METRAŠČIAI KURIUOS ĮKĖLĖ pat. sk. s. August?

 [ 2012-07-10 ]  SO vadov? stovykla

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Atvaiavom, ?sik?r?m, pavalg?m, umigom.
Paadino nakt?, liep? nugriaut palapines ir pasistatyt ala?. Pastat?m, igyvenom kit? programos dal?, umigom po alau.
Paadino nakt?, liep? padaryti ger?j? darbel? stovyklai, padar?m, igyvenom kval?, bet m?s? alaas ne, neumigom.
Nakt? ?jom pasitikti naujai parit? brolio ir sesi?, ryte atsisveikinom, isiskirst?m namo.

Brolis Kipras

 [ 2012-07-03 ]  Draugov?s ygis ? auk?nus

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Ankstyvas birelio 29 osios rytas ad?jo ne?prast? vasarai ankst? k?lim?s? i lovos, sunkiai prasiverian?ias akis bei pat? didiausi? i?k? 40 ies kilometr? yg? ? auk?nus, kuriose svetingai lauk? kunigas Ar?nas, glaudiai susij?s su skaut? veikla. ?veik? rytinius sunkumus susirinkome ivykimo take Akropolyje. Negausiu b?reliu, eiese, patrauk?me sudarytu marrutu. Pirmieji kilometrai nepatyrusiems ygiuose skautams sunkiausi. Kiekvien? kilometr? lyd?jo emocijos, besikei?ian?ios taip, kaip kei?iasi vaizdai keliaunink? akiratyje. Visiems mums teko susidurti su savotiku i?kiu tam tikr? marruto dal? tapti vedliu. Nors ir slegiami sunkios kuprini? natos nepraradome nuotaikos bei usidegimo pasiekti tiksl?. T?dien kiekvieno i m?s? Olimpu tapo galb?t maai gird?ti ar em?lapyje niekad nepasteb?ti auk?nai. ygis buvo ities ?vairiapusikas: keliavome gyvenviet?mis, nepakartojamu oru kv?pavome Kurtuv?n? mikuose, turmavome dar dr?gnas pievas, o galiausiai keliavome plentu. Tiksl? pasiek?me jau leidiantis saulei, kiekvienas ipild?s savo l?kes?ius ?veikti keli?. Pails?j? s?dome ? autobusiuk? ir aplank?me atrijos kaln? bei Uven?io dvar?, kiek v?liau vakarojome prie lauo. Ankstyv? ryt? kiekvienas su skaudan?iomis kojomis, kankinamas nuovargio ar beprotikai valus patrauk?me namo palyd?dami auk?nus akimis ir neju?ia suvirp?j?, pajut? t? nepakartojam? jausm? ?veikus yg?.

Ses? Laura

 [ 2012-06-04 ]  Stovykla "Pabusk"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

At?j?s pavasaris ir v?l pabudino medius, pienes, bites ir ,deja, uodus. Tai ?sitikinome tradicikai pavasar? vykstan?ioje stovykloje "Pabusk". Ten skautai arba jau b?na pabud?, arba yra pabudinami.
iais metais i v. Jurgio draugov?s ? stovyklaviet? vaiavome tik tryse: ?uolas, Ieva G. ir a. Atvykome penktadien? vakare, pasistat?me palapines, smagiai pasineku?iavom prie lauo ir ilgai nenaktin?j? nu?jom miegot.

O etadien? prasid?jo visos linksmyb?s. Visus (iviso skaut? buvo apie 60) iskirst? ? 8 komandas ir prad?jome aisti "enkounter?" (niekas i pradi? neinojo, kas tas enkounteris). Surasdavom uuominas, skait?me "tikros" istorijos itraukas, tur?jome sekti p?dsakais, iekoti paminkl?, iversti morz?s kalba skamban?ios dainos posmel? (ta?iau uteko ir keleto odi?, nes tai buvo "Egle, mano sese"), prakalbinti "nebyl?", odiu, ko mes tik t? dien? nedar?me, kol ap?jome visus punktus.
Vakare buvo didelis bendras lauas. Visos draugov?s paruo? po trump? vaidinim? pasirodym? su prie tai idalintom temom. Pavyzdiui, mes gavom toki?: "Kaip skautas eina miegoti?" .
Pirm? kart? buvau Pabusk, bet tikrai padar? labai ger? ?sp?d?. Jei tur?siu galimybi?, vaiuosiu ten kasmet .

Ses? Kotryna .

 [ 2012-05-28 ]  Orientacinis ygis po iaulius

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Kiekvienas pa?sta netik?tum?, kiekvienam i m?s? teko susidurti su juo akis ? ak?, visi esam? neju?ia viduje suvirp?j? ir visgi, kaltas tik netik?tumas. B?tent is jausmas upl?do suinojus, kad paskutin? visuotin? sueiga dedikuota skautikam ygiui gimtajame mieste. Susirinkus negausiam, ta?iau labai smalsiam ir nuotyki? isiilgusiam skaut? b?reliui, brolis Jonas ?teik? em?lap? ir kai kam paaikino, o kitiems tik primin?, kaip juo naudotis. Palink?j?s gero ir s?kmingo kelio nulyd?jo jaunuosius atrad?jus akimis, kurie greit ding? i jo akira?io patrauk? iekoti trij? nurodyt? objekt? iauli? mieste. Orientacinis ygis, pasirod? nes?s toks paprastas, kaip daugelis galb?t tik?josi. Dviprasmikos uuominos, tur?jusios nukreipti teisingais takais, buvo sunkiai ?kandamos. Pirmasis kelion?s tikslas pasirod? es?s atminimo akmuo, kuriame igraviruotos iauli? miesto traukini? stotyje itremt?j? ? Sibir? pavard?s. Pagerb? i? istorin? viet? tylos minute, patrauk?me kito tikslo link. Vedami nuojaut? ir ini? atsid?r?me miesto centre, ta?iau kaip v?liau paaik?jo, savojo tikslo neradome. Tik kiek v?liau, prisijungus sesei Jurgitai, isiaikinome, kad antrasis objektas tai iauli? projektavimas. Tre?iojo objekto paiekos buvo tiksliausios, smagaus panekesio d?ka kelias neprailgo ir prie save ivydome Valstybin? mokes?i? inspekcij?. yg? vainikavo besiypsantys skautai, kiekvienas su sava emocija, kiekvienas palepin?s save ledais ir tyliai tar?s:"gera b?ti skautu".

Ses? Laura

 [ 2012-05-11 ]  Draugov?s ygis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Saul?t? etadienio ryt? susitiko v. Jurgio draugov?s skautai. Visi buvo nusiteik? ygiui, su didel?mis ypsenomis veiduose. Sulauk? v?luojan?i?, iygiavome. Kur? Ogi prie Gudeli? eero! ?jom ?jom ir pagaliau i?jom i miesto. O tada... ygeiviai sulauk? uduot?l?s. Jie iki tol, kol nueisime iki eero, tur?jo sukurti ygio dain?. Nepaisant to, kad visk? k?r? praktikai tik dvi ses?s, kurti sek?si visai neblogai. Tik nesp?jo sukurti dainos iki tol, kol pasiek?me eer?, ta?iau dain? kurti vis tiek pabaig?.
ygiuojant, dainuojant, pri?jome viet?, kurioje 1941 - 1944 m. vokie?iai nuud? 732 mones... Sustojome minut?lei... ?domus pasteb?jimas - prie pat aptvertos udyni? teritorijos (bent i 2 pusi?) augo ibut?s, o pa?ioje teritorijoje nesimat? nei vienos ibut?s. Keista. :)
Jud?jome toliau. Greitai pri?jome ir Gudeli? eer?. Vaizdas buvo tiesiog nuostabus - aliuojantis laukas, m?lynas eeras, ydras dangus ir ryki geltona saul?. Prie eero susik?r?me lauel?, isikep?m skautikos duonel?s, paaid?me aidim? (susikib? rankomis tur?jome persikelti per virv? jos nepriliet?), pasveikinome ses? R?t? su pra?jusiu gimtadieniu, visi padainavome sukurt? ygio dainel?, pasifotografavome, iek tiek pas?d?jome prie lauelio, sutvark?me visk? ir iygiavome namo.
ygelis buvo paprastas, neilgas, ta?iau praleistas laikas buvo labai geras. Galima diaugtis ne tik puikiu t? dien? buvusiu oru, bet ir tuo, jog diena buvo praleista su auniais mon?mis.

Ses? August?
P.S. Dainel? (pagal Tele Bim Bam dain? "Mus?")
1.
Gera pas Gabriel? vasar? pab?ti.
Jos graus namelis, ant palangi? g?l?s.
Bet palang?s jau prad?jo greitai p?ti
Ir ?ia yra problema! Nieks nenori kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Kurti! Pasidar?m kurti!
Ir ygiuot tvarkingai ne visiem ieina.
Einam! Prie Gudeli? einam!
Usikursim lau?, pasikepsim maisto.
2.
?jom mes pro kraupi? viet?, kur ibu?i? n?ra.
Pravaiuojan?ios mainos kiek mums dulki? k?l?!
Jonis i savos tulpel?s jau prad?jo burtis,
O mes tik stengiam?s i? dain? kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Ses?s R?ta ir Goda

 [ 2012-04-30 ]  "Paink savo krat?"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Paskutin? balandio m?nesio etadien? at?jo ses? August? prie Dain? pradin?s mokyklos ir lauk?. Lauk? neinia ko, bet sulauk? net 5 jaunesni?j? skaut? - 1 broliuko ir 4 sesu?i? bei ses?s R?tos. Dar iek tiek palaukus, v?lgi neinia ko, nes niekas nebepasirod?, visi ijud?jo stotel?s link. Pasinaudoj? vieuoju transportu - autobusu - nusigabeno ? miesto centr?, kur j? jau lauk? ses? Gabriel?, operator? Kotryna bei brolis Airidas, kuris v?liau pab?go... Po kiek laiko pasirodius man - laidos "Langas ? gamt?" reporterei,- visi ijud?jome ? jaun?j? gamtinink? centr?. Einant nor?jau pakalb?ti tai su vienu, tai su kitu skautuku, bet kakod?l jie buvo nelabai kalb?s ir su manimi kalb?jo nenoriai. Ir kai kurie netgi sak?, kad a liau?iausi kalb?ti nes?mones ir apsimetin?ti reportere, o a juk neapsimetin?jau... ir nes?moni? nekalb?jau... A tikrai labai myliu gamt? ir bandiau jiems tai parodyti. Na, bet dabar ne apie tai.
Galiausiai nu?jom ? jaun?j? gamtinink? centr?. Vis? pirma, ? katin? muziej?, kur mus pasitiko muziejaus direktor? - kat? Filomena. Muziejuje tikrai daug eksponat? - ir skulpt?r?li?, ir paveiksl?, ir puodeli?, ir atviruk?, ir statul?li?, ir dar labai daug visko, kas susij? su kat?mis. Api?r?jus eksponatus, ?jome pasigro?ti ir susipainti su kitais gyv?nais. Skautukai ?d?miai, na, ne taip jau ir ?d?miai, bet klaus?si, k? pasakojo apie gyvates, tarakonus, apuok?, pap?gas, iurk?nus, pelytes ir kitus gyv?nus. Jie ?d?miai api?rin?jo beveik kiekvien? padariuk?. Daug suinoj? ir pamat?, atsisveikinome su muziejaus darbuotojais, inoma, direktore Filomena ir palikome muziej?. I?jus i muziejaus, paklausin?jau vilkiuk?, ar jiems patiko. Sak?, kad patiko, o labiausiai Filomena bei pelyt?s. Tiesa, apsistojome muziejaus kiemelyje papietauti. Ukandus, ijud?jome ? Salduv?s park?, kur mus pasitiko Mauglis. Jis liep? mums padainuoti dainel? arba paokti. Kadangi a inojau, jog t? dien? Mauglio gimtadienis, visi kartu graiai padainavome jam "Su gimimo diena". Mauglis labai nudiugo, kad j? pasveikinom ir nusived? mus parodyti savo t?vui vilkui Akelai, kur? radome miegant?. iaip ne taip j? paadinome ir jis mums papasakojo apie kelis augalus ir j? naud?. Papasakoj?s, Akela nusprend?, jog mes b?tinai turime susipainti su gyvate Ka, taigi palyd?jo mus iki jo. Ka buvo labai geras ir papasakojo apie kelet? medi?. Lydimi vis? trij? parko gyventoj?, pri?jome med?, kuriame radome gulint? ir besiilsint? lok? Balu. Balu pasak?, jog jis yra blogas blogiems, bet geras visiems. Su juo i?jome ? mediokl?. Mediojome mek?. J? radome oloje, ta?iau ji pabudo ir mes, labai isigand?, tur?jome b?gti nuo jos. B?gdami auk?me:"Mes b?gam b?gam nuo mekos. Gerai! Gerai! Ir nelabai! Ir nelabai!". i fraz? visiems labai ?strigo ir v?liau, jau gr?tant namo, vilkai j? skandavo, taip pat nesl?p? to, jog Balu jiems labai patiko. Bet apie gr?im? v?liau. Pab?gus nuo mekos, pasteb?jome d?mus ir rusenant? lau?. Pasirodo, ten m?s? lauk? ses? R?ta, kuri per pietus paslaptingai dingo. R?ta papasakojo apie ugn? - jos naud?, svarb?, bet kartu ir apie jos pavojingum? ir kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Iklausius ses?s R?tos pasakojimo, pajud?jome miesto link, nes jau buvo laikas namo. O gaila, nes a labai myliu gamt? ir man patinka joje b?ti... Bet reik?jo kakam vilkelius namo parlyd?ti. iaip ne taip pasiek?me miest?. Ir maieji su sesut?s Kornelijos mama ivaiavo namo. Taip viskas ir baig?si.
Apibendrinant noriu pasakyti, jog diena buvo labai grai - viet? saulut?, buvo ilta. Jaunesnieji skautai daug suinojo, pamat?. Nors ir pavarg?, bet su ypsenomis veiduose jie laimingi ivaiavo namo.

Laidos "Langas ? gamt?" reporter? (s. August?)

 [ 2012-04-27 ]  Gramofonas + SO gimtadienis

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

 Balandio 14 15 dienomis SO vent? savo dvideimt pirm?j? gimtadien? ir gramofon?. Viskas vyko iauli? Salduv?s progimnazijoje. Po rikiuot?s visi pasiskirst?me ? penkias grupes. Grup?mis ?jome ? Salduv?s park?. I pradi? visi pails?jome,  sulauk?me kit? ir ?jome aisti. Man patiko, jog nebuvo privaloma aisti kartu su kitais, kurie aid? aidim?, nes gal?jai eiti pasivaik?ioti ir pabendrauti su kitais skautais. Po to v?l visi sustojome ? grupes ir ?jome iekoti disk?, ant kuri? buvo dainos odiai. Surad? odius, visi v?l vykome ? mokykl?. Galiausiai prasid?jo programa, t.y. sveikinim? koncertas...  Kiekviena draugov? buvo paruousi pasirodym?, kuriuo pasveikino SO. Vieni dainavo, kiti oko, net ir mums reik?jo okti, o dar kiti vaidino, deklamavo. Kai pasibaig? gimtadienio programa, t.y. sveikinim? koncertas, prasid?jo gramofonas. Visi grup?mis pristat?me dainas, kuri? odius radome ant disk?, kuri? iekojome Salduv?s parke. Kai pristat?me dainas, prasid?jo ?domiausioji dalis... Kiekviena draugov? buvo pasiruousi pasirodym?. M?s? iaulie?iai dainavo dain? Mes Lietuvos kareiv?liai. Po vis? pasirodym?, kurie buvo labai ?dom?s ir smag?s, buvo apdovanojimai. Kiekviena draugov? gavo po apdovanojim?. Tai buvo lentut?, ant kurios buvo parayta Gramofonas 2012 ir i vini? buvo ikaltas smuiko raktas. V?liau visi ?jome vakarieniauti, buvo ivirta labai skani sriuba, kuri? visi valg?me, po to panekesi? metas ir, galiausiai, ?jome miegoti.

Ses? Rugil?

 [ 2012-04-10 ]  Cepelin? balius

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Pirmiausia, atvyk? ? s. Kotrynos R. namus, i?r?jom, ko reikia nupirkti, o ko jau turim. Tai a, s. Kotryna . ir s. Kotrynos R. mama vaiavom ? parduotuv? apsipirkti. Kai gr?om, darbas jau buvo prasid?j?s: dalis bulvi? vir?, dalis liko tup?ti bli?duose. Tuomet, pasiskirst? darbus, prad?jome gaminti ?darus. Tuo tarpu br. ?uolas ir, turb?t, br. Povilas i?jo ? netoli esan?i? parduotuv? ir, tuo pa?iu, pasitiko br. Dovyd?. Br. ?uolo parsineti sausi pusry?iai tuoj pat buvo suvalgyti. Juos pad?jo sudoroti ir ses?s. Chi chi.. V?liau prad?jome gaminti cepelinus. Kol jie vir?, aid?m aidim?, kurio pavadinimo neprisimenu. :D
Kai pagaliau ivir? cepelinai, s?dom prie stalo ir smagiai juos sunaikinom. Deja, a tur?jau ieiti anks?iau, tod?l neinau kas vyko v?liau. i etadienio popiet? man tikrai patiko ir tur?jau ger? galimyb? pagaliau imokti gaminti cepelinus.

Ses? R?ta

 [ 2012-04-05 ]  "Proting?j? galveli? m?is"

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Jau tradicija tapusi v. Jurgio draugov?s visuotin? kova d?l iliki... tfu, d?l protingiausios skilties iliki... tfu, irinkimo. Dvejus metus nugal?tojais tapo Kmynai. iemet jie plytan?ia irdimi buvo pasiry? suteikti kitoms skiltims galimyb? laim?ti "Antano taur?", tod?l ir pareng? visoms skiltims ibandym? sueig?, po kurios paaik?jo, kas per?m? i? taur?.
Kaip visada vyko rikiuot?, po kurios mes visi buvome atiduoti ? Kmyn? rankas. Sueiga buvo tikrai originali ir ?domi. Jos metu buvo patikrintos m?s? inios, iradingumas, k?rybikumas bei pastabumas. Su dideliu apmaudu, i tikro su dideliu diaugsmu, tenka pripainti tai, jog medinis medinis (trof?jus medinis) atiteko Dobilams, kurie pasiym?jo ypatingu savo pastabumu bei vienybe. Pasveikinus ?empionus ir kitus dalyvius, v?l rikiuot?, tada susitvarkymas ir ygiavimas namo.
Manau, kad kiekvienas ten buv?s puikiai praleido laik?. Jis prab?go nepastebimai greitai. :)

Ses? August?

 [ 2012-03-16 ]  Kovo 11-oji

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Kovo 11 -?j?, popiet, visi susirinkom prie Auksinio berniuko. Na, a truput? v?lavau, bet man?s palauk? ir sp?jau ? rikiuot?. Po rikiuot?s pasiskirst?m ? dvi grupeles. Tur?jom mieste pagal d?liones surasti tam tikrus objektus ir juos aprayti. Mums iekoti nelabai sek?si, bet radom visk?, k? reik?jo. Ir, inoma, smagiai praleidom laik?, kas ir yra svarbiausia. Kitai komandai sek?si lengviau - jie labai greitai surado visus objektus ir prisijung? prie m?s?. Mes juos pramin?m pauk?iais. Tik neatsimenu, kaip ir kod?l. Taigi, surad? visus reikiamus punktus, ygiavom ? Salduv?, ? lauaviet?. Pakeliui radom aidim? aiktel? - negal?jom ten nesustot ir nepasidiaugt supyn?mis. Galiausiai pasiek?m lauaviet?. Ten pasipasakojom, kaip kam sek?si ir ramiai, na nelabai, pasis?d?jom prie lauo. A?i? broliams kmynams u tai, kad visk? suorganizavo. :)

Ses? August?

 [ 2012-03-07 ]  SO visuotinis suvaiavimas

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Taigi, kovo 3-?j? susirinkom Akmen?je. Ir suvaiavo SO. Ir visai nemaai broli? ir sesi? ten susirinko, tik v. Jurgio draugov?s atstov?, deja, buvo 4.
Atvyk? ikart susitikom su broliais Modestu ir Renatu i Maeiki?, kurie Akmen?je suvaiavimo lauk? jau nuo 8.30 val., nors suvaiavimas tur?jo prasid?ti tik 11 val... :) Sulauk? dar keli? sesi?, ?jom paruoti sal?, t.y. sustatyti k?des. Netrukus visi sug??jo sal?n. Vis? pirma, inoma, rank? paspaudimai, apsikabinimai ir kitokios pasisveikinimo formos, po to - registracija, o po jos - m?s? vyr. skautininkas Andrius tar? od?. Jis papasakojo, kokia dabartin? organizacijos situacija. Tada neilga pertrauk?l? ir po jos panekesys apie ateit?.
Nunek?jus tam tikrus dalykus po truput? visi isiskirst?m.

Ses? August?

 [ 2012-02-29 ]  Skaut? ?k?r?jo gimtadienis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Vasario 22-oji buvo neeilinis tre?iadienis - tai buvo Roberto Baden - Powell?io gimtadienis. T?dien visi pasaulio skautai tur?jo b?ti su skautika atributika. Taigi, ?pus?jant vakarui mes rinkom?s atv?st t? gimtadien?, kai a at?jau, pama?iau tik 4 mones, tik?jaus, bus daugiau, na, bet u valandos m?s? padaug?jo - buvom apie 15. I pradi? drauginink? paskait? paskutin? Banden - Powell?io laik? ir dav? isitraukt po v?liavut?, ant kurios buvo ?sakymas, tuo ?sakymu tur?jom gyventi vis? savait?. Panek?jus buvo ?vair?s smag?s sportiniai aidimai, o kai jau pavargom, ubaig?m gimtadien?. Buvo laaabai smagu ir jauku. :>

Ses? Audron? Z.

 [ 2012-02-21 ]  Vasario 16-oji

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

16 Vasaris, Vasario 16.
ALFA
Tikrai neni?ri? ir linksm? esiolikt?j? pasitiko jaunesnieji skautai - vilkiukai. Susirink? saul?s disk? e?lyje jie ijud?jo. Jud?toj? buvo nemaa, ant pirt? nesuskaitysi, ir siekiant dar labiau sumakaluot skaitytoj?, pasakysiu, kad saul?s disk? pav?syje ild?si ne tik vietiniai, bet ir Kur?n? skautukai. Pilnai, pilnos komplektacijos jaunieji pajud?jo link jiems slaptai paruotos vietos. Kelion?s metu jaunimas tikrai neigirdo paukteli? pypaujant, mat atiaurus Lietuvos klimatas m?s? sparnuot?j? faun? igano kur il?iau. Nors ir be pauk?i? palydos jaun?liai pasiek? slaptaviet? - iauli? universiteto botanikos sod?. Pastov?j? kelias minutes prie neurakint? vart?, jie buvo pakviesti ueiti. Iskirtinius vilkiukus atsirinko brolis Dovydas. Pasek?, kelias deimtis metr? pa?j?, atrinktieji pamat? isirikiavusius skautus, t?velius ir Lietuvos valstybin? v?liav?. Greitai Dovydo pasek?jai buvo irikiuoti ir paruoti ?odiui. Ir tada prasid?jo. Vienas po kito atrinktieji buvo kvie?iami ?odio davimui. ?od? priimin?jo brolis Giedrius.
VASARIO 16-OSIOS STATISTIKA:
Viso pasiad?jo stengtis b?ti gerais 7 vilkiukai.
Priklausiusi?j? Kur?n? regionui buvo 4 ir trejetukas iaulie?i?.
Ceremonija baig?si. Vieninteliai, po diugaus emocinio persikrovimo ilik?, broliai Giedrius ir Dovydas i?jo prat?sti likusios dienos Salduv?n. Kaip vienas i j? man sak? - lazd? jie ten buvo isikirst.
Taigi, jaunieji broliukai ir sesut?s, b?kit geri!
OMEGA.

Brolis Dovydas

 [ 2012-01-21 ]  Sausio 13-osios min?jimas

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Vasario 14-?j? 12val. susirinkome prie auksinio berniuko, kur pasidiaug?me sniegu ir visi "pasipuo?me" savo veidukus Lietuvos trispalve bei dalyvavome rikiuot?je. Jos metu brolis Antanas trumpai papasakojo apie prie 21-erius metus ?vykusius ?vykius, o ses? Kotryna "saul?gr??" skilties vardu visiems ?teik? skrajutes su svarbiausiais faktais apie t? dien?. Po rikiuot?s visi graiai nu?jome prie iauli? savivaldyb?s pastato, kur sudainavome por? dain?. Tada pajud?jome kapini? link, kur pagerb?me ir kitus mones, uvusius kovojant u Lietuv?. Galiausiai keliavome ? Salduv?, kur usik?r?me lauel? ir, nepaisant altuko, tiesiog gerai pasibuvome bei sugiedojome Lietuvos himn? u tuos, kurie 1991m. sausio 13-?j? gyn? Lietuv?. 

Ses? August?

 [ 2012-01-05 ]  Linksmavakaris

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Penktadienio ryt? traukini? stoty susirinko ne itin gausus Jurgio skaut? b?rys. Nusipirkom bilietus ir s?dom ? traukin? iauliai Maeikiai. Kas miegojo, kas kalb?jo, kas ok? ruo?, kas kelion?s bilieto iekojo. ?vyko Kal?dinis stebuklas kontrolierius leido nesipirkti bilieto i naujo, ir pasak?, kad ven?i? proga patik?s. Netrukus atvaiavom ? Maeikius ir susiradom Senamies?io pagrindin? mokykl?. Ten puol?m ruotis, puotis, snuku?ius daytis ir laukti kit? atvykstan?i?. veri? vent? prasid?jo rikiuote, isiskirst?me ? grupes ir dar?me ?vairias uduotis k?r?m odius, band?m iaikinti miko v?ri? p?dsakus, maik?iai atsakin?jom ? klausimus, atlikom asmenyb?s test? ir t.t. Po uduo?i?, draugikai sus?d? ant grind? labai neblogai papietavom ir v?l b?gom ? savo komandas, su kuriom tur?jom pereit i vienos min? lauko pus?s ? kit?. Kas vienos, kas ir dviej? koj? neteko. Dar i sugalvot? odi? eiles k?r?m, band?m i gausaus v?ri? b?rio iaikinti sniego mones udikus. Broliai Airidas ir Povilas suk?r? nuostab? vaidinim?, ? kur? kiekvien? draugov? ?trauk?, tur?jom ir mes gautas uduotis ?vykdyt. Ir inoma, vakarui liko okiai pokiai. Broliai isitrauk? seses, ses?s - brolius ir tur?jo paokdinti. O po to, vieni toliau oko, kiti dainavo, film? i?r?jo ar tiesiog nek?josi. Pasibaigus okiams, gal?jom dar pab?ti arba eiti miegoti. Ryt?, utinusiais veidukais ir skaudan?iom galvom iaip ne taip atsik?l?m, susitvark?m. Teko atsisveikinti su visais ir keliauti namo. Mes, iaulie?iai, tur?jom nemaai laiko iki traukinio, tai ir po pic? sukirst prie kelion? sp?jom. Pavarg? atygiavom iki traukinio ir parvaiavom namo. v?ri? linksmavakaris tikrai pavyko ir broliai Airidas ir Povilas puikiai pasidarbavo! :}

Ses? Ieva .

 [ 2011-12-21 ]  Vilties akcija "imtai ugneli? u beglobius gyv?nus"

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Ateiti ? PC ,,Bruklin?, sutikti kitus skautus, b?ti
penkiese, nueiti prie studen?i?, kurios organizuoti vilties
akcija gyv?n?liams, jos duoti mums skrajutes d?l aukos
beglobiams gyv?nams, mes idalinti jas mon?ms, pavargti,
nueiti pavalgyti, b?ti sotiems, gr?ti dalinti skrajutes,
idalinti skrajutes, eiti namo.

Brolis Kipras

 [ 2011-12-17 ]  Betliejaus taikos ugnis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

   Taigi, kaip ir kiekvienais metais, BTU ir v?l atkeliavo ? iaulius, kad ir v?l pas mus b?t? platinama ta ugnel?s skleidiama viesa, iluma ir ramyb?...
   "alt? etadienio popiet? visos draugov?s rinkosi prie geleinkelio stoties, laikydami rankose vakutes ir laukdami i Vilniaus atvykstan?io traukinio, kuris ve? Betliejaus ugn?. Kiti skautai atve? ugn? udeg? j? mums ir mes j? saugojome iki vakaro. Vakare Betliejaus ugn? ne?me ? v. Jurgio bany?i?, kurioje dalinome ugn? mon?ms. Buvo labai diugu dalinti ugn? kitiems." (Ses? Viktorija)
   "Vyko Betliejaus taikos ugnies dalijimas mon?ms Ignaco bany?ioje. Susirinkom a, Agn?, Kipras,August? bei Kotryna. Per miias a ir Agn? ne?m Betliejaus taikos ugn? prie altoriaus, o tuo metu Kotryna skait? mald?. Po mii? mes buvome pasiruo? dalyti vakes su "sijon?liais", kad neup?stu v?jas. mon?s paimdami vak? paaukojo kelis litus, nors tai nebuvo b?tina. Broliai ir ses?s jaut?si gerai, nes i imto vaki? neliko nei vienos. " (Brolis Diomedas)
   Ses?s Dovil? ir Jurgita nuve? ugnel? pas brol? Ar?n? ? auk?nus. Jos ugn? dalino bany?ioje, ten susirinkusiems mon?ms. Nepaisant to, kad bany?ioje buvo altoka, sesut?s sak?, jog viskas pra?jo gerai.
   Manau, kad kiekviena gauta vakut? su rusenan?ia ugnele suteik? mon?ms savotiko jaukumo ir suild? j? irdis...

Ses? August?

 [ 2011-12-10 ]  Apsilankymas logopedin?je mokykloje

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

O viskas buvo taip: paskambino br. Gedas, papra?, kad pravestume minirenginuk? logopedin?je mokykloje. Susirinkom 6 sesut?s, apsitar?m, kaip madaug visk? darysim, ir po poros dien? nuvykom ten. Buvom 7 - 6 ses?s ir Jonis. Viskas pra?jo tiesiog puikiai. Vaikai visk? dar? noriai. Visi kartu ir padainavom, ir paokom, ir paaid?m, ir pasportavom. Neinau, kaip kiti, bet a laik? praleidau labai gerai. Buvo smagu i?r?ti ? vaik? ypsenas, gird?ti juok?, jausti j? ger? nuotaik? bei skleidiam? ilum?. B?ti su jais buvo be galo gera. Gaila, kad pabuvom vos valand?. Priad?jau vaikams, kad gr?im... Ir gr?im!

Ses? August?

 [ 2011-11-21 ]  Draugov?s 5-eri? met? gimtadienis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

 Svarbu kokyb?, o ne kiekyb? - taip visi nutar?me negausiai (bet kokybikai!) susirink? ? i?metin? v. Jurgio draugov?s gimtadienio vent?. Penki skautiki metai jau ne juokai, jie ymi jaunos draugoviuk?s virsm? ? spar?iai br?stan?i?, savimi pasitikin?i? draugov?. Tai b?t? galima prilyginti net pilnametystei!
  Gimtadienio vent?s akcentais tapo senos geros arados, skatinamos saldaini? lietumi, ventinis tortas (kuris mistikai pats save up?t?) bei ?vair?s egzistenciniai klausimai, ypa? skautyb?je ir ypatingai... apie maist?!
  Renginio metu visi taip pat diaug?si savo pa?i? kuriamais vaidinimais, okiais - pokiais, daugumai gerai ? atmint? ?sir?usiu brolio Jono pasirodymu gelb?tojo vaidmenyje bei paprastais, irdiai mielais panekesiais su broliais ir ses?mis.
 Skautai, kaip inote, visada sugeba prisitaikyti arba... pritaikyti aplink? prie sav?s! Neiimtinai ir iuo atveju mokyklos sporto sal?, kurioje vyko vent?, buvo pagardinta skautikais atributais draugov?s markin?liais, gairel?mis, skautikos literat?ros staliuku bei, kiek nostalgij? kelian?iomis, draugov?s penkeri? met? veiklos nuotraukomis.
  D?l objektyvesnio vertinimo reik?t? suinoti ir kit? dalyvi? nuomon?. tai paklausus vienintel?s Perk?no dr. atstov?s ses?s Brigitos apie vent?, ji pagyr? program? bei pasidiaug? ore tvyran?iu jaukumu, gera atmosfera, kuri jai neleido jaustis kaip sve?iui. Ne k? prastesnis buvo ir brolio Dovydo vertinimas: Tomio glenap?dio penkiap?d?je bal? sistemoje ? gimtadien? vertin?iau penkiom sveikom su dvejom triimtadal?m p?dos.

Ses? Gabriel?

 [ 2011-11-05 ]  Draugov?s ygelis

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Vien? ankst?, prasming? lapkri?io ryt? v.  Jurgio draugov? susiruo? ? ygel?. Susirinko kaip niekada daug! Net septyni mon?s. Apie 8:30 ijud?jome. Pasukome link Salduv?s. Ten prasimal?me apie dvi valandas ir sugalvojome, kad jau laikas kurti lau?. Taigi Jonis paskirst?  mus ? tris grupeles ir tur?jome ukurti lauus. Mes su ?uolu nu?jome prie pagrindin?s lauaviet?s, kol naujokai mok?si kurti. Kai jie imok? at?jo prie lauaviet?s, m?s? lauas jau k?renosi. Prie jo pabuvome 2-3 valandas pavalg?me, paaid?me ir i?jome namo.

Brolis Povilas

 [ 2011-11-02 ]  vaku?i? udegimo akcija

  bull  Iš temos "Draugov?s renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

    Lapkri?io pirm?j?, aplank? savo artim?j? kapus, mes, kaip ir kiekvienais metais, susitikome padaryti ger?j? darbel?. Mes susirinkome drauge, kad udegtume vakut? ir ant vienio, nelankomo kapo.
   Kaip ir t? dien? mes sak?me, kad kaip ir kiekviena akcija turi savo tikslus, mes tur?jome savuosius. Mes deg?me vakutes u mirusius ir u negimusius vaiku?ius, o kadangi i diena mums, kaip skautams, yra labai svarbi, nes b?tent lapkri?io 1d. Lietuvoje ?sik?r? skautai, mes taip pat deg?me vakutes ir u mirusius skautus.
   T? dien? a pasakiau visiems vienintel? dalyk?, kad, kai degsite vakutes pagalvokite apie t? mog?, kuriam j?s degate vakut?, nors j?s jo ir nepa?stat, bet palink?kite jam ramyb?s. Ir tik po to supratau, kad tie odiai man pa?iai buvo daug reikalingesni. ? toki? akcij? a ?jau antr? kart?, kai ?jau pirm?j? kart? man r?p?jo tik udegti kuo daugiau vaku?i?, bet tik ne ?kart... ? kart? man b?t? utek? udegti tik kelias vakutes, nes tai nebuvo tik vakut?s degimas ant vienio kapo, ? kart? a udegdama t? vakel? tikrai galvojau apie t? mog? ir d?dama vakel? palink?jau jam ramyb?s. Vienas toks mano sustojimas prie kapo man atstojo imtus udegt? vakeli?...

   A tikiuosi, kad t? dien? taip jau?iausi ne a viena ir tikiuosi, kad kitais metais t? gra? lapkri?io pirmosios vakar? ? i? akcij? m?s? susirinks dar daugiau. :)

Ses? Kotryna R.

 [ 2011-10-10 ]  Paskutinis lauas

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

 Spalio 8 oji, Paskutinis lauas - vienas labiau ?simintin? ?vyki? iais metais keliaujant su skautais. Pirmiausia, visi susirinko Plink?se, buvusios mokyklos, dabar esan?i? globos nam?, sporto sal?je. Registracija vyko v?lai ryte, pus? valandos. Po registracijos visi sustojome ? rikiuot?, kuri neusit?s? ir mes visi pajud?jome. Maai kas inojo, kur einame, svarbiausia, kad buvo smagu. I pradi? aplank?me sen? dvar?, alia kurio sustojome pails?ti. Visi gavome uduot?: Parayti palink?jim? sau ateityje. Vieniem tai buvo labai lengva, o kitiem tikra kan?ia. ?vykd? uduot? pavalg?me ir keliavome toliau, bet nebe taip, kaip at?jome. Pasiskirst?me poromis ir vienas buvo vedlys, jis negal?jo nei klausytis, nei nek?ti. O kitas buvo uritomis akimis ir nieko nemat?. ?jome gilyn ? mik?, po truput? temo. Nu?jome kakur toli ? mik?, tik kai pasidar? tamsiau nei buvo dien?, ?jome ? lauaviet?, temo labai l?tai, juk dar vis ruduo. Broliai, ses?s ir vilkiukai - visi pad?jo vienas kitam krauti lau?. Vos tik prad?jo lauas rusenti, visi skautai utrauk? dainas ir prasid?jo okiai, anekdotai ir visos kitos linksmyb?s. Jau pakankamai sutemus iskub?jome link m?s? nakvyn?s vietos. Vos gr?ome prie mokyklos i karto sustojome ? vakarin? rikiuot?. Po rikiuot?s visi iskub?jo pasiimti aukt?, aku?i?, puodeli? ir l?k?i?. Bet juos sustabd? vyr. ses?s, kurios dar kart? nor?jo pad?koti Dievui u maist?. Po trumpos maldel?s suskubome valgyti. Po skanios vakarien?s buvo laisvas laikas, visi tur?jo didesn? ar maesn? usi?mim?. Vieni aid? gaudynes, antri bu?iuokl?, treti neku?iavosi, dalinos ?sp?diais. Dvylikt? valand? ?jome miegoti, kadangi miegan?i?j? sal?je buvo maai, kai kuriem broliam vy?iam teko raminti vis dar ?lstan?ius ir drums?ian?ius brang? mieg?. Ryte atsik?l? val?s ir nelabai rinkosi daiktus, tvark?si po sav?s paliktas vietas ir keliavo namo.

Brolis ?uolas

 [ 2011-10-01 ]  Vadov? dienos

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

  Vadov? dienos, "Vadov? s?skrydis", kaip v?liau nusprend?me... Ir suvaiavome vien? dien? ? Akmen?. Draugov? atstovavom dviese - a ir br. Jonis. Na, dar buvo br. Giedrius, kuris nedalyvavo programoje, ir popiet tur?jo prisijungti s. Jurgita su br. Dovydu. Taigi, buvo rikiuot?, o po jos visi sub?gom ? sal?, kur m?s? vyr. sktnk. Andrius pasak?, ko mes ?ia visi susirinkome, ir paaid?m susipainimo aidimuk?. Po to pasiskirst?m ? grupes: 3 skaut?, 1 pat. skaut? ir 1 vyr. skaut? (-?i?). Neaiku, kaip kitiems sek?si dribti grup?se, bet mums (pat. skaut? grupei) viskas ?josi puikiai. Per 3 val. sugeb?jome ir rimtai panek?ti, ir pajuokauti. Tiesa, jei ne laiko limitas, b?tume dar ilgai nek?j?... Po t? 3 val. visi v?l susirinkome ? sal?, o ten m?s? jau lauk? atvyk? s. Jurgita ir br. Dovydas bei prisijung?s br. Giedrius. Pristat?me savo atliktas uduotis, pai?r?jome filmuk? apie m?s? skautik? gyvenim?l? ir sustoj? ratu padainavom. Vis? ? rengin?, mano nuomone, vainikavo br. Dovydo nakt? duotas skauto ?odis.
 


Ses? August?

 [ 2011-08-30 ]  ygis Maeikiai - Pakutuv?nai

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

   ygis su skautais. Tur?tum b?ti labai keistas arba labai usi?m?s, jei tai praleistum. Niekur kitur nuostabesn?s kompanijos, nuotyki? kupino ygiavimo ir aar? upeli? i diaugsmo nepamatytume ir vargu ar pajustume. ?kart vyko tradicinis ygis - ,,Maeikiai - Pakutuv?nai. 100 kilometr? ygis per tris dienas ne visiems ?kandamas, ta?iau bandyti verta - be apsvarstym? meto ir koj? skausmo ?gauni didel? patirt? ir didel? gabaliuk? itverm?s.
   Ne?prasta pradia kaitino nor?, kuo grei?iau prad?ti yg?. Ilgas apm?stymas ir toks pat ilgas daikt? s?raas. Pasiryimo reikia. Laimei, yra broliai ir ses?s, kurie tave ?kalba arba kuriuos ?kalbi tu. Kaip man ir b?dinga, pasielgiau entuziazmo vedina - tik igirdusi apie galimyb? ygiuot (o dar ir su skautais!), pasiraiau. Ilgai varginau mam?, kol ji sutiko. Pirmiausia, kai suinai kilometr? skai?i?, nesvarbu tai b?t? 10 ar 110 kilometr?, pagalvoji, kad tu gali, ?veiksi save, ta?iau su laiku ateina ir nerimas, ar tikrai galiu? Ar paj?gsiu? ?miau svarstyti, ar galiu, bet, kaip ir dauguma, siekiau usibr?ti tiksl? ir j? ?veikti.

   ?domiausia buvo nusigauti ? Maeikius. Draugikai pasitar?m, kaip vyksim, kur miegosim. ?ia mums labai pasitarnavo brolis Tadas. Jis ne tik suteik? pastog?, bet ir pasidalino nuotaikingu vakaru. A?i?, Tadai!:). Tikim?s diplomas/pad?ka u namus teb?ra priklijuotas ant sienos.

   Iauus rytui, reik?jo nueiti iki sen?j? yd? kapini?. I tikr?j?, vos nepav?lavome, bet toliau viskas ?jo tik geriau: susirinkome, sutvark?me formalumus, pasis?m?me stipryb?s dvasikiems reikalams ir iygiavome. Per kan?ias ? vaigdes, kaip yra sakoma...

   Pirmoji diena prab?go gan greitai. Buvo, kas pavargo, ta?iau linksma nuotaika nesugadino dienos, o ir j?gos neapleido. Pirmosios dienos tikslas buvo pasiekti arvojimo sal? Sedoje. Nu?jus apie 20-30 km, nuoirdiai galvojau, kad tiek pat dar nebeitversiu, nebuvo lengva prisitaikyti prie ?jimo,nor?josi sustoti ir kristi, ta?iau ,,skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties! Tod?l itverm? u vis svarbiausia. I ties?, jei ne linksma kompanija, b?t? labai sunku ?veikti keli?. Be viso to, pamat?me nuostab? Lietuvos kratovaizd? - lygumos ir kalneliai, piliakalniai, tank?s mikai ir aplink pravaiuojan?i? main? pyps?jimo garsai...

   Antra ir tre?ia diena pra?jo ymiai sunkiau - dauguma skund?si (galb?t tik mintyse) koj? skausmu ar p?sl?mis, ta?iau viltis ir usispyrimas buvo daug stipresnis u skausm?. Antr? dien? tur?jome pasiekti darel? Plateliuose. Antr?j? dien? buvo sunkiau valdyti kojas, bet ne tiek, kad gri?tum ir liautum. ?ia ir vis? yg? mums labai pad?jo Gabriel?s mama, Jolanta. Kupina optimizmo ir diaugsmo ji visada pakeldavo nuotaik? ir nor? eiti. Jos stebuklingi masaai pad?jo daug kam atgaivinti kojeles ir kitas skaudamas vietas. ?jom ir ?jom, nemat?m galo, ta?iau per ilg?sias - piet? pertraukas atsigaudavome. Kas dien? keisdavosi grup?s, kurios tur?jo ruoti maist? visiems. Turb?t nieko n?ra mieliau, kai visi sus?d? stiprinam?s. Ruodama sumutinius ses?ms ir broliams net nepagalvojau apie save, nebuvo n? vieno burnojimo, kod?l tur??iau kak? daryti. Tikiuos taip pat ir kitiems. Maisto ruoimas skautams, taip pat prilygsta, bent jau maam, stebuklui. ygy gan stipriai pasitarnavo ir oras - saul?tos ir iltos, tarpais ir gaivios dienos. Tiesiog lemta buvo eiti ? yg?...

   At?jus ? Pakutuv?nus, nor?josi tiesiog kristi ant em?s ir ploti mintyse sau ir kitiems, bet ?ia ir rikiuot?, ir tvarka. Patinka man skautai, visgi priver?ia laikytis ant koj?. Dienos Pakutuv?nuose b?go kaip valandos ar net minut?s. I tikr?j?, pats Pakutuv?n? reabilitacijos centras stebuklingas. Nuostabi vietov?, ten mes visikai atsipalaidavome - gavome pasaul?, kurio nusipeln?me. inoma, netinginiavome: aid?me tinklin?, kiti bendravo, ruo? maist?, gul?jo ar ils?josi, ?jo pasivaik?ioti, praus?si, meditavo, odiu, GYVENO. ?kritome ? erdv?, kurioje vien ypsena, tyrumas, noras apsivalgyti ir pajusti kit?, pad?ti jam. Gamta, jos nuostabus oras ir mon?s - patys monikiausi pasauly!

   Kaip visada, sunkiausia atsisveikinti, ta?iau kuo toliau, tuo labiau supranti, kad tik atsisveikindamas pasakai a?i? kiekvienam asmenikai. Tik atsisveikindamas, prisimeni ses?s ar brolio vard?. Supranti, kad irdy visada iliks tie ses?s ir broliai, kurie bent sekund? ? tave pai?r?jo ar nusiypsojo. Kartu su jais tur?sim ir ma? paslapt?l? - prisiminim?.

   A?i? visiems ?jusiems ir ?jusioms, mon?ms u vanden?, kuris suteik? gyvybingumo, gamtai u or?, kojoms u itverm?, vienuoliams u gyvenam?j? viet? ir SVARBIAUSIA vadovams u prog? pab?ti drauge, pasiryim? ir nuvest? keli? - A?I?!

 

Ses? Goda A.