27 ]  Linksmavakaris

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

Linksmavakaris - turb?t ,,nerealiausia man iais metais patirta skautika tradicija. is renginys buvo pirmas, kur? pad?jau organizuoti. I ties? buvo labai keista, nes visada, kai atvaiuoji ? kakok? rengin? ar vent? atrodo, kad viskas suorganizuota, neinai, kas bus toliau. Pamenu, kai susirinkome aptari, k? darysime, k? veiksime, kokios pareigos. Na, man buvo labai sunku kak? pasakyti, nes ,atrodo, neinau ,kas galima, ko neJ. Labiausiai patiko m?s?(Jurgitos, Jono ir mano )pasirodymo repeticija. Apskritai skautai mane avi, nes jie nebijo visk? daryti eksprontu. Kai vyko m?s? pirma pasirodymo (ir vienintel? ) repeticija, neinojau nei k? sakyti, nei kaip elgtis. Susitar?m?, kad skaitysime i laikra?io, kad kalb?s Jonas su Jurgita, o a b?siu tikra neskaut? ir man r?p?s tik ivaizda(neken?iau ito vaidmens). Labiausiai pasime?iau, kai sak?, kad man reik?s pakviesti iaulius aukiant. Galvoju,, o jei neidr?siu? .Na, repeticija pra?jo puikiai ir labai laukiau pa?io linksmavakario. Susirinkome 8 valand? Kur?n? gimnazijoje. Visi puol?m ruotis. I tikr?j?, kai atvyko visi dalyviai ir buvo rikiuot?, man buvo iauriai keista. Atrodo, kai buvo kiti renginiai ar iaip rikiuot? neinai, kas k? pasakys, o dabar ,kai pasak? :,,Organizatoriai ingsnius atgal ir eikit pabaigti ruotis pasijutau labai ,,iskirtin?(J??? a inau ,kas bus toliau),o visi i?r?jo pasimet?.:). Na, renginys pra?jo visai ?domiai .Jonas buvo iauriai juokingas. Vaidino Jonel?, kuriam reikia vaist?(kitaip bus kvailelis. Pabaigoje labai bijojau ,nes inojau, kad tuoj tuoj tur?siu aukti. SUKAUPIAU dr?sa ir prad?jau klykti i vis? j?g?, nes laikrat? pama?iau ipardavim? Saul?s mieste .2 procentai. Nub?gau ,kur s?d?jo iauliai ir pakvie?iau juos ? scen?, nes kiekviena draugov? tur?jo paruoti savo per metus ?vykus? linksmiausi? ?vyk?. Kai jau atsip?t?m, ?jom valgyti.Na, tur?jom laisvo laiko ir vakare buvo ,,diskoteka. Grojo gyva muzika i Kur?n? :visoki? fleit?, d?deli?, gitar? ir Eidmanto grup?, bei Petro saksofonas. Tikrai pama?iau geriau nei bet kokiame orkestre . Viskas buvo i irdies. Praokom su kai kuriais 3 valandas, IAURIAI pavargome. Na,o po 12 ?jom kaip visada papliurpti su ses?mis ir broliais. Manau, kad linskmavakaris buvo iauriai linksmas, nes visada ,kai susitinki su skautais b?na linksma ir gera .

Ses? Goda A.

 [ 2010-12-10 ]  T?veli? sueiga alkauskyje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Taigi, gruodio  10d. buvo t?veli? sueiga. Pristat?me savo skautik? veikl?, kiekvienos skilties skiltininkas pla?iau pakalb?jo apie savo skilt?. T?vai gal?jo suinoti jiems r?pimus klausimus: kaip vaikai leidia laik? skiltyje, ko imoksta ir kt. Visi t?veliai buvo patenkinti, nes buvo ramiau, kaip atsak?me ? j? r?pimus klausimus.

 

Ses? Ieva G.

 [ 2010-11-06 ]  Kmyn? ygiai ruden?.

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

is ruduo buvo nuostabus. Broliai kmynai mums kas savaite reng? nuostabius ygelius, ikylas, pasis?d?jimus prie lauo. Pati stengiausi dalyvauti kiekviename j? suorganizuotame mini ygelyje. Kiti taip pat maloniai prisid?davo prie broli?. Jie mus stebino sum?stytais aidimais ir uduotimis. Tur?jome ir sueist?j? igelb?ti, ir lau? imokti kurti, ir virve laipioti. B?davo ir toki? pasis?d?jim? prie lauo, kai, tiesiog, s?d?jome kalb?jom?s ir linksminom?s. ?ia gal?jome pakv?puoti grynu oru bei linksmai praleisti laik?. Visi galime pad?koti kmynams!

Ses? Agn?.  

 [ 2010-10-30 ]  ygis ? Partizan? bunker?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

ygis ? Partizan? bunker?

 

Visada smagu eiti ? yg?, o, ypa?, jei tai skaut? ygis.Spalio 30, etadien?, vyko ygis nuo Kur?n? gimnazijos iki partizan? bunkeri?. Na, pirmyn - atgal apie 20km, kaip man pradiai nemaai, bet laik? praleidau puikiai.

Pamenu kaip man at?jo etadienis... Penktadien?, vakare, tikrai usista?iau adintuv?, bet vis vien pramigau ir nesp?jau su visais ?lipti ? autobusiuk?. Teko man?s laukti br. Eidmantui ir jo mainai, bei ses?m. Tikiuos, tuomet ant man?s labai nesupyko: )Susirinkome prie Kur?n? gimnazijos, kol sulauk?me vis?, sp?jom apsikabinti ir pasisveikint su kitais. Tuomet stojom ? rikiuot?  ir klaus?m?s broli?: Giedriaus, By?iaus ir Arvydo. Po to atsiskyr? kandidatai, kas buvo labai netik?ta, o mes, ygeiviai, stojom po du ir su daina iygiavom link bunkeri?. ?jau alia savo draug?s, Alvigitos. Labai daug juokiam?s, prisiminimai ir visa kita - kaip visada: ). Mus ved? skaut?s i Kur?n? - Ign? ir Deimant?. Su jomis taip pat buvo daaaug linksmybi? ir kalb? beeinant. Na, m?s? tikslas, kol ?jom, buvo imokti 2 partizanikas dainas. Viena, atrodo,  buvo lengva ,,M?nulis tikras t?vas jo, nes j? dainavom stovykloj, o kitos tikrai neinau, nepamenu. ?jom per  tikrai graias vietoves. Nors Kur?nuose  b?nu danai, t? vietovi? nesu ma?ius. Visur lygumos, dirbami laukai, mikai - jauku ir romantika:) ygiavom, dainavom ir aid?m! ?strigo aidimas ,,avin? banda- jo , turb?t, niekada nepamiriu. Vaikai, kurie dar nebuvo aid?, tur?jo nueiti ? atskir? vietel?. Kiti sustojo eilute. Po vien? i neaidusi?j? (gyvenime netur?jusi? supratimo apie  ? aidim?: D) ateidavo prie eilut?s ir tur?davo atskirti, kuris yra lyderis. Buvo iauriai juokinga, bet geriau nepasakosiu. Kod?l? Nes paaisit pamatysitJ Neinau, kaip kiti, bet a iek tiek jutau kojas -truput? pavargau, bet ne uilgo m?s? lauk? ibandymas,, autoavarija . ? kr?m? buvo atsitrenkusi maina, pilna sueist?j?. Na, budrumo nepraradom: pasiskirst?m ? 3 grupeles,kur vieni slaug? vairuotoj?, kiti n??i? moter?, treti keleiv?. Nema?iau kit? sueist?j?, bet m?s? buvo labai keistas. Jam l?o koja. Itemp?m j? i mainos, paguld?m, b?gau iekot pagaliuk?, kad kaulas nejud?t? , atsisuku, o tas ,, sueistasis b?ga! J? br. Jonas(i m?s? komandos)vejasi, na, puoliau vytis. odiu, keistas mums pakliuvo,, turb?t girtas - man?m. Palauk?m greitosios ir ?jome toliau.Bunkeriai  buvo netoliese, kai at?jom reik?jo palaukti ,nes kakas buvo juos u?m?. Na, at?jom, pirmiausia, sulipom ? bunkerius. Asmenikai, man buvo keista, kakaip... gul?ti ant nieko, ten lapia, alia tualetas... smarv? ir vis?laik tamsu. Ar partizanai to nusipeln?? odiu, udeg?m vakutes ir puol?m pietaut. Nemok?jau net uvirti vandens i pasiskolinto katiliuko, kai uvir? atidengiau, o ten - gal laelis vandens. Viskas igaravo. Na, bet prie bendro stalo(tiksliau lauo) aid?m sugedus? telefon?. Kaip visada, j? aidiant, b?na iauriai juokinga.: )

Buvo labai smagu, bet reik?jo jau jud?t, kad sp?ti ? autobus? iaulikiams ir kitiems. Visi atsisveikinom ir prad?jom jud?t. ygiuojant atgal, aid?m dar vien? visai ?dom? ir nuovokos reikalaujant? aidim?. Net ne?sivaizduoju pavadinimo, bet ses?s buvo bobos, o broliai-diedai ir pralaimi tie, kurie nebeturi odi? bobai/ diedui. Pirma nesisek?, bet po to ?sidr?sinom. Mes laim?jom 2kart i eil?s, k? padarysi : ). Gr?tant laikas, atrod?, b?go ypa? greitai. Atrod?, kad kelias trumpesnis. Na, gr?om ? stot?. Visi atsisveikinom ir ivaiavom.

Nuo ryto iki vakaro buvau gamtoje - nerealu. Turb?t etadienio neb??iau praleidusi geriau. A?I?, nes ygis buvo nuostabus.

 

Ses? Goda A.

 [ 2010-10-16 ]  Paskutinis lauas.

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Rytas. v. Jurgio draugov?s skautai susirenka Akmen?je. ? kasmetin? paskutin? lau?. Bendrauja su kit? draugovi? skautais. oka. Linksminasi.

Prie rikiuot? aidia aidim? Liuciferis. Kad apilt?. Rikiuot?je iklauso reikaling? informacij?. Isiskai?iuoja ir pasiskirsto komandomis po deimt. Skiltininkas eina pasiimti lapo su nustatytu marrutu. Skautai iygiuoja pasivalgyti ? Akmen?s miest?. Aplanko deimt vietovi? ir prisimena deimt skaut? ?stat?. Suino kur yra yd? kapinait?s, muziejus, gaisrinink? b?stin? ar Akmen?s miesto enklas (paminklas). ygiui- ekskursijai tur?jo 2 valandas. Gr?? aptur?jo maldel? ir vakarien?. Po jos rikiuot? ir ygelis iki lauo. Prie paskutinio lauo (ko visi ir susirinko) draugov?s pristat? savo dainas, brolis Jonas pakalb?jo apie tre?i? brol? ir susiskirst? grupel?mis i?jo ? tras?. Trasoje ?veikin?jo uduotis:klyksmu up?tin?jo  vak?, drakulai bu?iavo rank? ar atsakin?jo ? klausimus, u kuriuos gaudavo skanaus (arba nelabai) g?rimo. Grup? tur?jo b?ti susikibusi rankomis. Gr?? atgal ? mokykl? daug kalb?josi ir bendravo. Umigo v?lai nakt?.

Anksti ryte ivyko namo.

 

Ses? Alvigita.

 [ 2010-09-25 ]  ,,Balt? ugnis"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

  Susirinkome prie St. alkauskio gimnazijos ir su daina ?jome Salduv?s link. Nuotaikos buvo superin?s. i diena buvo viena i iltesni? rugs?jo dien?. Griausmingai at?j?, ?sik?r?me ant vieno kalnelio. Truput? ukand? nu?jome prie tako, kuris veda link Salduv?s piliakalnio. Ten isirikiavome pagal skautik? pozicij? ,,laisvai" ir laik?me udegus fakelus. Taip sveikinome visus renginio dalyvius ir i?rovus. V?liau, renginiui ?pus?jus, por? skaut? nu?jo pad?ti dalinti arbatos  ir ko? bei kitus skanumynus pagonikus. Likusieji ulipo ant kalnelio pabendrauti, paaisti aidim?. Po renginio ?jome ? lauaviet?. Ten susik?r?me lau? ir linksmai praleidome likusi? dienos dal?. J

 

 

Ses? Kotryna B.

 [ 2010-09-24 ]  Pirmoji visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Po ilgos vasaros v?l visi sub?gome ? visuotin? sueig?. Visi buvome tokie laimingi. Labiausiai diaug?m?s d?l nauj? nari?, kurie at?jo pas mus :) Sustoj? ? pirm?j? io sezono rikiuot?, kuri? praved? br. Gieas, visi smagiai pasijuok?me i br. Gieo ir kit? broli? pokt?... V?liau sub?gome ? kabinet? ir linksmai paaid?me.I kabineto sklido m?s? juokas. Patys net nepasteb?jome, kaip greit prab?go laikas :D Tada v?l sub?gome ? rikiuot?, naujokai gavo galimyb? pasirinkti kuriai skil?iai priklausys. Galiausiai teko atsisveikinti ir patraukti namo.

Ses? Agn?.

 [ 2010-09-18 ]  ,,Laisv? dvira?iui"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

  V?s? etadienio ryt?, kai vieni dar tik lipo i lov?, mes, skautukai, susirink? prie savivaldyb?s ruo?m?s savanoriauti ir lauk?me uduo?i?. Buvo alta, bet vieni kitus ild?me ypsenomis, ir aiku, gaut? darb? vykdimu. Neiojome ,,tvoreles" kurios tikrai nebuvo i lengv?j?. Po to ant t? sukabinome spalvingus vaik? pieinius bei karikat?ras.:) Ir tada vienas d?d? atsive? savo dvira?i? kolekcij?...Koki? j? ten tik nebuvo. Seni, nauji, su atramom, be j? ir t.t. Ir beveik visais gavome pasivain?ti!! V?liau teko dvira?ius graiai irikiuoti ir laukti gr?tan?i? akcijos dalyvi?. Jiems sugr?us idalinom savo skrajutes ir prasid?jo koncertas. Buvo tikrai ?domi?, bet kartu ir nekoki?, pasirodym?. Pvz.: toks reperis su ORGINALIAIS tekstais...na, bent nuotaika pak?l?. Mes, besiklausydami koncero, prad?jome okti savo linksm?sias p?dutes ir nemaai susidom?j?si? vilgsni? pritrauk?m. V?liau gavom dovan?li? u pagalb? ir neilgai trukus isiskirst?m.
A, asmenikai, tikrai gerai praleidau laik?.    

 

Ses? Ieva. .

 [ 2010-09-06 ]  ygis: Kryi? kalnas - iluva

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Tai, k? patiri eidamas piligriniame ygyje, yra nuostabu.

Kiekvieno patirtys skirtingos.

Vieniems kojose dilg?ioja nutrintos p?sl?s, kitiems irdyje yra be galo gera, kad gali drauge su t?kstantine minia giedoti ar kalb?ti roinio mald?, o dar kitiems galvoje tik viena mintis kada, kelio be galo, pabaiga. Bet ?veikti gali visk?, kai alia eina tau artimi mon?s.

 

B?tent ios patirtys mus sukviet? 2010 met? rugs?jo 4 dien? ? atunt?j? tarptautin? piligrimin? yg? i Kryi? kalno ? iluv?. Pirm?j? dien?, nu?j? 20 km, apsistojome prie R?kyvos eero, tradicikai vakaron?s metu visos grupel?s paruo? pasirodymus prisistat? ygeiviams. Mes, kaip tikri skautai, paruo?me TIKRUS SKAUTIKUS PRITUPIMUS, tik va, mon?s, kurie buvo vis? dien? ygiav?, sunkiai ?veik? m?s? uduot?. J J J

Antroji diena buvo pati ilgiausia: k?l?m?s anksti, ?jome ilgai (31 km), meld?m?s ir giedojome daug. Ta?iau svarbiausia, tos ilgos dienos metu daug patyr?me... pamat?me, igirdome, supratome ir atradome. O vakare ?lome krik?ionikos muzikos grup?s Apatalai koncerte ir ild?m?s prie miliniko tre?io skaut? brolio!

Iauus tre?iosios ygio dienos rytui, v?l igirdome tuos nuostabius odius: keliam?s! Labas rytas, keliam?s! Ir v?l susikrov? kuprines, apleidome kareivikuosius apartamentus su kiauromis sienomis. Prisijungus vyskupui, nu?j? keturiolika kilometr?, pasiek?me ygio tiksl? iluvos ventov?. Didiausias diaugsmas buvo pagaliau engti ingsnius aikt?je prieais bazilik? ir pozuoti, kol ?amins fotoobjektyvas.

Pat. sk. s. Jurgita

 [ 2010-09-01 ]  Bebri? skiltis eina ? vaik? namus

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Taip, taip, taip. Mes pagaliau ?vykd?me savo svajon? eiti ? vaik? namus. Jau nebeinau kiek kart? ? juos ?jome ... turb?t kok? niolik?. Einame a (Simona), Goda, Renata, Alvigita, Ieva ir Tomas su Jurgita (jiedu ne bebrai). Kiekviena antradien? ir ketvirtadien? ?lipame ? 12 autobus? ir riedame ? vaik? namus. At?jusios padedame vaikams paruoti nam? darbus, o v?liau einame ? kiem? ir tiesiog linksminam?s aisdami ?varius aidimus. Jau susidraugavome su tais vaikais, kelios jau turi net savo numyl?tinius.
Vaikai, rodos, visuomet diaugiasi m?s? draugija. Tiesa, kai kurie vaikai vis dar nepriprato m?s? vadinti skautais ar m?s? vardais, tod?l vadina mus student?mis ... Kai jie mus taip pavadina, skamba tikrai juokingai.
Mes visos diaugiam?s, gal?damos juos lankyti, jiems pad?ti,. Tie vaikai tokie energingi ir tokie avingi, kad ?s?d? ? autobus?, riedant? atgal ? namus, mes niekaip negalime atsikalb?ti vis dalijam?s ?sp?diais...

 [ 2010-08-02 ]  Tundra

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

  Labiausiai skamb?je  klausimai: Kas bus? Ar bus labai sunku? Ar a itversiu? Prig?sdinti, bet savim pasitikintys, mes gul?jome ant ol?s ir lauk?me. Lauk?me neinomyb?s... Daug ?vairi? moni?, daug min?i?. Kakurie sukaustyti baim?s tyl?jo, kiti band? isinek?ti ir pasidalinti patarimais kol dar nev?lu. Treti miegojo: taup? savo j?gas.

Ir prasid?jo, prad?jo kviesti, kilo dar didesn? neinomyb? ir kai kurie prad?jo bijoti. Taip mes prad?jom nykti: po du, dar po du, vis ma?jom, ma?jom. Gird?josi Gedo r?kimas nors tai man buvo keista. Tuo momentu, kai jau buvau stovykloje, to kakod?l nor?josi. Rikiuot?je visi stov?jo susikaup? ir lauk?me kas bus toliau. Buvo toki? moni? kurie sl?p? neleidiam? daikt?: vieni nor?jo ?sineti kava, viena mergaite atsive? okolada ir tur?jo j? greit idalinti. Paskui mus suskirst? ? grupes. Nepamenu kai kuri? dalyk?. Tiksliai nepamenu, kokiomis dienomis kokie ?vykiai buvo. Nepamenu pirmosios stovyklos atidarymo rikiuot?s. Juokingiausia buvo tai, kad pirm? dien? statyt? pastovykl? dar band?me pabaigti iki pat stovyklos pabaigos, o kai jau viskas buvo beveik idealu, tur?jome visk? sugriauti.
mon?s, dalyvav? stovykloje, gali pasigirti galintys suteikti pirm?j? pagalb?.

Dabar, pagalvojus apie Tundr?, vien geri atsiminimai. inau, kad ita stovykla man pad?jo daug k? suvokti ir suinoti. Naudojuosi patirtimi dabar ne vien skautaujant, bet ir gyvenime. Jei dabar liept? atsukt laik? atgal, tikrai vaiuo?iau ? Tundr?. Daug k? keis?iau, bandy?iau elgtis kitaip, o gal net specialiai prieingai, pai?r?ti, kaip reikia elgtis ir kas b?na visokiose situacijose.

U vis? tai, u galimyb? kako imokti, o galb?t ir imokyti, visi patyrimin?s vadov? stovyklos Tundra 2010 dalyviai tur?t? nuoirdiai pad?koti organizatoriams! : )

 

Ses? Modesta.

 [ 2010-08-02 ]  emait? mik?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

2010 met? rugpj??io 1-7 d.

Vasara. Kas asocijuojasi su iuo met? laiku? Manau, daugeliui tai auni kompanija, maudyn?s, gamta ir linksmyb?s. Kitaip tariant stovykla. Prie viso ito prid?jus iek tiek darbo, kur? buvo malonu dirbti, ygius, kurie dar ilgai neidils i atminities, ir, inoma, daug TINGINIO, gauname SO stovykl?, kurios tema buvo pagonyb?. i stovykla man buvo pirma. Pirmas susitikimas ir susipainimas su skautais. Pirmas blynas buvo neprisvil?s! Prieingai. Kai mintis ulieja 2010 met? vasaros prisiminimai, prie akis matau ali? ol? (kuri? teko net rauti), ypsenas, kryiuo?i? ir kalavijuo?i? (algirio) m?? ir v?l jau?iu azart?, kuris uvaldydavo ?vairi? uduo?i? metu. Be abejo, tai buvo ?simintiniausias laikas visoje vasaroje. is laikas ir mon?s, kuriuos ten painau, ?takojo tai, jog dabar priklausau Saul?gr?? skil?iai.

 

Ses? Greta

 

 [ 2010-06-27 ]  Lietuvos jaunimo dienos

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Susirink? ankst? ryt? a (Agn?), Jurgita, Jonis, Kotryna R, Ieva G, Modesta, Audra, Julius (jis i Maeiki?) ir dar trys merginos ne skaut?s, ?s?dome ? traukin? ir ivaiavome ? Paneve?. Ilipus mus jau pasitiko LJD savanoriai su ypsenomis. Mes, nusiteik? puikiai dienai, ?jome prisiregistruoti. Pasid?j? daiktus mokykloje, kurioje miegosime, i?jome ? miest? pasipuo? uniformomis. Buvo labai smagu, kad mieste sutikome labai daug skaut? i kit? miest? ir organizacij?. A pati tur?jau proga susipainti su daugiau skaut?. Mieste skub?jome pasirinkti veiklas ir ?jome ? vent?s atidarym?. Ten buvo sugrotas vent?s himnas, per kur? visi 7000 moni? oko ok? sukurt? specialiai jam. Buvo labai smagu. Ats?d?j? savo valand? su pasirinkta veikla ?jome vieni ? miias, kiti nusipirkti pavalgyti ir iaip pab?ti ramiai ils?damiesi. V?liau visi rinkom?s Cido arenoje, kur lauk?me koncerto su krik?ionik? muzik?. Koncertas buvo nuostabus. Visi mon?s ?lo, taip pat ir skautai. Buvo labai smagu, kad mes itaip visi bendrai atsipalaidavome ir linksminom?s. Gr?dami ? mokyklas visi bendrai dainavo. Daina ir v?l vienijo mones Lietuvos jaunim?. Gr?? pavarg? nuo dienos ?sp?di? kai kurie ?jome miegoti, o kai kurie ?jo groti su mano gitara ? antr? mokyklos aukt? arba iaip dar pasiklab?ti su pa?stamais ir nelabai pa?stamais bendraamiais.

Atsik?l? anksti ryt? mes, skautai, vaiavome autobusu ? Cido aren?. Ten pavalg? pusry?ius susirinkome visi susikaup? miioms. Miios buvo, tiesiog, nuostabios. Bent jau a, pajutau vyraujan?i? Kristaus dvas?. Po mii? v?l vyko nuostabus koncertas, per k?r? v?l visi ?lome. Isi?l? koncerte ir sulaukus udarymo mes nu?jome iki Maximos  ir nusipirkome pavalgyti. Tada v?l vaiavome autobusu iki mokyklos ir pasi?m? daiktus ?jome iki traukini? stoties. Pasidalin? vent?s ?sp?diais ir diaugsmu, kad gavome daug dovan?, mes grojome su gitara ir visi smagiai dainavome. Aplinkiniai mon?s ilgai nelauk? prisijung? prie m?s? ir kartu grojo bei dainavo. Taip sulauk?me ir m?s? lauktojo traukinio, kuris greitai nuve? mus namo. Ten vakare isiskirst?me kiekvienas sau. Manau, dar ilgai neumiriu i? nuostabi? dien?, kurios vienija itiek daug jaun? moni?.

Ses? Agn?

 

 [ 2010-06-16 ]   Dvira?i? ygis iauliai - Kryi? kalnas iauliai

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Labai gra?, bet ankstyv? ryt?, susirink?, nors ir negausiai, bet puikiai nusiteik?, paruo? dvira?ius kelionei, isiruo?m ? yg?.

     Na, kelio iki Kryi? kalno iek tiek yra, tad nedels?m. Vaiavom, vaiavom ir dar vaiavom, aplankyti savo draugov?s kryiaus. Gerokai pasportav?, (neaiku d?l ko, bet vis? keli? lenktyniavom, kuris grei?iau atvaiuos) pasiek?m savo kelion?s tiksl? Kryi? kaln?. Jau ?sidienojo ir nors tada buvo dar ankstyvas pavasaris buvo ilta ir labai grau. Pirmiausia nub?gome iki savojo kryiaus, j? api?r?jome , sura?me ant juosteli? savo palink?jimus ir apriome jais kryi?. I juosteli? sud?jome Lietuvos v?liav?.. Pasistiprin?, pad?k? api?r?jome kryi? kaln?, labai diaug?m?s atrad? kelet? skautik? kryi?, inoma ir pasifotografavome, bet visada ateina laikas, kai tenka traukti nam? pus?n, tad pasibalnojome dvira?ius ir v?l vaiavome, vaiavome ir vaiavome (ir inoma v?l lenktyniaudami, bet vis dar nesuprasdami d?l ko). Pasiek? iaulius pagalvojome, jog ? aun? yg? b?tu smagu ubaigti kartu su m?s? tre?iuoju broliu lauu. Tad dar ir prie lauo pas?d?jome, pabendravom, pakep?m skautik? duon?. Taip bes?d?dami ir besineku?iuodami ir vakaro sulauk?m, tad atsisveikin? patrauk?m nam? pus?n.

      Mano nuomone, dien? praleidom labai auniai, o tai, kad m?s? buvo nedaug tik leido dar labiau painti tuos, su kuriais t? dien? praleidome.

Ses? Kotryna R.

 [ 2010-06-12 ]  Orentasinis ygis Painkime iaulius 2

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Ankst? etadienio ryt? susirinkome visi prie alkauskio gimnazijos. Jonis ir Povilas neskub?dami paaikino mums m?s? uduot? ir idalin? em?lapius skubiai pasialino. Nors m?s? buvo tik 5, a (Agn?, vilk? skiltinink?), Jogil?, Martynas, Greta (vilk? skiltis), ?uolas (kmyn? skiltis), ta?iau visi buvome puikiai nusiteik?. Po kiek laiko suinojome, kad atsirado ir kita komand? pavelaveli?. Tai Modesta (saul?gr?? skiltis) ir Eidmantas (kmyn? skiltis).
Pravaikiojom kelias valandas po iauli? miesto centr? ir sek?si mums nekaip, ta?iau d?l to nenukabinome nosies, nes buvo labai smagu b?ti kartu. Kadangi m?s? maieji vilkiukai greit pavargo ?jome tiesiai prie m?s? lauaviet?s, pas Jon? ir Povil?. Ten jau sed?jo Modesta ir Eidmantas. Jiems sek?si puikiai.
Neilgai dels?me ir usik?r?me lau?. Tada broliai ?temp? virves ir paruo? mums tras?. Man buvo labai smagu, kad daugumai vilkiuk? labai patiko eiti virve atsiremiant ? em? tik su pagaliu. D?ja nevisi ?veik? auk?io baim?ir nedabaig? trasos , o kiti net n?jo. Pabaig? tras? vir?me makaronus. Pavalg? makaron? su tuonke, ?jome aisti slepyni?.
Galiausiai visi patenkinti isiskirst?me namo. Nors mano komandai nelabai sek?si orentuotis em?lapyje, bet diena pra?jo labai auniai. Nor??iau toki? dien?, kad b?t? daugiau

 [ 2010-05-22 ]  Stovykla Pabusk

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

? i? stovykl? atvaiavo gan daug moni? i visos organizacijos. ioje stovykloje buvo du nauji ir nematyli dalykai tai yra naujos akmen?s draugov?s skautai ir sve?iai i auli?. D?ja skaut? i iauli? buvo labai, maai tik ei ir tai visi Kmynai.
Stovykla vyko Gegu?s 21 22 dienomis. Programa buvo suskirstyta ? dvi dalis, dienin? ir vakarin?. Dienin?s programos metu vyko varybos per kiurias gal?jai sulapti, pab?gioti ir imokti k? bnors naudinga. Per vakarin? program? vyko pasirodymai, aidimai ir linksmyb?s kurios kulminacija tapo daina apie gr?din? kult?r?.

Apie i? stovykla tiek naujai atvykia tiek seni skutai ir ne tik atsiliep? labai gerai.

 [ 2010-04-03 ]  ygis ? Papil?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

I iauli? ivykome apie 7 valand? ryto. Nuvaiavome ? Kur?nus ir i ten ?jome ? Papil?. ?jome pagal Ventos up?. Viduryje kelio sustojome isivirti pavalgyti. Vir?me makaronus vandenyj kur? pas?m?me i Ventos up?s. Gieas plastmas?je ivir? mums bero arbatos, Juonis su Modesta i kakokios bobut?s ulinio pas?m? geltono vandens. Pavalg? tesme yg?. ? papil? nu?jome Apie 17:30. Tada ivaiavome namo su mikriuku.

 [ 2010-03-15 ]  ygis ? Vent?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

etadien? 8:00 ivaiavome ? yg?. Vaiavome ? vent?, vietoje buvome apie 9-10h. Tada i?jome ? yg?. ?jome toli, toli... Per laukus, viekelius, bekelias, suartus laukus. Buvo sunku. ?jome ?jome... Aiku ?jome gana l?tokai ir per aplinkui. Pri?j? lauaviet? sustojome, usik?r?me lauel? isivi?m makaron?, pavalg?m, i?jom. Atgal ?jom normaliai viekeliu. Kakokie du vaik?zai pus? kelio spard? Spraito bonk?, kit? kelio dal? var?si kas toliau numes. Aiku kitas tur?s paimti. Kai gryome nusipirkom gumini? Maximos cepelin?, juos ivir?m pac By?i?, pavalg?m, vaiavom namo. Namuose buvau apie 20-21h.

 [ 2010-03-13 ]  Visuotinis SO nari? suvaiavimas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Kaip ir kiekvienais metais vien? kovo m?nesio etadien? skiriame emaitijos skaut? organizacijos nari? visuotiniam suvaiavimui. Tad nieko nelaukdami ir iais metais visi patrauk?me Maeiki? link. M?s? buvo nei daug, nei maai apie 60 J. Mus pasitiko daug graiai atrodan?i? skaut? ir skau?i?, o nuotaika buvo gera tiek organizatori?, tiek dalyvi?, many?iau.
Suvaiavimas prasid?jo kaip visuomet vyriausiojo skautininko kalba, o po to valdybos nari? ataskaitomis. Buvo aunu steb?ti, jog per metus buvo nuveikta tikrai nemaai darbeli? m?s? organizacijos naudai: tiek ubaigti rayti nuostatai, tiek pager?j? santykiai su kitomis skautikomis organizacijomis... taip pat buvo aunu steb?ti besidomin?ius ir  ? diskusijas ?sitraukian?ius skautus, kuri? klausimai priversdavo suklusti ne tik valdybos narius, bet ir jau bepradedant? usn?sti neaktyv? klausytoj?. Po ilgai trukusi? ataskait?, prasid?jo pertrauka, kurios metu tur?jome prog? ukrimsti savo atsivetais ukandiais, igerti iltos arbatos ir galiausiai pabendrauti su ses?mis bei broliais. Antroji suvaiavimo dalis buvo skirta m?s? ateities planams. Beveik visi klausimai, o galb?t net ir visi, taip ir nebuvo ispr?sti, o liko atid?ti kitiems suvaiavimams. Isipl?tojan?ios diskusijos d?l tam tikr? klausim?, leido suprasti, jog sprendimai negali b?ti priimami per vien? valand?, tam reikia daugiau laiko. O jau ir patys jaut?m?s ne per geriausiai.
is suvaiavimas buvo naudingas kiekvienam skautui. Per j? kiekvienas gal?jome suprasti, jog prie m?s? organizacijos k?rimo bei tobulinimo turime prisijungti kiekvienas i m?s?. O kad stengtis dar turime kur ir parod? is 2010 met? suvaiavimas.

 [ 2010-03-06 ]  Mokomasis ygis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Sveiki, papasakosiu a apie br. Airido (ir netik) organizuot? yg?. Tai va, visi susirinko J.alkauskio mokykloje. Neinau kiek m?s? buvo, bet tikrai nemaai. Br. Tomas mums paskait? apie rikiuotes, kaip reikia jose stov?ti, kaip reikia raportuoti ir t.t. Tad i?jome ? lauk? ir broliai Airidas, Tomas ir Antanas praved? rikiuot? (daug naujo suinojom, imokom). Sugr?? ? mokykl? pasiskirst?me komandomis ir mokinom?s naudotis kompasu. A asmenikai nieko nesupratau , bet diaugiuosi, kad buvo moni?, kurie suprato. Pasidar?m kelion?s korteles ir iygiavom. Tikri skautai ?ia, galb?t ten apsiauk?liai!- sutik? kitas komandas aukdavom. Galiausiai nukeliavom ? galutin? tak? - Botanikos sod? (Gieo darboviet?), pails?jom. Pavalg?m makaron? su ,,tuonke ir keliavom atgal ? alkauskio gimnazij?, panek?jom ir isiskirst?m. is ygis man labai patiko, daug naujo suinojom. Nor??iau, kad toki? ygi? b?tu daugiau. Tai tiek.

 [ 2010-02-27 ]  Ikyla ? Salduv?s piliakaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Buvo nyki, tamsi, ir laaabai dr?gna iemos diena. Bet savaitgalis, o tai pakelia nuotaik?. Tad keletas entuziast? (didi?j? dal? sudar? vilk? skiltis ir du pasiklyd? kmynai su bebre) patrauk? nuo mokyklos miko link. Apsikrov? rogut?mis bei malkomis trauk?me per lapi? snieg?, dainuodami skautikas dainas, kurios ilgai neskamb?jo, nes greitai pavargome . At?jus prie Salduv?s piliakalnio, nustebome, nes ivykdome ir daugiau panai? moni?, kurie ram? etadienio ryt? su kavos puodeliu ikeit? ? pasivain?jim? rogut?mis. Iband? visus kalnus, tiek maus, tiek didelius, iek tiek ukand?, prad?jome iekoti vietel?s lauui usikurti. Ilgai nereik?jo iekoti, patrauk?me ? savo nuolatin? vietel?. Usik?r? lau? dar pasim?gavome ilta arbata, pasidiov?me nuo sniego permirkusias pirtines. Keliese pastat?me sniego sen?, keliese j? ir nugriov?... Dar iek tiek pas?d?j? bei pakalb?j?, ugesinome lau? ir patrauk?me nam? link. i ikyla buvo paprasta, bet kartu ir labai ?domi, padedanti suprasti, kad net ir nykia dien? galime praleisi ne nykiai.

 [ 2010-02-15 ]  ygis ? Sed?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Penktadien? vakare apie 18h ivaiavome ? ygi. Jis vyko Sedoje, etadien?. Pernakvoj? pas Virginij?, apie 10h ivaiavome ? Sedos mokykl?. Ten mus pasitiko svetingai, surinko 3lt mokest? ir imok? naudotis komposu, ir nusistatyti azimut?. Po to mus paskirst? ? tris grupes. Gav? tik azimut? ir atstum? patys em?lapyje tur?jome surasti punktus pro kuriuos reiks praeiti. Apie 13h i?jome ? yg? grup?se. ?jome apie 2 valandas kai pagaliau susitikome galutiniame take. Tre?ioji grup? atsiliko, turb?t tod?l, kad juos ved? By?ius. Tod?l mes j? nelauk?me ir iskub?jome prie Vasario 16osios pamonklo. Ten nu?j? pavalg?me, usikur?me lauel?, pasiild?me, ir i?jome atgal. Atgal ?jome labai greit ir net ne?us?jus kelio at?jo naktis. Gr?? ? mokykl? pavalg?me makaron?, paaid?me aidimus, papasakojome vieni kitiems ygio ?sp?dius, po to i?jome i?r?ti filmo, gerti kakavos ir valgyti sausainius. Sausainiai su kakava buvo tikrai skan?s! ygis tikrai buvo labai geras ir ?domus.