METRAŠČIAI KURIUOS ĮKĖLĖ s.Monika

 [ 2011-07-16 ]  Eglu?i? sodinimo akcija (balandio 16d.)

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s

Kur?n? Perk?no draugov?s skautai susirinko etadieni anksti ryte, kai mo?iut?s dar tik rinkosi ? turg?. Susirinkom prie Lauryno Ivinskio gimnazijos, bentjau a visus bendrakeleivius tik pama?iau ten. Dar neskub?dami su broliu Evaldu nu?jom ? b?kl? patikrinti vien? dalyk?. Po to, prasid?jo puiki kelion? su br. Evaldu, ?simin? jo elmkas vairavimas panaus ? Valdemaro. Prie Virvyt?s regioninio parko pasistatat?m main? ir lauk?m pasivijan?i? skaut? i iauli?. O tuo metu, mes apiur?jom Virvytes krant?. Atvykus iauli? skautams ivykom tiesiu taikymu ? Sedos Vyt. Ma?ernio gimnazijos kiem?, kur m?s? jau lauk? laukiama ses? Rita su Akmen?s skaut? brigada. Po susitikimo, visi draugikai nul?k?m iki sese Virginijos nam?, d?l pinigini? reikal?. Tada visi komandikai nul?k?m iki girininkijos, o pakeliui akmenikiai padar? ?sp?ding? triuk? su maina. Ir pagaliau sulaukus girininko pasiek?m tiksl?. Darbas vyko labai naiai, per maiau nei 3val. sugeb?jom pasodinti 1000 eglu?i?, nors m?s? buvo tik 16 skaut? ir vienas girininkas. Gerb. girininkas mums suteik? daug naudingos info apie Renavo girininkij? ir savo gyvenimo keli?. Ses? Laurita buvo paskirta ?aminti darbinink? entuziazm? ir darbtum?. Po darbyme?io mus nustebino girininko gerumas ir vaiingumas, nes padav? dideli norfos maiuk? piln? visoki? g?rybi?, o mes nusine?m visas vaies ir sumutinius prie jau ukurto lauo. Ses? Rita buvo atsakinga parveti katil? ir vandens su br. Evaldu. Kai jie gr?o mes kibom kept derelias, vaiinom?s gaiviomis sultimis,kurias pilst? girininkas i trilitrainio, kep?m bulves laue. Eilini kart? ?vyko netik?t? akimirk? ?aminimas. Tad laikas b?go tikrai labai auniai ir nepast?bimai, kaip kad sm?lis byra pro pirtus. Buvo li?dna, kai girininkas tur?jo vykti namo, bet ir taip jis jau dirbo nedarbo metu, savaitgali. Kaip beb?t?, mes laiko neleidom veltui, nes dar buvo lik?s visas pusdienis, tad ?jom paaist ?domi? aidim?, kuriuos parinko s.Rita. Ivarg? ir isek? ?jom tvarkyt lauaviet?s ir aprinkt iukli?, nes kaip tik t? dien? vyko akcija ,,Darom 2011. Dar prie ivauojant pasigedom vieno kastuvo tad vyko kastuvo paieka, bet laimingai radom. Tada jau ir graiai atsisveikinimo ir su mintim, kad labai greit susitiksim per kasmetini Kur?n? skaut? yg? bunkeris, bet ten jau kita istorija. Tad linksma gaidele ir padarytu geru darbeliu ikekiavom kas kur, nors ir pakliui lijo vis? laik?.

 [ 2011-04-09 ]  Pavasario linksmyb?s

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Broli? sutiktuv?s 

Sekmadien? skaut?s s. Ign?, s. Evelina, s. Deimant?, s. Laurita, s. Brigita ir s. Kotryna nusprend? pasis?d?ti prie lauo ir palaukti parygiuojan?i? broli? nuo Gulbin? miko. Prisirinkome pagali? lauui, atsine?me didesni? malk? suoliukams, usik?r?me lau?, pasidar?me arbatos. K? buvome atsineusios vien? kita vaiinom, s. Ing? buvo atsineusi nedidel? pyrag?, tad paskambinome broliams paerzinti, kad grei?iau gr?t?, nes suvalgysime. Broliai sak?, kad u pusvalandio bus, bet po pusvalandio negr?o tad dar nusprend?me palaukti. Po valandos pasis?d?jimo nusprend?me prad?ti valgyti pyrag? ir bebaigiant pamat?me ateinan?ius brolius vy?ius br. Valdemar?, br. Evald? bei br. Klaudij?, br. Evald? ir br. Karol?. Gr?o jie labai nuvarg?. Suvalg? jie pyrago, kurio vis d?lto palikome, dar truput? pas?d?jome ir po truput? ruo?m?s namo. Br. Valdemaras tur?jo bombeki?, kurias netik?tai m?t? ir sprogdino.

ses? Laurita

P.S. Oras buvo nuostabus, saul?ta, o lauo d?mai sesi? drabuiams paliko ?simintin? ?sp?d?.

 [ 2011-04-09 ]  Rudens geryb?s

  bull  Iš temos "Sikl?i? renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Lapkri?io 1-oji

Su ses?m susirinkom Kur?n? miesto senosiose kapin?se. Vienos ses?s pasidrod? anks?iau kitos v?liau, bet vistiek ?vykd?m savo tiksl? ir paad?, kad pad?ti vaku?i? ant kapeli?. Dar kilo ?vairi? apmastym? apie gyvenim?, koks jis trumpas ypt? kai kuriems, apie mogaus likim?. Dar aunu buvo, kad sesutes papasakojau apie skaut? ?k?, po?k? ir atsisveikinim? bei suinojo daugiau apie skaut? ?status. Dalyvavo ir viena mokin? i iauli?, s.Ievos giminait? ir s.Irmos LS vadov?s aukl?tojos mokin?, dar buvo at?jusi s.Deimant?, Ign?, Lauryna ir jos ses?.

s.Monika

 [ 2011-04-09 ]  iemos r?pes?iai

  bull  Iš temos "Sikl?i? renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


2010m. Betl?jaus Taikos ugnis Kur?n? bany?ioj

Jau apie i? akcij? usiminta nuo Lapkri?io m?nesio pradios, bet taip jau yra, kad visiems ne tas galvoj, bet kai tai jau tur?jo ?vykti u keli? savai?i? tai visi sukilom. vaku?i? mums ?d?jo ses? Dovil? i Vilniaus ?  traukin?, vienam i patik?tini? broli?, kuriam buvo patik?ta ir Betlejaus taikos ugnis, o mes j? su sese Deimante keliavom pasiimti i Paven?i? traukini? stoties. Labai d?kingos buvom Monikos draugams, kad mus nuve? ir parve?, tik labai gaila, kad ugeso m?s? udekta ugnel?, tod?l uklijavus lipdukus ant vaku?i?, man teko keliauti ? iaulius, kad b?t? galim? sekmadieni atneti laukt?j? liepsnel?. Su t??iu ugnel? pa?miau i v. Petro ir Povilo bany?ios, o ten sutikau br. Jon? ir sese August?. Sekmadieni atvykom anksti ? bany?i?, ta?iau vistiek v?lavom palyginus pagal mii? tvark?. ?simintina, kad ses? Deimant? skait? pirm? skaitin?, po to Kur?n? klebonas Saulius Pali?nas at?j?s prie m?s? paventino vakes. Po rytini? mii? isirikiav? nune?m pagrindin? vak? prie altoriaus. Beje, vak? ne? brolis Evaldas. Tada oficialiai prad?jom dalint vakeles, kiek kas paaukojo, tike buvo gerai, o surinkta suma pranoko visus l?kes?ius. vaki? pildomai parsive?m i parduotuv?s, nes nor?josi, kad visi gaut? po vakel?. Po ios gerumo akcijos ?jom ? pirmosioos pagalbos stot?, Ligonin?s priimam?j? bei ? seneli? slaugos namus. Visur mus pasitiko su diugiom irdim ir mielais odiais ir kad kitais metais lauks m?s?.s.Monika

 [ 2011-04-07 ]  iemos ypatumai Perk?no draugov?je

  bull  Iš temos "Sikl?i? renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Vilkiuki? ?ioin?jimo ypatumai


 ?ioin?ti isiruo?m sausio 21d. Mes ?jome netoli vilk? vadov?s Monikos nam?, ? duob?. Ji yra didiul? duob?, tad mes ?ioin?jom nuo gana aukto kalno. ? ?ioin?jimo sueig? at?jo Ieva, Arida, ivil?, s. Monika ir i sesi? skilties s. Laurita ir s.Jurgita. Manau, kad smagiausia buvo kopti ? kaln?. Linksmiausia buvo, kai reik?jo kopti ? kaln? usirius gelb?jimo mazg?, o tada ses?s mus, vilkiukes, utempin?jo. Jei norit nuotrauk? tai i?r?kite tinklalapyje (www.facebook.com/ Lauritos profilis). Mes sus?dusios g?r?m arbat?, skanavom s.Monikos atnet? okolad? ir Ievutes sausiniukus. Be to, aid?m ir ,,Labas rytas, labadiena, labas vakaras ,,Raiteliai ant irg?. Labai ?domus aidimas. ad?jom nusipaveiksluoti su savo raiteliais , bet pamirom. S.Laurita mus filmavo. Mums buvo labai linksma.

sese Ieva


 [ 2011-04-07 ]  iemos ypatumai Perk?no draugov?je

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Skautagimtadienis


i? met? Vasario m?nuo Perk?no draugov?s skautams paliko ?simintin? p?dsak? skautavime. Dar tokios sueigos ir tokios ?simintinos progos pab?ti visiems kartu nebuvo tek?, o ir pamat?m, ko nebuvom mat?. Vis? ko kaltininkai buvo m?s? keturi numyl?ti ir ibu?iuoti skautai, tai s. Evelina, br. Evaldas, s. Milda ir s. Arida. J? gimtadieniai kaip ty?ia sutapo su ta savaite, kai buvo v. Valentino diena ir vasario 16d. Tad ruotis tikrai reik?jo i peties.

Pasiruoimo svarbiausiais etapas vyko, kai Lokio Letenos dalyviai tur?jo t? savaitgal? seminar? netoli Kur?n?, Gergdeli? mokykloj. Darb?iausios sesyt?s (Laurita, Viktorija ir Beita) rinkosi ? skaut? b?kl? ir etadieni ir sekmadieni. Dar sulauk?m pagalbos ir i broli? (br. Edvino ir br. Armando). Kirpom, pie?m, da?m, siuvom, ko tik nedar?m. Reik?jo pasir?pinti netik b?klo puomenom, bet ir dovanom, tad nuotaikingai darbavom?s ruodami dovanas s. Evelinai ir br. Evaldui. Ko tik nebuvo, visokiausi? pos?, kuriuos kret? m?s? broliai, kurie ir ne?tik?tinai nuoirdiai ruo? dovan? br. Evaldui. O dovana tai tikrai atimanti ad?. Paruous dovanas, prikabinus plakatus, prikabin?jus balionus, pareng?m ,,strategini plan?, k? darysim vasario 16-?ja, per visuotin? sueig?,kaip visus skautagimtadieninkus nustebinsim, kad b?tent jiems paruota i saldioji sueiga.
   
Pirmoji dalis buvo ?vykdyta, kai brolis Evaldas ir ses? Evelina pamat? staigmen?, kuri j? lauk? bukle jau nuo vakaro (dar stipresni ?sp?d? sesei Evelinai paliko jos brolio okiruojantis apib?dinimas, kad bukle neapsakoma netvarka ir chaosas po vilk? pasibuvimo). Antroji dalis prasid?jo, visuotin?s sueigos rikiuot?s metu, kai sese Monika prane? apie b?simas uduotis keturioms grup?ms. Grupi? vadovai, suprantama, buvo tie vis? ko kaltininkai. Grup?ms teko eiti ir per okolado up?, ir ?veikti sesy?i? parengt? labirint?, kur? ?veik? tik tie, kurie tur?jo Ariadn?s si?l?. vis? lauk? ir linksmoji viktorina, kuri? ved? ses? Viktorija. Viktorinos metu skautai netik suinojo pla?iau apie vasario 16-?j?, bet ir suinojo, kokia m?gstamiausia drauginink?s spalva, kiek sesei Monikai met?, kiek met? skautauja br. Arvydas. Ir pagaliau at?jo linksmiausioji dalis, kai broliai kilnojo sese Mild?, o po to ir vilkiuk? Arid?, kuri? ik?l? vienu kartu daugiau nei reik?jo. auniausia, kad tuo niekas nesibaig?, nes darbtuoles ses?s paruo? netik ?irvini? blyn? ( valentino dienos proga), bet ir gard? keks?. Vis? tai paskanino juod?j? serbent? uogien? ir draugikai pasidalinti puodeliai, nes gurkniavom arbat? po du. Beskanaujant brolis Arvydas visiems sureng? netik?t? ,,kvot?, tad igirdo, ko dar niekada nebuvo gird?j?s apie emaitijos skaut? organizacij? ir apie skaut? ?k?r?j? B.P. Gra?s momentai buvo, kai ses?s broliams utepin?jo uogien? ant ?irvini? blyn?, o broliai pasigardiuodami kramsnojo. U tai jie neliko skoloj vis? skaut? puodeliai buvo iplauti.

 Buvo gaila, kad taip greitai pasibaig? toji diena, ta?iau skais?iai vie?ianti saul? ad?jo dar vien? ger? pusiaudien?. O ir didiausias r?pestis nuo pe?i? nukrito, tad buvo galima ir lengviau atsikv?pti- Skautai pasveikinti ir skautikai pamin?ta vasario 16-oji.

sesyt? ;))