METRAŠČIAI IŠ TEMOS "Organizacijos renginiai"

 [ 2012-07-10 ]  SO vadov? stovykla

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Atvaiavom, ?sik?r?m, pavalg?m, umigom.
Paadino nakt?, liep? nugriaut palapines ir pasistatyt ala?. Pastat?m, igyvenom kit? programos dal?, umigom po alau.
Paadino nakt?, liep? padaryti ger?j? darbel? stovyklai, padar?m, igyvenom kval?, bet m?s? alaas ne, neumigom.
Nakt? ?jom pasitikti naujai parit? brolio ir sesi?, ryte atsisveikinom, isiskirst?m namo.

Brolis Kipras

 [ 2012-06-04 ]  Stovykla "Pabusk"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

At?j?s pavasaris ir v?l pabudino medius, pienes, bites ir ,deja, uodus. Tai ?sitikinome tradicikai pavasar? vykstan?ioje stovykloje "Pabusk". Ten skautai arba jau b?na pabud?, arba yra pabudinami.
iais metais i v. Jurgio draugov?s ? stovyklaviet? vaiavome tik tryse: ?uolas, Ieva G. ir a. Atvykome penktadien? vakare, pasistat?me palapines, smagiai pasineku?iavom prie lauo ir ilgai nenaktin?j? nu?jom miegot.

O etadien? prasid?jo visos linksmyb?s. Visus (iviso skaut? buvo apie 60) iskirst? ? 8 komandas ir prad?jome aisti "enkounter?" (niekas i pradi? neinojo, kas tas enkounteris). Surasdavom uuominas, skait?me "tikros" istorijos itraukas, tur?jome sekti p?dsakais, iekoti paminkl?, iversti morz?s kalba skamban?ios dainos posmel? (ta?iau uteko ir keleto odi?, nes tai buvo "Egle, mano sese"), prakalbinti "nebyl?", odiu, ko mes tik t? dien? nedar?me, kol ap?jome visus punktus.
Vakare buvo didelis bendras lauas. Visos draugov?s paruo? po trump? vaidinim? pasirodym? su prie tai idalintom temom. Pavyzdiui, mes gavom toki?: "Kaip skautas eina miegoti?" .
Pirm? kart? buvau Pabusk, bet tikrai padar? labai ger? ?sp?d?. Jei tur?siu galimybi?, vaiuosiu ten kasmet .

Ses? Kotryna .

 [ 2012-04-30 ]  "Paink savo krat?"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Paskutin? balandio m?nesio etadien? at?jo ses? August? prie Dain? pradin?s mokyklos ir lauk?. Lauk? neinia ko, bet sulauk? net 5 jaunesni?j? skaut? - 1 broliuko ir 4 sesu?i? bei ses?s R?tos. Dar iek tiek palaukus, v?lgi neinia ko, nes niekas nebepasirod?, visi ijud?jo stotel?s link. Pasinaudoj? vieuoju transportu - autobusu - nusigabeno ? miesto centr?, kur j? jau lauk? ses? Gabriel?, operator? Kotryna bei brolis Airidas, kuris v?liau pab?go... Po kiek laiko pasirodius man - laidos "Langas ? gamt?" reporterei,- visi ijud?jome ? jaun?j? gamtinink? centr?. Einant nor?jau pakalb?ti tai su vienu, tai su kitu skautuku, bet kakod?l jie buvo nelabai kalb?s ir su manimi kalb?jo nenoriai. Ir kai kurie netgi sak?, kad a liau?iausi kalb?ti nes?mones ir apsimetin?ti reportere, o a juk neapsimetin?jau... ir nes?moni? nekalb?jau... A tikrai labai myliu gamt? ir bandiau jiems tai parodyti. Na, bet dabar ne apie tai.
Galiausiai nu?jom ? jaun?j? gamtinink? centr?. Vis? pirma, ? katin? muziej?, kur mus pasitiko muziejaus direktor? - kat? Filomena. Muziejuje tikrai daug eksponat? - ir skulpt?r?li?, ir paveiksl?, ir puodeli?, ir atviruk?, ir statul?li?, ir dar labai daug visko, kas susij? su kat?mis. Api?r?jus eksponatus, ?jome pasigro?ti ir susipainti su kitais gyv?nais. Skautukai ?d?miai, na, ne taip jau ir ?d?miai, bet klaus?si, k? pasakojo apie gyvates, tarakonus, apuok?, pap?gas, iurk?nus, pelytes ir kitus gyv?nus. Jie ?d?miai api?rin?jo beveik kiekvien? padariuk?. Daug suinoj? ir pamat?, atsisveikinome su muziejaus darbuotojais, inoma, direktore Filomena ir palikome muziej?. I?jus i muziejaus, paklausin?jau vilkiuk?, ar jiems patiko. Sak?, kad patiko, o labiausiai Filomena bei pelyt?s. Tiesa, apsistojome muziejaus kiemelyje papietauti. Ukandus, ijud?jome ? Salduv?s park?, kur mus pasitiko Mauglis. Jis liep? mums padainuoti dainel? arba paokti. Kadangi a inojau, jog t? dien? Mauglio gimtadienis, visi kartu graiai padainavome jam "Su gimimo diena". Mauglis labai nudiugo, kad j? pasveikinom ir nusived? mus parodyti savo t?vui vilkui Akelai, kur? radome miegant?. iaip ne taip j? paadinome ir jis mums papasakojo apie kelis augalus ir j? naud?. Papasakoj?s, Akela nusprend?, jog mes b?tinai turime susipainti su gyvate Ka, taigi palyd?jo mus iki jo. Ka buvo labai geras ir papasakojo apie kelet? medi?. Lydimi vis? trij? parko gyventoj?, pri?jome med?, kuriame radome gulint? ir besiilsint? lok? Balu. Balu pasak?, jog jis yra blogas blogiems, bet geras visiems. Su juo i?jome ? mediokl?. Mediojome mek?. J? radome oloje, ta?iau ji pabudo ir mes, labai isigand?, tur?jome b?gti nuo jos. B?gdami auk?me:"Mes b?gam b?gam nuo mekos. Gerai! Gerai! Ir nelabai! Ir nelabai!". i fraz? visiems labai ?strigo ir v?liau, jau gr?tant namo, vilkai j? skandavo, taip pat nesl?p? to, jog Balu jiems labai patiko. Bet apie gr?im? v?liau. Pab?gus nuo mekos, pasteb?jome d?mus ir rusenant? lau?. Pasirodo, ten m?s? lauk? ses? R?ta, kuri per pietus paslaptingai dingo. R?ta papasakojo apie ugn? - jos naud?, svarb?, bet kartu ir apie jos pavojingum? ir kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Iklausius ses?s R?tos pasakojimo, pajud?jome miesto link, nes jau buvo laikas namo. O gaila, nes a labai myliu gamt? ir man patinka joje b?ti... Bet reik?jo kakam vilkelius namo parlyd?ti. iaip ne taip pasiek?me miest?. Ir maieji su sesut?s Kornelijos mama ivaiavo namo. Taip viskas ir baig?si.
Apibendrinant noriu pasakyti, jog diena buvo labai grai - viet? saulut?, buvo ilta. Jaunesnieji skautai daug suinojo, pamat?. Nors ir pavarg?, bet su ypsenomis veiduose jie laimingi ivaiavo namo.

Laidos "Langas ? gamt?" reporter? (s. August?)

 [ 2012-04-27 ]  Gramofonas + SO gimtadienis

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

 Balandio 14 15 dienomis SO vent? savo dvideimt pirm?j? gimtadien? ir gramofon?. Viskas vyko iauli? Salduv?s progimnazijoje. Po rikiuot?s visi pasiskirst?me ? penkias grupes. Grup?mis ?jome ? Salduv?s park?. I pradi? visi pails?jome,  sulauk?me kit? ir ?jome aisti. Man patiko, jog nebuvo privaloma aisti kartu su kitais, kurie aid? aidim?, nes gal?jai eiti pasivaik?ioti ir pabendrauti su kitais skautais. Po to v?l visi sustojome ? grupes ir ?jome iekoti disk?, ant kuri? buvo dainos odiai. Surad? odius, visi v?l vykome ? mokykl?. Galiausiai prasid?jo programa, t.y. sveikinim? koncertas...  Kiekviena draugov? buvo paruousi pasirodym?, kuriuo pasveikino SO. Vieni dainavo, kiti oko, net ir mums reik?jo okti, o dar kiti vaidino, deklamavo. Kai pasibaig? gimtadienio programa, t.y. sveikinim? koncertas, prasid?jo gramofonas. Visi grup?mis pristat?me dainas, kuri? odius radome ant disk?, kuri? iekojome Salduv?s parke. Kai pristat?me dainas, prasid?jo ?domiausioji dalis... Kiekviena draugov? buvo pasiruousi pasirodym?. M?s? iaulie?iai dainavo dain? Mes Lietuvos kareiv?liai. Po vis? pasirodym?, kurie buvo labai ?dom?s ir smag?s, buvo apdovanojimai. Kiekviena draugov? gavo po apdovanojim?. Tai buvo lentut?, ant kurios buvo parayta Gramofonas 2012 ir i vini? buvo ikaltas smuiko raktas. V?liau visi ?jome vakarieniauti, buvo ivirta labai skani sriuba, kuri? visi valg?me, po to panekesi? metas ir, galiausiai, ?jome miegoti.

Ses? Rugil?

 [ 2012-03-07 ]  SO visuotinis suvaiavimas

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Taigi, kovo 3-?j? susirinkom Akmen?je. Ir suvaiavo SO. Ir visai nemaai broli? ir sesi? ten susirinko, tik v. Jurgio draugov?s atstov?, deja, buvo 4.
Atvyk? ikart susitikom su broliais Modestu ir Renatu i Maeiki?, kurie Akmen?je suvaiavimo lauk? jau nuo 8.30 val., nors suvaiavimas tur?jo prasid?ti tik 11 val... :) Sulauk? dar keli? sesi?, ?jom paruoti sal?, t.y. sustatyti k?des. Netrukus visi sug??jo sal?n. Vis? pirma, inoma, rank? paspaudimai, apsikabinimai ir kitokios pasisveikinimo formos, po to - registracija, o po jos - m?s? vyr. skautininkas Andrius tar? od?. Jis papasakojo, kokia dabartin? organizacijos situacija. Tada neilga pertrauk?l? ir po jos panekesys apie ateit?.
Nunek?jus tam tikrus dalykus po truput? visi isiskirst?m.

Ses? August?

 [ 2012-01-05 ]  Linksmavakaris

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

Penktadienio ryt? traukini? stoty susirinko ne itin gausus Jurgio skaut? b?rys. Nusipirkom bilietus ir s?dom ? traukin? iauliai Maeikiai. Kas miegojo, kas kalb?jo, kas ok? ruo?, kas kelion?s bilieto iekojo. ?vyko Kal?dinis stebuklas kontrolierius leido nesipirkti bilieto i naujo, ir pasak?, kad ven?i? proga patik?s. Netrukus atvaiavom ? Maeikius ir susiradom Senamies?io pagrindin? mokykl?. Ten puol?m ruotis, puotis, snuku?ius daytis ir laukti kit? atvykstan?i?. veri? vent? prasid?jo rikiuote, isiskirst?me ? grupes ir dar?me ?vairias uduotis k?r?m odius, band?m iaikinti miko v?ri? p?dsakus, maik?iai atsakin?jom ? klausimus, atlikom asmenyb?s test? ir t.t. Po uduo?i?, draugikai sus?d? ant grind? labai neblogai papietavom ir v?l b?gom ? savo komandas, su kuriom tur?jom pereit i vienos min? lauko pus?s ? kit?. Kas vienos, kas ir dviej? koj? neteko. Dar i sugalvot? odi? eiles k?r?m, band?m i gausaus v?ri? b?rio iaikinti sniego mones udikus. Broliai Airidas ir Povilas suk?r? nuostab? vaidinim?, ? kur? kiekvien? draugov? ?trauk?, tur?jom ir mes gautas uduotis ?vykdyt. Ir inoma, vakarui liko okiai pokiai. Broliai isitrauk? seses, ses?s - brolius ir tur?jo paokdinti. O po to, vieni toliau oko, kiti dainavo, film? i?r?jo ar tiesiog nek?josi. Pasibaigus okiams, gal?jom dar pab?ti arba eiti miegoti. Ryt?, utinusiais veidukais ir skaudan?iom galvom iaip ne taip atsik?l?m, susitvark?m. Teko atsisveikinti su visais ir keliauti namo. Mes, iaulie?iai, tur?jom nemaai laiko iki traukinio, tai ir po pic? sukirst prie kelion? sp?jom. Pavarg? atygiavom iki traukinio ir parvaiavom namo. v?ri? linksmavakaris tikrai pavyko ir broliai Airidas ir Povilas puikiai pasidarbavo! :}

Ses? Ieva .

 [ 2011-10-10 ]  Paskutinis lauas

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

 Spalio 8 oji, Paskutinis lauas - vienas labiau ?simintin? ?vyki? iais metais keliaujant su skautais. Pirmiausia, visi susirinko Plink?se, buvusios mokyklos, dabar esan?i? globos nam?, sporto sal?je. Registracija vyko v?lai ryte, pus? valandos. Po registracijos visi sustojome ? rikiuot?, kuri neusit?s? ir mes visi pajud?jome. Maai kas inojo, kur einame, svarbiausia, kad buvo smagu. I pradi? aplank?me sen? dvar?, alia kurio sustojome pails?ti. Visi gavome uduot?: Parayti palink?jim? sau ateityje. Vieniem tai buvo labai lengva, o kitiem tikra kan?ia. ?vykd? uduot? pavalg?me ir keliavome toliau, bet nebe taip, kaip at?jome. Pasiskirst?me poromis ir vienas buvo vedlys, jis negal?jo nei klausytis, nei nek?ti. O kitas buvo uritomis akimis ir nieko nemat?. ?jome gilyn ? mik?, po truput? temo. Nu?jome kakur toli ? mik?, tik kai pasidar? tamsiau nei buvo dien?, ?jome ? lauaviet?, temo labai l?tai, juk dar vis ruduo. Broliai, ses?s ir vilkiukai - visi pad?jo vienas kitam krauti lau?. Vos tik prad?jo lauas rusenti, visi skautai utrauk? dainas ir prasid?jo okiai, anekdotai ir visos kitos linksmyb?s. Jau pakankamai sutemus iskub?jome link m?s? nakvyn?s vietos. Vos gr?ome prie mokyklos i karto sustojome ? vakarin? rikiuot?. Po rikiuot?s visi iskub?jo pasiimti aukt?, aku?i?, puodeli? ir l?k?i?. Bet juos sustabd? vyr. ses?s, kurios dar kart? nor?jo pad?koti Dievui u maist?. Po trumpos maldel?s suskubome valgyti. Po skanios vakarien?s buvo laisvas laikas, visi tur?jo didesn? ar maesn? usi?mim?. Vieni aid? gaudynes, antri bu?iuokl?, treti neku?iavosi, dalinos ?sp?diais. Dvylikt? valand? ?jome miegoti, kadangi miegan?i?j? sal?je buvo maai, kai kuriem broliam vy?iam teko raminti vis dar ?lstan?ius ir drums?ian?ius brang? mieg?. Ryte atsik?l? val?s ir nelabai rinkosi daiktus, tvark?si po sav?s paliktas vietas ir keliavo namo.

Brolis ?uolas

 [ 2011-10-01 ]  Vadov? dienos

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

  Vadov? dienos, "Vadov? s?skrydis", kaip v?liau nusprend?me... Ir suvaiavome vien? dien? ? Akmen?. Draugov? atstovavom dviese - a ir br. Jonis. Na, dar buvo br. Giedrius, kuris nedalyvavo programoje, ir popiet tur?jo prisijungti s. Jurgita su br. Dovydu. Taigi, buvo rikiuot?, o po jos visi sub?gom ? sal?, kur m?s? vyr. sktnk. Andrius pasak?, ko mes ?ia visi susirinkome, ir paaid?m susipainimo aidimuk?. Po to pasiskirst?m ? grupes: 3 skaut?, 1 pat. skaut? ir 1 vyr. skaut? (-?i?). Neaiku, kaip kitiems sek?si dribti grup?se, bet mums (pat. skaut? grupei) viskas ?josi puikiai. Per 3 val. sugeb?jome ir rimtai panek?ti, ir pajuokauti. Tiesa, jei ne laiko limitas, b?tume dar ilgai nek?j?... Po t? 3 val. visi v?l susirinkome ? sal?, o ten m?s? jau lauk? atvyk? s. Jurgita ir br. Dovydas bei prisijung?s br. Giedrius. Pristat?me savo atliktas uduotis, pai?r?jome filmuk? apie m?s? skautik? gyvenim?l? ir sustoj? ratu padainavom. Vis? ? rengin?, mano nuomone, vainikavo br. Dovydo nakt? duotas skauto ?odis.
 


Ses? August?

 [ 2011-08-30 ]  ygis Maeikiai - Pakutuv?nai

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. August? v. Jurgio draugov?s

   ygis su skautais. Tur?tum b?ti labai keistas arba labai usi?m?s, jei tai praleistum. Niekur kitur nuostabesn?s kompanijos, nuotyki? kupino ygiavimo ir aar? upeli? i diaugsmo nepamatytume ir vargu ar pajustume. ?kart vyko tradicinis ygis - ,,Maeikiai - Pakutuv?nai. 100 kilometr? ygis per tris dienas ne visiems ?kandamas, ta?iau bandyti verta - be apsvarstym? meto ir koj? skausmo ?gauni didel? patirt? ir didel? gabaliuk? itverm?s.
   Ne?prasta pradia kaitino nor?, kuo grei?iau prad?ti yg?. Ilgas apm?stymas ir toks pat ilgas daikt? s?raas. Pasiryimo reikia. Laimei, yra broliai ir ses?s, kurie tave ?kalba arba kuriuos ?kalbi tu. Kaip man ir b?dinga, pasielgiau entuziazmo vedina - tik igirdusi apie galimyb? ygiuot (o dar ir su skautais!), pasiraiau. Ilgai varginau mam?, kol ji sutiko. Pirmiausia, kai suinai kilometr? skai?i?, nesvarbu tai b?t? 10 ar 110 kilometr?, pagalvoji, kad tu gali, ?veiksi save, ta?iau su laiku ateina ir nerimas, ar tikrai galiu? Ar paj?gsiu? ?miau svarstyti, ar galiu, bet, kaip ir dauguma, siekiau usibr?ti tiksl? ir j? ?veikti.

   ?domiausia buvo nusigauti ? Maeikius. Draugikai pasitar?m, kaip vyksim, kur miegosim. ?ia mums labai pasitarnavo brolis Tadas. Jis ne tik suteik? pastog?, bet ir pasidalino nuotaikingu vakaru. A?i?, Tadai!:). Tikim?s diplomas/pad?ka u namus teb?ra priklijuotas ant sienos.

   Iauus rytui, reik?jo nueiti iki sen?j? yd? kapini?. I tikr?j?, vos nepav?lavome, bet toliau viskas ?jo tik geriau: susirinkome, sutvark?me formalumus, pasis?m?me stipryb?s dvasikiems reikalams ir iygiavome. Per kan?ias ? vaigdes, kaip yra sakoma...

   Pirmoji diena prab?go gan greitai. Buvo, kas pavargo, ta?iau linksma nuotaika nesugadino dienos, o ir j?gos neapleido. Pirmosios dienos tikslas buvo pasiekti arvojimo sal? Sedoje. Nu?jus apie 20-30 km, nuoirdiai galvojau, kad tiek pat dar nebeitversiu, nebuvo lengva prisitaikyti prie ?jimo,nor?josi sustoti ir kristi, ta?iau ,,skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties! Tod?l itverm? u vis svarbiausia. I ties?, jei ne linksma kompanija, b?t? labai sunku ?veikti keli?. Be viso to, pamat?me nuostab? Lietuvos kratovaizd? - lygumos ir kalneliai, piliakalniai, tank?s mikai ir aplink pravaiuojan?i? main? pyps?jimo garsai...

   Antra ir tre?ia diena pra?jo ymiai sunkiau - dauguma skund?si (galb?t tik mintyse) koj? skausmu ar p?sl?mis, ta?iau viltis ir usispyrimas buvo daug stipresnis u skausm?. Antr? dien? tur?jome pasiekti darel? Plateliuose. Antr?j? dien? buvo sunkiau valdyti kojas, bet ne tiek, kad gri?tum ir liautum. ?ia ir vis? yg? mums labai pad?jo Gabriel?s mama, Jolanta. Kupina optimizmo ir diaugsmo ji visada pakeldavo nuotaik? ir nor? eiti. Jos stebuklingi masaai pad?jo daug kam atgaivinti kojeles ir kitas skaudamas vietas. ?jom ir ?jom, nemat?m galo, ta?iau per ilg?sias - piet? pertraukas atsigaudavome. Kas dien? keisdavosi grup?s, kurios tur?jo ruoti maist? visiems. Turb?t nieko n?ra mieliau, kai visi sus?d? stiprinam?s. Ruodama sumutinius ses?ms ir broliams net nepagalvojau apie save, nebuvo n? vieno burnojimo, kod?l tur??iau kak? daryti. Tikiuos taip pat ir kitiems. Maisto ruoimas skautams, taip pat prilygsta, bent jau maam, stebuklui. ygy gan stipriai pasitarnavo ir oras - saul?tos ir iltos, tarpais ir gaivios dienos. Tiesiog lemta buvo eiti ? yg?...

   At?jus ? Pakutuv?nus, nor?josi tiesiog kristi ant em?s ir ploti mintyse sau ir kitiems, bet ?ia ir rikiuot?, ir tvarka. Patinka man skautai, visgi priver?ia laikytis ant koj?. Dienos Pakutuv?nuose b?go kaip valandos ar net minut?s. I tikr?j?, pats Pakutuv?n? reabilitacijos centras stebuklingas. Nuostabi vietov?, ten mes visikai atsipalaidavome - gavome pasaul?, kurio nusipeln?me. inoma, netinginiavome: aid?me tinklin?, kiti bendravo, ruo? maist?, gul?jo ar ils?josi, ?jo pasivaik?ioti, praus?si, meditavo, odiu, GYVENO. ?kritome ? erdv?, kurioje vien ypsena, tyrumas, noras apsivalgyti ir pajusti kit?, pad?ti jam. Gamta, jos nuostabus oras ir mon?s - patys monikiausi pasauly!

   Kaip visada, sunkiausia atsisveikinti, ta?iau kuo toliau, tuo labiau supranti, kad tik atsisveikindamas pasakai a?i? kiekvienam asmenikai. Tik atsisveikindamas, prisimeni ses?s ar brolio vard?. Supranti, kad irdy visada iliks tie ses?s ir broliai, kurie bent sekund? ? tave pai?r?jo ar nusiypsojo. Kartu su jais tur?sim ir ma? paslapt?l? - prisiminim?.

   A?i? visiems ?jusiems ir ?jusioms, mon?ms u vanden?, kuris suteik? gyvybingumo, gamtai u or?, kojoms u itverm?, vienuoliams u gyvenam?j? viet? ir SVARBIAUSIA vadovams u prog? pab?ti drauge, pasiryim? ir nuvest? keli? - A?I?!

 

Ses? Goda A.

 [ 2011-07-16 ]  Eglu?i? sodinimo akcija (balandio 16d.)

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perk?no draugov?s

Kur?n? Perk?no draugov?s skautai susirinko etadieni anksti ryte, kai mo?iut?s dar tik rinkosi ? turg?. Susirinkom prie Lauryno Ivinskio gimnazijos, bentjau a visus bendrakeleivius tik pama?iau ten. Dar neskub?dami su broliu Evaldu nu?jom ? b?kl? patikrinti vien? dalyk?. Po to, prasid?jo puiki kelion? su br. Evaldu, ?simin? jo elmkas vairavimas panaus ? Valdemaro. Prie Virvyt?s regioninio parko pasistatat?m main? ir lauk?m pasivijan?i? skaut? i iauli?. O tuo metu, mes apiur?jom Virvytes krant?. Atvykus iauli? skautams ivykom tiesiu taikymu ? Sedos Vyt. Ma?ernio gimnazijos kiem?, kur m?s? jau lauk? laukiama ses? Rita su Akmen?s skaut? brigada. Po susitikimo, visi draugikai nul?k?m iki sese Virginijos nam?, d?l pinigini? reikal?. Tada visi komandikai nul?k?m iki girininkijos, o pakeliui akmenikiai padar? ?sp?ding? triuk? su maina. Ir pagaliau sulaukus girininko pasiek?m tiksl?. Darbas vyko labai naiai, per maiau nei 3val. sugeb?jom pasodinti 1000 eglu?i?, nors m?s? buvo tik 16 skaut? ir vienas girininkas. Gerb. girininkas mums suteik? daug naudingos info apie Renavo girininkij? ir savo gyvenimo keli?. Ses? Laurita buvo paskirta ?aminti darbinink? entuziazm? ir darbtum?. Po darbyme?io mus nustebino girininko gerumas ir vaiingumas, nes padav? dideli norfos maiuk? piln? visoki? g?rybi?, o mes nusine?m visas vaies ir sumutinius prie jau ukurto lauo. Ses? Rita buvo atsakinga parveti katil? ir vandens su br. Evaldu. Kai jie gr?o mes kibom kept derelias, vaiinom?s gaiviomis sultimis,kurias pilst? girininkas i trilitrainio, kep?m bulves laue. Eilini kart? ?vyko netik?t? akimirk? ?aminimas. Tad laikas b?go tikrai labai auniai ir nepast?bimai, kaip kad sm?lis byra pro pirtus. Buvo li?dna, kai girininkas tur?jo vykti namo, bet ir taip jis jau dirbo nedarbo metu, savaitgali. Kaip beb?t?, mes laiko neleidom veltui, nes dar buvo lik?s visas pusdienis, tad ?jom paaist ?domi? aidim?, kuriuos parinko s.Rita. Ivarg? ir isek? ?jom tvarkyt lauaviet?s ir aprinkt iukli?, nes kaip tik t? dien? vyko akcija ,,Darom 2011. Dar prie ivauojant pasigedom vieno kastuvo tad vyko kastuvo paieka, bet laimingai radom. Tada jau ir graiai atsisveikinimo ir su mintim, kad labai greit susitiksim per kasmetini Kur?n? skaut? yg? bunkeris, bet ten jau kita istorija. Tad linksma gaidele ir padarytu geru darbeliu ikekiavom kas kur, nors ir pakliui lijo vis? laik?.