METRAŠČIAI IŠ TEMOS "Kita"

 [ 2011-12-21 ]  Vilties akcija "imtai ugneli? u beglobius gyv?nus"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Ateiti ? PC ,,Bruklin?, sutikti kitus skautus, b?ti
penkiese, nueiti prie studen?i?, kurios organizuoti vilties
akcija gyv?n?liams, jos duoti mums skrajutes d?l aukos
beglobiams gyv?nams, mes idalinti jas mon?ms, pavargti,
nueiti pavalgyti, b?ti sotiems, gr?ti dalinti skrajutes,
idalinti skrajutes, eiti namo.

Brolis Kipras

 [ 2011-12-10 ]  Apsilankymas logopedin?je mokykloje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

O viskas buvo taip: paskambino br. Gedas, papra?, kad pravestume minirenginuk? logopedin?je mokykloje. Susirinkom 6 sesut?s, apsitar?m, kaip madaug visk? darysim, ir po poros dien? nuvykom ten. Buvom 7 - 6 ses?s ir Jonis. Viskas pra?jo tiesiog puikiai. Vaikai visk? dar? noriai. Visi kartu ir padainavom, ir paokom, ir paaid?m, ir pasportavom. Neinau, kaip kiti, bet a laik? praleidau labai gerai. Buvo smagu i?r?ti ? vaik? ypsenas, gird?ti juok?, jausti j? ger? nuotaik? bei skleidiam? ilum?. B?ti su jais buvo be galo gera. Gaila, kad pabuvom vos valand?. Priad?jau vaikams, kad gr?im... Ir gr?im!

Ses? August?

 [ 2011-07-25 ]  Vasaros stovykla ,, Kelias, kurio a einu

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Vasara. Trys m?nesiai. Devyniasdeimt dvi dienos. Du t?kasan?iai du imtai atuonios valandos. Tikriausiai turint tiek daug laisvo laiko darosi sunku kiekvien? minut? padaryti ?simintina, ta?iau mogu?iai, dalyvav? vasaros stovykloje ,, Kelias, kurio a einu gali b?ti ram?s, inodami, jog bent vien? savait? jie praleido tikrai turiningai. Dabar galime nebijoti sunkum? pasibaigus vasarai, kai b?sime paskend? moksluose ar darbuose, nes visada gal?sime leisti sau bent akimirkai umerkti akis ir gr?ti ten, kur buvo taip gera. Dabar galime didiuotis savimi, nes palipome dar vienu laipteliu auktyn. Kiekvienas imokome ko nors naujo. Vieni daugiau, kiti maiau, ta?iau tai priklaus? tik nuo m?s? pa?i?. Neisenkanti skrynel?, pilna g?rio ir nauding? pamok?, buvo atverta ir visi gal?jo semtis i jos to, ko tr?ko kiekvienam asmenikai. ypsena, geras odis, iltas apkabinimas ar kilnus gestas, visa tai suartino mus ir pakil?jo auktyn.

Ses? Greta P.

 [ 2011-06-16 ]  Vasaros ivyka

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Alfa. Birelio 16 diena. Keturiasdeimt minu?i? prie oficiali?j? ikylos pradi?. Kart?lio m?s? diaugsmui ir entuziazmui suteik? prie mumis, ? m?s? stovyklaviet? atvyk? kiti stovyklautojai, save vadin? Jaunaisiais policijos r?m?jais, tai nebuvo labai jau netik?ta, kadangi trys dienos prie tai atsitiktinai suinojome, b?tent apie Jaunuosius policijos r?m?jus ir j? trumpalaik? kaimynyst? su mumis vienai nak?iai.

Taigi prasid?jo ?sik?rimas nieko ypatingo ar virpinan?io vaizduot? nenutiko, buvo skubama vis? stovyklautoj? statytis savo palapines, bei tiesiog ?sikurti. urmuliui nurimus ir ?sik?rus at?jo vakaras, lauk? iek tiek vakarin?s veiklos u kuri? buvo atsakingos ses?s August?, ir Gabriel?, veikla truko ligi sutemos ir tai tur?jo b?ti paskutinis dalykas, prie stovyklaviet?je ?sigalint tylai. Nors m?s? programai buvo galas jau prie tai jau min?ti Jaunieji policijos r?m?jai j? tik prad?jo, paym?dami j? okiais iki tre?ios valandos ryto, tod?l ir buvo suorganizuotas naktinis ygis kuris ? m?s? program? nebuvo ?trauktas,  mat tranki muzika nakt? n?ra idealus stimuliatorius siekiant umigti.

Birelio 17 diena Itv?rus v?si? nakt? su prasta muzika sulauk?m pusry?i?. Ni?rus bei su veikla planuotas oras nesiderino, tai ne vienintel? problema kuri buvo neivengiama, ta?iau pakaks negatyvo, liepos 17 dien? dalis programos buvo puikiai improvizuota ir maieji vilkiukai, buvo nuvaryti nuo koj? ir ypsojosi antr? diena i eil?s gurknodami raminan?i? melis? arbat?. Pagaliau vakare sulauk?m tylos, kadangi kaimynyst?je vie?j? Jaunieji policijos r?m?jai jau buvo ivyk?, m?gavom?s ramia naktimi kuri? mums utikrino dvi bud?toj? pamainos.

  Birelio 18 diena. Paskutin? diena garantavusi veiklos, stovyklautojams, bei prista?iusi nauj? atrakcij? tris d?es raudon? pomidor?, bei mai? agurk? kuri? iki stovyklos galo deja mums nepavyko ?sisavinti. V?lgi oras nediugino ta?iau tai tik pagraino kli??i? ruo?, kuris buvo purvinas ir labai dr?gnas. Vakarop kli??i? ruoo dalyviams idiuvus, bei pasikeitus visus purvu suteptus drabuius buvusius ant j? k?no, sulauk?m paskutinio lauo. aidimai, dainos, lauo viesa, bei iluma ir jaudulys vien pagalvojus, kad visi turime teis? nemiegoti vis? nakt?! Teis? kuria deja pasinaudojo ne visi. Paskutinio lauo kulminacija grei?iausiai  tapo labai lauktas, tris dienas brend?s  kur?niki? atgabentas visiems stovyklautojams, didiulis Tinginys ? kur? kakas per brandinimo laikotarp? deja ?myn?. Taip ir buvo ?amintas paskutinis lauas, skaniu desertu ir visiems jau pabodusia melis? arbata.

Omega . Birelio 19 diena. Prievarta brukamas, ali?j? ir raudon?j? vaisi?/darovi? perteklius pusry?iams, bei ni?roka nuotaika pagalvojus, kad iandien paskutin? diena. Laikas v?l sukti ryulius, griauti tai kas pastatyta, ir diaugtis paskutiniais momentais ioje Dengtil?io stovyklaviet?je, kuria tenka apleisti. Dauguma ikylautoju ivyko anks?iau negu buvo numatyta programoje. Galiausiai ivaiavus visiems, liko tik operacijos Ciklas dalyviai, neoficialiai vainikav? stovyklos ubaigim?. 

Brolis Dovydas.

 

 [ 2011-06-11 ]  ygis ? kryi? kaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Ankst? ankst? etadienio ryt? susirinkome su dvira?iais prie auksiuko. Visi gerai nusiteik?, pasireng? ygiui. moni? daug nebuvo, galb?t tod?l, nes rinkom?s labai anksti..Net m?s? drauginink? sugeb?jo pramigti..:D  Palauk? Jurgitos, ivaiavome... Kadangi dauguma nusprend?, kad nenorime vaiuoti ? kryi? kaln?, vaiavome visai ? kit? pus?, pas Alvigitos mo?iut?, kuri gyvena kakur prie Kurtuv?n?. Vaiuodami ?veik?me daug kaln?, pabuvome prie Auktelk?s bany?ios, pasifotografavome. Atvaiav? pas Alvigitos mo?iut? pavalg?me, pasikalb?jome. Gr?tant, uklupo lietus. Namo gr?au visa lapia, bet praleistas laikas buvo nuostabus.:)

Ses? Ieva G.

 [ 2011-04-09 ]  Tarybos fotosesija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Iauo graus, pakankamai, kaip balandio pradiai, saul?tas etadienio rytas ir v. Jurgio draugov?s taryba susirinko alkauskio gimnazijoje. Labai ?domiam tikslui. Ogi fotosesijai. Ses? Audra pasi?iupusi fotoaparat? buvo pasiruousi ?aminti mus. Didiausia dilema buvo kur reikt? nusifotografuoti. Pagaliau isiruo?me il?sti i mokyklos ir nu?jome ? jos kiem?. Apsimet? rimtais, o po to nebe, mon?ms, pasifotografavom ir jud?jom toliau. Suvaidinom rikiuot?, inoma nusifotografavom savo ciku caku, tada keliavom link bany?ios. Nufotografavo mus prie jos, kur susirad? kakok? kelm? sus?dom, ?siaminom ir pa?ioje Katedroje. Ir gal? gale prie savivaldyb?s papozavom. Audra net vidury gatv?s lakst?, kad mus ?amint?. Buvo gera, smagi savaitgalio pradia su skautais!

Ses? Ieva .

 [ 2011-02-25 ]  Visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Vasario 25d. buvo visuotin? sueiga: ,,Proting?j? galveli? m?is .Skiltys var?si d?l Antano padarytos taur?s. Sueigos metu skiltims buvo udavin?jami klausimai. J? buvo ?vairiausi?( aiku susijusi? su skautais). Kiekvienai skil?iai buvo pasakyta visuotin?je sueigoje tur?ti vilpuk?, ta?iau jo beveik niekas neatsine?, tod?l vilpti reik?jo savais b?dais tada, kai inojo atsakym?. Visi taip ?sijaut?me, kad net nepasteb?jome, kaip prab?go laikas. Laim?jo kmynai, bet svarbiausia buvo tai, kad visi pabuvome drauge bei suinojome nauj? dalyk?. :)

 

Ses? Ieva G.

 [ 2011-02-22 ]  R. Baden Powelio gimimo metin?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

Vasario 22d. min?jome R. Baden Powelio gimimo metines. Ta proga nusprend?me padaryti ger?j? darbel?. Atsine?me ikept? pyrag?, sausaini? ir ?jome dalinti vargams. Buvo labai alta, tod?l j? radome gan maai, bet, tie, kurie gavo m?s? pyrag?, mums labai d?kojo. Smagu daryti gerus darbus. Deja vis? pyrag? idalinti nepavyko. Neliko nieko kito, kaip visus tuos skan?stus suvalgyti patiems. Taip ir padar?me..:)

 

Ses? Ieva G.

 [ 2011-02-05 ]  ygis Kur?nai - Akmen?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

5 valand? ryte susirinkome autobus? stotyje. Buvom atuoniese: 2 ses?s ir 6 broliai. Pasirodo, pirmasis autobusas ? Kur?nus tur?jo b?ti 6 valand?, bet mes lauk?me iki 7 valandos, nes jis vis nepasirod?. Nuvykus ? Kur?nus prie m?s? prisijung? dar viena ses? ir brolis. Taigi, i viso 10 skautuk? patrauk?m Akmen?s link. I pradi? mus ved? brolis Giedrius(Gieas), v?liau dav? em?lap? ?uolui ir sak? mus vesti. Na, ir sek?m paskui du vedlius, kaip paskui sugalvojome- autobuso vairuotoj?(Giedri?) ir gid?(?uol?). Netrukus, einant pamike, pasteb?jome kakoki? koj? (turb?t stirnos), o alia buvo nemaai plauk?. Kai kurie ?brido giliau ? mik? paiekoti ko nors dar... Ir rado! Dar plauk?.. Dar pa?j?j? nusprend?me, kad jau laikas pietauti. Susiradom tam tinkam? viet? ir prad?jome ruotis. Broliai buvo atsakingi u lau?, o ses?s u maisto paruoim?. Vieni broliai I?jo iekoti "rimt?" malk?, o kiti surink? smulkm? prad?jo kurti lau?. Kadangi ting?jo lenktis prie em?s, kad ?p?st? lau?, pak?l? lau? nuo jos ir, kai jis ?siliepsnojo, pad?jo atgal. Puikus b?das lauui ukurti! :) Kol ses?s vir? valgyt, broliai temp? medius, Povilas iekojo Giedriau kirvio d?klo. Galiausiai rado j? Giedrius.. Pavalg?m, susitvark?m ir jud?jom toliau. V?liau ? rankas em?lap? Augustei dav?. Ji sak?, kad neduot?, kad pasiklysim, bet niekas jos neklaus?. Ir pasiklydom... Bet prie tai... Kadangi vis? keli? Povilas buvo labai neramus ir nesuprato kas yra vora po du, teko j? suriti su Jonu, kad nebeklaidiot? tarp mon? ir nebenek?t? apie kompiuterinius aidimus. Jonas suprato, kad tai b?tina ir pasiaukojo vis? labui. Taigi, gr?tam prie to, jog pasiklydom. Bridom, klupom, bet i?jim? radom. Kaip nuvito kai kuri? akys pama?ius geleinkelio b?gius. :) Dar iek tiek pa?jus pri?jome Papil?. Kaip ses? Rita sak?: " ygis jau pasisek?s, nes Povilas nebeneka". Taip, Povilas pavargo, ?uolui nutryn? kojas, tod?l teko skambinti m?s? gelb?tojui Andriui By?iui. Atvaiavus Andriui, atsirado keturi mon?s, kurie nusprend? nebet?sti ygio ir jie ivaiavo karu su Andriumi ? Akmen?. Ten, mokykloje, j? lauk? Akmen?s skautai. Kadangi Giedrius rado trumpesn? keli? ? Akmen? nusprend?me pabaigti yg?. Andrius buvo sak?s: "visos ilgos kelion?s prasideda odiais:" inau trumpesn? keli?". ?kart jis klydo. Akmen? pasiek?m, be joki? nuklydim?. Tik oras pasidar? nelabai malonus- prad?jo p?sti stiprus v?jas. V?liau teko apie pusantros valandos eiti miku, o jau buvo sutem? ir nemat?m gerai kelio, kuriuo buvo sunku eiti. Bet galiausiai pamat? viesas, supratome, kad pasiek?me savo tiksl?- Akmen?. :) Kol mes nukeliavome ? Akmen?s mokykl?, kurioje m?s? vis dar lauk? akmenikiai skautai, kiti m?sikai jau buvo pas Giedriaus mam? ir gamino vakarien?. Panek?j? su Akmenikiais ir mes nu?jome pas Giedriaus mam?. Persireng?m, pavalg?m, pasiklaus?m Giedriaus ir Andriaus pasakojim?- prisiminim? ir ?jome miegot. Anksti ryte atsik?l?m ir ivaiavom namo. :)
Taigi, ygis pavyk?s d?l dviej? prieas?i?: nutild?m Povil?(bent trumpam) ir pasiek?m Akmen?. Nepaisant nuklydim?, sunki? keli?, nutrint? koj? ir nuovargio puikiai praleidom laik?.

Ses? August?.

 [ 2011-01-02 ]  eim? vent?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Sausio 2d. savanoriavome  eim? vent?je. Ryte 9 valand? tur?jome b?ti iauli? arenoje. Visus suskirst? ? sektorius. A buvau k sektoriuje :D.  Tur?jome mon?ms pad?ti rasti keli? ? sektorius ir ?veikti kitas ikilusias problemas. I pradi? buvo miios. Tada buvo pertrauka ir po jos koncertas. Kai viskas pasibaig?, visi savanoriai vaiavo ? kult?ros centr?. Ten vyko diskoteka. Taip pat gavome pad?kas u dalyvavim?  ir  daug pic?.

Prisiok? ?jome namo. Laik? i? dien? praleidome nuostabiai.

 

 Ses? Ieva G.

 [ 2010-12-27 ]  Linksmavakaris

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

Linksmavakaris - turb?t ,,nerealiausia man iais metais patirta skautika tradicija. is renginys buvo pirmas, kur? pad?jau organizuoti. I ties? buvo labai keista, nes visada, kai atvaiuoji ? kakok? rengin? ar vent? atrodo, kad viskas suorganizuota, neinai, kas bus toliau. Pamenu, kai susirinkome aptari, k? darysime, k? veiksime, kokios pareigos. Na, man buvo labai sunku kak? pasakyti, nes ,atrodo, neinau ,kas galima, ko neJ. Labiausiai patiko m?s?(Jurgitos, Jono ir mano )pasirodymo repeticija. Apskritai skautai mane avi, nes jie nebijo visk? daryti eksprontu. Kai vyko m?s? pirma pasirodymo (ir vienintel? ) repeticija, neinojau nei k? sakyti, nei kaip elgtis. Susitar?m?, kad skaitysime i laikra?io, kad kalb?s Jonas su Jurgita, o a b?siu tikra neskaut? ir man r?p?s tik ivaizda(neken?iau ito vaidmens). Labiausiai pasime?iau, kai sak?, kad man reik?s pakviesti iaulius aukiant. Galvoju,, o jei neidr?siu? .Na, repeticija pra?jo puikiai ir labai laukiau pa?io linksmavakario. Susirinkome 8 valand? Kur?n? gimnazijoje. Visi puol?m ruotis. I tikr?j?, kai atvyko visi dalyviai ir buvo rikiuot?, man buvo iauriai keista. Atrodo, kai buvo kiti renginiai ar iaip rikiuot? neinai, kas k? pasakys, o dabar ,kai pasak? :,,Organizatoriai ingsnius atgal ir eikit pabaigti ruotis pasijutau labai ,,iskirtin?(J??? a inau ,kas bus toliau),o visi i?r?jo pasimet?.:). Na, renginys pra?jo visai ?domiai .Jonas buvo iauriai juokingas. Vaidino Jonel?, kuriam reikia vaist?(kitaip bus kvailelis. Pabaigoje labai bijojau ,nes inojau, kad tuoj tuoj tur?siu aukti. SUKAUPIAU dr?sa ir prad?jau klykti i vis? j?g?, nes laikrat? pama?iau ipardavim? Saul?s mieste .2 procentai. Nub?gau ,kur s?d?jo iauliai ir pakvie?iau juos ? scen?, nes kiekviena draugov? tur?jo paruoti savo per metus ?vykus? linksmiausi? ?vyk?. Kai jau atsip?t?m, ?jom valgyti.Na, tur?jom laisvo laiko ir vakare buvo ,,diskoteka. Grojo gyva muzika i Kur?n? :visoki? fleit?, d?deli?, gitar? ir Eidmanto grup?, bei Petro saksofonas. Tikrai pama?iau geriau nei bet kokiame orkestre . Viskas buvo i irdies. Praokom su kai kuriais 3 valandas, IAURIAI pavargome. Na,o po 12 ?jom kaip visada papliurpti su ses?mis ir broliais. Manau, kad linskmavakaris buvo iauriai linksmas, nes visada ,kai susitinki su skautais b?na linksma ir gera .

Ses? Goda A.

 [ 2010-12-10 ]  T?veli? sueiga alkauskyje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Taigi, gruodio  10d. buvo t?veli? sueiga. Pristat?me savo skautik? veikl?, kiekvienos skilties skiltininkas pla?iau pakalb?jo apie savo skilt?. T?vai gal?jo suinoti jiems r?pimus klausimus: kaip vaikai leidia laik? skiltyje, ko imoksta ir kt. Visi t?veliai buvo patenkinti, nes buvo ramiau, kaip atsak?me ? j? r?pimus klausimus.

 

Ses? Ieva G.

 [ 2010-11-06 ]  Kmyn? ygiai ruden?.

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

is ruduo buvo nuostabus. Broliai kmynai mums kas savaite reng? nuostabius ygelius, ikylas, pasis?d?jimus prie lauo. Pati stengiausi dalyvauti kiekviename j? suorganizuotame mini ygelyje. Kiti taip pat maloniai prisid?davo prie broli?. Jie mus stebino sum?stytais aidimais ir uduotimis. Tur?jome ir sueist?j? igelb?ti, ir lau? imokti kurti, ir virve laipioti. B?davo ir toki? pasis?d?jim? prie lauo, kai, tiesiog, s?d?jome kalb?jom?s ir linksminom?s. ?ia gal?jome pakv?puoti grynu oru bei linksmai praleisti laik?. Visi galime pad?koti kmynams!

Ses? Agn?.  

 [ 2010-10-30 ]  ygis ? Partizan? bunker?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

ygis ? Partizan? bunker?

 

Visada smagu eiti ? yg?, o, ypa?, jei tai skaut? ygis.Spalio 30, etadien?, vyko ygis nuo Kur?n? gimnazijos iki partizan? bunkeri?. Na, pirmyn - atgal apie 20km, kaip man pradiai nemaai, bet laik? praleidau puikiai.

Pamenu kaip man at?jo etadienis... Penktadien?, vakare, tikrai usista?iau adintuv?, bet vis vien pramigau ir nesp?jau su visais ?lipti ? autobusiuk?. Teko man?s laukti br. Eidmantui ir jo mainai, bei ses?m. Tikiuos, tuomet ant man?s labai nesupyko: )Susirinkome prie Kur?n? gimnazijos, kol sulauk?me vis?, sp?jom apsikabinti ir pasisveikint su kitais. Tuomet stojom ? rikiuot?  ir klaus?m?s broli?: Giedriaus, By?iaus ir Arvydo. Po to atsiskyr? kandidatai, kas buvo labai netik?ta, o mes, ygeiviai, stojom po du ir su daina iygiavom link bunkeri?. ?jau alia savo draug?s, Alvigitos. Labai daug juokiam?s, prisiminimai ir visa kita - kaip visada: ). Mus ved? skaut?s i Kur?n? - Ign? ir Deimant?. Su jomis taip pat buvo daaaug linksmybi? ir kalb? beeinant. Na, m?s? tikslas, kol ?jom, buvo imokti 2 partizanikas dainas. Viena, atrodo,  buvo lengva ,,M?nulis tikras t?vas jo, nes j? dainavom stovykloj, o kitos tikrai neinau, nepamenu. ?jom per  tikrai graias vietoves. Nors Kur?nuose  b?nu danai, t? vietovi? nesu ma?ius. Visur lygumos, dirbami laukai, mikai - jauku ir romantika:) ygiavom, dainavom ir aid?m! ?strigo aidimas ,,avin? banda- jo , turb?t, niekada nepamiriu. Vaikai, kurie dar nebuvo aid?, tur?jo nueiti ? atskir? vietel?. Kiti sustojo eilute. Po vien? i neaidusi?j? (gyvenime netur?jusi? supratimo apie  ? aidim?: D) ateidavo prie eilut?s ir tur?davo atskirti, kuris yra lyderis. Buvo iauriai juokinga, bet geriau nepasakosiu. Kod?l? Nes paaisit pamatysitJ Neinau, kaip kiti, bet a iek tiek jutau kojas -truput? pavargau, bet ne uilgo m?s? lauk? ibandymas,, autoavarija . ? kr?m? buvo atsitrenkusi maina, pilna sueist?j?. Na, budrumo nepraradom: pasiskirst?m ? 3 grupeles,kur vieni slaug? vairuotoj?, kiti n??i? moter?, treti keleiv?. Nema?iau kit? sueist?j?, bet m?s? buvo labai keistas. Jam l?o koja. Itemp?m j? i mainos, paguld?m, b?gau iekot pagaliuk?, kad kaulas nejud?t? , atsisuku, o tas ,, sueistasis b?ga! J? br. Jonas(i m?s? komandos)vejasi, na, puoliau vytis. odiu, keistas mums pakliuvo,, turb?t girtas - man?m. Palauk?m greitosios ir ?jome toliau.Bunkeriai  buvo netoliese, kai at?jom reik?jo palaukti ,nes kakas buvo juos u?m?. Na, at?jom, pirmiausia, sulipom ? bunkerius. Asmenikai, man buvo keista, kakaip... gul?ti ant nieko, ten lapia, alia tualetas... smarv? ir vis?laik tamsu. Ar partizanai to nusipeln?? odiu, udeg?m vakutes ir puol?m pietaut. Nemok?jau net uvirti vandens i pasiskolinto katiliuko, kai uvir? atidengiau, o ten - gal laelis vandens. Viskas igaravo. Na, bet prie bendro stalo(tiksliau lauo) aid?m sugedus? telefon?. Kaip visada, j? aidiant, b?na iauriai juokinga.: )

Buvo labai smagu, bet reik?jo jau jud?t, kad sp?ti ? autobus? iaulikiams ir kitiems. Visi atsisveikinom ir prad?jom jud?t. ygiuojant atgal, aid?m dar vien? visai ?dom? ir nuovokos reikalaujant? aidim?. Net ne?sivaizduoju pavadinimo, bet ses?s buvo bobos, o broliai-diedai ir pralaimi tie, kurie nebeturi odi? bobai/ diedui. Pirma nesisek?, bet po to ?sidr?sinom. Mes laim?jom 2kart i eil?s, k? padarysi : ). Gr?tant laikas, atrod?, b?go ypa? greitai. Atrod?, kad kelias trumpesnis. Na, gr?om ? stot?. Visi atsisveikinom ir ivaiavom.

Nuo ryto iki vakaro buvau gamtoje - nerealu. Turb?t etadienio neb??iau praleidusi geriau. A?I?, nes ygis buvo nuostabus.

 

Ses? Goda A.

 [ 2010-10-16 ]  Paskutinis lauas.

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Rytas. v. Jurgio draugov?s skautai susirenka Akmen?je. ? kasmetin? paskutin? lau?. Bendrauja su kit? draugovi? skautais. oka. Linksminasi.

Prie rikiuot? aidia aidim? Liuciferis. Kad apilt?. Rikiuot?je iklauso reikaling? informacij?. Isiskai?iuoja ir pasiskirsto komandomis po deimt. Skiltininkas eina pasiimti lapo su nustatytu marrutu. Skautai iygiuoja pasivalgyti ? Akmen?s miest?. Aplanko deimt vietovi? ir prisimena deimt skaut? ?stat?. Suino kur yra yd? kapinait?s, muziejus, gaisrinink? b?stin? ar Akmen?s miesto enklas (paminklas). ygiui- ekskursijai tur?jo 2 valandas. Gr?? aptur?jo maldel? ir vakarien?. Po jos rikiuot? ir ygelis iki lauo. Prie paskutinio lauo (ko visi ir susirinko) draugov?s pristat? savo dainas, brolis Jonas pakalb?jo apie tre?i? brol? ir susiskirst? grupel?mis i?jo ? tras?. Trasoje ?veikin?jo uduotis:klyksmu up?tin?jo  vak?, drakulai bu?iavo rank? ar atsakin?jo ? klausimus, u kuriuos gaudavo skanaus (arba nelabai) g?rimo. Grup? tur?jo b?ti susikibusi rankomis. Gr?? atgal ? mokykl? daug kalb?josi ir bendravo. Umigo v?lai nakt?.

Anksti ryte ivyko namo.

 

Ses? Alvigita.

 [ 2010-09-25 ]  ,,Balt? ugnis"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

  Susirinkome prie St. alkauskio gimnazijos ir su daina ?jome Salduv?s link. Nuotaikos buvo superin?s. i diena buvo viena i iltesni? rugs?jo dien?. Griausmingai at?j?, ?sik?r?me ant vieno kalnelio. Truput? ukand? nu?jome prie tako, kuris veda link Salduv?s piliakalnio. Ten isirikiavome pagal skautik? pozicij? ,,laisvai" ir laik?me udegus fakelus. Taip sveikinome visus renginio dalyvius ir i?rovus. V?liau, renginiui ?pus?jus, por? skaut? nu?jo pad?ti dalinti arbatos  ir ko? bei kitus skanumynus pagonikus. Likusieji ulipo ant kalnelio pabendrauti, paaisti aidim?. Po renginio ?jome ? lauaviet?. Ten susik?r?me lau? ir linksmai praleidome likusi? dienos dal?. J

 

 

Ses? Kotryna B.

 [ 2010-09-24 ]  Pirmoji visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Po ilgos vasaros v?l visi sub?gome ? visuotin? sueig?. Visi buvome tokie laimingi. Labiausiai diaug?m?s d?l nauj? nari?, kurie at?jo pas mus :) Sustoj? ? pirm?j? io sezono rikiuot?, kuri? praved? br. Gieas, visi smagiai pasijuok?me i br. Gieo ir kit? broli? pokt?... V?liau sub?gome ? kabinet? ir linksmai paaid?me.I kabineto sklido m?s? juokas. Patys net nepasteb?jome, kaip greit prab?go laikas :D Tada v?l sub?gome ? rikiuot?, naujokai gavo galimyb? pasirinkti kuriai skil?iai priklausys. Galiausiai teko atsisveikinti ir patraukti namo.

Ses? Agn?.

 [ 2010-09-18 ]  ,,Laisv? dvira?iui"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

  V?s? etadienio ryt?, kai vieni dar tik lipo i lov?, mes, skautukai, susirink? prie savivaldyb?s ruo?m?s savanoriauti ir lauk?me uduo?i?. Buvo alta, bet vieni kitus ild?me ypsenomis, ir aiku, gaut? darb? vykdimu. Neiojome ,,tvoreles" kurios tikrai nebuvo i lengv?j?. Po to ant t? sukabinome spalvingus vaik? pieinius bei karikat?ras.:) Ir tada vienas d?d? atsive? savo dvira?i? kolekcij?...Koki? j? ten tik nebuvo. Seni, nauji, su atramom, be j? ir t.t. Ir beveik visais gavome pasivain?ti!! V?liau teko dvira?ius graiai irikiuoti ir laukti gr?tan?i? akcijos dalyvi?. Jiems sugr?us idalinom savo skrajutes ir prasid?jo koncertas. Buvo tikrai ?domi?, bet kartu ir nekoki?, pasirodym?. Pvz.: toks reperis su ORGINALIAIS tekstais...na, bent nuotaika pak?l?. Mes, besiklausydami koncero, prad?jome okti savo linksm?sias p?dutes ir nemaai susidom?j?si? vilgsni? pritrauk?m. V?liau gavom dovan?li? u pagalb? ir neilgai trukus isiskirst?m.
A, asmenikai, tikrai gerai praleidau laik?.    

 

Ses? Ieva. .

 [ 2010-09-06 ]  ygis: Kryi? kalnas - iluva

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Tai, k? patiri eidamas piligriniame ygyje, yra nuostabu.

Kiekvieno patirtys skirtingos.

Vieniems kojose dilg?ioja nutrintos p?sl?s, kitiems irdyje yra be galo gera, kad gali drauge su t?kstantine minia giedoti ar kalb?ti roinio mald?, o dar kitiems galvoje tik viena mintis kada, kelio be galo, pabaiga. Bet ?veikti gali visk?, kai alia eina tau artimi mon?s.

 

B?tent ios patirtys mus sukviet? 2010 met? rugs?jo 4 dien? ? atunt?j? tarptautin? piligrimin? yg? i Kryi? kalno ? iluv?. Pirm?j? dien?, nu?j? 20 km, apsistojome prie R?kyvos eero, tradicikai vakaron?s metu visos grupel?s paruo? pasirodymus prisistat? ygeiviams. Mes, kaip tikri skautai, paruo?me TIKRUS SKAUTIKUS PRITUPIMUS, tik va, mon?s, kurie buvo vis? dien? ygiav?, sunkiai ?veik? m?s? uduot?. J J J

Antroji diena buvo pati ilgiausia: k?l?m?s anksti, ?jome ilgai (31 km), meld?m?s ir giedojome daug. Ta?iau svarbiausia, tos ilgos dienos metu daug patyr?me... pamat?me, igirdome, supratome ir atradome. O vakare ?lome krik?ionikos muzikos grup?s Apatalai koncerte ir ild?m?s prie miliniko tre?io skaut? brolio!

Iauus tre?iosios ygio dienos rytui, v?l igirdome tuos nuostabius odius: keliam?s! Labas rytas, keliam?s! Ir v?l susikrov? kuprines, apleidome kareivikuosius apartamentus su kiauromis sienomis. Prisijungus vyskupui, nu?j? keturiolika kilometr?, pasiek?me ygio tiksl? iluvos ventov?. Didiausias diaugsmas buvo pagaliau engti ingsnius aikt?je prieais bazilik? ir pozuoti, kol ?amins fotoobjektyvas.

Pat. sk. s. Jurgita

 [ 2010-09-01 ]  Bebri? skiltis eina ? vaik? namus

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Taip, taip, taip. Mes pagaliau ?vykd?me savo svajon? eiti ? vaik? namus. Jau nebeinau kiek kart? ? juos ?jome ... turb?t kok? niolik?. Einame a (Simona), Goda, Renata, Alvigita, Ieva ir Tomas su Jurgita (jiedu ne bebrai). Kiekviena antradien? ir ketvirtadien? ?lipame ? 12 autobus? ir riedame ? vaik? namus. At?jusios padedame vaikams paruoti nam? darbus, o v?liau einame ? kiem? ir tiesiog linksminam?s aisdami ?varius aidimus. Jau susidraugavome su tais vaikais, kelios jau turi net savo numyl?tinius.
Vaikai, rodos, visuomet diaugiasi m?s? draugija. Tiesa, kai kurie vaikai vis dar nepriprato m?s? vadinti skautais ar m?s? vardais, tod?l vadina mus student?mis ... Kai jie mus taip pavadina, skamba tikrai juokingai.
Mes visos diaugiam?s, gal?damos juos lankyti, jiems pad?ti,. Tie vaikai tokie energingi ir tokie avingi, kad ?s?d? ? autobus?, riedant? atgal ? namus, mes niekaip negalime atsikalb?ti vis dalijam?s ?sp?diais...

 [ 2010-08-02 ]  Tundra

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

  Labiausiai skamb?je  klausimai: Kas bus? Ar bus labai sunku? Ar a itversiu? Prig?sdinti, bet savim pasitikintys, mes gul?jome ant ol?s ir lauk?me. Lauk?me neinomyb?s... Daug ?vairi? moni?, daug min?i?. Kakurie sukaustyti baim?s tyl?jo, kiti band? isinek?ti ir pasidalinti patarimais kol dar nev?lu. Treti miegojo: taup? savo j?gas.

Ir prasid?jo, prad?jo kviesti, kilo dar didesn? neinomyb? ir kai kurie prad?jo bijoti. Taip mes prad?jom nykti: po du, dar po du, vis ma?jom, ma?jom. Gird?josi Gedo r?kimas nors tai man buvo keista. Tuo momentu, kai jau buvau stovykloje, to kakod?l nor?josi. Rikiuot?je visi stov?jo susikaup? ir lauk?me kas bus toliau. Buvo toki? moni? kurie sl?p? neleidiam? daikt?: vieni nor?jo ?sineti kava, viena mergaite atsive? okolada ir tur?jo j? greit idalinti. Paskui mus suskirst? ? grupes. Nepamenu kai kuri? dalyk?. Tiksliai nepamenu, kokiomis dienomis kokie ?vykiai buvo. Nepamenu pirmosios stovyklos atidarymo rikiuot?s. Juokingiausia buvo tai, kad pirm? dien? statyt? pastovykl? dar band?me pabaigti iki pat stovyklos pabaigos, o kai jau viskas buvo beveik idealu, tur?jome visk? sugriauti.
mon?s, dalyvav? stovykloje, gali pasigirti galintys suteikti pirm?j? pagalb?.

Dabar, pagalvojus apie Tundr?, vien geri atsiminimai. inau, kad ita stovykla man pad?jo daug k? suvokti ir suinoti. Naudojuosi patirtimi dabar ne vien skautaujant, bet ir gyvenime. Jei dabar liept? atsukt laik? atgal, tikrai vaiuo?iau ? Tundr?. Daug k? keis?iau, bandy?iau elgtis kitaip, o gal net specialiai prieingai, pai?r?ti, kaip reikia elgtis ir kas b?na visokiose situacijose.

U vis? tai, u galimyb? kako imokti, o galb?t ir imokyti, visi patyrimin?s vadov? stovyklos Tundra 2010 dalyviai tur?t? nuoirdiai pad?koti organizatoriams! : )

 

Ses? Modesta.

 [ 2010-08-02 ]  emait? mik?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

 

2010 met? rugpj??io 1-7 d.

Vasara. Kas asocijuojasi su iuo met? laiku? Manau, daugeliui tai auni kompanija, maudyn?s, gamta ir linksmyb?s. Kitaip tariant stovykla. Prie viso ito prid?jus iek tiek darbo, kur? buvo malonu dirbti, ygius, kurie dar ilgai neidils i atminities, ir, inoma, daug TINGINIO, gauname SO stovykl?, kurios tema buvo pagonyb?. i stovykla man buvo pirma. Pirmas susitikimas ir susipainimas su skautais. Pirmas blynas buvo neprisvil?s! Prieingai. Kai mintis ulieja 2010 met? vasaros prisiminimai, prie akis matau ali? ol? (kuri? teko net rauti), ypsenas, kryiuo?i? ir kalavijuo?i? (algirio) m?? ir v?l jau?iu azart?, kuris uvaldydavo ?vairi? uduo?i? metu. Be abejo, tai buvo ?simintiniausias laikas visoje vasaroje. is laikas ir mon?s, kuriuos ten painau, ?takojo tai, jog dabar priklausau Saul?gr?? skil?iai.

 

Ses? Greta

 

 [ 2010-06-27 ]  Lietuvos jaunimo dienos

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Susirink? ankst? ryt? a (Agn?), Jurgita, Jonis, Kotryna R, Ieva G, Modesta, Audra, Julius (jis i Maeiki?) ir dar trys merginos ne skaut?s, ?s?dome ? traukin? ir ivaiavome ? Paneve?. Ilipus mus jau pasitiko LJD savanoriai su ypsenomis. Mes, nusiteik? puikiai dienai, ?jome prisiregistruoti. Pasid?j? daiktus mokykloje, kurioje miegosime, i?jome ? miest? pasipuo? uniformomis. Buvo labai smagu, kad mieste sutikome labai daug skaut? i kit? miest? ir organizacij?. A pati tur?jau proga susipainti su daugiau skaut?. Mieste skub?jome pasirinkti veiklas ir ?jome ? vent?s atidarym?. Ten buvo sugrotas vent?s himnas, per kur? visi 7000 moni? oko ok? sukurt? specialiai jam. Buvo labai smagu. Ats?d?j? savo valand? su pasirinkta veikla ?jome vieni ? miias, kiti nusipirkti pavalgyti ir iaip pab?ti ramiai ils?damiesi. V?liau visi rinkom?s Cido arenoje, kur lauk?me koncerto su krik?ionik? muzik?. Koncertas buvo nuostabus. Visi mon?s ?lo, taip pat ir skautai. Buvo labai smagu, kad mes itaip visi bendrai atsipalaidavome ir linksminom?s. Gr?dami ? mokyklas visi bendrai dainavo. Daina ir v?l vienijo mones Lietuvos jaunim?. Gr?? pavarg? nuo dienos ?sp?di? kai kurie ?jome miegoti, o kai kurie ?jo groti su mano gitara ? antr? mokyklos aukt? arba iaip dar pasiklab?ti su pa?stamais ir nelabai pa?stamais bendraamiais.

Atsik?l? anksti ryt? mes, skautai, vaiavome autobusu ? Cido aren?. Ten pavalg? pusry?ius susirinkome visi susikaup? miioms. Miios buvo, tiesiog, nuostabios. Bent jau a, pajutau vyraujan?i? Kristaus dvas?. Po mii? v?l vyko nuostabus koncertas, per k?r? v?l visi ?lome. Isi?l? koncerte ir sulaukus udarymo mes nu?jome iki Maximos  ir nusipirkome pavalgyti. Tada v?l vaiavome autobusu iki mokyklos ir pasi?m? daiktus ?jome iki traukini? stoties. Pasidalin? vent?s ?sp?diais ir diaugsmu, kad gavome daug dovan?, mes grojome su gitara ir visi smagiai dainavome. Aplinkiniai mon?s ilgai nelauk? prisijung? prie m?s? ir kartu grojo bei dainavo. Taip sulauk?me ir m?s? lauktojo traukinio, kuris greitai nuve? mus namo. Ten vakare isiskirst?me kiekvienas sau. Manau, dar ilgai neumiriu i? nuostabi? dien?, kurios vienija itiek daug jaun? moni?.

Ses? Agn?

 

 [ 2010-06-16 ]   Dvira?i? ygis iauliai - Kryi? kalnas iauliai

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas sk. s. Ieva Gruait? v. Jurgio draugov?s

Labai gra?, bet ankstyv? ryt?, susirink?, nors ir negausiai, bet puikiai nusiteik?, paruo? dvira?ius kelionei, isiruo?m ? yg?.

     Na, kelio iki Kryi? kalno iek tiek yra, tad nedels?m. Vaiavom, vaiavom ir dar vaiavom, aplankyti savo draugov?s kryiaus. Gerokai pasportav?, (neaiku d?l ko, bet vis? keli? lenktyniavom, kuris grei?iau atvaiuos) pasiek?m savo kelion?s tiksl? Kryi? kaln?. Jau ?sidienojo ir nors tada buvo dar ankstyvas pavasaris buvo ilta ir labai grau. Pirmiausia nub?gome iki savojo kryiaus, j? api?r?jome , sura?me ant juosteli? savo palink?jimus ir apriome jais kryi?. I juosteli? sud?jome Lietuvos v?liav?.. Pasistiprin?, pad?k? api?r?jome kryi? kaln?, labai diaug?m?s atrad? kelet? skautik? kryi?, inoma ir pasifotografavome, bet visada ateina laikas, kai tenka traukti nam? pus?n, tad pasibalnojome dvira?ius ir v?l vaiavome, vaiavome ir vaiavome (ir inoma v?l lenktyniaudami, bet vis dar nesuprasdami d?l ko). Pasiek? iaulius pagalvojome, jog ? aun? yg? b?tu smagu ubaigti kartu su m?s? tre?iuoju broliu lauu. Tad dar ir prie lauo pas?d?jome, pabendravom, pakep?m skautik? duon?. Taip bes?d?dami ir besineku?iuodami ir vakaro sulauk?m, tad atsisveikin? patrauk?m nam? pus?n.

      Mano nuomone, dien? praleidom labai auniai, o tai, kad m?s? buvo nedaug tik leido dar labiau painti tuos, su kuriais t? dien? praleidome.

Ses? Kotryna R.

 [ 2010-06-12 ]  Orentasinis ygis Painkime iaulius 2

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Ankst? etadienio ryt? susirinkome visi prie alkauskio gimnazijos. Jonis ir Povilas neskub?dami paaikino mums m?s? uduot? ir idalin? em?lapius skubiai pasialino. Nors m?s? buvo tik 5, a (Agn?, vilk? skiltinink?), Jogil?, Martynas, Greta (vilk? skiltis), ?uolas (kmyn? skiltis), ta?iau visi buvome puikiai nusiteik?. Po kiek laiko suinojome, kad atsirado ir kita komand? pavelaveli?. Tai Modesta (saul?gr?? skiltis) ir Eidmantas (kmyn? skiltis).
Pravaikiojom kelias valandas po iauli? miesto centr? ir sek?si mums nekaip, ta?iau d?l to nenukabinome nosies, nes buvo labai smagu b?ti kartu. Kadangi m?s? maieji vilkiukai greit pavargo ?jome tiesiai prie m?s? lauaviet?s, pas Jon? ir Povil?. Ten jau sed?jo Modesta ir Eidmantas. Jiems sek?si puikiai.
Neilgai dels?me ir usik?r?me lau?. Tada broliai ?temp? virves ir paruo? mums tras?. Man buvo labai smagu, kad daugumai vilkiuk? labai patiko eiti virve atsiremiant ? em? tik su pagaliu. D?ja nevisi ?veik? auk?io baim?ir nedabaig? trasos , o kiti net n?jo. Pabaig? tras? vir?me makaronus. Pavalg? makaron? su tuonke, ?jome aisti slepyni?.
Galiausiai visi patenkinti isiskirst?me namo. Nors mano komandai nelabai sek?si orentuotis em?lapyje, bet diena pra?jo labai auniai. Nor??iau toki? dien?, kad b?t? daugiau

 [ 2010-05-22 ]  Stovykla Pabusk

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

? i? stovykl? atvaiavo gan daug moni? i visos organizacijos. ioje stovykloje buvo du nauji ir nematyli dalykai tai yra naujos akmen?s draugov?s skautai ir sve?iai i auli?. D?ja skaut? i iauli? buvo labai, maai tik ei ir tai visi Kmynai.
Stovykla vyko Gegu?s 21 22 dienomis. Programa buvo suskirstyta ? dvi dalis, dienin? ir vakarin?. Dienin?s programos metu vyko varybos per kiurias gal?jai sulapti, pab?gioti ir imokti k? bnors naudinga. Per vakarin? program? vyko pasirodymai, aidimai ir linksmyb?s kurios kulminacija tapo daina apie gr?din? kult?r?.

Apie i? stovykla tiek naujai atvykia tiek seni skutai ir ne tik atsiliep? labai gerai.

 [ 2010-04-03 ]  ygis ? Papil?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

I iauli? ivykome apie 7 valand? ryto. Nuvaiavome ? Kur?nus ir i ten ?jome ? Papil?. ?jome pagal Ventos up?. Viduryje kelio sustojome isivirti pavalgyti. Vir?me makaronus vandenyj kur? pas?m?me i Ventos up?s. Gieas plastmas?je ivir? mums bero arbatos, Juonis su Modesta i kakokios bobut?s ulinio pas?m? geltono vandens. Pavalg? tesme yg?. ? papil? nu?jome Apie 17:30. Tada ivaiavome namo su mikriuku.

 [ 2010-03-15 ]  ygis ? Vent?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

etadien? 8:00 ivaiavome ? yg?. Vaiavome ? vent?, vietoje buvome apie 9-10h. Tada i?jome ? yg?. ?jome toli, toli... Per laukus, viekelius, bekelias, suartus laukus. Buvo sunku. ?jome ?jome... Aiku ?jome gana l?tokai ir per aplinkui. Pri?j? lauaviet? sustojome, usik?r?me lauel? isivi?m makaron?, pavalg?m, i?jom. Atgal ?jom normaliai viekeliu. Kakokie du vaik?zai pus? kelio spard? Spraito bonk?, kit? kelio dal? var?si kas toliau numes. Aiku kitas tur?s paimti. Kai gryome nusipirkom gumini? Maximos cepelin?, juos ivir?m pac By?i?, pavalg?m, vaiavom namo. Namuose buvau apie 20-21h.

 [ 2010-03-13 ]  Visuotinis SO nari? suvaiavimas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Kaip ir kiekvienais metais vien? kovo m?nesio etadien? skiriame emaitijos skaut? organizacijos nari? visuotiniam suvaiavimui. Tad nieko nelaukdami ir iais metais visi patrauk?me Maeiki? link. M?s? buvo nei daug, nei maai apie 60 J. Mus pasitiko daug graiai atrodan?i? skaut? ir skau?i?, o nuotaika buvo gera tiek organizatori?, tiek dalyvi?, many?iau.
Suvaiavimas prasid?jo kaip visuomet vyriausiojo skautininko kalba, o po to valdybos nari? ataskaitomis. Buvo aunu steb?ti, jog per metus buvo nuveikta tikrai nemaai darbeli? m?s? organizacijos naudai: tiek ubaigti rayti nuostatai, tiek pager?j? santykiai su kitomis skautikomis organizacijomis... taip pat buvo aunu steb?ti besidomin?ius ir  ? diskusijas ?sitraukian?ius skautus, kuri? klausimai priversdavo suklusti ne tik valdybos narius, bet ir jau bepradedant? usn?sti neaktyv? klausytoj?. Po ilgai trukusi? ataskait?, prasid?jo pertrauka, kurios metu tur?jome prog? ukrimsti savo atsivetais ukandiais, igerti iltos arbatos ir galiausiai pabendrauti su ses?mis bei broliais. Antroji suvaiavimo dalis buvo skirta m?s? ateities planams. Beveik visi klausimai, o galb?t net ir visi, taip ir nebuvo ispr?sti, o liko atid?ti kitiems suvaiavimams. Isipl?tojan?ios diskusijos d?l tam tikr? klausim?, leido suprasti, jog sprendimai negali b?ti priimami per vien? valand?, tam reikia daugiau laiko. O jau ir patys jaut?m?s ne per geriausiai.
is suvaiavimas buvo naudingas kiekvienam skautui. Per j? kiekvienas gal?jome suprasti, jog prie m?s? organizacijos k?rimo bei tobulinimo turime prisijungti kiekvienas i m?s?. O kad stengtis dar turime kur ir parod? is 2010 met? suvaiavimas.

 [ 2010-03-06 ]  Mokomasis ygis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Sveiki, papasakosiu a apie br. Airido (ir netik) organizuot? yg?. Tai va, visi susirinko J.alkauskio mokykloje. Neinau kiek m?s? buvo, bet tikrai nemaai. Br. Tomas mums paskait? apie rikiuotes, kaip reikia jose stov?ti, kaip reikia raportuoti ir t.t. Tad i?jome ? lauk? ir broliai Airidas, Tomas ir Antanas praved? rikiuot? (daug naujo suinojom, imokom). Sugr?? ? mokykl? pasiskirst?me komandomis ir mokinom?s naudotis kompasu. A asmenikai nieko nesupratau , bet diaugiuosi, kad buvo moni?, kurie suprato. Pasidar?m kelion?s korteles ir iygiavom. Tikri skautai ?ia, galb?t ten apsiauk?liai!- sutik? kitas komandas aukdavom. Galiausiai nukeliavom ? galutin? tak? - Botanikos sod? (Gieo darboviet?), pails?jom. Pavalg?m makaron? su ,,tuonke ir keliavom atgal ? alkauskio gimnazij?, panek?jom ir isiskirst?m. is ygis man labai patiko, daug naujo suinojom. Nor??iau, kad toki? ygi? b?tu daugiau. Tai tiek.

 [ 2010-02-27 ]  Ikyla ? Salduv?s piliakaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Buvo nyki, tamsi, ir laaabai dr?gna iemos diena. Bet savaitgalis, o tai pakelia nuotaik?. Tad keletas entuziast? (didi?j? dal? sudar? vilk? skiltis ir du pasiklyd? kmynai su bebre) patrauk? nuo mokyklos miko link. Apsikrov? rogut?mis bei malkomis trauk?me per lapi? snieg?, dainuodami skautikas dainas, kurios ilgai neskamb?jo, nes greitai pavargome . At?jus prie Salduv?s piliakalnio, nustebome, nes ivykdome ir daugiau panai? moni?, kurie ram? etadienio ryt? su kavos puodeliu ikeit? ? pasivain?jim? rogut?mis. Iband? visus kalnus, tiek maus, tiek didelius, iek tiek ukand?, prad?jome iekoti vietel?s lauui usikurti. Ilgai nereik?jo iekoti, patrauk?me ? savo nuolatin? vietel?. Usik?r? lau? dar pasim?gavome ilta arbata, pasidiov?me nuo sniego permirkusias pirtines. Keliese pastat?me sniego sen?, keliese j? ir nugriov?... Dar iek tiek pas?d?j? bei pakalb?j?, ugesinome lau? ir patrauk?me nam? link. i ikyla buvo paprasta, bet kartu ir labai ?domi, padedanti suprasti, kad net ir nykia dien? galime praleisi ne nykiai.

 [ 2010-02-15 ]  ygis ? Sed?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Penktadien? vakare apie 18h ivaiavome ? ygi. Jis vyko Sedoje, etadien?. Pernakvoj? pas Virginij?, apie 10h ivaiavome ? Sedos mokykl?. Ten mus pasitiko svetingai, surinko 3lt mokest? ir imok? naudotis komposu, ir nusistatyti azimut?. Po to mus paskirst? ? tris grupes. Gav? tik azimut? ir atstum? patys em?lapyje tur?jome surasti punktus pro kuriuos reiks praeiti. Apie 13h i?jome ? yg? grup?se. ?jome apie 2 valandas kai pagaliau susitikome galutiniame take. Tre?ioji grup? atsiliko, turb?t tod?l, kad juos ved? By?ius. Tod?l mes j? nelauk?me ir iskub?jome prie Vasario 16osios pamonklo. Ten nu?j? pavalg?me, usikur?me lauel?, pasiild?me, ir i?jome atgal. Atgal ?jome labai greit ir net ne?us?jus kelio at?jo naktis. Gr?? ? mokykl? pavalg?me makaron?, paaid?me aidimus, papasakojome vieni kitiems ygio ?sp?dius, po to i?jome i?r?ti filmo, gerti kakavos ir valgyti sausainius. Sausainiai su kakava buvo tikrai skan?s! ygis tikrai buvo labai geras ir ?domus.

 [ 2009-12-19 ]  Kmyn? ygis ? Akmen?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2009-12-19 dien? skautai norintys keliauti ? yg? (iauliai-Akmen?), rinkosi autobus? stotyje.  Deja, daugelis skaut? pab?g? al?io ar tiesiog netur?j? laiko, nekeliavo i yg?, tad  mes trise (A- Tomas, Gieas ir Joikas) nesulauk? daugiau norin?i? keliauti, ygiavome toliau.
Deja, kelyje pasitaik? kli??i?, kurias greitai ?veik?me. ygiuoti tikrai nebuvo alta. ygiuodami susitikome pora moni?. Kurie steb?josi tokia kelione. Sustoje mike, usik?r?me laueli, pasistiprinome ir trauk?me toliau. Keliavome ir gatv?mis ir miko takeliais. Linksmomis nuotaikomis ir su ypsenomis veiduose. Pasiek?me kelion?s tiksl?.    

 [ 2009-12-12 ]  Pliki? draugov?s gimtadienis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2009 12 11-12 ?vyko plinki? skautu deimtasis gimtadienis. Tik atvaiavusius mus pasitiko galyb? sve?i?. O po to vyko muzikiniai sveikinimai ir m?s? pa?i? kepti pyragai. Pasistiprin? kugeliu ir saldumynais, pasigamin? ibintus keliavome tamsiais takeliais, kuriuos apsiviet?me savo ugnel?mis. Sugr?? ?vyko linksmoji dalis. Vyko okiai, ir loterija-kurie turb?t paliko didiausi? ?sp?di. Pavarg? po ilgai trukusiu oki?, keliavome pasistiprinti prie mieg?, ir sugul? i savo miegmaiius saldiai umigome.  Ryte atsikeliame val?s. Pavalg? pusry?ius susitvark?me ir keliavome namo, ta?iau mes v?l ir v?l nor?sime sugr?ti atgal i plikius.

 [ 2009-11-21 ]  iuolaikin?s krik?ionikosios muzikos festivalis Sielos 2009

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Jau tradicija tapusio festivalio Sielos, neaplenk?me ir iais metais. Nepab?g? kiauli? gripo ir vis? kit? neaiki? virus?, patrauk?me Maeiki? link. Dalyvi? kaip niekad maai: keturi SO i iauli? atstovai: Dovydas, Orinta, Goda ir Renata.

Savo ?sp?diais dalijasi brolis Dovydas ir ses? Orinta:
2009 met? 11 m?n. 21 dien? vykome i iuolaikin?s krik?ionikos muzikos festival? Sielos 2009.Mums buvo labai smagu ir linksma. Per vis? i? ivyk? nebuvo li?dn? akimirk?, tiesiog mes tikrai diaug?m?s ten nuvyk?. Kelion? nebuvo nuobodi, nors kelias buvo ne trumpas. Per i? ivyk? labiau susibendravome su seserimis Goda ir Renata. Mes tikrai nesigailime ten vyk?.

 [ 2009-11-15 ]  Oficialusis b?stin?s atidarymas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Oficialusis b?stin?s atidarymas

2009-11-14 - 15 dienomis Maeikiuose ?vyko b?stin?s atidarymas, kuriame
mus pasitiko daug broliu ir sesi?. Tada vyko oficiali oji dalis, buvo perkirptas
kaspinas, ?teiktos dovanos, nenutilo geri odiai ir pasveikinimai. Po oficialiosios
dalies vyko linksmavakaris, per kuri visi buvo pasipuo? kaip hipiai.
Po to m?s? lauk? daug vaii?, aidim? ir film?. Vis? nuotaikos buvo labai
geros. Smagiai praleid? laik? skautai vakare keliavo namo, o kurie nor?jo dar pabuvoti
pasiliko nakvoti. ryte atsik?l?me labai val?s, ta?iau alkani. Tod?l papusry?iavome,
o po to tvark?m?s, dar iek tiek pabendrav? visi linksmai keliavome namo,
parsive?me daug geros nuotaikos, ir prisiminimu :)

Tomas (Kmyn? skiltis)

 [ 2009-10-30 ]  Pirmoji m?s? visuotin? sueiga

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s


2009. Spalio 30

Pirmoji m?s? visuotin? sueiga.

                      Spalio 30-oji. Apturime pirm?j? ir pa?i? linksmiausi? visuotin? sueig?. Susirinkome gausokai vir 30-ties. Labai aunu! Senoliai pamat? ir nemaai daug nauj? veid?.
Prad?jome sueig? kaip visuomet vilpuku, rikiuote ir drauginink?s kalba. Pamin?siu m?s? draugov? turi vilkiuk?! Gr?? ? savo vietas ir jau aptur?j? geresnes nuotaikas prad?jome aisti susipainimo aidimus. Linksmiau kai mog? pa?sti, nors geriau susipainti ir su tuo, kur? pa?sti. Viskas tik ? ger?. aid?m ir iaip aidimus, ir gerai leidom laik?. Keli veidai aptarin?jo visiems, k? jie veik? prie sueig?. Mat tur?jome net 3 pasenusius mones (jubiliatus). Tai buvo Gieas, Audra ir Petras. i?r?jome filmuk? apie Lord?- skaut? ?k?r?j? Baden Powell? ir jo mon?. Taip pat mat?me ir nuotraukas, bet filmuot? mediag? i ventusi? vent? uduo?i?. Sueig? pabaig?me torto gabal?liu ir kaip visad rikiuote.
Manau kaip pirmoji sueiga buvo labai nebloga.

 

                                                                                                            s. Alvigita.

 [ 2009-10-29 ]  Cepelin? balius pas Kotryn?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Vien? dien? sus?d? nusprend?me , kad norime visi susirink? kur nors linksmai pab?ti.
Tad, vien? labai gra? rudens atostog? vakar? susirinkome pas mane (Kotryn?). M?s? susirinko nemaai , bet iaip taip tilpome ? kambar?, kol ?sitais?me vyravo urmulys , bet vakarui ?sib?g?jus visi ?me linksmai bendrauti, vieni aid? aidimus , kiti kalb?josi, du broliai Povilas ir Airidas gamino puding? , dar kiti b?r?si kauliukais . Visi buvo usiem? , bet laimingi.
Vakaro kulminacija cepelinai, kuriuos su m?s? pagalba mums ivir? mano mama. Tikiuosi skaniai pavalg?me . Atsid?kodami sudainavome kelias dainas , labai smagiai pabendravome. Kas keis?iausia, kad bendravome vis? nakt? , iki pat ryto ir tai supratome tik tada kai laikrodis imu? 07:00 ryto, inoma niekas apie mieg? pas mane jau nebegalvojo, nes buvo iauusi nauja diena, tad visi atsistojo ir i?jo miegoti ? savo namus...
Miegoti neteko ilgai , po keleto valand? mes v?l susirinkome , nes tur?jome visuotin? sueig? , tai visi miegantys , gerokai itin? dalyvavome sueigoje , bet nei vienas d?l to nebuvo nelaimingas ir laikas prab?go labai linksmai, net miego nebesinor?jo .
Man tos kelios atostog? dienos prab?go labai smagiai ir paliko neidildom? ?sp?d? .

 [ 2009-10-24 ]  Kmyn? silties ikyla

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Kmyn? ivyka (2009 spalio 24d)

etadien? 8val. ryte susiruo?me ? yg?. ?jome ? Salduv?. Pakeliui sutikome kli??i?. Tur?jome pastatyti tiltel?, kad gal?tum?me pereiti per upel?. Paskui pasiskirst?me grupel?mis po tris ir k?r?me po lauel?. Madaug 10val pri?jome savo kelion?s tiksl?. Ten usik?r?me lau?. Visi pasiskirst?me darbais. Vieni rinko malkas, kiti paroin?jo lauaviet?, treti buvo atsakingi u maisto virim?, ketvirti tur?jo visus linksminti. Ten prabuvome iki 17:30 tada susiruo?me eiti namo.

Povilas

 [ 2009-09-06 ]  VII Piligriminis ygis: Kryi? kalnas iluva

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

VII Piligriminis ygis:
Kryi? kalnas iluva (2009 rugs?jo 4-6d.)

 

tai ir v?l, tik prasid?jus mokslo metams jaunieji piligrimai isiruoia ? yg? Kryi? kalnas iluva. inoma, prie j? prisijungiame ir mes, aunieji skautukai J . Gal m?s? ir nedaug, bet tiesa ta, kad su gausia piligrim? minia mes tikrai nesusiliejame J  . o taip, is ygis n?ra lengvas pasivaik?iojimas, bet mes, skautai, kaip visad nestokojome geros nuotaikos, taigi ir ?josi lengviau J. Giedant, aidiant, linksmai plepant, kartais ir draugikai paiepiant vieniems kitus ygiuoti ne taip sunku. O ypa? kai vie?ia saul?, kuri iemet, deja, m?s? per daug nepamyl?jo J Antr? ir tre?i? ygio dien? teko iek tiek sulapti, nes lijo kaip i kibiro. inoma, lietus n?ra pats didiausias malonumas, o ir daiktai lapi. A?i? Dievui miegmaiiai, regis, vis? liko sausi, tad bent nakt? nesualome. ( nors kur ?ia sualsi, kai palapin?je miega vir 10 moni?, o dar visi pietums irni? privalg? :D ) Gretimose palapin?se gyveno ne patys pamaldiausi piligrimai, bet k? padarysi, skautai kantr?s mon?s.
Taigi, iluv? pasiek?me anaiptol ne pa?ios geriausios formos, bet tikrai pa?ios geriausios nuotaikos. Kiaurai lapi, pavarg?, bet laimingi, nes pagaliau pasiek?me savo tiksl? mes dar tur?jome j?g? palakstyti ir pasitakyti balose. iluvoje iklaus?me v. Miias, atsisveikinome ir jud?jome nam? link. Na dar prie tai inoma usukome ? parduotuv?!! VARI maina, ne patys variausi skautukai, batonas ir okoladinis kremas tai tikriausiai pati nuostabiausia vieta ygio aptarimui.
Dabar, v?l laukiam kito rugs?jo, tikim?s, kad jau VIII-ajame piligriminiame ygyje SO atstov? bus dar daugiau, o ygis bus dar kupinesnis nuotyki? J

 

 

Ses? Goda.

 [ 2009-08-26 ]  IV ygis ? Pakutuv?nus

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

IV ygis ? Pakutuv?nus (2009 rugpj??io 21-25)

O mes ygiavom, ygiavom, ygiavom,
ygiuodami dainavom, dainavom, dainavom,
Kad m?s? ygis auniausias i vis?... J

ie odiai atspindi tikr? ties?. Kaip nekeista, is ygis kasmet vis daugiau pritraukia smalsi?j? skautuk?. Tai ir iais metais m?s? keliaunink? buvo apie 30.
Per vis? ygio istorija, pirm?kart iais metais ?vyko keletas netik?tum?: tai graaus oro buvimas (be lietaus), taip pat klipat? gausumas. Tikriausiai karta diena, bloga avalyn? privert? daugum? pasirinkti kelion? i Pakutuv?nus br. Valdemaro arba Joiko vairuojamu transportu. Na ir m?s? med. Sesutei Eglei taip pat buvo nemaa darbo, lopant m?s? p?sl?tas kojytes.
is ygis ities buvo vienas i ?simintiniausi?. Ne vien d?l nuostabi? moni?, kurie suteikdavo mums galimyb? isivirti ilt? bei so?i? vakarien?, ne vien d?l p?sl?t? koj? skai?iaus, bet ir d?l pirm?j? skautik? vestuvi? J. Taip, buvo daug juoko... taip pat, mes nepamirome ir savo ygio tikslo futbolo... aid?, griuvo, b?go. Ko gi daugiau reikia...
is ygis buvo auni patirtis kiekvienam skautukui, taip pat auni galimyb? painti vienas kit? geriau...

Daugiau informacijos bei dalyvi? atsiliepim? apie ? yg? galite rasti ygio knygoje.

Ses? Renata

 [ 2009-08-15 ]  SO stovykla Aplink pasauli

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

SO stovykla Aplink pasauli 2009 08 9-15

Kelion?s aplink pasaul? pradia...
Graus bei saul?tas rytas...
Atvaiuojan?ios pilnut?l?s mainos...
Ivaiuojan?ios pustu?ios...
Registracija...
Skirtstym?sis ? skiltis...
Palapini? statymasis...
Atidarymo rikuot?...
Kriktynos...
Gaublio, em?lapio, kompaso gaminimas...
Tukenim?sis utvankoje...
Diaugsmas... juokas...
Pastovykli? statymas...
Prakaito liejimas...
Skanus, j?g? suteikiantis maistas...
Dainos ir giesm?s...
Pamaldos...
Ramyb?... susikaupimas...
Manktel?s...
Traikanotos akys...
Didiules eil?s prie nuostabiausi?j? nameli?...
Kareiviai ir j? trasa...
Savigynos mokinimasis...
Pirmasis lietus...
Pirmieji perlap? batai bei kojin?s...
Galiausiai perlapusios palapin?s...
Paskutiniai sausi r?bai...
Koncertas Renavo dvare...
Miegantys jaunesnieji skautai...
Daugyb? atsiskleidusi? talent?...
aun?s kandidat? ? skautus ir vy?ius pasirodymai...
Talka Renavo dvare...
Skautoramos...
V?liavos pagrobimas...
Naktinis ygis...
Ilgas ir saldus po jo miegas...
Futbolas per LIET?...
Nevarus bei slidin?jantys purvuose aid?jai...
LUNO parkas...
Pami? atrakciono parko ved?jai...
Siaubo kambarys, jumping guma...
Svarbiausia saugumas...
Lauai...
iluma... bendryst?...
okiai - pokiai su Saul?s kolektyvu i iauli?...
Tinginys su kakava...
Atsisveikinimo rytas...
Visa tai ir dar daugiau mat?me bei patyr?me ioje stovykloje.                  Sese Renata

 [ 2009-07-27 ]  Patyrimin? vadov? stovykla Tundra 2009

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2009. Tundra. (Patyrimin? vadov? stovykla)

  Labiausiai kankino klausimai: Kas bus? Ar bus labai sunku? Ar a itversiu?. Prig?sdinti bet savim tikintys, mes gul?jome ant altos ol?s ir lauk?me. Lauk?me neinomyb?s... Daug ?vairi? moni?, daug min?i?. Kakurie sukaustyti baim?s tyl?jo, kiti band? isinek?ti ir pasidalinti patarimais kol dar nev?lu. Treti miegojo: taup? savo j?gas, kaip mes sak?me, didiajam  ibandymui .
Ir tai prasid?jo. Taip mes prad?jom nykti: po du, dar po du, vis ma?jom, ma?jom, kol ant ol?s liko gul?ti paskutiniai mogeliukai. Gird?josi tik Gieo ir Valdemaro r?kimas. Paskutin? likusi grupel? i to jaudulio nebeinojo k? daryti. Ar si?lytis eiti patiems, ar dar palaukti ir pai?r?ti kas bus. Mano reakcija buvo ?domi. Vaiuodama ? Tundr? galvojau, jog vis? laik? tirt?siu i baim?s. Tuo momentu, kai jau buvau stovykloje, to kakod?l nor?josi. Nor?jau eiti ten pirma, igirsti Gieo r?kim?, gauti malk?, kak? daryti, b?gti, r?kti, statyti, nor?josi kako ne?tik?tino. Daug dalyk? nepamenu. Nepamenu, kaip mus paskirst? ? skiltis. Nepamenu pirmosios stovyklos atidarymo rikiuot?s. Net tiksliai nepamenu, kokiomis dienomis kokie ?vykiai buvo. Diena ir naktis susimai?. Pirmoji diena (ar naktis) buvo nuobodoka. Jei neb?t? tos kulminacijos, kai miegojome, tai gaisro, pradia b?t? buvusi labai nuobodi. Skilties bendravimas buvo tik i reikalo, kad pasistatytum?me pastovykl?, ir tai nebuvo labai aunu, nebuvo gera pradia skil?iai formuoti, ir susibendrauti- o to tikrai reik?jo .Juokingiausia buvo tai, kad pirm? dien? statyt? pastovykl? dar band?me pabaigti iki pat stovyklos pabaigos, o kai jau viskas buvo beveik idealu, tur?jome visk? sugriauti.
Stovyklos pabaigoje pam?gau Arvydo vilpukus. Jie reik? kak? naujo, gero arba kaip tik blogo, bet naujienos, tai buvo tai, kuo a g?r?jausi t? savait?. Danai jau?iausi hyperaktyvi. Buvo  keista, nes visi pavarg?, jau vos paeidami nor?davo stoti, o a nor?jau jud?ti toliau, toliau, eiti dar kart?. Aiku, itas hiperaktyvumas buvo ne vis? laik?. Sunkiausia buvo antr?j? dien?. Kakur ? Palang? iskridusi buvo mano nuotaika ir entuziazmas. Nepamenu ar gavau kiauin? t? dien?, bet jis man tikrai k?l? nerim?. Bet man pasisek?. Eidama ? yg?, prisiriau puoduk? prie sav?s, ? vid? ?sid?jau maiel?, ? jo vid? suvyniojusi kiauin?. ygyje kiauinis ikrito. Pasteb?jau tai tik po kurio laiko. Mano laimei, Arvydas, kai gr?ome i ygio, leido kiauinius pad?ti ? viet?.. Buvo tikrai nuostabu. Nereik?jo bijoti jo sutraikyti. Nebereik?jo bijoti 10ties kiauini?. Ir v?l vakare jau?iausi hyperaktyvi. Bet vis tiek, kad ir kiauini? nebebuvo, reik?jo tyl?ti. Tundra mane imok?, kad ir tyla gali b?ti daug naudingesn? u odius. Kad odiai turi b?ti graesni u tyl?.
Dar pamenu, kai ruodavome valg? ir su ses?mis pasakodavome viena kitai apie savo mo?iutes, kurios gamina tik man? ko?. Tas laisvas laikas, panekesiai tikrai pad?davo.
Mano manymu, tr?ko refleksij? vien skil?iai. Visa skiltis tiesiog tryko noru isikalb?ti, pasakyti k? jau?ia tarpusavyje, ne visiems matant ir girdint. Deja, tam nebuvo laiko.
Daug dalyk? dabar, kai pagalvoju, gal??iau ten pakeisti. Ne vien savo elgsenoje, tarkim skiltyje, ar kai kuriose situacijose. Bet tam ir buvo Tundra. Kad ?gytum patirties ir suvokimo.
Labai miela prisiminti, kaip visi vadovai ir stovyklos nariai gul?jome prie trij? kryi? ir siunt?me ratu vien? sausain?. Motyvacija: Kas suvalgys paskutin? gabal?l? sausainio, darys 100000 prit?pim?. Didiavausi ita savo id?ja, nes ji visiems pak?l? nuotaik?. Deja, nei vienas nepamena kas suvalg? paskutin? k?sn?. :D
Buvo valand?, kai nenor?jau nieko. lapia, sualusi, pavargusi jau?iausi, bet nepasidaviau ni?rioms mintims. Neleidau lietui gadinti visos stovyklos. Buvo valandos, kai jau?iausi kaip nuobodioje pamokoje. Uuot pamenu, kad didiausi? ypsen? t? savait? ispaud? mums umigdyti paleista lopin?. Parodij? ou tes?si. :D nuotaika v?l buvo pataisyta.
Dabar, pagalvojus apie Tundr?, vien geri atsiminimai. inau, kad ita stovykla man pad?jo daug k? suvokti ir suinoti. Naudojuosi patirtim dabar ne vien skautaujant, bet ir gyvenime. Jei dabar liept? atsukt laik? atgal, tikrai vaiuo?iau ? Tundr?. Daug k? keis?iau, bandy?iau elgtis kitaip, o gal net specialiai prieingai, pai?r?ti, kaip reikia elgtis ir kas b?na visokiose situacijose.
Esu visiems labai d?kinga, u toki? stovykl?.
U tai, kad ir kaip mes b?tum?m nusikalt?,  visi mums vis d?l to pad?davot.
Esu labai d?kinga u tai kad j?s esat, u visk?.
U tai kad suteik?t mano gyvenimui daug nauj? spalv?.

                        Sese Audra

 [ 2009-07-19 ]  Jaunesni?j? skaut? stovykla SkautAuk

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Jaunesni?j? skaut? stovykla SkautAuk 2009m. liepos 17-19d.

2009 met? vasara skautiku poi?riu buvo labai turtinga savo stovyklomisJ. Viena i j? buvo organizuojama m?s? jaunesniesiems skautukams.
Kas gali b?ti graiau, kai vienoje vietoje, madaug 30 skautuk?... Tikriausiai visiems susidaro vienas vaizdas: triukmas, klyksmas, juokas. Taip, to tikrai netr?ko... Bet buvo didiulis diaugsmas matyti m?s? skautuk? laimingus ir nuotyki? itrokusius veidus.
Tris dienas praleidome visi kartu. Per tris dienas sugeb?jome tiek prisijuokti, pasimokyti ir kitus pamokyti, taip pat tiek daug nauj? nuotyki? parsiveti ? namus. Galiausiai lieka tik laukti kit? met?, kit? met? vasaros stovykl? ir diaugtis ios vasaros prisiminimais.

Ses? Renata

 [ 2009-05-26 ]  Skautikas gramofonas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

SKAUTIKAS GRAMOFONAS

 

2009 met? gegu?s 25 26  dienomis Sedos miestelio gimnazijoje grojo Skautikas Gramofonas.
Ryte atvyk? ? Sed?  ir nukeliav? ? Sedos gimnazij? pamat?me daugyb? moni?, ne iaip moni?, o skaut?: laiming?, draugik? ir norin?i? kuo grei?iau su tavim susipainti... A skautauju dar labai neilgai, bet supratau kokie nuostab?s ir draugiki yra skautai. Skautikas Gramofonas buvo pirmasis renginys kuriame a dalyvavau, susipainau su daugybe dideli? ir ma? skaut? ir nepaisant amiaus skirtum? jie visi sutar? puikiai... J
Usiregistrav? ir susipain? visi dalyvavome rikiuot?je, po kurios visi pasiskirst?me grupel?mis ir ikeliavome daryti Gerojo darbelio. Buvo labai smagu, mes ?jome ? slaugos namus, bendravome su seneliais, dainavome, papasakojome jiems kas yra skautai. Po Gerojo darbelio dalyvavome v. Miiose, po j? b?gome ? mokykl? nes buvome gerokai sual? ir jau labai nor?jome atsigerti kartos arbatos. Pasibaigus pirmajai skautikai vakarienei prasid?jo linksmyb?s - prasid?jo Skautikas Gramofonas.  Rengin? ved? broliai Andrius ir Antanas,  prad?j? odiais: Kur eina Antanas su Andriuku... J  Visi pasirod? puikiai. Vieni deklamavo, kiti dainavo ir net demonstravo Ekologik? drabui? kolekcij?. Pasibaigus renginiui i?r?jome film?, pasibaigus filmui visi tur?jo eiti miegoti, bet kaip visada atsiranda t? kurie miego nenori, J tad ramiai  sus?d? pakalb?jome, paaid?me... Rytas buvo gan?tinai sunkus, nes miegojome maai, bet tarp tokios gausyb?s moni? buvo sunku nesiypsoti, tad smagiai papusry?iavome ir antr?j? kart? stojome rikiuot?n. Visi atsisveikinome ir paad?j? kad butinai dar susitiksime ikeliavome namo...
Buvo tikrai labai smagu, namo visi gr?ome kupini ?sp?di?, geros nuotaikos ir tikrai dar ilgai apie tai kalb?jome.  

 

                                                                                   Ses? Kotryna

 [ 2009-05-03 ]  Tarptautinis Taize susitikimas Vilniuje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Tarptautinis Taize susitikimas Vilniuje (2009 gegu?s 1-3 dienomis)

Globok, Dieve, mus, tikime tavim,
Tu rodai kelius mums ? laisv?...

ie giesm?s odiai dar ilgai tur?t? skamb?ti piligrim? galvoje... Keliems m?s? organizacijos nariams teko tokia galimyb?, tik gal kitaip, igyventi pasitik?jimo piligrimyst? savanoriaujant. Per ias tris dienas ir dar prie tai dvi (savanoriams reik?jo atvaiuoti anks?iau) mes bendravome ne tik tarpusavyje ir su Dievu, bet ir gautomis dovanomis dalijom?s su mus priiman?iais mon?mis, su Vilniaus gyventojais ir miesto sve?iais.
Kai kuriems i m?s? tai buvo pirmas kartas, kai buvome Taize bendruomen?je. Viskas buvo nauja: tiek pamaldos, tiek visi usi?mimai, tvarka... Buvo aunu matyti daugyb? moni?, susirinkusi? i kit?  miest?, ali?, atvykusi? ?ia su ?vairiais tikslais: pab?ti kartu, kartu lovinti Viepat?, diaugtis kasdieniais dalykais, svetingumu.
Dar ilgai neumiriu m?s? maisto darbo grupel?s bendrumo, v?luojan?i? bandeli?, didelio moni? srauto, besibraunan?io prie maisto, grupel?s vadovo dainuojam? dain?, kartos saul?s, gul?jimo ant pievel?s, mus svetingai pri?musios eimos r?pinimosi, giesmi?, pamald?, alt? bany?ios grind?, draugik? svetimali?, gatv?s muzikos dienos ir visko kito, k? sunku ?vardyti keliais odiais...

Ses? Renata

 [ 2009-04-26 ]  Jurgini? stovykla

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Jurgini? stovykla (2009 balandio 25-26d.)

ia stovykl?l? suorganizavo m?s? brolis Andrius By?ius. Neaiku kaip gim? jam tokia id?ja, bet i stovykla isiskyr? savo paprastumu ir gera nuotaika. Ji vyko, kaip ir visos didiosios m?s? organizacijos vasaros stovyklos, Renave.  M?s? draugov?s nariai nead?jo vaiuoti ? i? stovykl?l? d?l tam tikr? asmenini? prieas?i? ar iaip keleto nepatogum?. Bet paskutin? akimirk? paaik?jo, kad ikilo keletas problem? d?l vadov? stygiaus. Tod?l nieko nelaukdami, per valand? susikrov? kuprines, patrauk?me ? Maeiki? pus?. M?s? draugov? atstovavo mauma: Antanas, Juonis, Laima, Renata.
etadienio ryt? stovyklaviet? prisipild? skautiku juoku, entuziastikumu, gera nuotaika. Dalyvi? buvo nei daug, nei maai, apie 50.  Kaip ir visos skautikos stovyklos, taip ir i buvo atidaryta ikilminga rikiuote. Po jos prasid?jo orientacinis ygis, truk?s madaug 4 valandas. Jo metu skautai, i anksto pasiskirst? ? komandas, tur?jo puiki? galimyb? im?ginti savo j?gas pjaudami malkas, persikeldami per up?, audydami ? taikin?, begamindami lauaviet?, maisto gamybai, prisimindami skautik? istorij? ir t.t  Buvo aunus laiko praleidimas, kuriuo metu skautai gal?jo vienas kit? geriau painti, imokti atlikin?ti uduotis kaip tikra komanda. Po io orientacinio, skautams buvo duotas laisvas laikas, kurio metu gal?jai skautus ivysti beaidian?ius ?vairius aidimus, besigaminan?ius maist?, grojan?ius gitara, dainuojan?ius ar dar ir toliau persik?lin?jan?ius per up?. Buvo aunu tai, kad nebuvo matyti nei vieno nieko neveikian?io. Kiekvienas diaug?si gal?damas bendrauti...
Vakare, kaip ir kiekvienoje normalioje skautikoje stovykloje, buvo lauas su vakaro programa. Jos tema - Pavasarinis poktas. io vakaro metu, gal?jai ivysti daug linksm? ir k?rybik? prisistatym?, pasirodym?. Pabuv? kartu, ?jome pasmaguriauti naktipie?iais: kakava ir sausainiais. Pasotin? savo skrandukus ir pasveikin? brol? Kipr? su gimtadieniu visi patrauk?me savo keliais. Kas miegot, kas toliau rymoti prie lauo. Naktis buvo ilta. Kiek gird?jau, tai niekas nesiskund? nualusiomis kojomis ar nosimis. Pabud? ryte, papusry?iav? ir susitvark? stovyklaviet?, pajud?jome link nam?.
Tai buvo paprasta, bet daug nuoirdaus diaugsmo ir juoko padovanojusi stovykla. Dar ilgai neumirime stovyklos perliuk?, pokt?, kuriuos suprasime tik ten dalyvav? mon?s, taip pat nepamirime ir m?lyn?j? Antano svog?n?... J taip, tai buvo tikrai auni stovykla.

 

Ses? Renata

 [ 2009-04-17 ]  Medeli? sodinimas U botanikos sode

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Medeli? sodinimas U botanikos sode (2009m. balandio 17d.)

Kaip ir daugelis iauli? miesto organizacij?, bendruomeni? m?s? draugov?s skautai panoro prisid?ti prie U botanikos sodo organizuojamos pavasarin?s medeli? sodinimo talkos.
I didelio b?rio draugov?s skaut? susirinkome tik mes: s. Dovil?, s. Drugelis, s. Jurgita, s. Alvigita.
Turb?t reikt? pamin?ti esmin? dalyk?, tai buvo ne tik medelio pasodinimas, bet vis? pirma jo irovimas, tiksliau ikasimas, duob?s ikapojimas emi? prisikasimas ir atsiveimas, o tik tada pasodinimas. Daug sesut?s savo prakaito iliejo ir raumenis usimanktino. Isirinko ma? ?uoliuk?, kurio aknys tikrai nemaos pasirod? ir teko ne 5 minutes paplu?ti j? ikasant, kol s. Dovil? ir s. Jurgita sodinuk? gal?jo garbingai ?sodinti ? karut? ir nuridenti ? tuo metu s. Drugelio ir s. Alvigitos paruot? duob?. O jau tuomet at?jo br. Gieas ir praved? medelio sodinimo instrukta?. Ir tai nuo iol U botanikos sode aliuoja SO iauli? v. Jurgio draugov?s ?uoliukas.

Pat. sk. s. Jurgita

 [ 2009-04-15 ]  iauli? Jaunimo Centro talka

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

iauli? Jaunimo Centro talka (2009 balandio 15)

Neseniai m?s? organizacija umezg? santykius su iauli? jaunimo centru. Tokie tarpusavio santykiai kiekvienai organizacijai duoda tiek abipus?s naudos, tiek tam tikros atsakomyb?s. M?s? organizacijai jau teko du kartus sudalyvauti talkoje. Pirmosios talkos metu jaunimas i ?vairi? organizacij? susirink? tvark? patalpas, val? dulkes... M?s? organizacij? atstovavusi? asmen? nebuvo labai daug, bet tai nesutrukd? mums auniai praleisti laiko ar iaip i irdies padirb?ti (taip, brolis Antanas sugeb?jo, betampydamas baldus, papuoti savo rankas p?sl?mis)J.
Antroji talka buvo artimesn? pavasario temai. Taip, tai iukli? rinkimas. Kaip visi inome, j? ypa? padaug?ja po per ilgai usit?susios iemos. Susirink? prie viebu?io patrauk?me link iauli? geto, kuriame ir tur?jome rinkti iukles. Buvo susirink? nemaai jaunimo, kurie jau buvo prad?j? savo darb?.  M?s? draugov?s nariai nepasiymi ypatingu punktualumuJ. Nieko nelaukdami kibome ? darb?.  Buvo graus, saul?tas vakaras su pilnais iukli? maiais. Prirink? nemaai mai?, visi isiskirst?me namo. Po tokios talkos supranti, kiek daug keist? ir nesuprantam? dalyk? galima pamatyti, berenkant iukles, ir ,inoma, danai pasipiktini , nesuprasdamas mogaus apsileidimo.

Ses? Renata

 [ 2009-04-06 ]  Juonio ygis ygelis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Juonio ygis ygelis (2009m. balandio 6d.)

Balandio 6 d. ?vyko maas orientacinis ygelis po iauli? miest?. Visi prad?jo rinktis apie 8 val. (tie visi buvo 5 mon?s be organizatoriaus). ygis prasid?jo apie 9 val. kai visi buvo susirink? ir ordinates idalintos. ygio dalyviai visus 8 punktus surado ir aplank? per 8~9 valandas . V?liau nuo sutarto tako keliavome prie Salduv?s kalno kur vyko mamy?i? vent?. Ten mes usik?r?m lau? pasidar?m valgyt ir visk? sutvark? apie 8 val. isiskirst?me.
Po ygio i dalyvi? susilaukiau  ger? atsiliepim?, bet  d?l savo nepatyrimo susirinko nedaug moni?, nes per v?lai praneiau informacija, bet asmenikai patiko ir tikiuosi kad kitas ygis praeis dar geriau.

 

 

                                                                                                                    Jonas Valuckis

 [ 2009-03-07 ]  Visuotinis emaitijos Skaut? Organizacijos suvaiavimas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Visuotinis emaitijos Skaut? Organizacijos suvaiavimas

      2009 met? kovo 7 dien? Maeikiuose visuotinio suvaiavimo metu vyko naujos valdybos rinkimai.
Kaip visiems inoma, m?s? organizacijoje valdyba kei?iasi kas keturis metus. ie metai buvo ketvirtieji, kai senoji valdyba tur?jo uleisti savo viet? naujiems ir vieiems protams.
Susirinkimas prasid?jo kandidat?, ? valdybos tam tikrus postus, prisistatymu, savo kandidat?ros ik?limu. Tuo metu eiliniai skautai gal?jo ivysti visus galimus variantus ir susidaryti apie juos nuomon?. Dar po pertrauk?l?s visi skautai gal?jo balsuoti u, j? nuomone, geriausiai ? valdyb? tinkan?ius asmenis.  Po balsavimo, susumavus visus balsus, rezultatai buvo ir yra tokie:

  1. Vyr. skautinikas- Andrius By?ius;
  2. Vyr. skautininko pavaduotoja- Laima Ramanauskait?;
  3. k
  4. k
  5. k
  6. k

 

Belieka tik diaugtis, kad m?s? organizacijoje yra toki? moni?, kuriais galime pasitik?ti ir patik?ti jiems tikrai nelengv? ir atsaking? darb?. Tokia valdybos nari? kaita duoda daug plius?. Kartu su naujais mon?mis yra ?neama ir nauj? min?i?, id?j?, daug permaining? v?j?, kurie padeda ijudinti umigusiuosius. Tik?kim?s, kad tokie v?jai (bet tikrai ne audros) aplankys ir m?s? organizacij?.

Ses? Renata

 [ 2009-01-18 ]  LS sporto olimpiada

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

LS sporto olimpiada (2009m. sausio 17-18d.)

Tai tradicija tap?s Lietuvos skaut? organizuojamas iemos renginys, kurio met? visi turi puiki? prog? prajudinti savo senus ir nuo iemos pailsusius kaulelius. Taip, tai sporto olimpiada. Primenu, tai ne iaip eilin? sporto olimpiada, tai SKAUT? sporto olimpiada. Joje neapsieinama paprastomis, eilin?mis ir jau visiems nusibodusiomis uduotimis ar aidimais. Galime visi sutikti, kad iradingumo bei k?rybikumo skautams niekad nestigo ir tikriausiai niekad nepristigs.
Jau antrus metus m?s? organizacijos nariai dalyvauja iame renginyje. iais metais m?s? buvo nei daug, nei maai, apie 10. Renginys prasid?jo rikiuote iauli? Diddvario gimnazijoje. Po jos pasiskirst? ? komandas, lakst?me po miest?, iekodami tam tikr? punkt? ir atlikin?dami ?vairias uduotis. Ialk? ir sual? gr?ome atgal, kur m?s? lauk? kita renginio dalis estafet?s. Taip, juoko tikrai netr?ko. Linksma buvo steb?ti susir?pinusius komand? narius, kai vienas i j? atlikin?jantis uduot?, ukli?na, pameta kamuol? ar iaip velkasiJ. Po estafe?i? visi gal?jo im?ginti savo j?gas, aisdami netradicin? kvadrat?, krepin?, tinklin?... Taip ir b?go dienel? pilna juoko, azarto ir prakaito. Galiausiai at?jo vakaras, kurio metu ses?s ir broliai gal?jo ramiai sus?sti ir pails?ti, taip pat pasirodyti ir parodyti savo k?rybikum?. Vakaro tema buvo 5. Buvo galima ivysti ?vairiausi? pasirodym?...
is renginys - tai puiki proga, painti vienas kit?, umegzti naujas paintis, auniai praleisti savaitgal? skaut? b?ryje, besidalinant gera nuotaika, juoku ir pla?ia ypsena.

Ses? Renata

 [ 2008-12-28 ]  Linksmavakaris Kal?dos diungl?se

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Linksmavakaris Kal?dos diungl?se (2008 gruodio 27-28d.)

 

Kaip ir kiekvienais metais, skautai negali praleisti puikios progos pab?ti ir pa?lti, jau tradicija tapusiame linksmavakaryje. iais metais jis vyko iauli? mieste. i tema diungl?s, parinkta ne iaip sau. Kaip visi inome, diungl?se uaugusio Mauglio istorija labai siejama su skautiku gyvenimu gaujoje. (Dar prie pradedant organizuoti vis? rengin?, galvoje jau pie?me b?simas diuglikas dekoracijas, tokias kaip: palm?s, pakabinti bananai su besim?tan?iais mandarinais. Pradia grai...)
Tai buvo tikrai neeilinis ir nemaas renginys. Susirinko madaug 60 skaut? i Maeiki?, Ventos, Sedos, Plinki? ir, inoma, iauli? draugovi?. Taip pat tur?jome sve?i? i LS. Kaip ir daugelis kit? skautik? rengini?, jis prasid?jo rikiuote, po kurios visi skautai pasiskirst? ? kelias grupes ib?go ? miest?, iekoti tam tikr? punkt? kaip patas, traukini? stotis, turgus, kapin?s, Talkos eeras, mikas, vaistin?... (Mat, jie visi buvo nukrit? ? negyvenam? sal?, kurioje tur?jo susirasti tam tikr? gyvybikai reikaling? daikt?, norint isaugoti savo gyvyb?). i? trump? paintin? kelion? po miest? ubaig?me Salduv?s parke, kuriame usik?r?me lau?, paaid?me kelis aidimus ir sudainavome kelias skautikas dainas... Po visko trauk?me atgal ? Stasio alkauskio mokykl?, kurioje m?s? lauk?, ses?s Dovil?s ir jos komandos paruota, vakarien?. Buvo malonu pastiprinti savo ialkusius skrandukus.
Linksmiausia buvo dar tik prie akis. Vakaro programa: dvi prie visus besistaipan?ios ir pasiiauusios ved?jos (bedion?l?s)J, daugyb? aidim?, dain?, komandini? k?rybini? uduo?i?, noriai visur dalyvaujantys skautai, nerimstantis juokas, tryktantis diaugsmas... Ko dar galima nor?ti??? Bet visi geri dalykai kada nors baigiasi. Po vakaron?s visi susirinkome ? miegojimo viet?, kurioje visi pasiskirst? ? grupeles usiimin?jo ?vairiais dalykais kaip stalo aidimai, gitaros styg? tampymas, ?vairios diskusijos ar iaip filmuk? i?r?jimas. Galiausiai, po tam tikro laiko viskas aprimo...
Rytas! Netik?tas vilpukas visus kvie?ian?ius ? rytin? mankt?, skaut? ridenimasis i miegmaii?. Linksmas vaizdelisJJ. Po mao oko visi tur?jo laisvo laiko. Papusry?iavus prasid?jo tvarkymasis, pakavimasis ir ruoimasis namo. Visi jaut?si laimingi (bent jau taip sak? ir atrod?J). Tai buvo tikrai linksmas, visus suartinantis, daug dav?s renginys. Nepamiriu jo organizavimo, t? auni? akimirk?, skautikos pagalbos, bendryst?s... D?koju visiems dalyvavusiems ir v. Jurgio draugov?s skautams.

Ses? Renata

 [ 2008-12-18 ]  BTU - Betliejaus Taikos Ugnis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

BTU - Betliejaus Taikos Ugnis (2008 gruodio 18-21d.)

Taika didiausia vertyb?...

i akcija Lietuvoje organizuojama jau ne pirmus metus. Jos istorija prasid?jo nuo tada, kai Austrijos skautai, udeg? ugnele Betliejuje, prad?jo j? dalinti po visa savo al?. Galiausiai is ilumos ir viesos dovanojimas plito ir po kitas alis. Taip i ugnis, neugesdama pasiek? ir m?s? t?vyn?.
M?s? ygis po iauli? miest? su ibaline lempa rankose prasid?jo nuo traukini? stoties, kai i Vilniaus atkeliav? skautai mums j? perdav?. Buvo graus LS, SO ir Latvijos skaut? susitikimas, kurio metu gal?jome pajusti bendryste, susikabindami rankomis ir visi kartu giedodami giesmes. Po susitikimo visi patrauk? savo keliais. M?s? Betliejaus ugnis apkeliavo nemaai punkt?: kelias mokyklas, vaik? jaunimo centrus, VJC, VC, VKC, U botanikos sod?, iauli? miesto vie?j? bibliotek?, psichiatrin? ligonin? ir inoma visas bany?ias.
Tai buvo auni patirtis, matant besidiaugian?i? moni? veidus, kurie noriai ?sitrauk? ? i? akcij?, usidegdami vakeles, taip tik?dami, kad jose slypi ramyb?, iluma, viesa, taika ir bendryst?.

Ses? Renata

 [ 2008-11-02 ]  vaku?i? udegimo akcija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

vaku?i? udegimo akcija (2008 lapkri?io 2d.)

i, vis? vent?j? dienos, akcija organizuojama jau ne vienerius metus, tam, kad jos metu ant vis? umirt? ir niekam nereikaling? bei apleist? kap?, but? udegamos vak?s, taip pagerbiant mirusiuosius.
iais metais ioje graioje akcijoje, d?l neaiki? prieas?i? ar organizacini? tr?kum?, dalyvavo tik emaitijos skaut? organizacijos nariai. Susirink? prie katedros, prisikrov? maius vaki? ir degtuk?, patrauk?me link sen?j? kapini?. Ten susirink? pasiskirst?me ? kelias grupeles. Buvo gera matyti degan?ius ibur?lius ir suprasti, kad daugelis kap? dar yra lankomi, bet visgi dauguma i j? jau yra pamirti ir niekieno nebelankomi. Buvo ramu, gera ir ilta...
Dar pavaik?ioj? po kapines, patrauk?me link v. Ignaco Lojolos bany?ios. Ten sudalyvavome jaunimo vakaro miiose. Kartu giedojome, loviname Viepat?, kai kurie iaip s?d?jomeJ.
Vakar? ir nakt? kartu praleidome iauli? vyskupijos eimos centre. Ten tur?jome jauk? vakar?, kurio metu pasveikinome brol? Gie? su 27-uoju gimtadieniu, i?r?jome skautik?sias nuotraukas, filmus. Galiausiai pary?iais nu?jome miegoti.
i akcija palie?ia visus, taip skatindama net ne akcijos metu, pasteb?ti apleistus kapus ir ant j? udegti vakutes.

Ses? Renata

 [ 2008-10-30 ]  Lietuvos skaut? 90-metis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Lietuvos skaut? 90-metis (2008 spalio 30d.)

Lygiai prie 90 met? Lietuvoje ?sik?r? pirmieji skautai. i gra? jubiliej? paminint, Lietuvos skautai sureng? gra? rengin?, ? kur? buvo pakviesti ir emaitijos skaut? organizacijos nariai.
is min?jimas prasid?jo nuo v. mii?, kurios vyko v. Ignaco Lojolos bany?ioje. Po j? nemaa skaut? minia pajud?jo link miesto savivaldyb?s, kurioje ir vyko visa oficialioji io renginio dalis. Buvo aunu ivysti, jau brandaus amiaus esan?ius, skautus, kurie dalijosi savo patirtimi, taip pat igirsti jaunimo atliekam? dain?. M?s? organizacijos nariai tur?jo puiki? prog?, padaryti kompozicij? Skaut? Aid? bevartant. Buvo daug juokoJ. Po oficialiosios dalies visi skautai gal?jo pasivaiinti hole esan?iais gardumynais, pabendrauti ar susipainti su kitais skautais.
Tai buvo paprasta ir ilta skautika vent?, kurios metu mes tur?jome auni? galimyb? gr?ti ? praeit?, taip pat pasidiaugi tuo, kad ateityje sulauksime tikrai ne vieno tokio pat graaus jubiliejaus.

Ses? Renata

 [ 2008-10-27 ]  ygis ? kryi? kaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis ? kryi? kaln? (2008 spalio 27d)

is rudeninis ygis organizuojamas jau antr?kart. Pirm?j? kart? m?s? ses?s atne? broli? pagamint? nema? draugov?s kryi?. Buvo tikrai linksma kelion?, bet i? met? ygis, mano manymu, aplenk? pernykt? savo nuotaika bei moni?, dalyvavusi? jame, skai?iumi.
Vis? pirma, j? organizavo viena i Nendri? skilties nar? Justina. Tikrai buvo pasistengta, kad mums netekt? nuobodiauti kelion?s metu. Teko ir vaidinti, dainuoti kaip k?rybikiausiems skautams. Tik at?j? ? kryi? kaln?, pavalg?me ir patrauk?me link vienuolyno, kuriame vyko dienin? malda. Prisijung?me, ramiai pas?d?jome, aiku ne visi (taip, tai j?s, al?iai). Po j? patrauk?me link savo kryiaus. Ten nu?j?, tur?jome puiki? prog?, pagalvoti apie savo trokimus, norus ar maldavimus, kuriuos, ura? ant ses?s Just?s nupirkt? kryeli?, pakabinome ant draugov?s kryio. Po rimtosios ygio dalies prasid?jo linksmoji, tokia kaip ?vairiausi aidimai: voriukas, drambliukas ir visi kiti judresni bei aktyvesni. Tai buvo m?s? jaun?j? al?i? rojus. Papietav?, linksmai pasibuvoj?, linksmomis nuotaikomis ir dainomis, patrauk?me link nam?.

Ses? Renata

 [ 2008-09-27 ]  Antrasis v. Jurgio draugov?s gimtadienis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Antrasis v. Jurgio draugov?s gimtadienis (Rugs?jo 27d.)

Gimtadienis - pati graiausia vent?,
Ar ydi obelys, ar gruodas u kaln?.
Ir nesvarbu, kiek met? pragyventa,
Kada aplinkui tiek ger? draug?.

            Taip, gimtadienis auni vent?, tiek jubiliato, tiek sve?i? atvilgiu. ?kart sve?i? nebuvo, nes jubiliatas visi v. Jurgio draugov?s nariai. Susirink? iauli? vyskupijos eimos centre, gal?jome diaugtis peri?r?dami archyvines nuotraukas, filmukus. Taip pat, smalii? diaugsmui, valg?me tortukus. Buvo auni vakaron?, davusi suprasti, kiek mums daug gali duoti skautikoji veikla. Dveji metai aunaus bendradarbiavimo, buvimo kartu, sunkum? bei problem? sprendimo, diaugsmo, atsakomyb?s neimo... visko kas ?vyko ir kiek mums visiems tai dav? per iuos metus ne?manoma aprayti. Joks metratis ar laikratis nesutalpins m?s? ?gautos patirties, patirt? diaugsmo akimirk?... galime tik diaugtis ir tik?tis, kad tai buvo ne paskutinis gimtadienis, kad toki? ateityje tur?sime ne tris ir ne penkis, o maiausiai keliolikaJ.

                                                                       
Ses? Renata

 [ 2008-08-05 ]  Piligriminis ygis Kryi? kalnas iluva

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Piligriminis ygis  Kryi? kalnas iluva (2008 rugs?jo 5-7 d.)

Jau tradicija tap?s iauli? vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuojamas ygis ? iluvos atlaidus buvo rengiamas et?j? kart?. Kasmet vis daugiau jaunimo prisijungia prie senbuvi? piligrim?. Daugelis ? piligrimines keliones vykstan?i? asmen? keliauja ne tik pramogauti ar ils?tis, daugeli? i j? motyvai yra dvasiniai: dvasinis atsinaujinimas, pad?ka u jau patirtas malones, atgaila bei nuod?mi? ipainimas.
Mes, v. Jurgio draugov?s atstovai, b?tent ir keliavome d?l i? vis? ivardyt? prieas?i?. Vieni labiau d?l dvasini?, kiti d?l pramogini? ir paintini?. Kelion?s pradia, kaip ir kiekvienais metais, prasid?jo nuo kryi? kalno, kai atidav? savo sunki?sias kuprines ir sudalyvav? miiose patrauk?me link tikslo. M?s? organizacij? atstovavo 5 asmenys: Dovil? (Drugelis, m?s? vadov? Dov?), Julius, Jaun?lis, Alvigita, Renata. Keli asmenys dar prisisijung? kelionei ?pus?jus. Bet vienii tikrai nesijutome. Vakarais su broliu Valdemaru atvykdavo vyresnieji broliai ir seserys pasilinksminti ir praskaidrinti m?s? kelion?.
Buvo daugyb? auni? akimirk?, sutikt? moni?, j? ypsen?, maldos, vakar? prie lauo su dainomis, vakaro koncert?, JUOKO, nutrint? koj?, linksm? aidim?, saul?s... Tai kelion? ne tik ? iorikai ap?iuopiam? viet?, bet taip pat kelion? ? save, savo vidaus erdves.

Ses? Renata

 [ 2008-08-02 ]  Stovykla Drobynos 2008

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Stovykla Drobynos 2008

2008 08 02-08
Maeiki? raj., Dagili? kaim. (Renavas)

O Renave, Renavo mikai!...

Ir v?l vasara! Ir v?l stovykla! Ir tikrai diugu, bent jau stovyklautojams! (Gal tik stovyklos virininkui, komendantui, organizatoriams buvo irdy neramu ir prie mieg? roinius pirtais gniau?. J)
Jau keturias dienas prie prasidedant stovyklai ivyko desantas nudirbti didiausius ir sunkiausius darbus. Tik va, kilo vienas nesusipratimas br. Andrius, Kam statyti, jeigu Andrius vis tiek perdarys. J Bet svarbiausia ioje stovykloje idygo karelikieji apartamentai nauji s?dimi tualetai su dang?iais!
Pagaliau, rugpj??io 2 dien?, kas autobusais, kas mainom, o kas susitranzavusios traktori? (s. Renata, s. Laima ir s. Jurgita), atvyko ? graias, Renavo apylinkes. Pusantro imto skaut?, j? draug? ir sve?i? stovykloje praleido kupin? nuotyki? savait?. O nuotyki? buvo tikrai, daug ir ?vairi?.
Stovyklautojai atlikdami ger?j? darbel?, ukavo Renavo pakeles ir pamikes, rinkdami iukles. O po sunki? darb? lietuje, pasidovanojo skautik? koncert? Renavo dvare.
Mok?si skautoramos metu suteikti pirm?j? pagalb?, s?linti, riti mazgus ir pan. Orientacinio ygio metu ugd? savo itverm? ir sumanum?.
Stovyklos metu ir?s band? mums ?rodyti, kad pievos eiminink?s yra jos, o ne mes. Tod?l vyr. skaut. s. Virginijai visos stovyklos metu teko b?gioti su t?tele rankose nuo ?g?lim?.
Ta kova su pievos eiminink?mis ne kiek nenustelb? Pragaro. Broliai vy?iai uk?r? pragar? maas tvenkinys stovyklaviet?s pakratyje tapo tikra velni? pekla, kurios vyriausias velnias buvo br. Arvydas (su nuostabia raguoto ir garbanoto blondino ukuosena). Tai buvo sukurto aidimo pabaiga, kuri? per?jus gaunama gyvyb?. Tai bent ibandymai teko dalyviams: vandenyje t?pin?jant dainuoti Du gaidelius, purvo angelai, bu?iniai kirviui ir malkoms, bei nuostabi vandens ?iuoykla ? pragar? ir sunkus kopimas purvu i pragaro!
Keletas frazi? i Pragaro:


- Gulk, daryk angel?! Ko ?ia guli? Kas tau leido gul?t? Greitai ropok!
Sakyk, myliu malk? a labai, pabu?iuosiu j? staigiai! Bu?iuok malk?!


- Sakyk, gailiuosi u nuod?mes!
- Gailiuosi...
- K? sakei, negirdiu!
- Gailiuosi!!!
- Kas pragare u nuod?mes gailisi?! liauk!


- liauiam! liauiam, neropojam! Grei?iau, mano bab?ne be galini? koj? grei?iau juda, negu tu!

Buvo ir keist? nutikim?. Raporto metu, stovyklos komendantas br. Andrius By?ius, pamiro savo pavard?, keista, bet ko tik neatsitinka i jaudulio raportavo skautas vytis br. Andrius Bytis surimavo. J Sesi? pastovykl? taip myl?jo stovyklos komendant?, kad ? rikiuot? ygiavo su b?tent jam skirta daina:
A ma?iau, By?ius ?ja su kita merga, supykau, negr?au ird? suspaud?
Monis n?r, By?iau nevilpauk, nevilpauk daugiau...
Broli? pastovykl?s broliukai, d?l umarumo vietoj kepuri? ar aplaidumo, rikiuot?s metu, d?v?davo duben?lius.
Ta?iau, didiausio d?mesio susilauk? kandidatai ? vy?ius br. Valdemaras ir br. Joikas. Kam j? gaila buvo, o kas pasijuokti tur?jo i ko. Keistuoliai vien? nakt? ?uole braka ir prisiri? jame band? miegoti, kit? nekalb?jo su niekuo, o dar kit? lift? vidur? stovyklos pasistat?, tik ?domu ? kelint? aukt? band? pakilti?
BET SVARBIAUSIA! Tiek lauk? skiltininkai gr?tan?i? broli? vy?i? po ?odio, kad prisipyn? ?uolo vainik? tarp j? ir umigo po ?uolu. J? d?ka ir visa stovykla pramiegojo broli? pasitikim?. Na bet svarbiausia, kad broliai buvo pasveikinti!
Nors ir didi?j? dal? stovyklos lijo lietus, ta?iau jis mums nesutrukd? parsiveti ?simintin? nuotyki? i stovyklos.
Pat. sk. s. Jurgita

 [ 2008-07-26 ]  Patyrimin? vadov? stovykla Tundra 2008

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

 

Patyrimin? vadov? stovykla Tundra 2008

         Mes iandien tik b?gam!. Dar ilgai itas ?kis skamb?jo dalyvavusi?j? Tundroje moni? tarpe, o kai kuri? skautuk? laikrodiai vis dar nustatyti br. Arvydo planetos laiku. : ) Daug kart? vos usimerkus akis teko keltis, ta?iau tai stovyklautoj? neg?sdino. Patirtis, gauta stovykloje, visk? atpirko. Usimiro pyk?iai, nesusipratimai ir netik?ti susid?rimai su mediais. : )
mon?s, dalyvav? stovykloje, gali pasigirti galintys suteikti pirm?j? pagalb?. To juos pamok? Raudonojo kryiaus atstov?s, sutikusios kelias valandas savo brangaus laiko padovanoti jauniesiems vadovams. Sve?iai taip pat atve? ir dovan?li?, kurios buvo traukiamos nema?iomis ir suk?l? daug puiki? emocij?.
Stovyklos pabaiga nebuvo tokia slogi, kokios daniausiai b?na ?somintin? ?vyki? pabaigos, nes Tundros gyventojai tur?jo galimyb? pademonstruoti savo fizin? ir psichologin? j?g? Lok?s p?doje.
Nei viena nuotrauka neatspind?s to, aks i tikr?j? vyko stovykloje Tundra 2008. Ten niekas nepamatys nei mylim? vyr? ar mylim? moter?. Taip pat netur?s galimyb?s pasijuokti i Berankio Do bei V?jo, nepamatys br. Valdemaro, miegan?io bet kokioje pozicijoje, nesudainuos br. Arvydui dainel?s apie ypsen?l?, nevalgys vafliuk? ir sausaini?, sus?d? aplink lau?, negird?s br. Gedo r?kian?io: B?gam, b?gam! Greitai! , neb?gios su piamomis, vidury nakties laukais, neiekos pavogtos v?liavos (ir tikrai neras jos savo palapin?je!) ir negyvens su skruzd?mis mutant?mis. Taip pat, i?r?dami nuotraukas, niekas nepajus tos ramyb?s tapant ant vazon?, nepajus bendryst?s su kitu, bandant suklijuoti vazono ukes... Nuotraukos apie tai nieko nepapasakos, bet papasakos tie, kurie ten buvo, nes kiekvienas i Tundros gr?o kai k? gav?, kai k? atidav?, pilni prisiminim?, ?sp?di? ir ger? emocij?.
U vis? tai, u galimyb? kako imokti, o galb?t ir imokyti, visi patyrimin?s vadov? stovyklos Tundra 2008 dalyviai tur?t? nuoirdiai pad?koti organizatoriams! : )

                                                Ses? Santa

 [ 2008-06-25 ]  Antros Donin?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

(TIKROSIOS) DONIN?S

   Tai buvo skrupulingai suplanuota visuotin? sueiga. Tema tokia keista, nes art?jo Jonin?s ir nor?jome jas pamin?ti. O per sueigos planavim? atsirado tokia mintel?, kad brolis Donas from America atvyko pas mus ? Jonines. Tad tur?jome ir Jon? (br. Antanas) and Don? (br. Andrius). Taip pat daugyb? lietuvi? liaudies vaidilu?iu, b?r?j? ir iaip jaun? lietuvai?i?J
Sueiga vyko kaip visada, u Talos eero. Ten buvo ir LAUAS, ir instrumentai. odiu, buvo Jonin?s kaip reikiant. Buvo ir Rasos vent?s tradicij? ir b?rim?, toki? kaip: vainik?li? pynimas ir metimas ? med?, b?rimas i vako, i gamtos g?rybi? papuoal? darymas, taip pat skautik? ied? darymasJ odiu, visko po truput?. Skamb?jo liaudies dainos ir kleg?jo juokas...
Po to taip nety?iukais ?vyko kankor?i? karas ir visi isilakst?me po mik?, gaud?m?s, aid?m?s ir labai linksmai praleidome vakar?J

 [ 2008-06-20 ]  Pirmos Donin?s, arba kaip buvom lapi, kai net nelijo

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

DONIN?S!

   Tai tur?jo b?ti skrupulingai suplanuota visuotin? sueiga, pavadinimu Donin?s, bet... Taryb?l?s irinkt? dien?, deja, bet lijo, tad buvo nuspr?sta geriau padaryti ekstremal? apmokym? ygel?. ? yg? sureng? visk? mokantis, visk? inantis m?s? broliukas GiedriusJ
Tad t? dien? visi itvermingiausi rinkosi Saul?s laikrodio aikt?je ir skrupulingai d?josi daiktukus ? maielius, kad neduok Dieve kas nesulapt?. Deja, bet kai kurie buvo at?j? nelabai pasiruo? ibandymams, tad teko kelet? namu?io isi?stiL Bet nieko tokio-bus dar t? ygi?. Tad pirmoji m?s? (tiksliau Antano) uduotis buvo b?gti prie eero su m?s? vis? kuprin?mis ir jas sumesti ? vanden? (inoma jas paskandinant). O po to lik? atskub?j? jas trauk?me visas lapias laukan ir d?jom?s ant nugar?. lapia ir alta net pagalvojus pasidaro, brrrrr.... O tada buvo klausimas Kas turite degtuk? ir vaki??. Tada staiga visi rankose laik?me po vakel? ir po degtuk? d?el?. Pasirodo yra b?das net ir per didiausi? liet? ilaikyti degtukus sausus. Tiesiog reikia visa degtuk? d?ut? apvakuoti. Ir jai joks lietus nebebaisus! Tada visi ir iband?me i? naujien? ir sumet?me degtuk? krebutes ? vanden?. Ir i ties?, pasiteisino! Tada per visus olynus, miko takelius ir telutes keliavome gilyn ? tankm?. Savaime aiku, ygiavome. O tada buvo geras reikinys kaip Sraig?, sraig?! Arklys!J ir prie m?s? akeles iniro irgas. Buvo daug juoko, nes galvojome, kad Antan?lis iaip pajuokavo, bet..
O kai jau buvome pa?stamoje, savu kvapu kvepian?ioje vietel?je, vyko ?sik?rimas. Visi buvome kiaurai lapi, m?s? kuprin?s varv?jo, o skrandukai reikalavo ilumos.. Tai kiekvienam skautui aiku, kad reikia draugo lauo. Buvo nuspr?sta daryti 2 lauus: vien? arbatai ir bulv?ms, o kit? drabui? diovinimui. Tad vieni liko su Giedriumi tvarkyti senos lauaviet?s ir aikintis kaip tai padaryti, o Renata ir a (Laima) buvome itremtos per ?sp?dingai trump? laik? padaryti nauj? lauaviet? ir diovykl?. Mums pavyko! Visiems pavyko! Du lauai liepsnojo, arbata vir?, drabuiai garavo ir diuvo, pelenuose skrudo bulv?s, o dvi vaidilut?s (mes) i diaugsmo okin?jo, kad tai padar?J
Visi buvo laaaabaiii laimingi tokiu vykusiu ygeliu. Daug ko imokome, pasibuvome...O prisiminimai ir patirtis liko neidildoma. A?i? visiems! J

 

                                                                                                          Iki kit? ygeli?, sesula Laima.

 

 [ 2008-06-05 ]  Aplinkos apsauga ir skaut? renginukas prie iauli? savivaldyb?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Aplinkos apsauga ir skaut? renginukas prie iauli? savivaldyb?s
          2008.06.05

Birelio 5-ta
Skautai prie savivaldyb?s.
Prie centuk?.
Susirinko LS (Lietuvos Skautai) ir pakviet? mus.
Daina.
ygiavom per miest?. Su skanduot?m ,dainom, ir ?vairiais ?kiais. Beje ir apie vari? gamt?.
?jom nuo centuk? iki turgaus ir atgal.
Gr?us buvo rikiuot?.
?kiai.
nek?jo brolis Seras ir kiti.
Buvo karta, ypa? kojom.
Po rikiuot?s buvo uduotys ir kai jas ?vykdysi gausi skautik? dovan?l?.
A gavau puodel? ir lipdukus :]
Skaut? buvo i visos Lietuvos.

Rungtys :
Skautika virtuv?l? - reik?jo pasigaminti skautik? duonel? ir gal?jom atsigerti arbat?l?s.
Pa-la-la-la-pini? paslaptys- pastatyti palapin? per kuo trumpesn? laik?.
aidim? palapin? - aid? futbol? su stiklin?m ant aki? ir tinklin? su kaldra
Mazgelion? - mok? riti mazgus.
eme ,Oru ,Vandeniu! reik?jo nenuvirsti nuo kelmo ir kit? nustumti, okti kuo toliau nuo kakokio judan?io daikto, pereiti nuo vieno medio iki kito ore ir pereiti per centuk? fontan?.
aidim? s?kurys - kuo ?vairiausi aidimai. (p.s.juos mok? aisti m?s? draugov?s skautukai).

Po rung?i? ir aidim? rikiuot?.
Ir tada kas nor?jo eiti namo, o kas pasiliko pad?ti sutvarkyti visk? ir pasiklausyti grup?s Bit?s koncerto...

                                                 Ses? Alvigita (Bebri? skiltis)

 [ 2008-06-01 ]  Skautsportis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Skautsportis
2008.06.01

Rytas. A ir Ieva esame pas Dovil? namuose. Einame link m?s? mokyklos. Ten ruoiam?s visuotinei sueigai -  Skautspor?iui .Ikilo problema - pamirom kamuol? ;D ?jom iekoti ,bet neradom. K? gi paaid?m su buteliu! Susirinko skautai. Rikiuot?. ?kis. Skautspor?io pradia. Rung?i? buvo ?vairiausi?: nuo keng?r? futbolo iki to, kad tyl?dami tur?jom sustoti ? savo vietas. Buvo laaabai daug juoko! Pabaigoje v?l rikiuot?. ?kis. Daina. O tada vyko fotosesija  Blondini? klubas Mat ses? Laima buvo jo ?k?r?ja ir pagaliau atsiskleid? mums visiems! Beje vienas kitam tur?jom uriti Draugyst?s mazg?. Po to suinojom, kad ten yra ?stojimo ? klub? simbolis. Padar?me ?prastai ne?prast? CIKU - CAKU ir isiskirst?m. Laukia ygis ? Kryi? kaln? ;]    

Ses? Alvigita

 [ 2008-05-03 ]  Gatv?s muzikos diena

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

 
Gatv?s muzikos diena
          2008.05.03


Kaitinanti saul?, ?vairiausi muzikos garsai ir pilnas moni? klegesio iauli? bulvaras- tai gatv?s muzikos diena!
Joki? kit? dien? mieste nepamatysi tiek daug jaunimo su gitaromis, smuikais, akordeonais ir kitais instrumentais, kuri? pavadinim? net negal??iau ?vardinti. O kaip gi toks udegantis renginys be m?s? skautuk??! : ) Nors ir negausiai, ta?iau ir mes gal?jom diuginti praeivius ?vairiomis dainomis bei giesm?mis. Buvo akimirk?, kai gal?jome pasijausti vaigd?mis, aplink blyksint fotoaparat? blykst?ms. : )
Pasibaigus muzikos fiestai, pakiliomis nuotaikomis patrauk?me nam? link, o giesm?s odi? ..Tu at?jai i dangaus, parodyt keli?.. i skautuk?, dalyvavusi? gatv?s muzikos dienoje, dar ilgai niekas negird?jo, mat po tiek kart? i? odi? kartojimo visi prarado bals?!
Gatv?s muzikos diena buvo tarsi vent?, sub?rusi iauli? jaunim? ir parodiusi mon?ms, kad iauli? kult?rinis gyvenimas n?ra toks jau apkerp?j?s! : )

                                                            Ses? Santa

 [ 2008-03-18 ]  ygis - apmokymai - seminaras

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis apmokymai seminaras
(2008.03.18 - 19)

2008 met? kovo 18-19 dienomis dalyvavome Kur?nuose vykusiuose vadov? apmokymuose, kuriuos suorganizavo ir praved? pat. sk. br. Valdemaras Kaupys. Neig?sdino net netik?tai ikrit?s sniegas! Nors m?s? buvo nedaug (tik 9 su vadovu), ta?iau labai smagiai praleidome laik? prad?dami lengvu pasivaik?iojimu ygiu, po Kur?n? apylinkes. Jo metu brolis Valdemaras mums pristat? naujus raomus rikiuo?i? nuostatus, supaindino su naujov?mis ir pamok? pagrindini? rikiuo?i? element?.

Nakvojome iltai ir saugiai Kur?n? iauli? rajono jaunimo centre. Jame buvo ir vakarinis lauas, kur? mums praved? pat. sk. s. Justina, jo metu ne tik pasidalinome mintimis apie pra?jusios dienos yg?, bet ir irdeles i popieriaus lankstyti imokome.

Antrosios dienos ryte sulauk?me sve?i?, kur?niki? Agn?s ir Kasparo. Jie mums praved? 3 valand? trukm?s seminar? apie vadovavim? ir kalb?jim?. ?gavome dar daugiau patirties ir ini?, kaip reikia kalb?ti vieai, stov?ti prie auditorij?, klausytis kalban?i?j? ir ?vairi? vadovavimo ypatum?.

Po seminaro susitvark?me ir atsisveikinome iki kit? susitikim?!

sk. s. Jurgita

 [ 2008-03-09 ]  Dain? ir poezijos renginukas Skautikas gramofonas

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Dain? ir poezijos renginukas Skautikas gramofonas
2008 04 05 / 06d.

Gan ankst? etadienio ryt? susitikome prie gaidio. Buvome keturios: Ieva, Arimant?, Beatri?? ir Dovil?. Pats renginys vyko jaunimo centre. Ten nukeliavusios usiregistravome, suradome vietel?, kur pad?ti daiktus ir lauk?me rikiuot?s. Dalyvi? buvo apie 50! Po rikiuot?s gr?ome ? pastat?, atsig?r?me arbat?l?s, ukandome. I?j? ? lauk? paaid?me kelet? aidim?li?. Tada tur?jome iek tiek laisvo laiko. Per t? laik? imokome tok? ?dom? dalyk?l?. Net neinau kaip tai pavadinti... na, ir iaip aid?me, plep?jome. Kiek v?liau pasirepetavome savo repertuar? vakarui bei giesmes Miioms. Padainav? keliavome ? Miias. Po Mii? gr?ome ? tos dienos m?s? namus, pails?jome, ukandome ir lauk?me vakaro koncerto. Per koncert? buvo daug grai?, ?domi? ir linksm? pasirodym?. Po koncerto susitvark?me daiktus ir pasiruo?me miegui. V?lai umigome.

Ryte k?l?m?s anksti. Atsik?l?, pavalg?me, susikrov?me daiktus. Rengin? kaip visada ubaig?me rikiuote. Buvo smagu.

Ses? Ieva (Bebri? skiltis)

 [ 2008-02-16 ]  Skautika sporto vent?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Skautika sporto vent?
08-02-16 ir 08-02-17 d.

08-02-16 ir 08-02-17 dienomis vyko skautika sporto vent? Joje dalyvavo v.Jurgio draugov? ir LS (Lietuvos skautai). I m?s? skilties ( Nendri? ) dalyvavo tik trys seserys Laima,Kotryna ir Ieva.Vasario 16-osios ryt?,vyko v.Miios iauli? v.Petro ir Povilo bany?ioje. Po mii? ?jome ? prisik?limo aikt? i?r?ti Lietuvos trispalv?s ik?limo. V?liau okome ? autobusus ir vaiavome ? Gegui? mokykl?.?sik?r?me akt? sal?je. Po valandos buvo rikiuot?. Rikiuot?s pabaigoje kiekvienas aidimu isirinko komand? su kuria dalyvavo olimpiadoje.Olimpiada prasid?jo nuo estafe?i?, po to visi aid?me havajietik? tinklin? ir panaius aidimus.( daugiau neprisimenam : D ) Vakare visi b?gome iekoti lobio kuris buvo pasl?ptas mokyklos teritorijoje. Rastas lobis buvo saldainiai,ta?iau ne visi j? gavo. Juos draugikai tarpusavy pasidalino ta komanda ,kuri juos rado. Po lobio iekojimo vyko draugovi? prisistatymai susij? su Lietuvos atk?rimo diena.Buvo ir vaidinim?,ir dain?,ir aidim?. Visiems buvo begalo smagu! Nakt? visi skautukai i?r?jo nuotraukas t? skaut?,kurie buvo Afrikos stovykloje. Vidurnakt?, visi ?jo miegoti. Kit? 02-07 dienos ryt?, 09 valand? vyko mankta.Ne paprasta. Visi b?go aplink mokykl? daug daug rat?. Po manktos ?vyko rikiuot?,o su ja ir skautikos sporto vent?s udarymas. Tikrai buvo verta dalyvauti.

Ses? Audron? (Nendri? skiltis)

 [ 2008-02-09 ]  ygis Skautai, vienykim?s patriotikumui!

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis Skautai, vienykim?s patriotikumui!
2008-02-09

ygis, kur? suorganizavo sk. s. Dovil?, sk. s. Jurgita ir br. Antanas, vyko R?kyvos mikuose. U programin? dal? buvo atsakinga s. Laura. Per pirm?j? sustojim?, kol br. Andrius ir Dainius iekojo tiltelio, kuriuo gal?tume persikelti per upel?, Laura klausin?jo vis? ygeivi? kas yra laisv?, patriotas ir, laisvas pilietis, laisva tauta ir band?me isiaikinti kas tai yra patriotikumas. Pasibaigus m?s? pokalbiui ygiavome toliau, sekdami broli? paliktais enklais.

?veik? visus griovius, nuvirtusius medius, br?zgynus ir lapi? miko em? apsistojome mike. Susiskirst? ? tris komandas, band?me gelb?ti sueistuosius ir suteikti jiems pirm?j? pagalb?. Po to ?sireng?me lauaviet?, prie lauo dalinom?s vieni kit? vai?mis, dainavome dainas. Kalb?jome apie vasario 13-tosios ?vykius, dalinom?s prisiminimai, i?r?jome tos dienos nuotraukas ir skait?me istorinius faktus. Prisimindami visus uvusius ir diaugdamiesi dabartine Lietuvos laisve padainavome E. Masyt?s Laisv?. Su ia patriotika gaidele ugesinome lau?, susitvark?me ir patrauk?me i miko laukais namo!

sk. s. Jurgita

 [ 2008-02-05 ]  Ugav?n?s

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Ne?prastos Ugav?n?s
 2008 02 05

Ugav?n?s- tai vent?, kuri? ven?ia kiekvienas mogus, laukiantis prag?stan?i? pauk?i? ar besiskleidian?i? medi? pumpur?. Ne paslaptis, kad ia vente labiausiai domisi mai vaiku?iai, kurie vilties kupinomis akut?mis ir itiestais delniukais laukia prie savo kaimyn? dur?, tik?damiesi gauti kuo daugiau saldaini?, blyn? ar net pinig?.

Nenor?jome ir mes atsilikti, tuo labiau juk nesame dar tokie seni, kad nebesugeb?tume taip pasilinksminti. M?s? vent? prasid?jo po piet?, kai visi isida? ir ydukikai apsireng?, susitikome prie auksinio berniuko. Buvo linksma pasijuokti vieniems i kit?. :]

Kad i vent? b?t? kuo ?simintinesn?, laik?m?s vis? ydukik? tradicij?: tur?jome lainin? ir kanapin?, iaud? prikimta Mor?, ir inoma pagrindinius ios vent?s skan?stus- BLYNUS! Tad visi, nieko nelaukdami, su gitaros skambesiais, dainomis ir barkan?iais indais, patrauk?me link Salduv?s parko, kuriame tur?jome puikia prog? usikurti taip seniai nekurt? lauel?. Bet prie tai susitikome kelis mau?ius vaikelius, kurie mus pasikviet? ? sve?ius. Visi sugu?jome ? kiem?, utrauk?me linksm? ydik? dain?, kurios d?ka mes gavome nemaiai saldaini?! :] Gr?kime prie lauelio programos. Ji neapsi?jo be laininio ir kanapinio kovos. Pergal? kaip ir kiekvienais metais aiki, ji kanapinio rankose. (ypt)  Nors ikovoti j? nebuvo lengva... Kad dar grei?iau iema atsikratytum?m, ?met?m lauan Mor?, kuri nieko nelaukdama suplek?jo. Taip jai ir reikia. :]

Taip ir pra?jo m?s? vakaron? su dainomis, blynais, aidimu Marakatumba, kanapinio pergale, ir su sudegusia More. Kelias atgal buvo labai ramus. Vir eero tvyrojo r?kas, kuris suk?l? mistik? nuotaik?. Buvo gera eiti visiems kartu ir ta pa?ia kryptimi

Ses? Renata

 [ 2007-12-20 ]  Betliejaus Taikos Ugnel?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Betliejaus Taikos Ugnel?
2007.12.20

Kaip ir praeitais metais ir m?s? draugov? mielai prisijung? prie ios graios akcijos. Jau prie kelias savait?l?s draugov?s taryba rinkosi ir sprend? kur ?kart neti taikos ugnel?...

Ankst? gruodio dvideimtosios ryt? kelios sesut?s (tarp j? buvau ir a) keliavome ? traukini?, kur tur?jo b?ti atveta ugnel?, bet tik ten nu?jus suinojome toki? naujien?l?, kad neinojai ar ?ia juoktis, ar ?ia verkt- skautai, kurie tur?jo ?s?sti ? traukin? Vilniuje ir veti j? iki pat Klaip?dos pav?lavo ? traukin?! Visa laim?, kad LS ses? Astos namuose vis dar deg? ta pati taikos ugnel?, kuri? i vakaro perdav?me Latvijos skautams! Tad labai greit nuvaiavome iki jos nam?, usideg?me savo ibintus ir prad?jome savo estafet? su ugnele. O ne?me j? ir m?s? mokykl?, ir ? dienos centrus, ir j?zuit? mokykl?l?, jaunimo centriuk?, slaugos namus, v. Ignaco ir v. Jurgio banyt?les...

Kaip ir praeitais metais buvo gera nudiuginti kiekvien? mog?, kur? suildydavo ugnel?. Smagiausia buvo matyti vaikus ir senelius, kurie taip nuoirdiai diaug?si ia akcija. Bet vis? geriausia buvo reakcija t? moni?, kurie gatv?je matydavo mus- keliaujan?ius po du- su kakokiu ibintu vidur? baltos dienos, kai nei tamsu, nei k?. :]

Ses? Dovil?

 [ 2007-12-16 ]  Adventiniai vakarai

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Adventiniai vakarai (gruodio 2,9,16)

Advento laikotarpiu eiliniai dalykai tampa simboliu. Nuo seno yra ?prasta velgti ? tam tikrus daiktus per art?jan?ios vent?s prizm?. Vis menkiau suvokiant papro?io rekm?, tolstant nuo esmini? dalyk?, tie daiktai tampa vis puonesni, praranda savo prasm?, kei?ia form? ir pavidal?. Vainikas tampa madinga puomena, derinama prie kambario erdv?s kolorito ir t. t....

Siekdami suvokti tikr?j? adventinio laikotarpio reikm?, kartu su iauli? vyskupijos jaunimo centru, suorganizavome tris sekmadieninius pasised?jimus. J?  metu stengiam?s pajusti ramyb?s diaugsm?, kur? danai pamirtame per savo nuolatin? b?gim?. i? susitikim? d?ka, mes supratome tikr?j? Kal?d? reikm?, tur?jome puiki? prog? pasidalinti savo pasteb?jimais su kitais mon?mis, klaus?m?s J?zaus laiko, kuris mus privert? suprasti, kad Kal?dos- ne dovan? metas... O v?liau net ir tur?jome prog? parayti J?zui atsakym?.  Vien? vakar? klaus?m?s br. Algimanto ir i?r?jome skaidres, kit? - giedojome giesmes, band?me paprastuose daiktuose ?velgti nepaprast? adventin? simbolik?, paskutin? vakar? i?r?jome film? Kristaus gimimas. Po vis? pasised?jim? m?s? laukdavo karta arbata ir skan?s sausainukai. :] Dar iek tiek pabuv? isiskirstydavome... Kai kurie keliaudavo ? namus ir juose padovanodavo savo namikiams parsinet? ilum?, kiti keliaudavo ? vakarines jaunimo Miias v. Ignaco banyt?l?j....

Nesusilauk?me didelio moni? d?mesio, bet at?jo tie mon?s, kuriems tai tikrai buvo ?domu, tie mon?s, kurie velgia giliau, ne vien ? kasdienyb?...

Ses? Renata

 [ 2007-11-20 ]  Sielos 2007

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

DAUG JAUN? MONI?.

SMAGI KELION?.

TIK-?JIMAS.

PILNA SAL?.

?DOM?S SEMINARAI.

DAUG DEGAN?I? IRDI?.

DAUG TRIUKMO. KLEGESIO.

KAUNAS.

MUZIKA.

 [ 2007-11-01 ]  2007 met? vaku?i? udegimo akcija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

2007 met? vaku?i? udegimo akcija

Jau kelint? kart lapkri?io 1-osios proga jaunimo centras, jezuitai,  U studentai ir SO skautai organizuoja vaku?i? udegimo akcij?.

iais metais i akcija prasid?jo iauli? vyskupo Eugenijaus Bartulio kurijos sal?je. ?ia visus kviet? didelis geltonas plakatas ir prie jo budin?ios sesut?s. Nesitik?jome sulaukti tiek ia akcija susidom?jusi? dalyvi?, nors ne paslaptis, kad vyresniojo amiaus jaunimo buvo iek tiek daugiau negu jaunojo jaunimo. :]

Kad m?s? akcija pasisekt?, vyskupas mus visus palaimino, prie tai- kaip ir pridera vyskupui- pakalb?j?s apie tik?jimo dovan? ir kitas gyvenimo vertybes...

Didel? moni? grup? patrauk? i ventoriaus link sen?j? kapini?. Visiems at?jus ? reikiam? viet?, br. Gediminas, turintis oratorik? sugeb?jim?, visus suskirst? ? dvi grupes. Taip prasid?jo m?s? kelion? po kapines: nuo apleist? kapeli? iki kit?. Kaip ir praeitais metais mane diugino tai, kad prii?rim? kap? yra iek tiek daugiau negu apleist?. :] Tik surad? apleist? kap? udegdavome vakut?. Kai j? mums prad?jo stigti, nuimdavome dar nesudegusi?, bet jau ugesusi? vakut? nuo prii?r?to kapo. :] I pradi?, tai daryti nebuvo malonu, bet br. Giedriaus odiai mus nuramino- Juk ir mirusieji turi dalintis iluma su kitais. Dar iek tiek ten pabuvoj?, trauk?me link Ignaco bany?ios. Dauguma moni? ten nebe?jo, bet jaunimas iliko aktyvus iki pat galo. :] Kai at?jome ? bany?i?, vyko vakarin?s jaunimo Miios. Prisijung?me ir mes prie dainuojan?io jaunim?lio. Pasibaigus Miioms br. Algis pakviet? susim?styti ir kiekvienam ant mao lapelio surayti savo artim?j? mirusi?j? vardus ir ?mesti krepelin, o po to udegti vakut? ant simbolinio i sm?lio supilto kapelio. ios paprastos, bet tokios nuostabios akimirkos ?sir?? giliai atmintin. Juk taip ilta pasidaro, kai pagalvoji, kad yra vis dar moni?, kurie gyvena ne tik d?l sav?s, ir prisimena ne tik gyvuosius, bet ir mirusius.  Neumirkim...

Ses? Renata

 [ 2007-10-28 ]  ygis ? kryi? kaln?

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygis ? kryi? kaln?
2007 10 28

is ygelis nuostabus, ses?ms skaut?ms nebaisus...
Penkios varl?s kamikadz?s traukia kryi? kalnan dr?siai.
Dainos ygiui nemaiys, kryius rank? nenutrins,
Tik tvirtumas ir linksmumas rodys keli? link ramumo.

Atkeliavusios kalnan,  nepamirome Mii?...
Vienuolynan nuskub?jom, juk v?luot mes nenor?jom..
Pastov?jom, kiek gal?jom, baisiai kojas mums pert?jo,
Bet kantryb?s mums nestigo, ses?s skaut?s tvirtos liko...

Pasibaigus Miios, pra?m brolio paslaugos,
Kad venta tyra ranka,  Dievas palaimint? draugov? i?.
Di?gavom, dainavom ir kalb?jom,
Rinkom kryiui ger? viet?...

Kai pasak?me, kad ?ia, kastuv?l? isitrauk?m...

Smigo em?n jis staiga, Jurgos rankos neatlaik?s,
Kapst?si ilgai jis ten, kol Jurgyt? m?s pavargo..
Tad paband?me ir kitos, kasti gili? duob? i?...
Sek?si mums neblogai, ses?ms skaut?ms tai juokai...

Kai ?tvirtinome kryi?, pasijutome nekaip...
Baisiai skrandukus skaud?jo, valgyt jie usinor?jo.
Isitiesusios ol?j, valg?m der?, g?r?m kav?,
Sprend?m Laimos paruot? darb?(kryiaod?).

Pas?d?jusios dar kiek, ruo?m?s namo skub?t,
Usid?jusios kuprines ir surinkusios iukles,
Trauk?me mes link nam?, su saule ir su v?jeliu...

maiktuol? ses? Renata :]

 [ 2007-10-02 ]  ygeliukas Salduv?s mikelyje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

ygeliukas Salduv?s mikely

Dar neprasid?jus pa?iam moksl? ?kar?iui ir skais?iai saulutei, kuri vis dar diugino savo iluma, bevie?iant, gaujel? skautuk? isiruo? ? trump? ygel?. Keliavom m?s? jau numyl?tu ir imintu takeliu- nuo mokyklos iki Salduv?s miko. :] Susirinkom nei daug, nei maai- apie 10 sesi? ir broli?. O tada ir prasid?jo! Ir dainos, ir ?kiai, ir staiga net ypsenos vis? veiduose suvito. Vedantiesiems taip pat nebuvo sunku- juk kelias buvo jau gerai inomas. iek tiek pasitrank? mike, atlik? ?vairiausias uduotis ten, suradome savo senut? lauaviet?, mink?m skautik? duonel? ir t.t. v?liau, kai visi darbai jau buvo baigti, netilo gitara ir balsai, o ir bulvyt?s smagiai laue kep?. :] Dar iek tiek pabuv?, susiruo?me keliauti namo...

Buvo gera matyti, kad ir naujai at?jusiems mogeliukams i dienel? ir ygis patiko. Diugu matyti kit? broli? ir sesi? tikras ir nesuvaidintas ypsenas...

ses? Dovil?

 [ 2007-08-06 ]  Stovykla Vokietijoj

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaityt? v. Jurgio draugov?s

Stovykla Vokietijoj
2007.08.06 19 d.
Vokietija, Teterovas

Kiekvienais metais Vokietijoje vyksta Europos krik?ioniko jaunimo dien? stovykla. iais metais ir mums teko puiki proga ten sudalyvauti. Keturi? m?s? draugov?s skautuk? (Renata, Jurgita, Julius, Aist?) ir dviej? draug? (Monika, Laurynas) kompanija praleido dvi savaites su jaunimu i Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir net Ruminijos. Pirmomis dienomis bendrauti nebuvo lengva, teko kien?je neiotis angl? kalbos odyn?lius, naudotis gestais, prisiminti, vokie?i? ar rus? kalbas. Bet daniausiai Aistei tekdavo tapti m?s? vert?ja.

Kiekviena diena mums prasid?davo daina ir stovyklos vadovo Germano odiais: Good morning, its breakfeast time!. Pusry?iai, piet?s ar vakarien? prasid?davo ir baigdavosi malda, kuri? sukalb?davo vis kitos alies stovyklautojai. Po pusry?i? daniausiai vykdavo usi?mimai seminar? kambaryje: aisdavome ?vairius aidimus, giedodavome giesmes, mokindavom?s okti. Kas antr? dien? vadovai isivesdavo mus i nam? aprodyti apylinkes, pasigro?ti Vokietijos gamta ir sostine. Taip prasiblakydavome, tur?davome galimyb? vieni kitus geriau painti ir pasidiaugti jaunatvikom idaigom.

?simintiniausia, kai gav? uduotis i vadov?, tur?davome pasiruoti teminiams vakarams, jiems vis? ali? stovyklautojai ?d?davo daugiausiai darbo ir k?rybikumo. Be to kiekviena alis paruodavo kuo originalesn? prezentacij? apie savo al?. Taip susipainome su kit? ali? kult?ra, tradicijomis, kalba.

Vis? dien? blakydavom?s tai vienos, tai ktos alies kompanijoje, ta?iau vakarais mus visus suvienydavo vakarin? malda koply?ioje. Tik tada jausdavome tikr? stovyklos dvasi?, tur?davome puiki? prog? prisiminti namus, juose likusius brangiausius mones ir pasidiaugti buvimu stovykloje. Kiekvienas apm?stymo vakaras baigdavosi nuostabia vadovo Klemenso gitaros muzika.

s. Jurgita ir s. Renata