METRAŠČIAI IŠ 2011-ųjų METŲ

 [ 2011-12-21 ]  Vilties akcija "imtai ugneli? u beglobius gyv?nus"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Ateiti ? PC ,,Bruklin?, sutikti kitus skautus, b?ti
penkiese, nueiti prie studen?i?, kurios organizuoti vilties
akcija gyv?n?liams, jos duoti mums skrajutes d?l aukos
beglobiams gyv?nams, mes idalinti jas mon?ms, pavargti,
nueiti pavalgyti, b?ti sotiems, gr?ti dalinti skrajutes,
idalinti skrajutes, eiti namo.

Brolis Kipras

 [ 2011-12-17 ]  Betliejaus taikos ugnis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

   Taigi, kaip ir kiekvienais metais, BTU ir v?l atkeliavo ? iaulius, kad ir v?l pas mus b?t? platinama ta ugnel?s skleidiama viesa, iluma ir ramyb?...
   "alt? etadienio popiet? visos draugov?s rinkosi prie geleinkelio stoties, laikydami rankose vakutes ir laukdami i Vilniaus atvykstan?io traukinio, kuris ve? Betliejaus ugn?. Kiti skautai atve? ugn? udeg? j? mums ir mes j? saugojome iki vakaro. Vakare Betliejaus ugn? ne?me ? v. Jurgio bany?i?, kurioje dalinome ugn? mon?ms. Buvo labai diugu dalinti ugn? kitiems." (Ses? Viktorija)
   "Vyko Betliejaus taikos ugnies dalijimas mon?ms Ignaco bany?ioje. Susirinkom a, Agn?, Kipras,August? bei Kotryna. Per miias a ir Agn? ne?m Betliejaus taikos ugn? prie altoriaus, o tuo metu Kotryna skait? mald?. Po mii? mes buvome pasiruo? dalyti vakes su "sijon?liais", kad neup?stu v?jas. mon?s paimdami vak? paaukojo kelis litus, nors tai nebuvo b?tina. Broliai ir ses?s jaut?si gerai, nes i imto vaki? neliko nei vienos. " (Brolis Diomedas)
   Ses?s Dovil? ir Jurgita nuve? ugnel? pas brol? Ar?n? ? auk?nus. Jos ugn? dalino bany?ioje, ten susirinkusiems mon?ms. Nepaisant to, kad bany?ioje buvo altoka, sesut?s sak?, jog viskas pra?jo gerai.
   Manau, kad kiekviena gauta vakut? su rusenan?ia ugnele suteik? mon?ms savotiko jaukumo ir suild? j? irdis...

Ses? August?

 [ 2011-12-10 ]  Apsilankymas logopedin?je mokykloje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

O viskas buvo taip: paskambino br. Gedas, papra?, kad pravestume minirenginuk? logopedin?je mokykloje. Susirinkom 6 sesut?s, apsitar?m, kaip madaug visk? darysim, ir po poros dien? nuvykom ten. Buvom 7 - 6 ses?s ir Jonis. Viskas pra?jo tiesiog puikiai. Vaikai visk? dar? noriai. Visi kartu ir padainavom, ir paokom, ir paaid?m, ir pasportavom. Neinau, kaip kiti, bet a laik? praleidau labai gerai. Buvo smagu i?r?ti ? vaik? ypsenas, gird?ti juok?, jausti j? ger? nuotaik? bei skleidiam? ilum?. B?ti su jais buvo be galo gera. Gaila, kad pabuvom vos valand?. Priad?jau vaikams, kad gr?im... Ir gr?im!

Ses? August?

 [ 2011-11-21 ]  Draugov?s 5-eri? met? gimtadienis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

 Svarbu kokyb?, o ne kiekyb? - taip visi nutar?me negausiai (bet kokybikai!) susirink? ? i?metin? v. Jurgio draugov?s gimtadienio vent?. Penki skautiki metai jau ne juokai, jie ymi jaunos draugoviuk?s virsm? ? spar?iai br?stan?i?, savimi pasitikin?i? draugov?. Tai b?t? galima prilyginti net pilnametystei!
  Gimtadienio vent?s akcentais tapo senos geros arados, skatinamos saldaini? lietumi, ventinis tortas (kuris mistikai pats save up?t?) bei ?vair?s egzistenciniai klausimai, ypa? skautyb?je ir ypatingai... apie maist?!
  Renginio metu visi taip pat diaug?si savo pa?i? kuriamais vaidinimais, okiais - pokiais, daugumai gerai ? atmint? ?sir?usiu brolio Jono pasirodymu gelb?tojo vaidmenyje bei paprastais, irdiai mielais panekesiais su broliais ir ses?mis.
 Skautai, kaip inote, visada sugeba prisitaikyti arba... pritaikyti aplink? prie sav?s! Neiimtinai ir iuo atveju mokyklos sporto sal?, kurioje vyko vent?, buvo pagardinta skautikais atributais draugov?s markin?liais, gairel?mis, skautikos literat?ros staliuku bei, kiek nostalgij? kelian?iomis, draugov?s penkeri? met? veiklos nuotraukomis.
  D?l objektyvesnio vertinimo reik?t? suinoti ir kit? dalyvi? nuomon?. tai paklausus vienintel?s Perk?no dr. atstov?s ses?s Brigitos apie vent?, ji pagyr? program? bei pasidiaug? ore tvyran?iu jaukumu, gera atmosfera, kuri jai neleido jaustis kaip sve?iui. Ne k? prastesnis buvo ir brolio Dovydo vertinimas: Tomio glenap?dio penkiap?d?je bal? sistemoje ? gimtadien? vertin?iau penkiom sveikom su dvejom triimtadal?m p?dos.

Ses? Gabriel?

 [ 2011-11-05 ]  Draugov?s ygelis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Vien? ankst?, prasming? lapkri?io ryt? v.  Jurgio draugov? susiruo? ? ygel?. Susirinko kaip niekada daug! Net septyni mon?s. Apie 8:30 ijud?jome. Pasukome link Salduv?s. Ten prasimal?me apie dvi valandas ir sugalvojome, kad jau laikas kurti lau?. Taigi Jonis paskirst?  mus ? tris grupeles ir tur?jome ukurti lauus. Mes su ?uolu nu?jome prie pagrindin?s lauaviet?s, kol naujokai mok?si kurti. Kai jie imok? at?jo prie lauaviet?s, m?s? lauas jau k?renosi. Prie jo pabuvome 2-3 valandas pavalg?me, paaid?me ir i?jome namo.

Brolis Povilas

 [ 2011-11-02 ]  vaku?i? udegimo akcija

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

    Lapkri?io pirm?j?, aplank? savo artim?j? kapus, mes, kaip ir kiekvienais metais, susitikome padaryti ger?j? darbel?. Mes susirinkome drauge, kad udegtume vakut? ir ant vienio, nelankomo kapo.
   Kaip ir t? dien? mes sak?me, kad kaip ir kiekviena akcija turi savo tikslus, mes tur?jome savuosius. Mes deg?me vakutes u mirusius ir u negimusius vaiku?ius, o kadangi i diena mums, kaip skautams, yra labai svarbi, nes b?tent lapkri?io 1d. Lietuvoje ?sik?r? skautai, mes taip pat deg?me vakutes ir u mirusius skautus.
   T? dien? a pasakiau visiems vienintel? dalyk?, kad, kai degsite vakutes pagalvokite apie t? mog?, kuriam j?s degate vakut?, nors j?s jo ir nepa?stat, bet palink?kite jam ramyb?s. Ir tik po to supratau, kad tie odiai man pa?iai buvo daug reikalingesni. ? toki? akcij? a ?jau antr? kart?, kai ?jau pirm?j? kart? man r?p?jo tik udegti kuo daugiau vaku?i?, bet tik ne ?kart... ? kart? man b?t? utek? udegti tik kelias vakutes, nes tai nebuvo tik vakut?s degimas ant vienio kapo, ? kart? a udegdama t? vakel? tikrai galvojau apie t? mog? ir d?dama vakel? palink?jau jam ramyb?s. Vienas toks mano sustojimas prie kapo man atstojo imtus udegt? vakeli?...

   A tikiuosi, kad t? dien? taip jau?iausi ne a viena ir tikiuosi, kad kitais metais t? gra? lapkri?io pirmosios vakar? ? i? akcij? m?s? susirinks dar daugiau. :)

Ses? Kotryna R.

 [ 2011-10-10 ]  Paskutinis lauas

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

 Spalio 8 oji, Paskutinis lauas - vienas labiau ?simintin? ?vyki? iais metais keliaujant su skautais. Pirmiausia, visi susirinko Plink?se, buvusios mokyklos, dabar esan?i? globos nam?, sporto sal?je. Registracija vyko v?lai ryte, pus? valandos. Po registracijos visi sustojome ? rikiuot?, kuri neusit?s? ir mes visi pajud?jome. Maai kas inojo, kur einame, svarbiausia, kad buvo smagu. I pradi? aplank?me sen? dvar?, alia kurio sustojome pails?ti. Visi gavome uduot?: Parayti palink?jim? sau ateityje. Vieniem tai buvo labai lengva, o kitiem tikra kan?ia. ?vykd? uduot? pavalg?me ir keliavome toliau, bet nebe taip, kaip at?jome. Pasiskirst?me poromis ir vienas buvo vedlys, jis negal?jo nei klausytis, nei nek?ti. O kitas buvo uritomis akimis ir nieko nemat?. ?jome gilyn ? mik?, po truput? temo. Nu?jome kakur toli ? mik?, tik kai pasidar? tamsiau nei buvo dien?, ?jome ? lauaviet?, temo labai l?tai, juk dar vis ruduo. Broliai, ses?s ir vilkiukai - visi pad?jo vienas kitam krauti lau?. Vos tik prad?jo lauas rusenti, visi skautai utrauk? dainas ir prasid?jo okiai, anekdotai ir visos kitos linksmyb?s. Jau pakankamai sutemus iskub?jome link m?s? nakvyn?s vietos. Vos gr?ome prie mokyklos i karto sustojome ? vakarin? rikiuot?. Po rikiuot?s visi iskub?jo pasiimti aukt?, aku?i?, puodeli? ir l?k?i?. Bet juos sustabd? vyr. ses?s, kurios dar kart? nor?jo pad?koti Dievui u maist?. Po trumpos maldel?s suskubome valgyti. Po skanios vakarien?s buvo laisvas laikas, visi tur?jo didesn? ar maesn? usi?mim?. Vieni aid? gaudynes, antri bu?iuokl?, treti neku?iavosi, dalinos ?sp?diais. Dvylikt? valand? ?jome miegoti, kadangi miegan?i?j? sal?je buvo maai, kai kuriem broliam vy?iam teko raminti vis dar ?lstan?ius ir drums?ian?ius brang? mieg?. Ryte atsik?l? val?s ir nelabai rinkosi daiktus, tvark?si po sav?s paliktas vietas ir keliavo namo.

Brolis ?uolas

 [ 2011-10-01 ]  Vadov? dienos

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

  Vadov? dienos, "Vadov? s?skrydis", kaip v?liau nusprend?me... Ir suvaiavome vien? dien? ? Akmen?. Draugov? atstovavom dviese - a ir br. Jonis. Na, dar buvo br. Giedrius, kuris nedalyvavo programoje, ir popiet tur?jo prisijungti s. Jurgita su br. Dovydu. Taigi, buvo rikiuot?, o po jos visi sub?gom ? sal?, kur m?s? vyr. sktnk. Andrius pasak?, ko mes ?ia visi susirinkome, ir paaid?m susipainimo aidimuk?. Po to pasiskirst?m ? grupes: 3 skaut?, 1 pat. skaut? ir 1 vyr. skaut? (-?i?). Neaiku, kaip kitiems sek?si dribti grup?se, bet mums (pat. skaut? grupei) viskas ?josi puikiai. Per 3 val. sugeb?jome ir rimtai panek?ti, ir pajuokauti. Tiesa, jei ne laiko limitas, b?tume dar ilgai nek?j?... Po t? 3 val. visi v?l susirinkome ? sal?, o ten m?s? jau lauk? atvyk? s. Jurgita ir br. Dovydas bei prisijung?s br. Giedrius. Pristat?me savo atliktas uduotis, pai?r?jome filmuk? apie m?s? skautik? gyvenim?l? ir sustoj? ratu padainavom. Vis? ? rengin?, mano nuomone, vainikavo br. Dovydo nakt? duotas skauto ?odis.
 


Ses? August?

 [ 2011-08-30 ]  ygis Maeikiai - Pakutuv?nai

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

   ygis su skautais. Tur?tum b?ti labai keistas arba labai usi?m?s, jei tai praleistum. Niekur kitur nuostabesn?s kompanijos, nuotyki? kupino ygiavimo ir aar? upeli? i diaugsmo nepamatytume ir vargu ar pajustume. ?kart vyko tradicinis ygis - ,,Maeikiai - Pakutuv?nai. 100 kilometr? ygis per tris dienas ne visiems ?kandamas, ta?iau bandyti verta - be apsvarstym? meto ir koj? skausmo ?gauni didel? patirt? ir didel? gabaliuk? itverm?s.
   Ne?prasta pradia kaitino nor?, kuo grei?iau prad?ti yg?. Ilgas apm?stymas ir toks pat ilgas daikt? s?raas. Pasiryimo reikia. Laimei, yra broliai ir ses?s, kurie tave ?kalba arba kuriuos ?kalbi tu. Kaip man ir b?dinga, pasielgiau entuziazmo vedina - tik igirdusi apie galimyb? ygiuot (o dar ir su skautais!), pasiraiau. Ilgai varginau mam?, kol ji sutiko. Pirmiausia, kai suinai kilometr? skai?i?, nesvarbu tai b?t? 10 ar 110 kilometr?, pagalvoji, kad tu gali, ?veiksi save, ta?iau su laiku ateina ir nerimas, ar tikrai galiu? Ar paj?gsiu? ?miau svarstyti, ar galiu, bet, kaip ir dauguma, siekiau usibr?ti tiksl? ir j? ?veikti.

   ?domiausia buvo nusigauti ? Maeikius. Draugikai pasitar?m, kaip vyksim, kur miegosim. ?ia mums labai pasitarnavo brolis Tadas. Jis ne tik suteik? pastog?, bet ir pasidalino nuotaikingu vakaru. A?i?, Tadai!:). Tikim?s diplomas/pad?ka u namus teb?ra priklijuotas ant sienos.

   Iauus rytui, reik?jo nueiti iki sen?j? yd? kapini?. I tikr?j?, vos nepav?lavome, bet toliau viskas ?jo tik geriau: susirinkome, sutvark?me formalumus, pasis?m?me stipryb?s dvasikiems reikalams ir iygiavome. Per kan?ias ? vaigdes, kaip yra sakoma...

   Pirmoji diena prab?go gan greitai. Buvo, kas pavargo, ta?iau linksma nuotaika nesugadino dienos, o ir j?gos neapleido. Pirmosios dienos tikslas buvo pasiekti arvojimo sal? Sedoje. Nu?jus apie 20-30 km, nuoirdiai galvojau, kad tiek pat dar nebeitversiu, nebuvo lengva prisitaikyti prie ?jimo,nor?josi sustoti ir kristi, ta?iau ,,skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties! Tod?l itverm? u vis svarbiausia. I ties?, jei ne linksma kompanija, b?t? labai sunku ?veikti keli?. Be viso to, pamat?me nuostab? Lietuvos kratovaizd? - lygumos ir kalneliai, piliakalniai, tank?s mikai ir aplink pravaiuojan?i? main? pyps?jimo garsai...

   Antra ir tre?ia diena pra?jo ymiai sunkiau - dauguma skund?si (galb?t tik mintyse) koj? skausmu ar p?sl?mis, ta?iau viltis ir usispyrimas buvo daug stipresnis u skausm?. Antr? dien? tur?jome pasiekti darel? Plateliuose. Antr?j? dien? buvo sunkiau valdyti kojas, bet ne tiek, kad gri?tum ir liautum. ?ia ir vis? yg? mums labai pad?jo Gabriel?s mama, Jolanta. Kupina optimizmo ir diaugsmo ji visada pakeldavo nuotaik? ir nor? eiti. Jos stebuklingi masaai pad?jo daug kam atgaivinti kojeles ir kitas skaudamas vietas. ?jom ir ?jom, nemat?m galo, ta?iau per ilg?sias - piet? pertraukas atsigaudavome. Kas dien? keisdavosi grup?s, kurios tur?jo ruoti maist? visiems. Turb?t nieko n?ra mieliau, kai visi sus?d? stiprinam?s. Ruodama sumutinius ses?ms ir broliams net nepagalvojau apie save, nebuvo n? vieno burnojimo, kod?l tur??iau kak? daryti. Tikiuos taip pat ir kitiems. Maisto ruoimas skautams, taip pat prilygsta, bent jau maam, stebuklui. ygy gan stipriai pasitarnavo ir oras - saul?tos ir iltos, tarpais ir gaivios dienos. Tiesiog lemta buvo eiti ? yg?...

   At?jus ? Pakutuv?nus, nor?josi tiesiog kristi ant em?s ir ploti mintyse sau ir kitiems, bet ?ia ir rikiuot?, ir tvarka. Patinka man skautai, visgi priver?ia laikytis ant koj?. Dienos Pakutuv?nuose b?go kaip valandos ar net minut?s. I tikr?j?, pats Pakutuv?n? reabilitacijos centras stebuklingas. Nuostabi vietov?, ten mes visikai atsipalaidavome - gavome pasaul?, kurio nusipeln?me. inoma, netinginiavome: aid?me tinklin?, kiti bendravo, ruo? maist?, gul?jo ar ils?josi, ?jo pasivaik?ioti, praus?si, meditavo, odiu, GYVENO. ?kritome ? erdv?, kurioje vien ypsena, tyrumas, noras apsivalgyti ir pajusti kit?, pad?ti jam. Gamta, jos nuostabus oras ir mon?s - patys monikiausi pasauly!

   Kaip visada, sunkiausia atsisveikinti, ta?iau kuo toliau, tuo labiau supranti, kad tik atsisveikindamas pasakai a?i? kiekvienam asmenikai. Tik atsisveikindamas, prisimeni ses?s ar brolio vard?. Supranti, kad irdy visada iliks tie ses?s ir broliai, kurie bent sekund? ? tave pai?r?jo ar nusiypsojo. Kartu su jais tur?sim ir ma? paslapt?l? - prisiminim?.

   A?i? visiems ?jusiems ir ?jusioms, mon?ms u vanden?, kuris suteik? gyvybingumo, gamtai u or?, kojoms u itverm?, vienuoliams u gyvenam?j? viet? ir SVARBIAUSIA vadovams u prog? pab?ti drauge, pasiryim? ir nuvest? keli? - A?I?!

 

Ses? Goda A.

 [ 2011-07-25 ]  Vasaros stovykla ,, Kelias, kurio a einu

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Vasara. Trys m?nesiai. Devyniasdeimt dvi dienos. Du t?kasan?iai du imtai atuonios valandos. Tikriausiai turint tiek daug laisvo laiko darosi sunku kiekvien? minut? padaryti ?simintina, ta?iau mogu?iai, dalyvav? vasaros stovykloje ,, Kelias, kurio a einu gali b?ti ram?s, inodami, jog bent vien? savait? jie praleido tikrai turiningai. Dabar galime nebijoti sunkum? pasibaigus vasarai, kai b?sime paskend? moksluose ar darbuose, nes visada gal?sime leisti sau bent akimirkai umerkti akis ir gr?ti ten, kur buvo taip gera. Dabar galime didiuotis savimi, nes palipome dar vienu laipteliu auktyn. Kiekvienas imokome ko nors naujo. Vieni daugiau, kiti maiau, ta?iau tai priklaus? tik nuo m?s? pa?i?. Neisenkanti skrynel?, pilna g?rio ir nauding? pamok?, buvo atverta ir visi gal?jo semtis i jos to, ko tr?ko kiekvienam asmenikai. ypsena, geras odis, iltas apkabinimas ar kilnus gestas, visa tai suartino mus ir pakil?jo auktyn.

Ses? Greta P.

 [ 2011-07-16 ]  Eglu?i? sodinimo akcija (balandio 16d.)

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s

Kur?n? Perk?no draugov?s skautai susirinko etadieni anksti ryte, kai mo?iut?s dar tik rinkosi ? turg?. Susirinkom prie Lauryno Ivinskio gimnazijos, bentjau a visus bendrakeleivius tik pama?iau ten. Dar neskub?dami su broliu Evaldu nu?jom ? b?kl? patikrinti vien? dalyk?. Po to, prasid?jo puiki kelion? su br. Evaldu, ?simin? jo elmkas vairavimas panaus ? Valdemaro. Prie Virvyt?s regioninio parko pasistatat?m main? ir lauk?m pasivijan?i? skaut? i iauli?. O tuo metu, mes apiur?jom Virvytes krant?. Atvykus iauli? skautams ivykom tiesiu taikymu ? Sedos Vyt. Ma?ernio gimnazijos kiem?, kur m?s? jau lauk? laukiama ses? Rita su Akmen?s skaut? brigada. Po susitikimo, visi draugikai nul?k?m iki sese Virginijos nam?, d?l pinigini? reikal?. Tada visi komandikai nul?k?m iki girininkijos, o pakeliui akmenikiai padar? ?sp?ding? triuk? su maina. Ir pagaliau sulaukus girininko pasiek?m tiksl?. Darbas vyko labai naiai, per maiau nei 3val. sugeb?jom pasodinti 1000 eglu?i?, nors m?s? buvo tik 16 skaut? ir vienas girininkas. Gerb. girininkas mums suteik? daug naudingos info apie Renavo girininkij? ir savo gyvenimo keli?. Ses? Laurita buvo paskirta ?aminti darbinink? entuziazm? ir darbtum?. Po darbyme?io mus nustebino girininko gerumas ir vaiingumas, nes padav? dideli norfos maiuk? piln? visoki? g?rybi?, o mes nusine?m visas vaies ir sumutinius prie jau ukurto lauo. Ses? Rita buvo atsakinga parveti katil? ir vandens su br. Evaldu. Kai jie gr?o mes kibom kept derelias, vaiinom?s gaiviomis sultimis,kurias pilst? girininkas i trilitrainio, kep?m bulves laue. Eilini kart? ?vyko netik?t? akimirk? ?aminimas. Tad laikas b?go tikrai labai auniai ir nepast?bimai, kaip kad sm?lis byra pro pirtus. Buvo li?dna, kai girininkas tur?jo vykti namo, bet ir taip jis jau dirbo nedarbo metu, savaitgali. Kaip beb?t?, mes laiko neleidom veltui, nes dar buvo lik?s visas pusdienis, tad ?jom paaist ?domi? aidim?, kuriuos parinko s.Rita. Ivarg? ir isek? ?jom tvarkyt lauaviet?s ir aprinkt iukli?, nes kaip tik t? dien? vyko akcija ,,Darom 2011. Dar prie ivauojant pasigedom vieno kastuvo tad vyko kastuvo paieka, bet laimingai radom. Tada jau ir graiai atsisveikinimo ir su mintim, kad labai greit susitiksim per kasmetini Kur?n? skaut? yg? bunkeris, bet ten jau kita istorija. Tad linksma gaidele ir padarytu geru darbeliu ikekiavom kas kur, nors ir pakliui lijo vis? laik?.

 [ 2011-06-16 ]  Vasaros ivyka

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Alfa. Birelio 16 diena. Keturiasdeimt minu?i? prie oficiali?j? ikylos pradi?. Kart?lio m?s? diaugsmui ir entuziazmui suteik? prie mumis, ? m?s? stovyklaviet? atvyk? kiti stovyklautojai, save vadin? Jaunaisiais policijos r?m?jais, tai nebuvo labai jau netik?ta, kadangi trys dienos prie tai atsitiktinai suinojome, b?tent apie Jaunuosius policijos r?m?jus ir j? trumpalaik? kaimynyst? su mumis vienai nak?iai.

Taigi prasid?jo ?sik?rimas nieko ypatingo ar virpinan?io vaizduot? nenutiko, buvo skubama vis? stovyklautoj? statytis savo palapines, bei tiesiog ?sikurti. urmuliui nurimus ir ?sik?rus at?jo vakaras, lauk? iek tiek vakarin?s veiklos u kuri? buvo atsakingos ses?s August?, ir Gabriel?, veikla truko ligi sutemos ir tai tur?jo b?ti paskutinis dalykas, prie stovyklaviet?je ?sigalint tylai. Nors m?s? programai buvo galas jau prie tai jau min?ti Jaunieji policijos r?m?jai j? tik prad?jo, paym?dami j? okiais iki tre?ios valandos ryto, tod?l ir buvo suorganizuotas naktinis ygis kuris ? m?s? program? nebuvo ?trauktas,  mat tranki muzika nakt? n?ra idealus stimuliatorius siekiant umigti.

Birelio 17 diena Itv?rus v?si? nakt? su prasta muzika sulauk?m pusry?i?. Ni?rus bei su veikla planuotas oras nesiderino, tai ne vienintel? problema kuri buvo neivengiama, ta?iau pakaks negatyvo, liepos 17 dien? dalis programos buvo puikiai improvizuota ir maieji vilkiukai, buvo nuvaryti nuo koj? ir ypsojosi antr? diena i eil?s gurknodami raminan?i? melis? arbat?. Pagaliau vakare sulauk?m tylos, kadangi kaimynyst?je vie?j? Jaunieji policijos r?m?jai jau buvo ivyk?, m?gavom?s ramia naktimi kuri? mums utikrino dvi bud?toj? pamainos.

  Birelio 18 diena. Paskutin? diena garantavusi veiklos, stovyklautojams, bei prista?iusi nauj? atrakcij? tris d?es raudon? pomidor?, bei mai? agurk? kuri? iki stovyklos galo deja mums nepavyko ?sisavinti. V?lgi oras nediugino ta?iau tai tik pagraino kli??i? ruo?, kuris buvo purvinas ir labai dr?gnas. Vakarop kli??i? ruoo dalyviams idiuvus, bei pasikeitus visus purvu suteptus drabuius buvusius ant j? k?no, sulauk?m paskutinio lauo. aidimai, dainos, lauo viesa, bei iluma ir jaudulys vien pagalvojus, kad visi turime teis? nemiegoti vis? nakt?! Teis? kuria deja pasinaudojo ne visi. Paskutinio lauo kulminacija grei?iausiai  tapo labai lauktas, tris dienas brend?s  kur?niki? atgabentas visiems stovyklautojams, didiulis Tinginys ? kur? kakas per brandinimo laikotarp? deja ?myn?. Taip ir buvo ?amintas paskutinis lauas, skaniu desertu ir visiems jau pabodusia melis? arbata.

Omega . Birelio 19 diena. Prievarta brukamas, ali?j? ir raudon?j? vaisi?/darovi? perteklius pusry?iams, bei ni?roka nuotaika pagalvojus, kad iandien paskutin? diena. Laikas v?l sukti ryulius, griauti tai kas pastatyta, ir diaugtis paskutiniais momentais ioje Dengtil?io stovyklaviet?je, kuria tenka apleisti. Dauguma ikylautoju ivyko anks?iau negu buvo numatyta programoje. Galiausiai ivaiavus visiems, liko tik operacijos Ciklas dalyviai, neoficialiai vainikav? stovyklos ubaigim?. 

Brolis Dovydas.

 

 [ 2011-06-11 ]  ygis ? kryi? kaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Ankst? ankst? etadienio ryt? susirinkome su dvira?iais prie auksiuko. Visi gerai nusiteik?, pasireng? ygiui. moni? daug nebuvo, galb?t tod?l, nes rinkom?s labai anksti..Net m?s? drauginink? sugeb?jo pramigti..:D  Palauk? Jurgitos, ivaiavome... Kadangi dauguma nusprend?, kad nenorime vaiuoti ? kryi? kaln?, vaiavome visai ? kit? pus?, pas Alvigitos mo?iut?, kuri gyvena kakur prie Kurtuv?n?. Vaiuodami ?veik?me daug kaln?, pabuvome prie Auktelk?s bany?ios, pasifotografavome. Atvaiav? pas Alvigitos mo?iut? pavalg?me, pasikalb?jome. Gr?tant, uklupo lietus. Namo gr?au visa lapia, bet praleistas laikas buvo nuostabus.:)

Ses? Ieva G.

 [ 2011-04-09 ]  Pavasario linksmyb?s

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Broli? sutiktuv?s 

Sekmadien? skaut?s s. Ign?, s. Evelina, s. Deimant?, s. Laurita, s. Brigita ir s. Kotryna nusprend? pasis?d?ti prie lauo ir palaukti parygiuojan?i? broli? nuo Gulbin? miko. Prisirinkome pagali? lauui, atsine?me didesni? malk? suoliukams, usik?r?me lau?, pasidar?me arbatos. K? buvome atsineusios vien? kita vaiinom, s. Ing? buvo atsineusi nedidel? pyrag?, tad paskambinome broliams paerzinti, kad grei?iau gr?t?, nes suvalgysime. Broliai sak?, kad u pusvalandio bus, bet po pusvalandio negr?o tad dar nusprend?me palaukti. Po valandos pasis?d?jimo nusprend?me prad?ti valgyti pyrag? ir bebaigiant pamat?me ateinan?ius brolius vy?ius br. Valdemar?, br. Evald? bei br. Klaudij?, br. Evald? ir br. Karol?. Gr?o jie labai nuvarg?. Suvalg? jie pyrago, kurio vis d?lto palikome, dar truput? pas?d?jome ir po truput? ruo?m?s namo. Br. Valdemaras tur?jo bombeki?, kurias netik?tai m?t? ir sprogdino.

ses? Laurita

P.S. Oras buvo nuostabus, saul?ta, o lauo d?mai sesi? drabuiams paliko ?simintin? ?sp?d?.

 [ 2011-04-09 ]  Rudens geryb?s

  bull  Iš temos "Sikl?i? renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Lapkri?io 1-oji

Su ses?m susirinkom Kur?n? miesto senosiose kapin?se. Vienos ses?s pasidrod? anks?iau kitos v?liau, bet vistiek ?vykd?m savo tiksl? ir paad?, kad pad?ti vaku?i? ant kapeli?. Dar kilo ?vairi? apmastym? apie gyvenim?, koks jis trumpas ypt? kai kuriems, apie mogaus likim?. Dar aunu buvo, kad sesutes papasakojau apie skaut? ?k?, po?k? ir atsisveikinim? bei suinojo daugiau apie skaut? ?status. Dalyvavo ir viena mokin? i iauli?, s.Ievos giminait? ir s.Irmos LS vadov?s aukl?tojos mokin?, dar buvo at?jusi s.Deimant?, Ign?, Lauryna ir jos ses?.

s.Monika

 [ 2011-04-09 ]  iemos r?pes?iai

  bull  Iš temos "Sikl?i? renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


2010m. Betl?jaus Taikos ugnis Kur?n? bany?ioj

Jau apie i? akcij? usiminta nuo Lapkri?io m?nesio pradios, bet taip jau yra, kad visiems ne tas galvoj, bet kai tai jau tur?jo ?vykti u keli? savai?i? tai visi sukilom. vaku?i? mums ?d?jo ses? Dovil? i Vilniaus ?  traukin?, vienam i patik?tini? broli?, kuriam buvo patik?ta ir Betlejaus taikos ugnis, o mes j? su sese Deimante keliavom pasiimti i Paven?i? traukini? stoties. Labai d?kingos buvom Monikos draugams, kad mus nuve? ir parve?, tik labai gaila, kad ugeso m?s? udekta ugnel?, tod?l uklijavus lipdukus ant vaku?i?, man teko keliauti ? iaulius, kad b?t? galim? sekmadieni atneti laukt?j? liepsnel?. Su t??iu ugnel? pa?miau i v. Petro ir Povilo bany?ios, o ten sutikau br. Jon? ir sese August?. Sekmadieni atvykom anksti ? bany?i?, ta?iau vistiek v?lavom palyginus pagal mii? tvark?. ?simintina, kad ses? Deimant? skait? pirm? skaitin?, po to Kur?n? klebonas Saulius Pali?nas at?j?s prie m?s? paventino vakes. Po rytini? mii? isirikiav? nune?m pagrindin? vak? prie altoriaus. Beje, vak? ne? brolis Evaldas. Tada oficialiai prad?jom dalint vakeles, kiek kas paaukojo, tike buvo gerai, o surinkta suma pranoko visus l?kes?ius. vaki? pildomai parsive?m i parduotuv?s, nes nor?josi, kad visi gaut? po vakel?. Po ios gerumo akcijos ?jom ? pirmosioos pagalbos stot?, Ligonin?s priimam?j? bei ? seneli? slaugos namus. Visur mus pasitiko su diugiom irdim ir mielais odiais ir kad kitais metais lauks m?s?.s.Monika

 [ 2011-04-09 ]  Tarybos fotosesija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Iauo graus, pakankamai, kaip balandio pradiai, saul?tas etadienio rytas ir v. Jurgio draugov?s taryba susirinko alkauskio gimnazijoje. Labai ?domiam tikslui. Ogi fotosesijai. Ses? Audra pasi?iupusi fotoaparat? buvo pasiruousi ?aminti mus. Didiausia dilema buvo kur reikt? nusifotografuoti. Pagaliau isiruo?me il?sti i mokyklos ir nu?jome ? jos kiem?. Apsimet? rimtais, o po to nebe, mon?ms, pasifotografavom ir jud?jom toliau. Suvaidinom rikiuot?, inoma nusifotografavom savo ciku caku, tada keliavom link bany?ios. Nufotografavo mus prie jos, kur susirad? kakok? kelm? sus?dom, ?siaminom ir pa?ioje Katedroje. Ir gal? gale prie savivaldyb?s papozavom. Audra net vidury gatv?s lakst?, kad mus ?amint?. Buvo gera, smagi savaitgalio pradia su skautais!

Ses? Ieva .

 [ 2011-04-07 ]  iemos ypatumai Perk?no draugov?je

  bull  Iš temos "Sikl?i? renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Vilkiuki? ?ioin?jimo ypatumai


 ?ioin?ti isiruo?m sausio 21d. Mes ?jome netoli vilk? vadov?s Monikos nam?, ? duob?. Ji yra didiul? duob?, tad mes ?ioin?jom nuo gana aukto kalno. ? ?ioin?jimo sueig? at?jo Ieva, Arida, ivil?, s. Monika ir i sesi? skilties s. Laurita ir s.Jurgita. Manau, kad smagiausia buvo kopti ? kaln?. Linksmiausia buvo, kai reik?jo kopti ? kaln? usirius gelb?jimo mazg?, o tada ses?s mus, vilkiukes, utempin?jo. Jei norit nuotrauk? tai i?r?kite tinklalapyje (www.facebook.com/ Lauritos profilis). Mes sus?dusios g?r?m arbat?, skanavom s.Monikos atnet? okolad? ir Ievutes sausiniukus. Be to, aid?m ir ,,Labas rytas, labadiena, labas vakaras ,,Raiteliai ant irg?. Labai ?domus aidimas. ad?jom nusipaveiksluoti su savo raiteliais , bet pamirom. S.Laurita mus filmavo. Mums buvo labai linksma.

sese Ieva


 [ 2011-04-07 ]  iemos ypatumai Perk?no draugov?je

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Skautagimtadienis


i? met? Vasario m?nuo Perk?no draugov?s skautams paliko ?simintin? p?dsak? skautavime. Dar tokios sueigos ir tokios ?simintinos progos pab?ti visiems kartu nebuvo tek?, o ir pamat?m, ko nebuvom mat?. Vis? ko kaltininkai buvo m?s? keturi numyl?ti ir ibu?iuoti skautai, tai s. Evelina, br. Evaldas, s. Milda ir s. Arida. J? gimtadieniai kaip ty?ia sutapo su ta savaite, kai buvo v. Valentino diena ir vasario 16d. Tad ruotis tikrai reik?jo i peties.

Pasiruoimo svarbiausiais etapas vyko, kai Lokio Letenos dalyviai tur?jo t? savaitgal? seminar? netoli Kur?n?, Gergdeli? mokykloj. Darb?iausios sesyt?s (Laurita, Viktorija ir Beita) rinkosi ? skaut? b?kl? ir etadieni ir sekmadieni. Dar sulauk?m pagalbos ir i broli? (br. Edvino ir br. Armando). Kirpom, pie?m, da?m, siuvom, ko tik nedar?m. Reik?jo pasir?pinti netik b?klo puomenom, bet ir dovanom, tad nuotaikingai darbavom?s ruodami dovanas s. Evelinai ir br. Evaldui. Ko tik nebuvo, visokiausi? pos?, kuriuos kret? m?s? broliai, kurie ir ne?tik?tinai nuoirdiai ruo? dovan? br. Evaldui. O dovana tai tikrai atimanti ad?. Paruous dovanas, prikabinus plakatus, prikabin?jus balionus, pareng?m ,,strategini plan?, k? darysim vasario 16-?ja, per visuotin? sueig?,kaip visus skautagimtadieninkus nustebinsim, kad b?tent jiems paruota i saldioji sueiga.
   
Pirmoji dalis buvo ?vykdyta, kai brolis Evaldas ir ses? Evelina pamat? staigmen?, kuri j? lauk? bukle jau nuo vakaro (dar stipresni ?sp?d? sesei Evelinai paliko jos brolio okiruojantis apib?dinimas, kad bukle neapsakoma netvarka ir chaosas po vilk? pasibuvimo). Antroji dalis prasid?jo, visuotin?s sueigos rikiuot?s metu, kai sese Monika prane? apie b?simas uduotis keturioms grup?ms. Grupi? vadovai, suprantama, buvo tie vis? ko kaltininkai. Grup?ms teko eiti ir per okolado up?, ir ?veikti sesy?i? parengt? labirint?, kur? ?veik? tik tie, kurie tur?jo Ariadn?s si?l?. vis? lauk? ir linksmoji viktorina, kuri? ved? ses? Viktorija. Viktorinos metu skautai netik suinojo pla?iau apie vasario 16-?j?, bet ir suinojo, kokia m?gstamiausia drauginink?s spalva, kiek sesei Monikai met?, kiek met? skautauja br. Arvydas. Ir pagaliau at?jo linksmiausioji dalis, kai broliai kilnojo sese Mild?, o po to ir vilkiuk? Arid?, kuri? ik?l? vienu kartu daugiau nei reik?jo. auniausia, kad tuo niekas nesibaig?, nes darbtuoles ses?s paruo? netik ?irvini? blyn? ( valentino dienos proga), bet ir gard? keks?. Vis? tai paskanino juod?j? serbent? uogien? ir draugikai pasidalinti puodeliai, nes gurkniavom arbat? po du. Beskanaujant brolis Arvydas visiems sureng? netik?t? ,,kvot?, tad igirdo, ko dar niekada nebuvo gird?j?s apie emaitijos skaut? organizacij? ir apie skaut? ?k?r?j? B.P. Gra?s momentai buvo, kai ses?s broliams utepin?jo uogien? ant ?irvini? blyn?, o broliai pasigardiuodami kramsnojo. U tai jie neliko skoloj vis? skaut? puodeliai buvo iplauti.

 Buvo gaila, kad taip greitai pasibaig? toji diena, ta?iau skais?iai vie?ianti saul? ad?jo dar vien? ger? pusiaudien?. O ir didiausias r?pestis nuo pe?i? nukrito, tad buvo galima ir lengviau atsikv?pti- Skautai pasveikinti ir skautikai pamin?ta vasario 16-oji.

sesyt? ;))

 [ 2011-02-25 ]  Visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Vasario 25d. buvo visuotin? sueiga: ,,Proting?j? galveli? m?is .Skiltys var?si d?l Antano padarytos taur?s. Sueigos metu skiltims buvo udavin?jami klausimai. J? buvo ?vairiausi?( aiku susijusi? su skautais). Kiekvienai skil?iai buvo pasakyta visuotin?je sueigoje tur?ti vilpuk?, ta?iau jo beveik niekas neatsine?, tod?l vilpti reik?jo savais b?dais tada, kai inojo atsakym?. Visi taip ?sijaut?me, kad net nepasteb?jome, kaip prab?go laikas. Laim?jo kmynai, bet svarbiausia buvo tai, kad visi pabuvome drauge bei suinojome nauj? dalyk?. :)

 

Ses? Ieva G.

 [ 2011-02-22 ]  R. Baden Powelio gimimo metin?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

Vasario 22d. min?jome R. Baden Powelio gimimo metines. Ta proga nusprend?me padaryti ger?j? darbel?. Atsine?me ikept? pyrag?, sausaini? ir ?jome dalinti vargams. Buvo labai alta, tod?l j? radome gan maai, bet, tie, kurie gavo m?s? pyrag?, mums labai d?kojo. Smagu daryti gerus darbus. Deja vis? pyrag? idalinti nepavyko. Neliko nieko kito, kaip visus tuos skan?stus suvalgyti patiems. Taip ir padar?me..:)

 

Ses? Ieva G.

 [ 2011-02-05 ]  ygis Kur?nai - Akmen?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

5 valand? ryte susirinkome autobus? stotyje. Buvom atuoniese: 2 ses?s ir 6 broliai. Pasirodo, pirmasis autobusas ? Kur?nus tur?jo b?ti 6 valand?, bet mes lauk?me iki 7 valandos, nes jis vis nepasirod?. Nuvykus ? Kur?nus prie m?s? prisijung? dar viena ses? ir brolis. Taigi, i viso 10 skautuk? patrauk?m Akmen?s link. I pradi? mus ved? brolis Giedrius(Gieas), v?liau dav? em?lap? ?uolui ir sak? mus vesti. Na, ir sek?m paskui du vedlius, kaip paskui sugalvojome- autobuso vairuotoj?(Giedri?) ir gid?(?uol?). Netrukus, einant pamike, pasteb?jome kakoki? koj? (turb?t stirnos), o alia buvo nemaai plauk?. Kai kurie ?brido giliau ? mik? paiekoti ko nors dar... Ir rado! Dar plauk?.. Dar pa?j?j? nusprend?me, kad jau laikas pietauti. Susiradom tam tinkam? viet? ir prad?jome ruotis. Broliai buvo atsakingi u lau?, o ses?s u maisto paruoim?. Vieni broliai I?jo iekoti "rimt?" malk?, o kiti surink? smulkm? prad?jo kurti lau?. Kadangi ting?jo lenktis prie em?s, kad ?p?st? lau?, pak?l? lau? nuo jos ir, kai jis ?siliepsnojo, pad?jo atgal. Puikus b?das lauui ukurti! :) Kol ses?s vir? valgyt, broliai temp? medius, Povilas iekojo Giedriau kirvio d?klo. Galiausiai rado j? Giedrius.. Pavalg?m, susitvark?m ir jud?jom toliau. V?liau ? rankas em?lap? Augustei dav?. Ji sak?, kad neduot?, kad pasiklysim, bet niekas jos neklaus?. Ir pasiklydom... Bet prie tai... Kadangi vis? keli? Povilas buvo labai neramus ir nesuprato kas yra vora po du, teko j? suriti su Jonu, kad nebeklaidiot? tarp mon? ir nebenek?t? apie kompiuterinius aidimus. Jonas suprato, kad tai b?tina ir pasiaukojo vis? labui. Taigi, gr?tam prie to, jog pasiklydom. Bridom, klupom, bet i?jim? radom. Kaip nuvito kai kuri? akys pama?ius geleinkelio b?gius. :) Dar iek tiek pa?jus pri?jome Papil?. Kaip ses? Rita sak?: " ygis jau pasisek?s, nes Povilas nebeneka". Taip, Povilas pavargo, ?uolui nutryn? kojas, tod?l teko skambinti m?s? gelb?tojui Andriui By?iui. Atvaiavus Andriui, atsirado keturi mon?s, kurie nusprend? nebet?sti ygio ir jie ivaiavo karu su Andriumi ? Akmen?. Ten, mokykloje, j? lauk? Akmen?s skautai. Kadangi Giedrius rado trumpesn? keli? ? Akmen? nusprend?me pabaigti yg?. Andrius buvo sak?s: "visos ilgos kelion?s prasideda odiais:" inau trumpesn? keli?". ?kart jis klydo. Akmen? pasiek?m, be joki? nuklydim?. Tik oras pasidar? nelabai malonus- prad?jo p?sti stiprus v?jas. V?liau teko apie pusantros valandos eiti miku, o jau buvo sutem? ir nemat?m gerai kelio, kuriuo buvo sunku eiti. Bet galiausiai pamat? viesas, supratome, kad pasiek?me savo tiksl?- Akmen?. :) Kol mes nukeliavome ? Akmen?s mokykl?, kurioje m?s? vis dar lauk? akmenikiai skautai, kiti m?sikai jau buvo pas Giedriaus mam? ir gamino vakarien?. Panek?j? su Akmenikiais ir mes nu?jome pas Giedriaus mam?. Persireng?m, pavalg?m, pasiklaus?m Giedriaus ir Andriaus pasakojim?- prisiminim? ir ?jome miegot. Anksti ryte atsik?l?m ir ivaiavom namo. :)
Taigi, ygis pavyk?s d?l dviej? prieas?i?: nutild?m Povil?(bent trumpam) ir pasiek?m Akmen?. Nepaisant nuklydim?, sunki? keli?, nutrint? koj? ir nuovargio puikiai praleidom laik?.

Ses? August?.

 [ 2011-01-02 ]  eim? vent?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Sausio 2d. savanoriavome  eim? vent?je. Ryte 9 valand? tur?jome b?ti iauli? arenoje. Visus suskirst? ? sektorius. A buvau k sektoriuje :D.  Tur?jome mon?ms pad?ti rasti keli? ? sektorius ir ?veikti kitas ikilusias problemas. I pradi? buvo miios. Tada buvo pertrauka ir po jos koncertas. Kai viskas pasibaig?, visi savanoriai vaiavo ? kult?ros centr?. Ten vyko diskoteka. Taip pat gavome pad?kas u dalyvavim?  ir  daug pic?.

Prisiok? ?jome namo. Laik? i? dien? praleidome nuostabiai.

 

 Ses? Ieva G.