METRAŠČIAI KURIUOS ĮKĖLĖ sk. s. Ieva Gruait?

 [ 2011-07-25 ]  Vasaros stovykla ,, Kelias, kurio a einu

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Vasara. Trys m?nesiai. Devyniasdeimt dvi dienos. Du t?kasan?iai du imtai atuonios valandos. Tikriausiai turint tiek daug laisvo laiko darosi sunku kiekvien? minut? padaryti ?simintina, ta?iau mogu?iai, dalyvav? vasaros stovykloje ,, Kelias, kurio a einu gali b?ti ram?s, inodami, jog bent vien? savait? jie praleido tikrai turiningai. Dabar galime nebijoti sunkum? pasibaigus vasarai, kai b?sime paskend? moksluose ar darbuose, nes visada gal?sime leisti sau bent akimirkai umerkti akis ir gr?ti ten, kur buvo taip gera. Dabar galime didiuotis savimi, nes palipome dar vienu laipteliu auktyn. Kiekvienas imokome ko nors naujo. Vieni daugiau, kiti maiau, ta?iau tai priklaus? tik nuo m?s? pa?i?. Neisenkanti skrynel?, pilna g?rio ir nauding? pamok?, buvo atverta ir visi gal?jo semtis i jos to, ko tr?ko kiekvienam asmenikai. ypsena, geras odis, iltas apkabinimas ar kilnus gestas, visa tai suartino mus ir pakil?jo auktyn.

Ses? Greta P.

 [ 2011-06-16 ]  Vasaros ivyka

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Alfa. Birelio 16 diena. Keturiasdeimt minu?i? prie oficiali?j? ikylos pradi?. Kart?lio m?s? diaugsmui ir entuziazmui suteik? prie mumis, ? m?s? stovyklaviet? atvyk? kiti stovyklautojai, save vadin? Jaunaisiais policijos r?m?jais, tai nebuvo labai jau netik?ta, kadangi trys dienos prie tai atsitiktinai suinojome, b?tent apie Jaunuosius policijos r?m?jus ir j? trumpalaik? kaimynyst? su mumis vienai nak?iai.

Taigi prasid?jo ?sik?rimas nieko ypatingo ar virpinan?io vaizduot? nenutiko, buvo skubama vis? stovyklautoj? statytis savo palapines, bei tiesiog ?sikurti. urmuliui nurimus ir ?sik?rus at?jo vakaras, lauk? iek tiek vakarin?s veiklos u kuri? buvo atsakingos ses?s August?, ir Gabriel?, veikla truko ligi sutemos ir tai tur?jo b?ti paskutinis dalykas, prie stovyklaviet?je ?sigalint tylai. Nors m?s? programai buvo galas jau prie tai jau min?ti Jaunieji policijos r?m?jai j? tik prad?jo, paym?dami j? okiais iki tre?ios valandos ryto, tod?l ir buvo suorganizuotas naktinis ygis kuris ? m?s? program? nebuvo ?trauktas,  mat tranki muzika nakt? n?ra idealus stimuliatorius siekiant umigti.

Birelio 17 diena Itv?rus v?si? nakt? su prasta muzika sulauk?m pusry?i?. Ni?rus bei su veikla planuotas oras nesiderino, tai ne vienintel? problema kuri buvo neivengiama, ta?iau pakaks negatyvo, liepos 17 dien? dalis programos buvo puikiai improvizuota ir maieji vilkiukai, buvo nuvaryti nuo koj? ir ypsojosi antr? diena i eil?s gurknodami raminan?i? melis? arbat?. Pagaliau vakare sulauk?m tylos, kadangi kaimynyst?je vie?j? Jaunieji policijos r?m?jai jau buvo ivyk?, m?gavom?s ramia naktimi kuri? mums utikrino dvi bud?toj? pamainos.

  Birelio 18 diena. Paskutin? diena garantavusi veiklos, stovyklautojams, bei prista?iusi nauj? atrakcij? tris d?es raudon? pomidor?, bei mai? agurk? kuri? iki stovyklos galo deja mums nepavyko ?sisavinti. V?lgi oras nediugino ta?iau tai tik pagraino kli??i? ruo?, kuris buvo purvinas ir labai dr?gnas. Vakarop kli??i? ruoo dalyviams idiuvus, bei pasikeitus visus purvu suteptus drabuius buvusius ant j? k?no, sulauk?m paskutinio lauo. aidimai, dainos, lauo viesa, bei iluma ir jaudulys vien pagalvojus, kad visi turime teis? nemiegoti vis? nakt?! Teis? kuria deja pasinaudojo ne visi. Paskutinio lauo kulminacija grei?iausiai  tapo labai lauktas, tris dienas brend?s  kur?niki? atgabentas visiems stovyklautojams, didiulis Tinginys ? kur? kakas per brandinimo laikotarp? deja ?myn?. Taip ir buvo ?amintas paskutinis lauas, skaniu desertu ir visiems jau pabodusia melis? arbata.

Omega . Birelio 19 diena. Prievarta brukamas, ali?j? ir raudon?j? vaisi?/darovi? perteklius pusry?iams, bei ni?roka nuotaika pagalvojus, kad iandien paskutin? diena. Laikas v?l sukti ryulius, griauti tai kas pastatyta, ir diaugtis paskutiniais momentais ioje Dengtil?io stovyklaviet?je, kuria tenka apleisti. Dauguma ikylautoju ivyko anks?iau negu buvo numatyta programoje. Galiausiai ivaiavus visiems, liko tik operacijos Ciklas dalyviai, neoficialiai vainikav? stovyklos ubaigim?. 

Brolis Dovydas.

 

 [ 2011-06-11 ]  ygis ? kryi? kaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Ankst? ankst? etadienio ryt? susirinkome su dvira?iais prie auksiuko. Visi gerai nusiteik?, pasireng? ygiui. moni? daug nebuvo, galb?t tod?l, nes rinkom?s labai anksti..Net m?s? drauginink? sugeb?jo pramigti..:D  Palauk? Jurgitos, ivaiavome... Kadangi dauguma nusprend?, kad nenorime vaiuoti ? kryi? kaln?, vaiavome visai ? kit? pus?, pas Alvigitos mo?iut?, kuri gyvena kakur prie Kurtuv?n?. Vaiuodami ?veik?me daug kaln?, pabuvome prie Auktelk?s bany?ios, pasifotografavome. Atvaiav? pas Alvigitos mo?iut? pavalg?me, pasikalb?jome. Gr?tant, uklupo lietus. Namo gr?au visa lapia, bet praleistas laikas buvo nuostabus.:)

Ses? Ieva G.

 [ 2011-04-09 ]  Tarybos fotosesija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Iauo graus, pakankamai, kaip balandio pradiai, saul?tas etadienio rytas ir v. Jurgio draugov?s taryba susirinko alkauskio gimnazijoje. Labai ?domiam tikslui. Ogi fotosesijai. Ses? Audra pasi?iupusi fotoaparat? buvo pasiruousi ?aminti mus. Didiausia dilema buvo kur reikt? nusifotografuoti. Pagaliau isiruo?me il?sti i mokyklos ir nu?jome ? jos kiem?. Apsimet? rimtais, o po to nebe, mon?ms, pasifotografavom ir jud?jom toliau. Suvaidinom rikiuot?, inoma nusifotografavom savo ciku caku, tada keliavom link bany?ios. Nufotografavo mus prie jos, kur susirad? kakok? kelm? sus?dom, ?siaminom ir pa?ioje Katedroje. Ir gal? gale prie savivaldyb?s papozavom. Audra net vidury gatv?s lakst?, kad mus ?amint?. Buvo gera, smagi savaitgalio pradia su skautais!

Ses? Ieva .

 [ 2011-02-25 ]  Visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Vasario 25d. buvo visuotin? sueiga: ,,Proting?j? galveli? m?is .Skiltys var?si d?l Antano padarytos taur?s. Sueigos metu skiltims buvo udavin?jami klausimai. J? buvo ?vairiausi?( aiku susijusi? su skautais). Kiekvienai skil?iai buvo pasakyta visuotin?je sueigoje tur?ti vilpuk?, ta?iau jo beveik niekas neatsine?, tod?l vilpti reik?jo savais b?dais tada, kai inojo atsakym?. Visi taip ?sijaut?me, kad net nepasteb?jome, kaip prab?go laikas. Laim?jo kmynai, bet svarbiausia buvo tai, kad visi pabuvome drauge bei suinojome nauj? dalyk?. :)

 

Ses? Ieva G.

 [ 2011-02-22 ]  R. Baden Powelio gimimo metin?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

Vasario 22d. min?jome R. Baden Powelio gimimo metines. Ta proga nusprend?me padaryti ger?j? darbel?. Atsine?me ikept? pyrag?, sausaini? ir ?jome dalinti vargams. Buvo labai alta, tod?l j? radome gan maai, bet, tie, kurie gavo m?s? pyrag?, mums labai d?kojo. Smagu daryti gerus darbus. Deja vis? pyrag? idalinti nepavyko. Neliko nieko kito, kaip visus tuos skan?stus suvalgyti patiems. Taip ir padar?me..:)

 

Ses? Ieva G.

 [ 2011-02-05 ]  ygis Kur?nai - Akmen?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

5 valand? ryte susirinkome autobus? stotyje. Buvom atuoniese: 2 ses?s ir 6 broliai. Pasirodo, pirmasis autobusas ? Kur?nus tur?jo b?ti 6 valand?, bet mes lauk?me iki 7 valandos, nes jis vis nepasirod?. Nuvykus ? Kur?nus prie m?s? prisijung? dar viena ses? ir brolis. Taigi, i viso 10 skautuk? patrauk?m Akmen?s link. I pradi? mus ved? brolis Giedrius(Gieas), v?liau dav? em?lap? ?uolui ir sak? mus vesti. Na, ir sek?m paskui du vedlius, kaip paskui sugalvojome- autobuso vairuotoj?(Giedri?) ir gid?(?uol?). Netrukus, einant pamike, pasteb?jome kakoki? koj? (turb?t stirnos), o alia buvo nemaai plauk?. Kai kurie ?brido giliau ? mik? paiekoti ko nors dar... Ir rado! Dar plauk?.. Dar pa?j?j? nusprend?me, kad jau laikas pietauti. Susiradom tam tinkam? viet? ir prad?jome ruotis. Broliai buvo atsakingi u lau?, o ses?s u maisto paruoim?. Vieni broliai I?jo iekoti "rimt?" malk?, o kiti surink? smulkm? prad?jo kurti lau?. Kadangi ting?jo lenktis prie em?s, kad ?p?st? lau?, pak?l? lau? nuo jos ir, kai jis ?siliepsnojo, pad?jo atgal. Puikus b?das lauui ukurti! :) Kol ses?s vir? valgyt, broliai temp? medius, Povilas iekojo Giedriau kirvio d?klo. Galiausiai rado j? Giedrius.. Pavalg?m, susitvark?m ir jud?jom toliau. V?liau ? rankas em?lap? Augustei dav?. Ji sak?, kad neduot?, kad pasiklysim, bet niekas jos neklaus?. Ir pasiklydom... Bet prie tai... Kadangi vis? keli? Povilas buvo labai neramus ir nesuprato kas yra vora po du, teko j? suriti su Jonu, kad nebeklaidiot? tarp mon? ir nebenek?t? apie kompiuterinius aidimus. Jonas suprato, kad tai b?tina ir pasiaukojo vis? labui. Taigi, gr?tam prie to, jog pasiklydom. Bridom, klupom, bet i?jim? radom. Kaip nuvito kai kuri? akys pama?ius geleinkelio b?gius. :) Dar iek tiek pa?jus pri?jome Papil?. Kaip ses? Rita sak?: " ygis jau pasisek?s, nes Povilas nebeneka". Taip, Povilas pavargo, ?uolui nutryn? kojas, tod?l teko skambinti m?s? gelb?tojui Andriui By?iui. Atvaiavus Andriui, atsirado keturi mon?s, kurie nusprend? nebet?sti ygio ir jie ivaiavo karu su Andriumi ? Akmen?. Ten, mokykloje, j? lauk? Akmen?s skautai. Kadangi Giedrius rado trumpesn? keli? ? Akmen? nusprend?me pabaigti yg?. Andrius buvo sak?s: "visos ilgos kelion?s prasideda odiais:" inau trumpesn? keli?". ?kart jis klydo. Akmen? pasiek?m, be joki? nuklydim?. Tik oras pasidar? nelabai malonus- prad?jo p?sti stiprus v?jas. V?liau teko apie pusantros valandos eiti miku, o jau buvo sutem? ir nemat?m gerai kelio, kuriuo buvo sunku eiti. Bet galiausiai pamat? viesas, supratome, kad pasiek?me savo tiksl?- Akmen?. :) Kol mes nukeliavome ? Akmen?s mokykl?, kurioje m?s? vis dar lauk? akmenikiai skautai, kiti m?sikai jau buvo pas Giedriaus mam? ir gamino vakarien?. Panek?j? su Akmenikiais ir mes nu?jome pas Giedriaus mam?. Persireng?m, pavalg?m, pasiklaus?m Giedriaus ir Andriaus pasakojim?- prisiminim? ir ?jome miegot. Anksti ryte atsik?l?m ir ivaiavom namo. :)
Taigi, ygis pavyk?s d?l dviej? prieas?i?: nutild?m Povil?(bent trumpam) ir pasiek?m Akmen?. Nepaisant nuklydim?, sunki? keli?, nutrint? koj? ir nuovargio puikiai praleidom laik?.

Ses? August?.

 [ 2011-01-02 ]  eim? vent?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Sausio 2d. savanoriavome  eim? vent?je. Ryte 9 valand? tur?jome b?ti iauli? arenoje. Visus suskirst? ? sektorius. A buvau k sektoriuje :D.  Tur?jome mon?ms pad?ti rasti keli? ? sektorius ir ?veikti kitas ikilusias problemas. I pradi? buvo miios. Tada buvo pertrauka ir po jos koncertas. Kai viskas pasibaig?, visi savanoriai vaiavo ? kult?ros centr?. Ten vyko diskoteka. Taip pat gavome pad?kas u dalyvavim?  ir  daug pic?.

Prisiok? ?jome namo. Laik? i? dien? praleidome nuostabiai.

 

 Ses? Ieva G.

 [ 2010-12-27 ]  Linksmavakaris

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

Linksmavakaris - turb?t ,,nerealiausia man iais metais patirta skautika tradicija. is renginys buvo pirmas, kur? pad?jau organizuoti. I ties? buvo labai keista, nes visada, kai atvaiuoji ? kakok? rengin? ar vent? atrodo, kad viskas suorganizuota, neinai, kas bus toliau. Pamenu, kai susirinkome aptari, k? darysime, k? veiksime, kokios pareigos. Na, man buvo labai sunku kak? pasakyti, nes ,atrodo, neinau ,kas galima, ko neJ. Labiausiai patiko m?s?(Jurgitos, Jono ir mano )pasirodymo repeticija. Apskritai skautai mane avi, nes jie nebijo visk? daryti eksprontu. Kai vyko m?s? pirma pasirodymo (ir vienintel? ) repeticija, neinojau nei k? sakyti, nei kaip elgtis. Susitar?m?, kad skaitysime i laikra?io, kad kalb?s Jonas su Jurgita, o a b?siu tikra neskaut? ir man r?p?s tik ivaizda(neken?iau ito vaidmens). Labiausiai pasime?iau, kai sak?, kad man reik?s pakviesti iaulius aukiant. Galvoju,, o jei neidr?siu? .Na, repeticija pra?jo puikiai ir labai laukiau pa?io linksmavakario. Susirinkome 8 valand? Kur?n? gimnazijoje. Visi puol?m ruotis. I tikr?j?, kai atvyko visi dalyviai ir buvo rikiuot?, man buvo iauriai keista. Atrodo, kai buvo kiti renginiai ar iaip rikiuot? neinai, kas k? pasakys, o dabar ,kai pasak? :,,Organizatoriai ingsnius atgal ir eikit pabaigti ruotis pasijutau labai ,,iskirtin?(J??? a inau ,kas bus toliau),o visi i?r?jo pasimet?.:). Na, renginys pra?jo visai ?domiai .Jonas buvo iauriai juokingas. Vaidino Jonel?, kuriam reikia vaist?(kitaip bus kvailelis. Pabaigoje labai bijojau ,nes inojau, kad tuoj tuoj tur?siu aukti. SUKAUPIAU dr?sa ir prad?jau klykti i vis? j?g?, nes laikrat? pama?iau ipardavim? Saul?s mieste .2 procentai. Nub?gau ,kur s?d?jo iauliai ir pakvie?iau juos ? scen?, nes kiekviena draugov? tur?jo paruoti savo per metus ?vykus? linksmiausi? ?vyk?. Kai jau atsip?t?m, ?jom valgyti.Na, tur?jom laisvo laiko ir vakare buvo ,,diskoteka. Grojo gyva muzika i Kur?n? :visoki? fleit?, d?deli?, gitar? ir Eidmanto grup?, bei Petro saksofonas. Tikrai pama?iau geriau nei bet kokiame orkestre . Viskas buvo i irdies. Praokom su kai kuriais 3 valandas, IAURIAI pavargome. Na,o po 12 ?jom kaip visada papliurpti su ses?mis ir broliais. Manau, kad linskmavakaris buvo iauriai linksmas, nes visada ,kai susitinki su skautais b?na linksma ir gera .

Ses? Goda A.

 [ 2010-12-10 ]  T?veli? sueiga alkauskyje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Taigi, gruodio  10d. buvo t?veli? sueiga. Pristat?me savo skautik? veikl?, kiekvienos skilties skiltininkas pla?iau pakalb?jo apie savo skilt?. T?vai gal?jo suinoti jiems r?pimus klausimus: kaip vaikai leidia laik? skiltyje, ko imoksta ir kt. Visi t?veliai buvo patenkinti, nes buvo ramiau, kaip atsak?me ? j? r?pimus klausimus.

 

Ses? Ieva G.

 [ 2010-11-06 ]  Kmyn? ygiai ruden?.

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

is ruduo buvo nuostabus. Broliai kmynai mums kas savaite reng? nuostabius ygelius, ikylas, pasis?d?jimus prie lauo. Pati stengiausi dalyvauti kiekviename j? suorganizuotame mini ygelyje. Kiti taip pat maloniai prisid?davo prie broli?. Jie mus stebino sum?stytais aidimais ir uduotimis. Tur?jome ir sueist?j? igelb?ti, ir lau? imokti kurti, ir virve laipioti. B?davo ir toki? pasis?d?jim? prie lauo, kai, tiesiog, s?d?jome kalb?jom?s ir linksminom?s. ?ia gal?jome pakv?puoti grynu oru bei linksmai praleisti laik?. Visi galime pad?koti kmynams!

Ses? Agn?.  

 [ 2010-10-30 ]  ygis ? Partizan? bunker?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

ygis ? Partizan? bunker?

 

Visada smagu eiti ? yg?, o, ypa?, jei tai skaut? ygis.Spalio 30, etadien?, vyko ygis nuo Kur?n? gimnazijos iki partizan? bunkeri?. Na, pirmyn - atgal apie 20km, kaip man pradiai nemaai, bet laik? praleidau puikiai.

Pamenu kaip man at?jo etadienis... Penktadien?, vakare, tikrai usista?iau adintuv?, bet vis vien pramigau ir nesp?jau su visais ?lipti ? autobusiuk?. Teko man?s laukti br. Eidmantui ir jo mainai, bei ses?m. Tikiuos, tuomet ant man?s labai nesupyko: )Susirinkome prie Kur?n? gimnazijos, kol sulauk?me vis?, sp?jom apsikabinti ir pasisveikint su kitais. Tuomet stojom ? rikiuot?  ir klaus?m?s broli?: Giedriaus, By?iaus ir Arvydo. Po to atsiskyr? kandidatai, kas buvo labai netik?ta, o mes, ygeiviai, stojom po du ir su daina iygiavom link bunkeri?. ?jau alia savo draug?s, Alvigitos. Labai daug juokiam?s, prisiminimai ir visa kita - kaip visada: ). Mus ved? skaut?s i Kur?n? - Ign? ir Deimant?. Su jomis taip pat buvo daaaug linksmybi? ir kalb? beeinant. Na, m?s? tikslas, kol ?jom, buvo imokti 2 partizanikas dainas. Viena, atrodo,  buvo lengva ,,M?nulis tikras t?vas jo, nes j? dainavom stovykloj, o kitos tikrai neinau, nepamenu. ?jom per  tikrai graias vietoves. Nors Kur?nuose  b?nu danai, t? vietovi? nesu ma?ius. Visur lygumos, dirbami laukai, mikai - jauku ir romantika:) ygiavom, dainavom ir aid?m! ?strigo aidimas ,,avin? banda- jo , turb?t, niekada nepamiriu. Vaikai, kurie dar nebuvo aid?, tur?jo nueiti ? atskir? vietel?. Kiti sustojo eilute. Po vien? i neaidusi?j? (gyvenime netur?jusi? supratimo apie  ? aidim?: D) ateidavo prie eilut?s ir tur?davo atskirti, kuris yra lyderis. Buvo iauriai juokinga, bet geriau nepasakosiu. Kod?l? Nes paaisit pamatysitJ Neinau, kaip kiti, bet a iek tiek jutau kojas -truput? pavargau, bet ne uilgo m?s? lauk? ibandymas,, autoavarija . ? kr?m? buvo atsitrenkusi maina, pilna sueist?j?. Na, budrumo nepraradom: pasiskirst?m ? 3 grupeles,kur vieni slaug? vairuotoj?, kiti n??i? moter?, treti keleiv?. Nema?iau kit? sueist?j?, bet m?s? buvo labai keistas. Jam l?o koja. Itemp?m j? i mainos, paguld?m, b?gau iekot pagaliuk?, kad kaulas nejud?t? , atsisuku, o tas ,, sueistasis b?ga! J? br. Jonas(i m?s? komandos)vejasi, na, puoliau vytis. odiu, keistas mums pakliuvo,, turb?t girtas - man?m. Palauk?m greitosios ir ?jome toliau.Bunkeriai  buvo netoliese, kai at?jom reik?jo palaukti ,nes kakas buvo juos u?m?. Na, at?jom, pirmiausia, sulipom ? bunkerius. Asmenikai, man buvo keista, kakaip... gul?ti ant nieko, ten lapia, alia tualetas... smarv? ir vis?laik tamsu. Ar partizanai to nusipeln?? odiu, udeg?m vakutes ir puol?m pietaut. Nemok?jau net uvirti vandens i pasiskolinto katiliuko, kai uvir? atidengiau, o ten - gal laelis vandens. Viskas igaravo. Na, bet prie bendro stalo(tiksliau lauo) aid?m sugedus? telefon?. Kaip visada, j? aidiant, b?na iauriai juokinga.: )

Buvo labai smagu, bet reik?jo jau jud?t, kad sp?ti ? autobus? iaulikiams ir kitiems. Visi atsisveikinom ir prad?jom jud?t. ygiuojant atgal, aid?m dar vien? visai ?dom? ir nuovokos reikalaujant? aidim?. Net ne?sivaizduoju pavadinimo, bet ses?s buvo bobos, o broliai-diedai ir pralaimi tie, kurie nebeturi odi? bobai/ diedui. Pirma nesisek?, bet po to ?sidr?sinom. Mes laim?jom 2kart i eil?s, k? padarysi : ). Gr?tant laikas, atrod?, b?go ypa? greitai. Atrod?, kad kelias trumpesnis. Na, gr?om ? stot?. Visi atsisveikinom ir ivaiavom.

Nuo ryto iki vakaro buvau gamtoje - nerealu. Turb?t etadienio neb??iau praleidusi geriau. A?I?, nes ygis buvo nuostabus.

 

Ses? Goda A.

 [ 2010-10-16 ]  Paskutinis lauas.

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Rytas. v. Jurgio draugov?s skautai susirenka Akmen?je. ? kasmetin? paskutin? lau?. Bendrauja su kit? draugovi? skautais. oka. Linksminasi.

Prie rikiuot? aidia aidim? Liuciferis. Kad apilt?. Rikiuot?je iklauso reikaling? informacij?. Isiskai?iuoja ir pasiskirsto komandomis po deimt. Skiltininkas eina pasiimti lapo su nustatytu marrutu. Skautai iygiuoja pasivalgyti ? Akmen?s miest?. Aplanko deimt vietovi? ir prisimena deimt skaut? ?stat?. Suino kur yra yd? kapinait?s, muziejus, gaisrinink? b?stin? ar Akmen?s miesto enklas (paminklas). ygiui- ekskursijai tur?jo 2 valandas. Gr?? aptur?jo maldel? ir vakarien?. Po jos rikiuot? ir ygelis iki lauo. Prie paskutinio lauo (ko visi ir susirinko) draugov?s pristat? savo dainas, brolis Jonas pakalb?jo apie tre?i? brol? ir susiskirst? grupel?mis i?jo ? tras?. Trasoje ?veikin?jo uduotis:klyksmu up?tin?jo  vak?, drakulai bu?iavo rank? ar atsakin?jo ? klausimus, u kuriuos gaudavo skanaus (arba nelabai) g?rimo. Grup? tur?jo b?ti susikibusi rankomis. Gr?? atgal ? mokykl? daug kalb?josi ir bendravo. Umigo v?lai nakt?.

Anksti ryte ivyko namo.

 

Ses? Alvigita.

 [ 2010-09-25 ]  ,,Balt? ugnis"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

  Susirinkome prie St. alkauskio gimnazijos ir su daina ?jome Salduv?s link. Nuotaikos buvo superin?s. i diena buvo viena i iltesni? rugs?jo dien?. Griausmingai at?j?, ?sik?r?me ant vieno kalnelio. Truput? ukand? nu?jome prie tako, kuris veda link Salduv?s piliakalnio. Ten isirikiavome pagal skautik? pozicij? ,,laisvai" ir laik?me udegus fakelus. Taip sveikinome visus renginio dalyvius ir i?rovus. V?liau, renginiui ?pus?jus, por? skaut? nu?jo pad?ti dalinti arbatos  ir ko? bei kitus skanumynus pagonikus. Likusieji ulipo ant kalnelio pabendrauti, paaisti aidim?. Po renginio ?jome ? lauaviet?. Ten susik?r?me lau? ir linksmai praleidome likusi? dienos dal?. J

 

 

Ses? Kotryna B.

 [ 2010-09-24 ]  Pirmoji visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Po ilgos vasaros v?l visi sub?gome ? visuotin? sueig?. Visi buvome tokie laimingi. Labiausiai diaug?m?s d?l nauj? nari?, kurie at?jo pas mus :) Sustoj? ? pirm?j? io sezono rikiuot?, kuri? praved? br. Gieas, visi smagiai pasijuok?me i br. Gieo ir kit? broli? pokt?... V?liau sub?gome ? kabinet? ir linksmai paaid?me.I kabineto sklido m?s? juokas. Patys net nepasteb?jome, kaip greit prab?go laikas :D Tada v?l sub?gome ? rikiuot?, naujokai gavo galimyb? pasirinkti kuriai skil?iai priklausys. Galiausiai teko atsisveikinti ir patraukti namo.

Ses? Agn?.

 [ 2010-09-18 ]  ,,Laisv? dvira?iui"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

  V?s? etadienio ryt?, kai vieni dar tik lipo i lov?, mes, skautukai, susirink? prie savivaldyb?s ruo?m?s savanoriauti ir lauk?me uduo?i?. Buvo alta, bet vieni kitus ild?me ypsenomis, ir aiku, gaut? darb? vykdimu. Neiojome ,,tvoreles" kurios tikrai nebuvo i lengv?j?. Po to ant t? sukabinome spalvingus vaik? pieinius bei karikat?ras.:) Ir tada vienas d?d? atsive? savo dvira?i? kolekcij?...Koki? j? ten tik nebuvo. Seni, nauji, su atramom, be j? ir t.t. Ir beveik visais gavome pasivain?ti!! V?liau teko dvira?ius graiai irikiuoti ir laukti gr?tan?i? akcijos dalyvi?. Jiems sugr?us idalinom savo skrajutes ir prasid?jo koncertas. Buvo tikrai ?domi?, bet kartu ir nekoki?, pasirodym?. Pvz.: toks reperis su ORGINALIAIS tekstais...na, bent nuotaika pak?l?. Mes, besiklausydami koncero, prad?jome okti savo linksm?sias p?dutes ir nemaai susidom?j?si? vilgsni? pritrauk?m. V?liau gavom dovan?li? u pagalb? ir neilgai trukus isiskirst?m.
A, asmenikai, tikrai gerai praleidau laik?.    

 

Ses? Ieva. .

 [ 2010-08-02 ]  Tundra

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

  Labiausiai skamb?je  klausimai: Kas bus? Ar bus labai sunku? Ar a itversiu? Prig?sdinti, bet savim pasitikintys, mes gul?jome ant ol?s ir lauk?me. Lauk?me neinomyb?s... Daug ?vairi? moni?, daug min?i?. Kakurie sukaustyti baim?s tyl?jo, kiti band? isinek?ti ir pasidalinti patarimais kol dar nev?lu. Treti miegojo: taup? savo j?gas.

Ir prasid?jo, prad?jo kviesti, kilo dar didesn? neinomyb? ir kai kurie prad?jo bijoti. Taip mes prad?jom nykti: po du, dar po du, vis ma?jom, ma?jom. Gird?josi Gedo r?kimas nors tai man buvo keista. Tuo momentu, kai jau buvau stovykloje, to kakod?l nor?josi. Rikiuot?je visi stov?jo susikaup? ir lauk?me kas bus toliau. Buvo toki? moni? kurie sl?p? neleidiam? daikt?: vieni nor?jo ?sineti kava, viena mergaite atsive? okolada ir tur?jo j? greit idalinti. Paskui mus suskirst? ? grupes. Nepamenu kai kuri? dalyk?. Tiksliai nepamenu, kokiomis dienomis kokie ?vykiai buvo. Nepamenu pirmosios stovyklos atidarymo rikiuot?s. Juokingiausia buvo tai, kad pirm? dien? statyt? pastovykl? dar band?me pabaigti iki pat stovyklos pabaigos, o kai jau viskas buvo beveik idealu, tur?jome visk? sugriauti.
mon?s, dalyvav? stovykloje, gali pasigirti galintys suteikti pirm?j? pagalb?.

Dabar, pagalvojus apie Tundr?, vien geri atsiminimai. inau, kad ita stovykla man pad?jo daug k? suvokti ir suinoti. Naudojuosi patirtimi dabar ne vien skautaujant, bet ir gyvenime. Jei dabar liept? atsukt laik? atgal, tikrai vaiuo?iau ? Tundr?. Daug k? keis?iau, bandy?iau elgtis kitaip, o gal net specialiai prieingai, pai?r?ti, kaip reikia elgtis ir kas b?na visokiose situacijose.

U vis? tai, u galimyb? kako imokti, o galb?t ir imokyti, visi patyrimin?s vadov? stovyklos Tundra 2010 dalyviai tur?t? nuoirdiai pad?koti organizatoriams! : )

 

Ses? Modesta.

 [ 2010-08-02 ]  emait? mik?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

2010 met? rugpj??io 1-7 d.

Vasara. Kas asocijuojasi su iuo met? laiku? Manau, daugeliui tai auni kompanija, maudyn?s, gamta ir linksmyb?s. Kitaip tariant stovykla. Prie viso ito prid?jus iek tiek darbo, kur? buvo malonu dirbti, ygius, kurie dar ilgai neidils i atminities, ir, inoma, daug TINGINIO, gauname SO stovykl?, kurios tema buvo pagonyb?. i stovykla man buvo pirma. Pirmas susitikimas ir susipainimas su skautais. Pirmas blynas buvo neprisvil?s! Prieingai. Kai mintis ulieja 2010 met? vasaros prisiminimai, prie akis matau ali? ol? (kuri? teko net rauti), ypsenas, kryiuo?i? ir kalavijuo?i? (algirio) m?? ir v?l jau?iu azart?, kuris uvaldydavo ?vairi? uduo?i? metu. Be abejo, tai buvo ?simintiniausias laikas visoje vasaroje. is laikas ir mon?s, kuriuos ten painau, ?takojo tai, jog dabar priklausau Saul?gr?? skil?iai.

 

Ses? Greta

 

 [ 2010-06-27 ]  Lietuvos jaunimo dienos

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Susirink? ankst? ryt? a (Agn?), Jurgita, Jonis, Kotryna R, Ieva G, Modesta, Audra, Julius (jis i Maeiki?) ir dar trys merginos ne skaut?s, ?s?dome ? traukin? ir ivaiavome ? Paneve?. Ilipus mus jau pasitiko LJD savanoriai su ypsenomis. Mes, nusiteik? puikiai dienai, ?jome prisiregistruoti. Pasid?j? daiktus mokykloje, kurioje miegosime, i?jome ? miest? pasipuo? uniformomis. Buvo labai smagu, kad mieste sutikome labai daug skaut? i kit? miest? ir organizacij?. A pati tur?jau proga susipainti su daugiau skaut?. Mieste skub?jome pasirinkti veiklas ir ?jome ? vent?s atidarym?. Ten buvo sugrotas vent?s himnas, per kur? visi 7000 moni? oko ok? sukurt? specialiai jam. Buvo labai smagu. Ats?d?j? savo valand? su pasirinkta veikla ?jome vieni ? miias, kiti nusipirkti pavalgyti ir iaip pab?ti ramiai ils?damiesi. V?liau visi rinkom?s Cido arenoje, kur lauk?me koncerto su krik?ionik? muzik?. Koncertas buvo nuostabus. Visi mon?s ?lo, taip pat ir skautai. Buvo labai smagu, kad mes itaip visi bendrai atsipalaidavome ir linksminom?s. Gr?dami ? mokyklas visi bendrai dainavo. Daina ir v?l vienijo mones Lietuvos jaunim?. Gr?? pavarg? nuo dienos ?sp?di? kai kurie ?jome miegoti, o kai kurie ?jo groti su mano gitara ? antr? mokyklos aukt? arba iaip dar pasiklab?ti su pa?stamais ir nelabai pa?stamais bendraamiais.

Atsik?l? anksti ryt? mes, skautai, vaiavome autobusu ? Cido aren?. Ten pavalg? pusry?ius susirinkome visi susikaup? miioms. Miios buvo, tiesiog, nuostabios. Bent jau a, pajutau vyraujan?i? Kristaus dvas?. Po mii? v?l vyko nuostabus koncertas, per k?r? v?l visi ?lome. Isi?l? koncerte ir sulaukus udarymo mes nu?jome iki Maximos  ir nusipirkome pavalgyti. Tada v?l vaiavome autobusu iki mokyklos ir pasi?m? daiktus ?jome iki traukini? stoties. Pasidalin? vent?s ?sp?diais ir diaugsmu, kad gavome daug dovan?, mes grojome su gitara ir visi smagiai dainavome. Aplinkiniai mon?s ilgai nelauk? prisijung? prie m?s? ir kartu grojo bei dainavo. Taip sulauk?me ir m?s? lauktojo traukinio, kuris greitai nuve? mus namo. Ten vakare isiskirst?me kiekvienas sau. Manau, dar ilgai neumiriu i? nuostabi? dien?, kurios vienija itiek daug jaun? moni?.

Ses? Agn?

 

 [ 2010-06-16 ]   Dvira?i? ygis iauliai - Kryi? kalnas iauliai

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Labai gra?, bet ankstyv? ryt?, susirink?, nors ir negausiai, bet puikiai nusiteik?, paruo? dvira?ius kelionei, isiruo?m ? yg?.

     Na, kelio iki Kryi? kalno iek tiek yra, tad nedels?m. Vaiavom, vaiavom ir dar vaiavom, aplankyti savo draugov?s kryiaus. Gerokai pasportav?, (neaiku d?l ko, bet vis? keli? lenktyniavom, kuris grei?iau atvaiuos) pasiek?m savo kelion?s tiksl? Kryi? kaln?. Jau ?sidienojo ir nors tada buvo dar ankstyvas pavasaris buvo ilta ir labai grau. Pirmiausia nub?gome iki savojo kryiaus, j? api?r?jome , sura?me ant juosteli? savo palink?jimus ir apriome jais kryi?. I juosteli? sud?jome Lietuvos v?liav?.. Pasistiprin?, pad?k? api?r?jome kryi? kaln?, labai diaug?m?s atrad? kelet? skautik? kryi?, inoma ir pasifotografavome, bet visada ateina laikas, kai tenka traukti nam? pus?n, tad pasibalnojome dvira?ius ir v?l vaiavome, vaiavome ir vaiavome (ir inoma v?l lenktyniaudami, bet vis dar nesuprasdami d?l ko). Pasiek? iaulius pagalvojome, jog ? aun? yg? b?tu smagu ubaigti kartu su m?s? tre?iuoju broliu lauu. Tad dar ir prie lauo pas?d?jome, pabendravom, pakep?m skautik? duon?. Taip bes?d?dami ir besineku?iuodami ir vakaro sulauk?m, tad atsisveikin? patrauk?m nam? pus?n.

      Mano nuomone, dien? praleidom labai auniai, o tai, kad m?s? buvo nedaug tik leido dar labiau painti tuos, su kuriais t? dien? praleidome.

Ses? Kotryna R.