METRAŠČIAI IŠ TEMOS "Draugoves renginiukai"

 [ 2011-04-09 ]  Pavasario linksmyb?s

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Broli? sutiktuv?s 

Sekmadien? skaut?s s. Ign?, s. Evelina, s. Deimant?, s. Laurita, s. Brigita ir s. Kotryna nusprend? pasis?d?ti prie lauo ir palaukti parygiuojan?i? broli? nuo Gulbin? miko. Prisirinkome pagali? lauui, atsine?me didesni? malk? suoliukams, usik?r?me lau?, pasidar?me arbatos. K? buvome atsineusios vien? kita vaiinom, s. Ing? buvo atsineusi nedidel? pyrag?, tad paskambinome broliams paerzinti, kad grei?iau gr?t?, nes suvalgysime. Broliai sak?, kad u pusvalandio bus, bet po pusvalandio negr?o tad dar nusprend?me palaukti. Po valandos pasis?d?jimo nusprend?me prad?ti valgyti pyrag? ir bebaigiant pamat?me ateinan?ius brolius vy?ius br. Valdemar?, br. Evald? bei br. Klaudij?, br. Evald? ir br. Karol?. Gr?o jie labai nuvarg?. Suvalg? jie pyrago, kurio vis d?lto palikome, dar truput? pas?d?jome ir po truput? ruo?m?s namo. Br. Valdemaras tur?jo bombeki?, kurias netik?tai m?t? ir sprogdino.

ses? Laurita

P.S. Oras buvo nuostabus, saul?ta, o lauo d?mai sesi? drabuiams paliko ?simintin? ?sp?d?.

 [ 2011-04-07 ]  iemos ypatumai Perk?no draugov?je

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s


Skautagimtadienis


i? met? Vasario m?nuo Perk?no draugov?s skautams paliko ?simintin? p?dsak? skautavime. Dar tokios sueigos ir tokios ?simintinos progos pab?ti visiems kartu nebuvo tek?, o ir pamat?m, ko nebuvom mat?. Vis? ko kaltininkai buvo m?s? keturi numyl?ti ir ibu?iuoti skautai, tai s. Evelina, br. Evaldas, s. Milda ir s. Arida. J? gimtadieniai kaip ty?ia sutapo su ta savaite, kai buvo v. Valentino diena ir vasario 16d. Tad ruotis tikrai reik?jo i peties.

Pasiruoimo svarbiausiais etapas vyko, kai Lokio Letenos dalyviai tur?jo t? savaitgal? seminar? netoli Kur?n?, Gergdeli? mokykloj. Darb?iausios sesyt?s (Laurita, Viktorija ir Beita) rinkosi ? skaut? b?kl? ir etadieni ir sekmadieni. Dar sulauk?m pagalbos ir i broli? (br. Edvino ir br. Armando). Kirpom, pie?m, da?m, siuvom, ko tik nedar?m. Reik?jo pasir?pinti netik b?klo puomenom, bet ir dovanom, tad nuotaikingai darbavom?s ruodami dovanas s. Evelinai ir br. Evaldui. Ko tik nebuvo, visokiausi? pos?, kuriuos kret? m?s? broliai, kurie ir ne?tik?tinai nuoirdiai ruo? dovan? br. Evaldui. O dovana tai tikrai atimanti ad?. Paruous dovanas, prikabinus plakatus, prikabin?jus balionus, pareng?m ,,strategini plan?, k? darysim vasario 16-?ja, per visuotin? sueig?,kaip visus skautagimtadieninkus nustebinsim, kad b?tent jiems paruota i saldioji sueiga.
   
Pirmoji dalis buvo ?vykdyta, kai brolis Evaldas ir ses? Evelina pamat? staigmen?, kuri j? lauk? bukle jau nuo vakaro (dar stipresni ?sp?d? sesei Evelinai paliko jos brolio okiruojantis apib?dinimas, kad bukle neapsakoma netvarka ir chaosas po vilk? pasibuvimo). Antroji dalis prasid?jo, visuotin?s sueigos rikiuot?s metu, kai sese Monika prane? apie b?simas uduotis keturioms grup?ms. Grupi? vadovai, suprantama, buvo tie vis? ko kaltininkai. Grup?ms teko eiti ir per okolado up?, ir ?veikti sesy?i? parengt? labirint?, kur? ?veik? tik tie, kurie tur?jo Ariadn?s si?l?. vis? lauk? ir linksmoji viktorina, kuri? ved? ses? Viktorija. Viktorinos metu skautai netik suinojo pla?iau apie vasario 16-?j?, bet ir suinojo, kokia m?gstamiausia drauginink?s spalva, kiek sesei Monikai met?, kiek met? skautauja br. Arvydas. Ir pagaliau at?jo linksmiausioji dalis, kai broliai kilnojo sese Mild?, o po to ir vilkiuk? Arid?, kuri? ik?l? vienu kartu daugiau nei reik?jo. auniausia, kad tuo niekas nesibaig?, nes darbtuoles ses?s paruo? netik ?irvini? blyn? ( valentino dienos proga), bet ir gard? keks?. Vis? tai paskanino juod?j? serbent? uogien? ir draugikai pasidalinti puodeliai, nes gurkniavom arbat? po du. Beskanaujant brolis Arvydas visiems sureng? netik?t? ,,kvot?, tad igirdo, ko dar niekada nebuvo gird?j?s apie emaitijos skaut? organizacij? ir apie skaut? ?k?r?j? B.P. Gra?s momentai buvo, kai ses?s broliams utepin?jo uogien? ant ?irvini? blyn?, o broliai pasigardiuodami kramsnojo. U tai jie neliko skoloj vis? skaut? puodeliai buvo iplauti.

 Buvo gaila, kad taip greitai pasibaig? toji diena, ta?iau skais?iai vie?ianti saul? ad?jo dar vien? ger? pusiaudien?. O ir didiausias r?pestis nuo pe?i? nukrito, tad buvo galima ir lengviau atsikv?pti- Skautai pasveikinti ir skautikai pamin?ta vasario 16-oji.

sesyt? ;))